เพลงนมัสการไทย
(Thai worship songs)

ข้อสรรเสริญC
(Doxology)

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์
อาเมน

1. เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์C
(I will rejoice in You and be glad)

เราจะยินดี และเราจะเปรมปรีดิ์
เราจะสดุดีสรรเสริญนามพระองค์
เพราะพระองค์ทรงนำ เราไปทุกวัน ทุกเวลา
เราจะยินดี และเรา จะเปรมปรีดิ์

2. ข้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่าC
(I was glad when they said unto me)

[1] ข้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า [x3]
ให้เราไป ยังนิเวศ พระเจ้าเถิด
[2] ร้องบทเพลง สาธุการแด่พระเจ้า [x3]
ให้เราไป ยังนิเวศ พระเจ้าเถิด

3. ฮาเลลูยาสรรเสริญC
(Halleluia, praise the Lord)

ฮาเลลูยาสรรเสริญ ฮาเลลูยาถวายสาธุการ
ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงอัศจรรย์
และบริสุทธิ์ ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว
มาเป็นผู้ไถ่ ฮาเลลูยาสรรเสริญ ฮาเลลู
ถวายสาธุการ ฮาเลลูยาขอยกย่องพระนาม
พระสิริ คำสรรเสริญ แด่จอมราชา

4. มานี่เป็นเวลานมัสการD
(Come, now is the time)

มา นี่เป็นเวลานมัสการ
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
มา นมัสการดั่งที่เป็น
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น มา

สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดา
ผู้เลือกและรับพระองค์ [x2]

มา นี่เป็นเวลานมัสการ
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
มา นมัสการดั่งที่เป็น
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น มา มา มา

5. จงรวมกันผนึกกำลังD
(We are gathering together unto Him)

จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู
จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู
เพราะพระองค์เราทั้งหลาย
จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน
จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู

จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู
จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู
เพราะพระองค์เราทั้งหลาย
จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน
จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู

6. เราจะเข้ามาสรรเสริญD
(I will enter His gates)

เราจะเข้ามาสรรเสริญ
ด้วยใจโมทนาพระคุณ
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

7. มาเถิดให้เราพากันไปD
(Come and let us go up)

มาเถิดให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์
มาเถิดให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์

พระองค์จะทรงนำในมรรคา
และเราจะเดินในทางพระองค์
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน
และพระดำรัสของพระองค์จากเยรูซาเล็ม

8. เรานำเสียงการสรรเสริญมาD
(We bring a sacrifice of praise)

เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของ
พระองค์ เรานำเสียงการสรรเสริญ มายัง
วิหารของพระองค์ เราถวายคำโมทนา เป็น
เครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้า เราถวายคำ
สดุดี เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์

9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าD

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้า
องค์พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
โปรดให้ข้าถึงสวรรค์อันเปรมปรีดิ์

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

ใต้ดวงจันทร์และดวงดาวสกาวพราวแสง
ช่วยดัดแปลงดินแดนถิ่นนี้ให้ชื่นรื่นรมย์
หมู่แมกไม้หอมหวนชวนให้ชื่นชม
เร้าอารมณ์ให้สุขแสนแดนวิมาน

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

10. ข้าอยากเห็นพระเยชูยกขึ้นสูงE
(We want to see Jesus lifted high)

ตั้งแต่ทิศตะวันออก ตลอดจนถึงทิศ
ตะวันตก ควรสรรเสริญพระนามพระเจ้า
ตั้งแต่ทิศตะวันออก ตลอดจนถึงทิศ
ตะวันตก ควรสรรเสริญพระนามพระเจ้า

พากันยกย่อง พระเยโฮวาห์
บรรดาผู้ทาส ของพระองค์
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
ตั้งแต่บัดนี้ไป ตลอดชีวิตนิรันดร์

11. วันนี้เป็นวันE
(This is the day)

วันนี้เป็นวัน ๆ ที่พระเจ้าจัดไว้ ๆ
เราจะยินดี ๆ และเบิกบานในใจ ๆ
วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจัดไว้
เราจะยินดีและเบิกบานในใจ
วันนี้เป็นวัน ๆ ที่พระเจ้าจัดไว้

12. จงร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่E

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
ในสถานนมัสการของพระองค์
สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
ในพื้นฟ้าอานุภาพของพระองค์

สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์
สรรเสริญในในพระคุณมากล้นของพระองค์
สรรเสริญในความสัตย์ซื่อยิ่งของพระองค์
จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
จงร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์
สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
จงร้องเพลงโมทนาแด่พระองค์

สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์
สรรเสริญในในพระคุณมากล้นของพระองค์
สรรเสริญในความสัตย์ซื่อยิ่งของพระองค์
จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า

13. เชิญมารื่นเริงยินดีF
(Celebrate)

เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซูด้วยความ
ยินดี องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี
เราจึงเปล่งเสียงยินดี ต่อองค์ราชาด้วยเพลง
สดุดี ถวายสรรเสริญ พระผู้ทรงแสนดี
นมัสการวันนี้

[ร้องรับ]
เชิญมารื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชม
ยินดี แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์
เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชม
ยินดี แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์

14. ให้เราเข้ามาG

ให้เราเข้ามา สรรเสริญพระเป็นเจ้า
ให้เราเข้ามา ด้วยใจยินดี
ให้เราเข้ามา สรรเสริญพระผู้มี
ด้วยความยินดี และเปรมปรีดา
เราจะทักทายกัน ผูกพันความรักมั่นคง
เพราะพระองค์ทรงรักเรา [x2]

15. เชิญมาเยินยอพระนามG

มา เชิญทุกคนมา ตบมือและร้องเพลง
เยินยอ นามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
เพราะพระองค์ ผู้ทรงมีชัยชนะ และทรงยิ่ง
ใหญ่ ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา

[ร้องรับ]
ร้องฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระนาม
ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา
ร้องฮาเลลูยา

องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
ทรงเป็นองค์ ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยชนะ และทรงยิ่ง
ใหญ่ ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา

[ร้องรับ]
ร้องฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระนาม
ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา
ร้องฮาเลลูยา

16. น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าG
(Praise ye the Lord)

น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า [x2]
พระคุณความรอด อนันต์
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน สรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา
สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา
สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า

17. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดG
(Come and praise the Lord)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เปล่งเสียงโหร้องถวาย จงเข้าไปในวิหาร
และนำนม้สการพระองค์
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นด้วยฝีพระหัสถ์
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สสมควรสรรเสริญ

ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า
จงสรรเสริญพระนามพระองค์
ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมกัน
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
ทุกๆสิง่ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า

18. มาเร็ว มาร้องสรรเสริญพระเจ้าA

มาเร็ว มาร้อง สรรเสริญพระเจ้า ร้องรำ
ทำเพลง เต้นโลด สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์
เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์

องค์พระเยซู พระองค์อยู่ใกล้ใกล้เรา
องค์พระเยซู เรามาสรรเสริญพระองค์
ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์
เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์

พระเยซู เรารักพระองค์
พระเยซู อยากอยู่ใกล้พระองค์
อยากชมความงามพระองค์
อยากเห็นพระพักตร์ พระองค์อยู่กับเรา

19. ฉันจะยินดีF
(I will rejoice)

ฉันจะยินดี ฉันจะยกเสียง นมัสการพระองค์
ถวายพระเกียรติ พระนาม ท่ามกลางปวง
ประชา โอ่ โอ โอ้ ฉันจะยินดี ในทุกสิ่งฉัน
จะขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอด ของฉัน

ทุก ๆ สิ่งที่ทำ ความรักพระองค์ ล้อมรอบฉัน
ไม่อาจจะพ้น จากพระคุณ ไม่สามารถ
บรรยายพระพร ที่อยู่ล้อมรอบฉัน
แต่ฉันจะสรรเสริญพระองค์

20. เราจะสร้างประชากรเพื่อสรรเสริญC
(For I'm building a people)

เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ
คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช
ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณ
เพื่อพระเกียรติแห่งพระนามบริสุทธิ์

ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด
ให้เราร่วมอยู่ ในพระบุตร
เป็นพระวิหาร อันสง่างาม
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

21. เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมC

เหตุนั้น เมื่อเรา ได้เป็นคนชอบธรรม
โดยความเชื่อแล้วนั้น เรามีสันติสุข
ในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์
เพราะว่าความรักพระเจ้า ได้เข้าสู่จิตใจ
ของเรา ทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา

ชูวี ชูวี ชูวี ชูวี อุมปำปำ อายายา อายายา
ชูวี ชูวี ชูวี ชูวี อุมปำปำ อายายา อายายา
เพราะว่าความรักพระเจ้า ได้เข้าสู่จิตใจ
ของเรา ทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา

22. ชัยชนะโลกนี้C
(We have overcome)

ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้
โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้
วางใจในพระเจ้า เราเห็นสง่าราศี
เราเชื่อในพระเยซู ผู้ชนะโลกนี้

23. พระเกียรติ พระสิริC
(Blessing and honour)

พระเกียรติ พระสิริ ฤทธา และราศี
จงเป็น ของพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่
จากทุกทุกชนชาติ ทุกทุกสิ่งที่ทรงสร้าง
จงเป็น ของพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
ทุกทุกลิ้นบนแผ่นดินเบื้องบน ร้องประกาศ
พระสิริ ทุกทุกคนก้มลง ตรงบัลลังก์นมัสการ
เราจะร้อง สรรเสริญแด่พระองค์
อำนาจ ครอบครอง ไม่มีวันจบลง
พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่

พระองค์ทรงอำนาจ ครอบครองทั่วโลกา
เราสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
ไม่มีใครมาเทียบ ความยิ่งใหญ่พระองค์
เราสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
ทุกทุกลิ้นบนแผ่นดินเบื้องบน ร้องประกาศ
พระสิริ ทุกทุกคนก้มลง ตรงบัลลังก์นมัสการ
เราจะร้อง สรรเสริญแด่พระองค์
อำนาจ ครอบครอง ไม่มีวันจบลง
พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่

24. เราประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นี่C
(We declare that the kingdom of God is here)

ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ความหวังของข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ความหวังของข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ความยินดีข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ความยินดีข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

25. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิตC
(Thy loving kindness)

ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต
ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต
ริมฝีปากของข้า จะสรรเสริญพระองค์
ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์
ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์
ริมฝีปากของข้า จะสรรเสริญพระองค์
ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

26. ยามเราอยู่ร่วมกันC

[1] ยามเราอยู่ร่วมกันเราช่วยเหลือกัน
สุขทุกข์ปัญหาใดจับมือกันก้าวไป
บัญญัติรักพระเจ้าให้เรารักพระองค์
ด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังความคิด
บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

[2] ถ้าเรารักกัน นั่นแหละคนทั้งปวง
จะรู้ว่าเรา เป็นสาวกพระองค์
บัญญัติรักพระเจ้า ให้เรารักพระองค์
ด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลังความคิด
บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

27. องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้าC

องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้าฯ
พระองค์ทรงเป็นทางและชีวิต
พระองค์พลีชีวิตที่บนกางเขน
เพื่อข้าฯจะได้ชีวิตใหม่

ไม่มีรักใดเหมือนพระองค์
ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่
พระเยซูที่รักของเราทุกคน
ปวงชนจงสรรเสริญพระองค์

29. ทางเดียวเยซูB
(One way, Jesus)

ข้ากราบลงที่พระบาทพระองค์
พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ
กลับมาพบพระองค์ ณ ตรงนี้

เมื่อข้าทุกข์ร้อนร้องหาพระองค์
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระองค์ก่อน
ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์
ทางเดียวเยซู เพียงพระองค์
ที่ชีวิตข้านั้นต้องการ [x2]

พระคุณพระองค์ล้นภายในข้า
ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าอย่างไร
ภายในใจข้าได้พบพระองค์เรื่อยไป
พระองค์มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ทุกวันเวลาตลอดนิรันดร์
ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์

ทรงเป็นทางนั้นความจริงและชีวิต
ข้าจะเดินตามพระองค์
ด้วยความเชื่อมั่น
มีชีวิตเพื่อพระองค์

30. เมตตาหลั่งลงมาD
(Mercy is falling)

[สร้อย]
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

เฮ้ โฮ เรามารับพระเมตตา
เฮ้ โฮ เรามารับพระคุณ
เฮ้ โฮ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

[สร้อย]
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

เยซู เรามารับพระเมตตา
เยซู เรามารับพระคุณ
เยซู เรามาร้องรำจนนิรันดร์

[สร้อย]
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

31. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่D
(What a mighty God we serve)

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร
ชาวสวรรค์และโลกา
พากันร้องสรรเสริญว่า
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

32. ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่าD
(Let the redeemed of the Lord)

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท สรรเสริญพระเจ้า

33. ร้องโฮซันนาD
(Sing hosanna)

ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา
ร้องโฮซันนาแด่องค์จอมราชา
ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา
ร้องโฮซันนาแด่องค์จอมราชา

34. ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงD
(Not by might, nor by power)

ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วย
พระวิญญาณ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป ถึงภูเขาก็เลื่อน
ลอยไป ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

35. ฉันเป็นไทD

ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท
เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า [x2]
พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ
พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่
พระองค์สอนให้ฉันรัก ฉันเป็นไท
เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

36. ในพระนามพระเยซูD
(In the name of Jesus)

ในพระนามพระเยซู [x2] เราต้องเป็นผู้มีชัย
ในพระนามพระเยซู [x2] ผีร้ายจะต้องหนีไป
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู ใครสามารถต่อ
สู้เราได้ เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู
เราต้องเป็นผู้มีชัย

37. ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้าD
(I hear the sound of the army)

ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า
ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า
นั่นคือเสียงสรรเสริญ เสียงประจัญบาน
กองทัพของพระเจ้า กองทัพของพระเจ้า
กองทัพของพระเจ้า ก็ยาตราไป

38. ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามD
(Sing unto God, sing praises to His name)

ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามพระเจ้า
จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์
จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์
พระนามของพระองค์นั้นคือพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์

จงยินดี ต่อหน้าพระองค์ ยินดีต่อหน้า
พระองค์ ยินดี ยินดีต่อหน้าพระองค์
จงยินดี ต่อหน้าพระองค์ ยินดีต่อหน้า
พระองค์ ยินดี ยินดีต่อหน้าพระองค์

39. องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์D
(Ah Lord God)

องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพ
โอพระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ด้วยพระหัตถ์พระองค์

ไม่มีสิ่งใดเกินกำลังพระเจ้า
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์เหนือนามพระใดใด
ไม่มี สิ่งใด เกินกำลังของพระองค์
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า

40. พระเจ้าดีตลอดเวลาD
(God is good, all the time)

[ร้องรับ]
พระเจ้าดี ตลอดเวลา ใส่บทเพลงสรรเสริญ
อยู่ในใจของฉัน พระเจ้าดี ตลอดเวลา
ในราตรี ที่มืดแสงพระองค์ฉาย
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา

หากเราเดินผ่าน หุบเขามืดมน และปัญหา
มารุมล้อมเรา อย่าได้กลัว พระองค์จะนำเรา
และรักษาเรา ให้มั่นคง พระองค์สัญญา
จะไม่ทอดทิ้งเรา หรือเพิกเฉยเรา
และคำพระองค์ นั้นจริง

ก่อนเป็นคนบาป ไม่มีค่าเลย เพื่อพวกเรา
พระองค์ยอมตาย เจิมเราด้วยไฟ วิญญาณ
บริสุทธิ์ เราจึงยืนยัน และเป็นพยาน
ความรักพระองค์ เป็นนิรันดร์กาล
และพระเมตตา ไม่เคยหมดสิ้นไป

ถึงแม้ฉัน จะไม่เข้าใจ การวางแผน
ที่พระองค์ให้ชีวิต อยู่ในพระองค์
และด้วยดวงตา แห่งความเชื่อ
จะได้เห็น ชัดเจน

41. อันทางของคนชอบธรรมD
(The steps of a good man)

อันทางของคนชอบธรรม ทรงธรรม
ทรงนำมรรคา ให้ท่านสุขเกษม เปรมปรีดา
แม้ล้มลง แม้ล้มลง ท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง
เพราะพระคริสต์ ทรงค้ำชูท่าน
ด้วยพระหัตถ์

[ร้องรับ]
ด้วยพระหัตถ์ ด้วยพระหัตถ์
เพราะพระคริสต์ ทรงค้ำชูท่าน
ด้วยพระหัตถ์ แม้ล้มลง แม้ล้มลง
ท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง เพราะพระคริสต์
ทรงค้ำชูท่าน ด้วยพระหัตถ์

42. ดีสักเท่าไหร่D

ดีสักเท่าไหร่ ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า
ดีสักเท่าไหร่ ที่จะขอบพระคุณพระองค์
ทรงรักษาจิตใจที่ชอกช้ำ ผูกมัดคำแช่งสาป
ขอถวายพร แด่นามบริสุทธิ์

เราขอบพระคุณ พระผู้ช่วยของเรา
ด้วยใจที่รู้ สำนึกพระคุณ
เราจงสรรเสริญ โอพระเมตตา
ดำรงนิจนิรันดร์ ทุกวันเวลา
ข้าจะสรรเสริญพระองค์

43. เราจะร้อง เราจะร้องD
(I will sing, I will sing)

เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า
เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า
เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ
ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ
ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ
ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย
ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย
ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

44. มาร้องรำ นำเพลงD
(We will dance on the streets)

มาร้องรำนำเพลง เปล่งเสียงโห่ร้อง
ถวายชัยเริงโลดไป เพื่อต้อนรับองค์
เจ้าบ่าว ผู้ทรงพระสิริ
และเรา จะเฝ้ามองพักตร์พระองค์
ในแผ่นดิน ซึ่งไม่มี ทุกข์เศร้าโศก

[ร้องรับ]
เรามาร้อง มารำร่าเริงบนทางแห่งทองคำ
องค์จอมรัชันย์ และเจ้าสาวของพระองค์
ทุกลิ้น ทุก ๆ ดินแดน ทุกชาติชน บนโลกา
ร่วมกัน ในบทเพลง แห่งพระบุตร

มา นมัสการพระองค์ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
ยกมือขึ้นพลัน ถวายองค์ราชา
พระคริสต์เสด็จมา
และเรา จะยืนเคียงข้างพระองค์
เป็นเจ้าสาว ผู้หมดจด บริสุทธิ์

[ร้องรับ]
เรามาร้อง มารำร่าเริงบนทางแห่งทองคำ
องค์จอมรัชันย์ และเจ้าสาวของพระองค์
ทุกลิ้น ทุก ๆ ดินแดน ทุกชาติชน บนโลกา
ร่วมกัน ในบทเพลง แห่งพระบุตร

45. ข้ารับการไถ่D
(I've been redeemed)

ข้ารับการไถ่ ๆ ด้วยพระโลหิต ๆ
ข้ารับการไถ่ ๆ ข้ารู้แน่แก่ใจ ๆ
ข้ารับการไถ่ด้วยพระโลหิต หลุดจากบาป
เป็นที่ทราบแน่ใจ บาปของข้าถูกยกแล้ว
สรรเสริญพระเจ้า

46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้าD
(The joy of the Lord is my strength)

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า
ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า
ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย
พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย
พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน
ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน
ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา
ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา
ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

47. เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์D
(As for me, I will behold Thy face)

เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์
พระองค์ในด้านความชอบธรรม
ข้าจะปรีดิ์เปรม อิ่มใจ ในพระฉายายาม
เมื่อข้าตื่น ข้าอยากจะเป็นเหมือน
พระเยซูเมื่อข้าพระองค์ ได้เห็น
พระพักตร์พระองค์

48. ครองราชย์องค์พระเยซูD
(Reign King Jesus, reign)

ครองราชย์องค์พระเยซู ทรงครอบครอง
ทั่วประชาชาติในโลก ครองราชย์องค์พระเยซู
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า
ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์
ด้วยว่าพระองค์ทรงสมควรจะ
ครองราชย์ ครองราชย์

49. ฉันจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงD
(I will sing of the mercies)

ฉันจะร้องเพลงถึงความรัก อันมั่นคง
ของพระเจ้า นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์
ฉันจะร้องเพลงถึงความรัก อันมั่นคง
ของพระเจ้า นิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา
สรรเสริญ

จะประกาศด้วยปากของฉัน ถึงความ
เที่ยงธรรม ความรักประเสริฐ
จะประกาศด้วยปากของฉัน แด่พระเจ้า
ผู้ทรงสัตย์ธรรมทั่วทุกชาติพันธ์

50. พระกรุณาและปรานีD
(Surely goodness and mercy)

พระกรุณาและปรานี คงมีแก่ข้าฯ ตลอดไป
ทุกทิวา และราตรี [x2]
ข้าจะอยู่ ในเวียงวังรุ่ง รังสี มีสุขสันต์
อาหารสวรรค์ ทิพย์วิมาน สำหรับข้าฯ
พระกรุณาและปรานี คงมีแก่ข้าฯ ตลอดไป
ทุกทิวา และราตรี

51. ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้าD

ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า
เปี่ยมด้วยความชื่นบาน
พระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้
จะไม่หวั่นไหวเป็นนิจ

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา
เป็นดวงดาทิตย์ของพระเจ้า
ทรงประทานสวรรค์ไว้ใน
บุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม
ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นองค์จอมโยธา
ความสุขเป็นของคนที่วางใจในพระองค์

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา
เป็นดวงดาทิตย์ของพระเจ้า
ทรงประทานสวรรค์ไว้ใน
บุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

52. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกD
(He turned my mourning into dancing)

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก และการคร่ำครวญ
เป็นความชื่นชม ยินดี และเริงรื่น
แทนความท้อใจ เป็นบทเพลงสรรเสริญ
เต็มด้วยน้ำมัน แห่งความเปรมปรีดิ์ [x2]

เพื่อคนทั้งหลาย จะเรียกเราว่าเป็น
ต้นไม้ แห่งความชอบธรรม
เพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์

53. บุคคลผู้ใดกระหายD

บุคคลผู้ใดกระหาย บุคคลผู้ใด
บุคคลผู้ใดกระหาย
พระเยซูตรัสจงเข้ามาหาเราและดื่ม
จงเข้ามาหาเรา

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงผ่านตัวข้า
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงผ่านตัวข้า

54. เราจะเดินในทางของพระเยซูD

เราจะเดินในทางของพระเยซู
มีพระองค์คอยดูชีวิตของเรา
ยามที่มีปัญหาพระองค์บรรเทา
เป็นกำลังให้เราได้พบความสุข

เราจะเป็นดั่งนกอินทรีแข็งแกร่ง
แม้นลมพายุแรงไม่เคยหวั่นไหว
มีกำลังสู้ไป มีพลังยิ่งใหญ่
เราจะเดินในทางของพระเยซู

55. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้าD

ในทุ่งหญ้าของพระเจ้ามีน้ำและหญ้าอุดมดี
ข้ากับพระองค์เดินด้วยกันอย่างเปรมปรีดิ์
ข้าเปรียบเหมือนแกะของพระองค์
ที่ทรงเฝ้าไว้อย่างดี เดินตามพระองค์

มีน้ำท่า (อยู่ในภูผา)
หญ้าเขียวดี (อยู่บนภูผา)
ยามค่ำคืน (ยามค่ำคืน)
ข้าเดินไปกับพระเจ้า
แม้มืดมิด (อยู่ในภูผา)
ทางลำบาก (อยู่บนภูผา)
ข้าเดินตาม (ข้าเดินตาม) ผู้เลี้ยงอันดี

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่นD
(Did you hear the mountains tremble)

รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น
เสียงทะเลก้องดังสะท้าน
เมื่อพวกเราร้องเป็นใจเดียวว่า
พระเยซูทรงคืนพระชน

รู้สึกไหมผู้คนสะท้านใน
ได้ยินไหมเสียงร้องวิงวอน
เมื่อคนบาปร้องเป็นใจเดียวว่า
พระเยซูผู้ไถ่ของฉัน

พระองค์จะสำแดง
การเคลื่อนไหวใหญ่
สายน้ำพระองค์
ไหลผ่านทุกชนชาติ
ผู้คนทุกวัยเข้ามากลับใจใหม่

ประตูสวรรค์จะเปิดออก
เตรียมทางพระองค์ผู้เป็นขึ้นแล้ว
ขอประตูจะเปิดและขอสรรเสริญ
เพลงเต็มด้วยเสียงสรรเสริญ
เพลงเต็มด้วยความหวังเพลงที่นำชื่นชม
เราเต้นรำทำลายความมืดไป

รู้สึกไหมเราทำลายความมืด
เมื่อพวกเราร้องร่วมกันเป็นใจเดียว
และเมื่อสายน้ำร่วมเป็นสายเดียวกัน
จะเกิดพลังแห่งการรักษา

และวันนี้เราเห็น
การเคลื่อนไหวใหญ่
ปีวันแห่งความโปรดปราน
จะเข้ามา
ผู้คนทุกวัยเข้ามากลับใจใหม่

57. ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใดA
(No other name)

ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใด ที่จะเปรียบดัง
ดุจพระนาม ของพระเยซู
เดชา บารมี เกรียงไกร ทั่วโลกา
จอมราชา จอมเจ้านาย ทรงไถ่ข้า
พ้นจากบาป ด้วยพระโลหิต
และเรารักพระองค์ พระเยซูของข้า

58. องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไปD
(For the Lord is marching on)

องค์พระคริสต์ ทรงนำทัพมุ่งไป
อย่างเกรียงไกร หามีใครเทียมทัน
พระบารมี องค์พระคริสต์ ทรงเกริกไกร
จงเปล่งเสียง สำเนียงความมีชัย
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น
ไม่มีอาวุธ เช่นใดอาจหาญ มาประจัญ

กองทัพของเรา คือพระเยซู เราก้าวตาม
พระบาทของพระองค์
พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตมวลหมู่ไพรี
เรากำลังรุดหน้าไปนำชัย
ความมีชัย อยู่ในหัตถ์พระองค์
จงมุ่งไป สู่ดินแดน แห่งพระสัญญา

59. สุขที่ไหนจะมาเปรียบปานD

สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน สุขวิญญาณ
ลูกแสนชื่นใจ สุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัย
สุขอยู่ในพระธรรม ประจำชีวี
สุขครั้งนี้ในพระวาจา สุขชีวาอยู่ทุกนาที
พระวิญญาณประทับในดวงฤดี ด้วยลูกนี้
ยินดีถวายพระองค์

60. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าD
(Seek ye first the kingdom of God)

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้
ฮาเลลู ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลู ฮาเลลูยา

61. เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงามD

เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม
มีภูเขาพื้นดินมีดอกไม้บาน
มีต้นไม้ร่มเย็น มีทะเลลำธาร
มีท้องฟ้าที่ยังสดสวยงาม

เมื่อได้มองเห็นปลาที่แหวกว่ายไป
เมื่อได้มองทะเลที่ใหญ่กว้างไกล
เมื่อมีลมพัดมา พาให้ใจชื่นบาน
มีตะวันที่ยังส่องแสงมา

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ เกินอธิบายเข้าใจ
สร้างบันดาลทุกสิ่ง
เป็นความรักและเป็นความจริง
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือใคร

62. โอ! วิถีคนชอบธรรมE
(O the light of the righteous)

โอ! วิถีคนชอบธรรม จะส่องแสง เป็นดัง
เหมือน แสงอรุณ ยามรุ่ง แรง และยิ่งแรงขึ้น
โอ! วิถีคนชอบธรรม จะส่องแสง เป็นดัง
เหมือน แสงอรุณ ยามเช้า ฉายสุกใส จนร้อน
แรง ฉายสุกใส จนร้อนแรง
ฉายสุกใส จน เต็ม วัน [x2]

63. สาธุการพระนามแด่พระเจ้าE
(Blessed be the name of the Lord most high)

สาธุการพระนามแด่พระเจ้า สาธุการ
พระนามแด่พระเจ้า สาธุการพระนามแด่
พระเจ้าสูงสุด
สาธุการพระนามแด่พระเจ้า สาธุการ
พระนามแด่พระเจ้า สาธุการพระนามแด่
พระเจ้าสูงสุด

[ร้องรับ]
พระนามของพระเจ้า เป็นป้อมเข้มแข็ง
และคนชอบธรรมวิ่งเข้าไป
ได้รับความปลอดภัย
[x2]

บริสุทธิ์เป็นนามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็น
นามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็นนามของ
พระเจ้า สูงสุด
บริสุทธิ์เป็นนามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็น
นามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็นนามของ
พระเจ้า สูงสุด

[ร้องรับ]
พระนามของพระเจ้า เป็นป้อมเข้มแข็ง
และคนชอบธรรมวิ่งเข้าไป
ได้รับความปลอดภัย
[x2]

64. อัศจรรย์พระเยซูของเราE
(Wonderful, wonderful, Jesus is to me)

อัศจรรย์ ๆ พระเยซูของเรา
พระบิดา องค์ถาวร และองค์สันติราช
ให้ความรอด รักษาไว้ จนชีวิตนิรันดร์
อัศจรรย์ คือพระผู้ช่วย ให้รอดของเรา

65. เกลือ แสงสว่างE
(Salt and light)

คริสเตียนเราต้องเป็นแสงสว่าง และเป็นดัง
เกลือแหล่ง แห่งความเค็ม คริสเตียนเราต้อง
ยอมเชื่อฟัง เป็นเหมือนพระเยซู คริสเตียน
เราต้องเพียรซื่อตรง อดทนเป็นความสว่าง
แห่งชุมชน คริสเตียนเราต้องยอมเสียสละ
จนทุกคนเปลี่ยนแปลง

ให้เราทุกคน พร้อมกันตั้งใจ
ใช้ชีวิตซื่อสัตย์ ในความจริง
ให้เราช่วยกัน นำข่าวประเสริฐ
ประกาศทั่วโลกา

66. โรมันสิบหกสิบเก้าว่าE

โรมันสิบหกสิบเก้าว่า [x2]
จงชาญฉลาดอะไรที่ดี
จงไร้เดียวสาสิ่งที่ชั่ว
ในไม่ช้าพระเจ้าจะปราบมารซาตาน
พระองค์จะปราบมันให้อยู่ใต้เท้าท่าน

67. ไฟ ไฟ ไฟE

ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า ลอยลงมา
เหนือพวกเรา คริสเตียนไม่ซึมซบเซา
มาพวกเรามาร้องเพลง
ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟลงมา
ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟในใจข้า

68. เราพบพระเยซูคริสต์E

เราพบพระเยซูคริสต์ ในชีวิตเรา
พระองค์งามเลิศประเสริฐ เราขอสรรเสริญ
นมัสการ เทิดทูนพระองค์เจ้า
ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรงนิจนิรันดร์
พระเยซูพระนามเหนือนามทั้งปวง

69. มีพระเยซูอยู่ในใจฉันE
(With Jesus in my heart I can smile)

มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน ใจฉันมีความสุข
ใจฉันมีความสุข ใจฉันมีความสุข
มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน ใจฉันมีความสุข
ใจฉันมีความสุข

มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข
บ้านฉันมีความสุข บ้านฉันมีความสุข
มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข
บ้านฉันมีความสุข

70. ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหวE
(We shall not be moved)

ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว
ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว
ดั่งต้นไม้งามปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ
ฉันจะไม่หวั่นไหว

ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว
ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว
ดั่งต้นไม้งามปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ
ฉันจะไม่หวั่นไหว

71. ฉันได้วางใจในพระเจ้าE
(I just keep trusting the Lord)

ฉันได้วางใจในพระเจ้า เดินไปกับพระองค์
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง
เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว

พระองค์ทรงเป็นเพื่อน ที่ฉันไว้วางใจ
และไม่เคยเหลวไหล ไม่ว่าแห่งใดใด
ถึงยากลำบากมากเพียงไร ฉันจะเดินตามไป
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

72. สรรเสริญพระเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์E
(Come bless the Lord)

สรรเสริญพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้ยืนเฝ้าอยู่ ในวิหารของพระองค์
จงยกมือขึ้น ในที่บริสุทธิ์
สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า

73. องค์พระเยซูคือผู้ใดE
(Everybody ought to know)

องค์พระเยซูคือผู้ใด องค์พระเยซูคือผู้ใด
องค์พระเยซูคือผู้ใด ใครจะบรรยาย [x2]
พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา ดังดาราส่อง
แสงเฉิดฉาย ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
คือสหายของเราทุกคน

74. โปรดทรงสำแดงในใจข้าเถิดE
(Open the eyes of my heart)

โปรดทรงสำแดงใบใจข้าเถิด
โปรดทรงสำแดงในใจข้า
ข้าอยากพบพระองค์
ข้าอยากพบพระองค์ [x2]

ยกพระนามพระองค์ เกรียงไกร
ผู้ทรงสิริงดงามยิ่งใหญ่
ประทานกำลังและความรัก
พระองค์ผู้บริสุทธ์ บริสุทธ์

บริสุทธ์ บริสุทธ์ บริสุทธ์ บริสุทธ์
บริสุทธ์ บริสุทธ์
ข้าอยากพบพระองค์

75. ของประทานแห่งพระวิญญาณE

ของประทานแห่งพระวิญญาณ ร่วมสร้าง
สรรค์คริสตจักรให้ขยายมุ่งหน้าไป ด้วยสง่า
ราศี แม้ว่ามีหมู่มารซาตาน คอยขัดขวาง
คริสตจักรให้ล่มสลาย
ให้พวกเราร่วมแรง ร่วมใจ

[ร้องรับ]
จะรับใช้ ร่วมรับใช้ จะทำงาน ร่วมทำงาน
จะช่วยกัน เราช่วยกัน ทุ่มเทใจ สุดกำลัง
สุดความคิด เราช่วยทำ
ตามกำลังความสามารถที่มี

บ้างก็เป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ผู้ประกาศ
ข่าวดี บางคนถ้ามีถ้อยคำแห่งความรู้ แม้ว่า
ดูจะแตกต่างกัน เราผูกพันธ์กันด้วยความรัก
เพราะเรามีพระวิญญาณ องค์เดียวกัน

[ร้องรับ]
จะรับใช้ ร่วมรับใช้ จะทำงาน ร่วมทำงาน
จะช่วยกัน เราช่วยกัน ทุ่มเทใจ สุดกำลัง
สุดความคิด เราช่วยทำ
ตามกำลังความสามารถที่มี

76. ฉันจะร้องถึงความรักE
(I will sing of Your love forever)

ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล
ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
และฉันจะมอบดวงใจ ยอมให้
พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท

ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง
และทุกวันฉัน จะชูมือ
เพราะฉันจะร้องเพลง
เมื่อความรักพระองค์ลงมา

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

โอ้ข้าอยากเต้นสรรเสริญ
อาจดูเหมือนเรื่องโง่งมงาย
แต่เมื่อทั้งโลก รู้จักพระองค์
เขาจะเต้นยินดี เหมือนอย่างที่เราเป็น

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

77. ชีวิตอยู่ในพระองค์F
(My life is in You, Lord)

ชีวิตอยู่ในพระองค์ กำลังอยู่ในพระองค์
ความหวังอยู่ในพระองค์ ในพระองค์ [x2]
เราจะสรรเสริญด้วยสุดสิ้นชีวิต
เราจะสรรเสริญด้วยสุดสิ้นกำลัง
ด้วยสุดสิ้นชีวิต ด้วยสุดสิ้นกำลัง
ความหวังใจอยู่ในพระองค์

78. พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญF
(Great is the Lord)

พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ [x2]
ความยิ่งใหญ่ ไม่อาจสรรอ่ยคำ
อาณาจักรของพระองค์ มั่นคง [x2]

ปวงชนจะสรรเสริญพระบิดา (ในอดีตจน)
จวบถึงกาลวันนี้ ยังกล่าวขาน
สรรเสริญในฤทธา อันรุ่งเรือง
สาธุการพระนามพระองค์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ [x2]

79. จุดไฟลุกโชนในใจF
(Light the fire again)

ขอทรงโปรดจุดดวงไฟ
แรงร้อนภายในลุกโชนอยู่ในดวงใจ
ขอเจิมวิญญาณท่วมท้นเต็มล้นภายในนิมิตใหญ่ในดวงใจ

กายและจิตวิญญาณ
เพลิงผลาญภายใน
ให้รักร้อนอยู่ในดวงใจยินดี
ทำตามพระทัยพระคริสต์ภายใน
ทรงครอบครองอยู่ในดวงใจ

เราติดตามองค์พระเยซูคริสต์
ทางชำระชีวิตพ้นจากบาปผิด
พ้นทาสมืดมนและเข็ญใจปกคลุมเราไว้
เพื่อเราจะไม่ละอายจุดไฟลุกโชนในใจ

80. พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้F
(Isn't He wonderful)

พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้
ใครเปรียบได้ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้
พระฉันแท้ ไม่มีผู้ใดรักษาหาย ไม่มีผู้ใด
มาช่วยไถ่ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้
พระฉันแท้

องค์พระเยซู ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง ท่านไม่เคยเปลี่ยน
แปลง องค์พระเยซูท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตลอดชั่วนิจนิรันดร์
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

81. ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าC
(I love you with the love of the Lord)

ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า
ฉันเห็นภายในคุณ ราศีของพระเป็นเจ้า
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

82. แสนยินดี พระเยซู เรายินดีF
(Celebrate, Jesus celebrate)

แสนยินดี พระเยซูเรายินดี แสนยินดี
พระเยซูเรายินดี [x2] กลับคืนพระชนม์
กลับคืนพระชนม์ และเป็นอยู่ ชั่วนิจนิรันดร์
กลับคืนพระชนม์ กลับคืนพระชนม์ พวกเรา
แสนยินดี การฟื้นพระชนม์ ของพระเยซู

83. เริ่มให้ถูกF

เริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้า
ทุกวันเวลาและตลอดไป
จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต
ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
จงรักทุกคน ถ้าท่านได้รับแบบ
ฉะนี้ไว้แล้ว ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง
จงรักษาความรักนี้ไว้ เพื่อชีวิตมีสุข สืบไป

84. ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์F
(I believe in miracles)

ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ องค์ทรงธรรมพระเยซู
ปลดปล่อยดวงวิญญาณ คนบาปผิดทั้งหลาย
ให้กลับเป็นไท คนตายให้ฟื้น ตาบอดให้เห็น
ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์
มากหลายมาจากพระเจ้า

85. เดินกับพระเยซูF
(Walking with Jesus)

เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาร เดินทุกวิถี
ทาง เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว
เดินในแสงสุรีย์ศรี เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่ทุก
วันวาร เดินทุกวิถีทาง เดินในแสงสุรีย์ศรี
เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว

86. ขอพระวิญญาณเทลงมาG
(There's going to be a great awakening)

ขอพระวิญญาณเทลงมา
เจิมปวงประชากรทั่วโลกหล้า
ให้บุตราบุตรี พระองค์
กล่าวพระคำและพยากรณ์

ให้เราฝันเห็นนิมิต
สำแดงความล้ำลึกในพระทัย
ให้ความเชื่อเราเพิ่มพูน
ได้ยินเสียงสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จมา

[ร้องรับ]
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
ขอโปรดให้มี การฟื้นใจ ในแผ่นดินของเรา
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
เพื่อให้ทุกคนที่เรียกนาม เยซู
ได้รับความรอด

ขอพระวิญญาณเทลงมา
เจิมปวงประชาชาติทั่วโลกา
ให้เขาเห็นพระสิริ
ยกย่องเทิดทูนและยำเกรง

ขอทรงสำแดงฤทธานุภาพ
เขย่าสวรรค์และพื้นแผ่นดิน
ให้ทุกคนที่รอคอย
สรรพสิ่งที่สร้างได้เห็น
เมื่อพระองค์เสด็จมา

[ร้องรับ]
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
ขอโปรดให้มี การฟื้นใจ ในแผ่นดินของเรา
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
เพื่อให้ทุกคนที่เรียกนาม เยซู
ได้รับความรอด

87. สายน้ำไหลหลากG
(Down the mountain the river flows)

สายน้ำไหลหลาก จากบนภูเขา
นำเอาความชื่นบาน สู่ทุกที่ที่ผ่านไป
ไหลท่วมทุ่งนา และตามหุบเขา
แม่น้ำไหลเชี่ยวมา และแม่น้ำอยู่ที่นี่

[ร้องรับ]
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน
แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป
และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

แม่น้ำพระเจ้า เต็มด้วยชีวิต
และทุกคนที่สัมผัส ได้รับกำลังใหม่
และทุกคนเริงรื่นอยู่ ในสายน้ำ
จะหิวกระหาย ในพระเจ้ามากขึ้น

[ร้องรับ]
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน
แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป
และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

แสนยินดีได้ ไปบนภูเขา
เพื่อเฝ้าพระองค์ พระเจ้าของเรา
จะเดินและวิ่ง ขึ้นไปตามลำน้ำ
เราเต้นรำร่าเริง สรรเสริญองค์พระบุตร

[ร้องรับ]
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน
แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป
และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

88. โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุดG
(Hosanna in the highest)

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรา
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา
พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา
ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรา
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

89. สรรเสริญแด่พระเจ้าG
(Glory, glory in the highest)

สรร(ระ)เสริญ สรร(ระ)เสริญ แด่พระเจ้า
สรร(ระ)เสริญ สรรเสริญแด่ผู้สูงสุด
สรรเสริญแด่พระเจ้าพระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์
สรรเสริญพระเยซู [x2]

ข้าขอ สรรเสริญ สรรเสริญ
สรรเสริญ สรรเสริญ
สรรเสริญ สรรเสริญแด่พระเจ้า
ข้าขอสรรเสริญแด่พระเจ้า

90. สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้าG

สรร(ระ)เสริญพระนามขององค์พระเจ้า
จอมราชายิ่งใหญ่ [x6]
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร
ไม่มีนามใดเทียบได้ แผ่นดินสรรเสริญ
ภูเขากราบลง ต่อพระนาม
พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่

91. จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าG

จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า
จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายแด่จอมราชา
จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ

เพราะพระองค์เป็น ราชาเหนือแผ่นดิน
จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เพราะทรงครอบครอง ชนชาติทั้งหลาย
และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

92. พระเยซูคือองค์ราชันย์G
(You are crowned with many crowns)

พระเยซูคือองค์ราชันย์ ผู้ทรงครอบครอง
ด้วยความชอบธรรม พระเยซูคือองค์ราชันย์
และทรงมั่นคงในคำพระองค์
พระองค์ปกครองด้วยฤทธาและสง่าราศี
ทรงเป็นพระเจ้าบนโลกและสวรรค์
พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้า

93. ชนะ ชนะ ชนะ ชั่วนิรันดร์G

ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์
พระเยซูชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์
ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ
โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา พระองค์จะกลับมา
รับข้า โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา พระองค์
จะกลับมารับข้า

94. ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าG
(Nothing is too difficult)

ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
ไม่มีอะไรที่ยาก ไม่มีอะไรที่ยาก
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า

95. ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญG
(I lift my voice in song)

ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม
ข้ายกมือขึ้น ด้วยใจต้องการเดินตาม
เติมข้าให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญ
ยกย่องพระนาม
ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญ
ยกย่องพระนาม

96. พระเยซูชนะG
(Jesus overcame)

พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ
พญามาร พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ
พระเยซูชนะพญามาร
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา พระเยซูชนะพญามาร
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา พระเยซูชนะพญามาร

สรรเสริญพระนาม สรรเสริญพระนาม
สรรเสริญพระนามพระเจ้า
สรรเสริญพระนาม สรรเสริญพระนาม
สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า

97. ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าG
(Therefore the redeemed)

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป
และร้องบทเพลงแห่งความเป็นไท
และความสุขสันต์ชื่นใจ จะดำรงอยู่นิรันดร์ [x2]
เขาจะได้รับ การเล้าโลมใจ
ความเศร้าโศก การคร่ำครวญ จะสูญหายไป

98. ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปG
(It's no longer I that liveth)

ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า [x2]
พระองค์ทรงอยู่ พระเยซูสถิตอยู่ในข้า
ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า

99. วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซูG

วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู
วันต่อวัน วันต่อวัน
ที่พระองค์ทรงนำ ฉันจะทำตาม
ที่พระองค์ใช้ไป ฉันจะไป
วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู
วันต่อวัน วันต่อวัน

100. พระเยซูเป็นที่รักของข้าG
(Jesus, lover of my soul)

พระเยซู เป็นที่รักของข้า
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา และสมควรข้า

รักพระองค์ มีพระองค์
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์
พระผู้ช่วย และทรงเป็นเพื่อน
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอด
ชีวิตนิรันดร์

102. อย่าลืมว่าพระเยซูทอดพระเนตรG

อย่าลืมว่าพระเยซู ทอดพระเนตรท่านอยู่เสมอ
ในกิจการในชีวิต พระสถิตอยู่กับเรา
(พระสถิตอยู่กับเรา) ดังนั้นท่านจงยินดี
และมีรอยยิ้มประดับ อยู่ในดวงใจเสมอ
พระรักเธอ และฉัน

103. จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่นG

จงหยั่งลึก ลึกลงถึงแก่น จงแสวงพระคำ
พระองค์ ให้ชีวิตของเราเกิดผล
เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา

อย่ามัวเมาในความโสมม
อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา

ให้ชีวิตของเราชื่นบาน ไม่ว่าหวานหรือ
เศร้าขื่นขม ให้ความรักของเราเกิดผล
เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา

อย่ามัวเมาในความโสมม
อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา

104. ข้ารับชีวิตพระคริสต์G
(I'm a new creation, I'm a brand new man)

ข้ารับชีวิตพระคริสต์ ข้าจึงเป็นคนใหม่
สิ่งเก่า ๆ ก็ล่วงไป ข้าบังเกิดใหม่แล้ว
ยิ่งกว่าผู้พิชิต นั่นคือตัวข้า ข้ารับชีวิต
พระคริสต์ ข้าจึงเป็นคนใหม่

105. ดวงใจข้ารักพระนิเวศน์พระเจ้าG

ดวงใจข้ารักพระนิเวศ พระเจ้า
วิญญาณข้าปรารถนาหา พระองค์
ใจกายข้าจะถวายคำสรรเสริญมอบแด่
พระผู้ไถ่ ราชาและพระเจ้าของข้า

106. โอ้ความรักของพระองค์G
(Shine Jesus, shine)

โอ้ความรักของพระองค์ เปล่งรัศมี
ในท่ามกลางความมืดมิด ส่องรังสี
พระเยซู ส่องสว่าง แห่งโลกา
โปรดปลดปล่อย เราเป็นไท ด้วยความสัจจา
ส่องในใจข้า ส่องในใจข้า

[ร้องรับ]
โปรดพระเยซูส่องสว่าง แผ่นดินนี้ด้วยรัศมี
โปรดพระวิญญาณ ลุกโชติช่วงในใจข้า
แม่น้ำชีวี ไหลท่วมแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณ
ประทานดำรัส จงเกิดความสว่าง

108. ฉันคิดถึงคุณG

ฉันคิดถึงคุณ อยากจะบอกถึงความในใจ
คิดถึงด้วยใจ ด้วยใจที่ปรารถนา
อยากจะบอกว่าชีวิตมีคุณค่า
ด้วยวาจาที่มาเป็นเสียงเพลง

พระคริสต์รักคุณ คุณรู้บ้างหรือเปล่า
ใยทำโศกเศร้าดูชีวิตเซ็ง ๆ
อย่าเพิ่งด่วน ด่วนคิดทำลายตนเอง
มาฟังเพลง พระเยซูทรงรักคุณ
แม้คุณจะเป็นเช่นไร แม้ใจไร้ความอบอุ่น
พระเยซูทรงรักคุณ ทรงเกื้อหนุนทุกเวลา

109. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์G
(We are one in the bonds of love)

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระบิดา
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด
เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

110. พระองค์อยู่เคียงG

เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา
จะไปแห่งไหนแม้เจอภัยอันตราย
ในทุก ๆ สิ่ง ในทุกเวลา
พระองค์จะอยู่เคียงคอยดูแล ห่วงใย

111. ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์A
(Halleluia, Jesus is alive)

ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์
ทรงชนะความตาย และทรงช่วยให้พ้น
อบาย พระเยซูจอมเจ้านาย
ทรงพระชนม์ ทรงพระชนม์ [x2]
พระเยซูทรงพระชนม์ ฮาเลลูยา [x3]
พระเยซูทรงพระชนม์

112. ขอให้พระเกียรติA
(Unto Him be glory in the Church)

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์
ในวันนี้และนิรันดร์ [x2]
แด่พระองค์ [x4]
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์
ในวันนี้และนิรันดร์

113. ด้วยสุดใจA

พระบิดาแห่งสวรรค์ทรงหลั่งพระเมตตา
แก่คนไทยทุก ๆ คน ไม่ว่าจนหรือมั่งมี
ขอพระวิญญาณทำลายความมืด หักโซ่ตรวน
ความตายที่มัดเรา เพื่อเราได้สรรเสริญ
พร้อมใจออกพระนามทั่วแผ่นดิน

ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทยร้อง
สรรเสริญ คร่ำครวญ วิงวอน อยากป่าวร้อง
สรรเสริญ ออกไปให้ทั่วแผ่นดิน ร่วมเปล่ง
เสียง เป็นใจเดียว ให้คนไทย ทุกคนได้ยินดี
ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทย
สรรเสริญพระองค์

114. ใครลำบากเหน็ดเหนื่อยA

ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย มาหาพระเยซู
ผู้นำท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยและเป็นสุข
รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ ฮู

ทำตามน้ำพระทัย ซึ่งมีให้เราไว้
คือพระคำสัญญา ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ ฮู

115. เราจะร้องสรรเสริญพระนามA
(I sing praises to Your name)

เราจะร้องสรรเสริญพระนาม พระองค์
ร้องสรรเสริญพระนาม พระองค์
เพราะพระองค์ประเสริฐ
ล้ำเลิศกว่า นามอื่นใด [x2]

เราจะร้องเพลงสาธุการ พระนาม
สาธุการ พระนาม ยิ่งใหญ่
เพราะพระนามพระองค์
เกรียงไกรกว่า คำสรรเสริญ [x2]

จะถวายคำสดุดี เรื่อยไป
มอบพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
เพราะพระนามพระองค์
เกรียงไกรกว่า คำสรรเสริญ [x2]

116. พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีA
(All heaven declares)

พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
ผู้ใดเปรียบปานพระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ
เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ (คืนพระชนม์)
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์

ฉันจึงกราบลง ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
ผู้พลีพระชนม์ นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ (คืนพระชนม์)
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์

117. แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมาA

แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา
ต่างปัญหาที่ต้องเจอมากมาย
ต่างก็คิดขัดแย้ง เอาตัวเองให้เป็นใหญ่
ไม่เข้าใจความรักแท้จริง

แต่วันนี้เรามีพระเยซู
ผู้ทรงเป็นคำตอบทุกสิ่ง
ผู้ทรงพระเมตตา และทรงเป็นความจริง
ทรงละทิ้งชีวิตเพื่อเรา

อยู่ในพระสิริพระองค์ รักมั่นคงประทาน
ให้เรา ทุก ๆ วันไม่เหงาเดียวดาย
เพราะเรามีพระองค์ นำหน้าไป
มอบความรักให้กันและกัน ร่วมใจกัน
ประกาศรักยิ่งใหญ่ เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจ
จะมีชีวิตนิรันดร์

118. จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่นA

จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่นมั่นใจก้าวเดินหน้าไป
พาสู่เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อนกังวล
ฟันฝ่ากล้าหาญชาญชัย ๆ จงไว้วางใจ
องค์ทรงชัยพระเยซู ทรงนำหน้าทุกเวลา
ขอติดตามวางใจพระองค์

119. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเราA
(The Lord your God is in your midst)

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา ทรงฤทธร
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร
จงยินดี จงยินดี

จงเปรมปรีดิ์ ด้วยเสียวเพลง
จงครื้นเครงด้วยความรักของพระองค์
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

120. ความสุขภายในใจC

ความสุขภายในใจ เปรียบเหมือนดั่งดวงไฟ
ลุกท่วมใจของเราภายใน ด้วยความยินดี
พระประทานความสุข ยามทุกข์
ทรงเป็นเพื่อน

ทรงชูใจด้วยความเมตตา อย่างอัศจรรย์
เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
จะมีผู้ใดเปรียบพระองค์ สหายเลิศในใจเรา

121. ลำธารA

ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์
ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์
ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์

และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์
อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์
สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้ เพียงผู้เดียว

[ร้องรับ]
ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่
ของพระองค์ ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป [x2]

123. ร่วมกันในพระเยซูA

ให้เราเอาใจของเรามาร่วมกันเป็นพลัง
เปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดูสวยงาม
พระเยซูจะนำและจะทำให้เราเป็นหนึ่ง
รักพระองค์จะผูกพันเราร่วมกัน

[ร้องรับ]
จากนี้ เมื่อเราได้รวมใจ เราจะไปให้ถึง
ถึงตามน้ำพระทัย จะไปให้ไกลสุดฟ้า
แม้หนทางยาวไกล เราจะไม่หวาดหวั่น
เพราะเรารวมกัน ในองค์พระเยซู

มีอะไรมากมายที่เรายังคงต้องทำ
ให้เราได้พึ่งพาในพระองค์
เราจะร่วมแรงกายด้วยดวงใจ
ที่หลอมเป็นหนึ่ง
พระเยซูจะนำไปถึงจุดหมาย

[ร้องรับ]
จากนี้ เมื่อเราได้รวมใจ เราจะไปให้ถึง
ถึงตามน้ำพระทัย จะไปให้ไกลสุดฟ้า
แม้หนทางยาวไกล เราจะไม่หวาดหวั่น
เพราะเรารวมกัน ในองค์พระเยซู

124. ขอทรงสอนA

พระองค์ ขอทรงสอนให้ข้าได้
เรียนรู้จัก พระองค์
ข้าจะ เดินก้าวไป ในทาง
ที่พระองค์ ทรงนำหน้า
พระองค์ทรง เป็นแสง แห่งดวง ดารา

ข้ารู้ว่า พระองค์ ทรงอยู่ใกล้
ไม่ห่างเหิน พระองค์ ทรงนำหนทาง
สว่างในทางข้าเดิน
ข้าขอสรรเสริญพระองค์ พระองค์
ขอทรงสอน ให้ข้าได้เรียนรู้จัก พระองค์

125. ดั่งดาวิดAm
(As David danced)

ดั่งดาวิดทำ
ต่อหน้าองค์พระเจ้า
เราสรรเสริญพระองค์สุดใจ
ต่อหน้าองค์จอมราชา

ดั่งมิเรียมเต้นรำ
ด้วยแทมบารีน
เรายินดีร้องเพลงปรบมือ
ต่อหน้าองค์จอมราชา

ดั่งยูดาห์ทำเมื่อยามมีสงคราม
เราทำตามด้วยความเปรมปรีดิ์
ต่อหน้าองค์จอมราชา

ดั่งโยชูวาทำที่เยรีโค
ให้เราไชโยที่ได้เหยียบซาตาน
ต่อหน้าองค์จอมราชา

[สร้อย]
เราได้เข้ามาเฝ้าพระองค์
นมัสการบูชา
เราสรรเสริญเทิดทูนพระองค์
พระเยซูเป็นเจ้านาย

126. ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้าA
(I lift Your name high O Lord)

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
ยกนามพระองค์ ดั่งธงชัยในท้องนภา
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

127. ใครเปรียบดังพระองค์Am
(Who is like the Lord)

ใครเปรียบดังพระองค์ ไม่มีพระใด
ใครเปรียบดังพระองค์ ผู้เข้มแข็งและยิ่งใหญ่
ใครเปรียบดังพระองค์ ผู้ทรงสมควร
ยืนขึ้น และถวายสรรเสริญ

สรรเสริญ สรรเสริญ พระสิริ
เป็นของพระองค์
ตั้งแต่พระอาทิตย์ส่องแสง
จนแสงลับขอบฟ้า
พระนามของพระองค์ เป็นที่สรรเสริญ

ยืนขึ้นและสรรเสิรญ และถวายพระสิริ [x5]
ยืนขึ้นและถวายคำสรรเสิรญ [x2]
[สุดท้าย] สรรเสริญ

128. แด่จอมราชานิจนิรันดร์Bm
(Now unto the King eternal)

แด่จอมราชานิจนิรันดร์ แด่จอมราชา
ครอบครอง แด่จอมเจ้านาย ฤทธิ์ยิ่งใหญ่
เราจึงสรรเสริญ ร้องต่อราชานิจนิรันดร์
ร้องต่อราชาเหนือราชาร้องเพื่อประกาศ
พระสิริ ก้องไปทั่วแผ่นดิน

และให้มือเรายกชู ยินดีต่อหน้าพระองค์
เรายกมือสรร(ระ)เสริญ ใจเรายกขึ้น
ด้วยความยินดี ปรีดากัน
เราเปล่งเสียงสรร(ระ)เสริญ
และเราถวาย พระพร แด่พระองค์
และเราถวายสิริ แด่พระองค์

และเราถวายพระเกียรติ แด่พระองค์
และเราถวายอำนาจ แด่พระองค์
ประกาศว่า พระพร และสิริ
และพระเกียรติ และอำนาจ
จงมีแด่พระผู้ทรงนาม เย ซู

แด่จอมราชานิจ นิรันดร์ แด่จอมราชา
ครอบครอง แด่จอมเจ้านาย ฤทธิ์ยิ่งใหญ่
เราจึงสรรเสริญ ร้องต่อราชานิจนิรันดร์
ร้องต่อราชาเหนือราชาร้องเพื่อประกาศ
พระสิริ ก้องไปทั่วแผ่นดิน

129. น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอDm

น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอ
ธารน้ำพระองค์เต็มและล้น [x2]
ไหลไปสู่ที่ใด ที่มีใจแห้งแล้ง
ทำให้ชุ่มชื่นเกิดผลได้ [x2]

130. ดวงใจของข้าเผาผลาญDm
(The zeal of God)

ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน
เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ
ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป
เป็นไฟที่มีฤทธิ์ ไม่สิ้นสุด
โอฮาเลลู-ยา โอฮาเลลู-ยา
สรร-เสริญพระผู้เป็นเจ้า [x2]

131. โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลังDm
(Through our God)

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย
จอมโยธา

ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง
และทรงให้เราเป็นไท
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย
จอมโยธา จอมโยธา จอมโยธา
เฮ้!

132. โอ้อิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิดDm
(O Israel)

โอ้อิสราเอล จงรีบตื่นขึ้นเถิด
สรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกา
ใจชื่นบานยินดีในพระองค์
ยินดีในพระองค์ ยินดีในพระองค์
โอ้อิสราเอล

133. จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าDm

จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า
จงชื่นชมยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า
จงชื่นชมยินดีในพระองค์

[ร้องรับ]
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
ไว้ในพระองค์

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใด
จงนำมากราบทูลต่อพระองค์
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใด
จงนำมากราบทูลต่อพระองค์

[ร้องรับ]
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
ไว้ในพระองค์

134. เยโฮวาห์ยีเรห์Dm
(Jehovah Jireh, my provider)

เยโฮวาห์ยีเรห์ พระผู้จัดเตรียม
พระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า
เยโฮวาห์ยีเรห์ พระผู้จัดเตรียม
พระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า

พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า
จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์
พระองค์ประทานทูตสวรรค์คุ้มครองข้า
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า
เพื่อข้า เพื่อข้า
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า

135. นั่นไม่ใช่ฤทธิ์หรือแรงDm
(It's not by might, nor by power)

นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง
แต่โดย วิญญาณพระเจ้า
นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง
แต่โดย วิญญาณพระเจ้า

อาณาจักร ทั้งหลายจะสิ้น
คนตาบอดจะเห็น คนหูหนวกจะได้ยิน
นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง
แต่โดย วิญญาณพระเจ้า ๆ ลา ลา ลา

136. ลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้าC

ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
ชื่นชม และร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม

ร้องสรรเสริญพระนาม โออิสราเอล
ทรงเป็นความสว่าง พระศิลาของเรา
ชาวเมืองฟ้า เราจะไม่กลัว
ในพระองค์เราวางใจ

137. ชื่นชมยินดีDm
(Jubilate, everybody)

ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน
ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยยินดี
มาร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้า
เข้าสู่พระนิเวศน์พระองค์

สาธุการแด่ พระเจ้าของเรา
ทรงพระเมตตา ไม่มีสูญสิ้น
ชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดี
ชื่นชมยินดีเถิดเรา

138. โอ้เสียงแห่งความยินดีC

โอ้เสียงแห่งความยินดี
ของผู้ได้รับการไถ่
ชื่นชมยินดี ในที่ประทับพระอค์ [x4]

ส่งเสียง สรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงชอบธรรม พระหัตถ์ขวา
ของพระเจ้า ทรงห้าวหาญนัก
ส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงชอบธรรม
ข้าจะสรรเสริญ องค์พระเจ้าตลอดไป

139. ชูใจของคุณDm
(Lift up your heart and magnify)

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

140. พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราDm

พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา
พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา
พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา
บัดนี้และนิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา
บัดนี้และนิจนิรันดร์

สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ องค์อัศจรรย์
พระบิดานิรันดร์ จอมราชันย์ และจอม
เจ้านาย พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
ฮาเลลูยา พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

141. พระเจ้าดีEm
(God is good, I sing and shout)

พระเจ้าดี พวกเราสรรเสริญว่า
พระเจ้าดี เรามาฉลอง
พระเจ้าดี พวกเราแน่ใจว่า
พระเจ้าดี เรารู้ว่าจริง

และเมื่อฉันคิดถึง ความรักพระองค์
ใจฉันล้นสรรเสริญ และฉันนั้นอยากเต้นรำ
ใจของพระองค์ มีที่ให้ฉันอยู่
อย่างสุดซึ่ง เปิดใจให้พระองค์

142. เราจะสรรเสริญพระองค์Em
(I will worship the Lord)

เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
สรร(ระ)เสริญ ด้วยเพลงสดุดี
เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลัง
สรรเสริญ จนหมด สิ้นวัน

เพราะพระองค์ ทรงสมควร สรรเสริญ
และพระนาม เต็มด้วย สง่าราศี
ให้ใจเรา สะอาด ในสายพระเนตร
พระองค์ เพื่อเราจะ สรรเสริญ
พระองค์ หมดสิ้น ดวงใจ

143. พระเยซูเป็นพระเจ้าEm
(Jesus Christ is Lord)

พระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้า
พระเยซูเป็นพระเจ้า ของเหล่าประชา
พระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้า
พระเยซูเป็นพระเจ้า ของเหล่าประชา

พระองค์ทรงครอง ด้วยความชอบธรรม
พระองค์ทรงครอง ด้วยความเที่ยงธรรม
พระองค์มีชัยชนะ ด้วยโลหิตอันล้ำเลิศ
พระองค์ทรงเป็น องค์ผู้ช่วยให้รอด

144. ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าEm

ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
เพราะพระเจ้าเป็นกำลังและบทเพลงของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
ลา ลา ลา ลา

145. องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งEm
(King of kings and Lord of lords)

องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง
ให้เรามาสรร(ระ)เสริญ
องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง
ให้เรามาสรร(ระ)เสริญ
เยซูองค์สันติ ราชา ข้าสรรเสริญ
เยซูองค์สันติ ราชา ข้าสรรเสริญ

146. เกิดความยินดีEm

เกิดความยินดี เพราะว่ามีสันติสุข
จงออกไป โอ้ความทุกข์ ใจเป็นสุขแสนยินดี
อย่ามีกังวล แม้ว่าจน หรือมั่งมี จงถวายความ
ภักดี มอบชีวีเพื่อพระองค์ ฮาเลลูยา

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกรEm
(The Spirit of the sovereign Lord)

[ร้องรับ]
องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร
สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้
ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

นำเราไป ยังคนขัดสน ผู้ทนทุกข์
ได้รับการเล้าโลมใจ เพื่อปลดปล่อย
เชลย ให้พ้นทาส และประกาศ
ความหวัง สู่ชน ผู้มืดมน

เพราะเป็นเวลา เป็นวาระ
แห่งความโปรดปราน
และเป็นเวลา ชัยชนะ
แห่งองค์พระเจ้า [x2]

[ร้องรับ]
องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร
สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้
ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

ทรงปลอบโยน ใจที่บอบช้ำ
และทรงจัดเตรียม เพื่อผู้ที่ทุกข์ระทม
เทลงบนเรา น้ำมันแห่งความยินดี
จากการคร่ำครวญ เราจะสรรเสริญ

เพราะเป็นเวลา เป็นวาระ
แห่งความโปรดปราน
และเป็นเวลา ชัยชนะ
แห่งองค์พระเจ้า [x2]

[ร้องรับ]
องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร
สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้
ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

148. ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าEm
(Who can ascend)

ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า
คือผู้มีมือสะอาด ใครจะยืนต่อพระพักตร์
พระเจ้า คือผู้มีใจบริสุทธิ์ เพราะพระเนตร
ของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดิน
ประทานพระกำลัง แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจ
ในองค์พระเยซู โอ

149. ข้าแสวงหาพระองค์C
(Lord, I seek after Thee)

ข้าแสวงหาพระองค์
เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ให้สุขใจ
หันมา ใกล้ชิด พระพักตร์ และเมื่อข้า
เข้าใกล้พระองค์ ข้าถวายดวงใจรัก
ข้าถวายกายของข้า และชีวาแด่พระองค์

ข้าแสวงหาพระองค์
เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจ
ก้มกราบเพื่อหาพระพักตร์ และเมื่อข้า
เข้าใกล้พระองค์ ข้าถวายดวงใจรัก
ข้าถวายกาย ของข้าและชีวาแด่พระองค์

150. พระบิดาเรารักC
(Father, I love You)

พระบิดาเรารัก นมัสการบูชาพระองค์
สาธุการพระนามทั่วปฐพี
สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามทั่วปฐพี

พระเยซูเรารัก นมัสการบูชาพระองค์
สาธุการพระนามทั่วปฐพี
สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามทั่วปฐพี

พระวิญญาณเรารัก นมัสการบูชาพระองค์
สาธุการพระนามทั่วปฐพี
สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามทั่วปฐพี

151. พระนามพระเยซูC
(The name of Jesus)

พระนามพระเยซู
ข้ายกชูพระนามพระเยซู [x2]
โอ พระองค์ อัศจรรย์ พระบิดา นิรันดร์
องค์จอมโยธา องค์สันติราช
โอ พระองค์ อัศจรรย์ พระบิดา นิรันดร์
องค์จอมโยธา องค์สันติราช

152. ข้าเงยหน้ามองขึ้นC
(I lift my eyes up)

ข้าเงยหน้ามองขึ้น ดูที่ภูเขา
ความช่วยเหลือมาจากใคร
มาจากองค์พระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์
ผู้สร้างสรรทั่วโลกา [x2]

โอข้าต้องการพระองค์
ทรงเป็นความหวังของข้า
ผู้เดียวที่ข้าทูลขอ ข้าจะรอคอยพระองค์
เพื่อทรงมาช่วยโปรดข้า มาประทานชีวา

153. เข้าเฝ้าที่พระพักตร์พระเจ้าC
(Into Your presence we come)

เข้าเฝ้า ที่พระพักตร์พระองค์
ไม่ใช่โดยความดี เราทำแต่โดยพระคุณ
โดยพระคุณ เท่านั้น เข้าเฝ้าที่
พระพักตร์พระองค์

154. มองพระพักตร์องค์พระเยซูC
(Turn your eyes upon Jesus)

มองพระพักตร์ องค์พระเยซู กลับมา
ชมพระพักตร์ อัศจรรย์
กลับมาหาพระองค์ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
และอาศัยอยู่ในพระคุณพระองค์

155. พระวิญญาณของพระเจ้าC

ข้าแลเห็นพระสิริของพระเยซูคริสต์
พระสถิตอยู่ในดวงใจข้า
ข้าชูมือสรรเสริญขออัญเชิญพระองค์
โปรดประทาน รักมั่นคง เต็มใจข้า

องค์พระวิญญาณ ของพระเจ้า
ขอพระองค์เข้ามาในใจ โปรดเติมให้เต็ม
ในดวงใจด้วยไฟแห่งความรักพระเจ้า
องค์พระวิญญาณ ของพระเจ้าขอพระองค์
เข้ามาในใจ โปรดเติมให้เต็มในดวงใจ
ด้วยไฟแห่งความรัก

156. โปรดให้ฉันใกล้พระองค์C

โปรดให้ฉัน ใกล้พระองค์ โปรดให้ฉัน
ใกล้พระองค์ โปรดให้ฉันใกล้พระองค์
เพื่อรับใช้ พระองค์
(รัก รู้ นึกถึง กราบไหว้)

157. อิมมานูเอลC
(Emmanuel)

อิมมานูเอล อิมมานูเอล
ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล
องค์พระเจ้า อยู่ด้วยกับเรา
ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล

158. บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์C
(Holy, holy, holy is the Lord)

บริ บริ สุทธิ์ บริ บริ สุทธิ์
พระองค์ทรง ยิ่งใหญ่ ทรงบริสุทธิ์
พระเกียรติ จงมีแด่พระองค์
ฤทธาขอถวาย พระองค์
ขอรับเครื่องบูชา คำสรรเสริญ ของข้า

ยิ่งใหญ่ พระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ สรรเสริญ พระองค์ ชั่วนิรันดร์

159. ในเวลาของพระคริสต์C
(In His time)

[1] ในเวลา ของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิต
ของข้า ตามน้ำพระทัย
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้า
เดินในมรรคา ดวงชีวาอยู่ในเวลา
ของพระองค์

[2] ในเวลา ของพระเจ้า ทรงเฝ้าดูชีวิต
ให้อยู่ ในน้ำพระทัย
โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบใจ มอบถวาย
ชีวิตทั้งกาย เพื่อจะได้อยู่ในเวลา
ของพระองค์

160. โปรดประทาน การฟื้นใจC
(I cast all my cares)

ท่ามกลางภาระหนัก ข้าเหนื่อย อ่อน
ขอมอบภาระหนักทั้งหมดไว้กับพระองค์
แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนข้า ทุกวันเวลา
โปรดประทาน การฟื้นใจใหม่ แก่ข้า

161. ท่ามกลางภาระหนักเราร้องเพลงC
(In moments like these)

ท่ามกลางภา-ระหนักเราร้องเพลงสรรเสริญ
เราร้องเพลง สรรเสริญ แด่พระเยซู
ท่ามกลาง ภา-ระ หนัก เราชูมือ สรรเสริญ
เราชูมือ สรรเสริญ แด่พระองค์

[ร้องรับ]
ร้องว่าเรารักพระองค์
ร้องว่าเรารักพระองค์
ร้องว่าเรารักพระองค์
รักพระองค์

162. ฉันได้ตัดสินใจC
(I have decided to follow Jesus)

[1] ฉันได้ตัดสินใจ ต้อนรับพระเยซู [3x]
ไว้ในจิตใจ ไว้ในจิตใจ
[2] ฉันได้ตั้งใจไว้ จะตามพระเยซู [3x]
ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง
[3] ทิ้งโลกไว้ เบื้องหลัง กางเขนเด่นหยู่หน้า [3x]
ไม่หันกลับไป ไม่หันกลับไป

163. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลงC

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง อธิษฐาน
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง อธิษฐาน
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

164. เปลี่ยนแปลงชีวิตข้าC
(Change my heart O God)

เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า เปลี่ยนแปลงทุกวันเวลา
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า ให้เป็นเหมือนพระองค์ [x2]
พระองค์เป็น ช่างปั้น ข้าเป็น ก้อนดิน
โปรดเถิดข้าขอ วิงวอนให้เป็นเหมือนพระองค์

165. โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้าC
(It's Your blood that cleanses)

โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า โลหิตพระองค์
ทรงให้ชีวี โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่
จากความบาปทั้งหลายของข้า
ทรงชำระข้า ขาวยิ่งกว่าหิมะ กว่าหิมะ
โดยพระคุณ ทรงการุณย์ แก่ตัวข้า

166. ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดาC
(I have the greatest love)

ความรักยิ่งใหญ่เรารับ จากพระบิดา
จิตใจสัมผัสความรัก พระองค์
รักยึดมั่นเสมอ ไม่มีวันสูญสิ้น
ความรักช่วยซับน้ำตา ข้าพระองค์

เหตุเพราะสัมผัสความรัก พระบิดา
ความรักยิ่งใหญ่ รวมใจ ของเรา
ความรักของพระเยซู อยู่เต็มหัวใจ
ความรักที่ส่อง สว่างแก่ประชา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

167. ที่บนกางเขนC

แม้ฉันได้พบ ได้เจออะไรมากมาย แต่ฉันก็ไม่เป็น
สุขใจ ยังมีส่วนลึก ที่มันขาดหาย สิ่งนั้นมันคืออะไร
ที่ใจฉันต้องการ และแล้วเมื่อฉันเข้าใจ ความหมายที่
สำคัญ สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป ที่บนกางเขนนั้นคือ
ความหมาย และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า

พระองค์ ได้ทนทรมาน
เพื่อคนอย่างฉัน และคนอีกมากมาย
ที่บนกางเขน พระองค์ สำแดงรักยิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้

168. สรรเสริญ สดุดี จงมีแด่พระเจ้าC

สรรเสริญ สดุดี จงมีแด่พระเจ้า พระเกียรติ
พระสิริ จงมีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงฤทธา พร้อมด้วยสง่าราศี
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์
แด่พระเจ้าเราขอยกย่องสรรเสริญ
พระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ

169. พระบิดาผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงC
(Faithful One)

พระบิดา ผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
ทรงสัตย์ซื่อ ศิลาสันติสุข
จอมราชา ข้าวางใจในพระองค์
และเฝ้าหาพระองค์ พระบิดานิรันดร์
และเรียกหาพระองค์ ความหวังในใจข้า

[ร้องรับ]
ทรงเป็นศิลา ในยามข้าลำบาก
ทรงอุ้มชูขึ้น เมื่อข้าล้มลง
หนทางทุกข์ทน ความรักยึดข้าไว้มั่น
ข้าหวังใจใน พระบิดา ผู้เดียว

170. เราคืออัลฟาและโอเมกาC
(Alpha and Omega)

เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวสาน
พระทรงนำ และอยู่เบื้องหลังฉัน
เป็นสหายเลิศ จะทำงานอะไร
จะเดินไปทางใด พระเยซูเป็นผู้ นำชีวี

171. เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรักC

เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรักและเมตตา
และพระองค์นำพา ความรอด สู่ทุกคน
โดยกางเขน ที่พระโลหิต จากเบื้องบน
ทรงประทาน ทุกสิ่ง เพื่อเรา [x2]

[ร้องรับ]
แล้วใครจะให้ เราทั้งหลาย
ขาดจากความ รักพระองค์
จะเป็นความ ทุกข์ลำบากหรือ โพยภัย

เพราะข้าเชื่อมั่นคงว่า แม้ความตายหรือชีวิต
สิ่งใด ๆหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกจะไม่อาจทำให้เรา
ถูกตัดขาด จากความรักของพระองค์
เพราะข้าเชื่อมั่นคงว่า แม้ความตาย
หรือชีวิตสิ่งใด ๆหรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก
จะไม่อาจ ทำให้เราถูกตัดขาด จากความรักของ
พระ-เยซู พระผู้เป็นเจ้า ของเรา

172. เพื่อนC

อาจจะมีสักคราว ที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคน
ไม่มีใครมาเข้าใจเธอ หากมีใครสักคน
ที่ให้ความสำคัญ มาคอยเข้าใจ
อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการ

พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ ทำเพื่อเธอทุก
อย่าง เพื่อให้เธอสุขใจ พระเยซูจะเป็นเพื่อน
เธอ อยู่กับเธอในยามทุกข์ใจ ขอเพียวเธอ
จะยอมไว้ใจในทางพระองค์ พระเยซูจะเป็น
เพื่อนเธอ อยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป ขอเพียง
เธอ จะเปิดหัวใจให้กับพระองค์
เข้าในใจเธอ เข้าในใจเธอ

173. ปรารถนาพระองค์C
(Hungry I come to You)

ปรารถนาพระองค์
ข้ารู้พระองค์จะทรงเมตตา
จิตใจข้าว่างเปล่า
แต่ข้ารู้พระองค์รักไม่จืดจาง

ข้ารอคอยพระองค์
ข้ารอคอยพระองค์
ข้าขอก้มกราบพระองค์ถวายทุกสิ่งที่มี
พระเยซูข้ารักพระองค์ผู้เดียว

จิตใจข้าหมองหม่น
ขอเข้ามาอ้อมกอดพระองค์
ข้าอิดโรยเบื่อหน่าย
แต่รู้พระองค์จะฟื้นฟูข้า

174. โปรดให้เข้าใกล้พระองค์C

องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา
ใจของข้าใฝ่หาพระองค์
องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา
ให้ใจฉันใกล้พระศิลา ที่อยู่สูงในใจข้า [x2]

[ร้องรับ]
ทรงฟังคำร้องทูล ทรงเป็นองค์ที่รักของข้า
เป็นกำบัง ที่ ลี้ภัย ของข้า
ใจจะยอม เชื่อฟัง อีกทั้ง ไม่ยอมเหินห่าง
จะมีลำพัง พระองค์ ผู้เดียว

175. ถวายกายใจC

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ
เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์
พระองค์จะนำ ทุกอย่าง นับจากวันนี้
หัวใจที่มี ทั้งหมด เป็นของพระองค์

ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง
เป็นเจ้าของ ตลอดไป
ถวายกายและใจ มอบชีวิต
ตามพระทัย ให้พระองค์หมดทั้งใจ
ให้เป็นไปตามพระองค์

176. ขอบพระคุณพระเจ้าC

ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
พระได้ประทาน สิ่งที่ดี ในชีวิตเรา
พระองค์เอา พระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน
และทรงยืนอยู่ เคียงข้างเรา

[ร้องรับ]
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา
พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

ขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะพระทรงเลี้ยงดู
และทรงเป็น ความสันติสุขในใจ
แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ รอบรอบข้างเรา
ก็ได้เห็น ความรัก ของพระองค์

[ร้องรับ]
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลู ยา
พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
พระประทานพระบุตรา คือองค์พระเยซู
ผู้ได้วายพระชนม์ เพื่อเรา รอดพ้น
ความตาย ได้มี ชีวิตนิรันดร์

[ร้องรับ]
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลู ยา
พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

177. พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญD

พระเยซูผู้สมควร สรร(ระ)เสริญ
พระเยซูผู้บริสุทธิ์ จอมเจ้านาย
พระเยซู ผู้งดงาม พระเยซู ผู้อัศจรรย์
พระเยซู ผู้สมควร สรรเสริญ พระเยซู
ผู้สมควร สรรเสริญ

[ร้องรับ]
ด้วยจิตวิญญาณข้าสรรเสริญ
ด้วยความจริงบูชาพระองค์
พระองค์ทรงประทับ ที่นี่ [x2]

สมควรสรรเสริญ สมควรชูเชิด
โอ้พระองค์ ข้าสรรเสริญ [x2]
บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
คำสรรเสริญ สดุดี และฤทธิ์อำนาจ
จงเป็นของพระองค์ ชั่วนิจนิรันดร์
สมควร สรรเสริญ สมควร ชูเชิด
โอ้พระองค์ ข้าสรรเสริญ [x2]

[ร้องรับ]
ด้วยจิตวิญญาณข้าสรรเสริญ
ด้วยความจริงบูชาพระองค์
พระองค์ทรงประทับ ที่นี่ [x2]

178. พระเยซูโปรดฟื้นฟูD

พระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉัน
ฉันไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม
พระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉัน
ฟื้นหัวใจฉันให้ชื่นบาน

[ร้องรับ]
ในชีวิตของฉันยังคงล้มเหลวทุกวัน
ต้องการพระองค์เข้ามา เปลี่ยนฉันทุกเช้าเย็น
ปรารถนาจะเดินในทาง แห่งความชอบธรรม
ของพระองค์ ขอเมตตาสัมผัสหัวใจ
ขอเมตตาสัมผัสหัวใจ

179. มีพระเยซูD

ผ่านมามากมาย ชีวิตจะหลงไป
ลึกในใจแสนเจ็บ เหลือเกินใครจะทน
เหลียวมองไป ไม่มีใครเคยเข้าใจ ตัวฉัน
จากใจที่ล้มลง ได้เจอรักมั่นคง
มากจนเต็มหัวใจ พร้อมจะเดินต่อไป
พบทางที่ดีเกินกว่าที่เคย ผ่านมา

มีพระเยซูอยู่กลางหัวใจ
ไม่เคยเดินไปลำพัง
ไม่มีทางเดินหลงไป
อยู่ในทางที่มีความหมายมากมาย

180. แต่ข้ารู้จักพระองค์D
(I know Whom I have believed)

ไม่รู้ว่าเหตุใด พระเจ้าแสดง
พระคุณมากมาย เหตุใดที่พระเยซู
ยอมตาย ล้างใจ ข้าให้สะอาด

[ร้องรับ]
แต่ข้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าเชื่อ
และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
รักษาซึ่ง มอบไว้ กับพระองค์
จนถึงกาลวันนั้นได้

ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา
เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
หรือข้า ต้องถึงความมรณา
หรือได้พบในเวหา

[ร้องรับ]
แต่ข้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าเชื่อ
และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
รักษาซึ่ง มอบไว้ กับพระองค์
จนถึงกาลวันนั้นได้

181. ให้เราเข้าในวิหารนี้D
(We have come into this place)

ให้เรา เข้าในวิหารนี้ มาเฝ้าในนามพระคริสต์
และสาธุการพระองค์ ให้เราเข้าในวิหารนี้
มาเฝ้าในนามพระคริสต์ และสาธุการพระองค์
ให้เรา เข้าในวิหารนี้ มาเฝ้าในนามพระคริสต์
และสาธุการพระนามพระองค์ สาธุการ
พระบิดา พระเจ้า

ให้เราเลิกเป็นห่วงตนเองและเพลิดเพลิน
กับพระเจ้าและสาธุการพระองค์ ๆๆ
สาธุการพระบิดาเจ้าข้า
จงยกมืออันบริสุทธิ์ยกย่องพระนาม
พระคริสต์ และสาธุการพระองค์
สาธุการพระบิดาเจ้าข้า

182. ให้เราสรรเสริญพระนาม ยะโฮวาห์D
(Lord, I worship You)

ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระนาม ยะโฮวาห์
ให้เราสรรเสริญ พระเจ้า ยิ่งใหญ่
ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระบิดา อับบา

ให้เราสรรเสริญ พระเมษโปดก
ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระเจ้าทรงฤทธา
ให้เราสรรเสริญ ผู้ทรงเมตตา
ให้เราสรร(ระ)เสริญ ผู้ทรงรักโลกา
ให้เราสรรเสริญ ทุกวันเวลา

183. เขาจะบินขึ้นD

ผู้ที่อ่อนเพลีย เศร้าโศกท้อใจ
และเหน็ดเหนื่อย เชิญมาเข้าเฝ้า
พระเยซูคริสต์ พระองค์จะประทาน
เรี่ยวแรงช่วยท่าน ด้วยฤทธิ์เดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์

เขาจะกาง ปีกบินขึ้น และบินเหมือน
นกอินทรี จะวิ่งไป ไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย
และเขาจะไม่ ล้มลง เพราะพระหัตถ์
ทรงยึดไว้ พระเยซู พระผู้ช่วย ของข้า

184. วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้าD
(As the deer pants)

วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้าดุจดังกวางน้อย
กระหายหาน้ำ ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง ทรงเป็นผู้เดียว
ที่ข้ารักเทิดทูน ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

185. เมื่อพวกเราชุมนุมกันD
(As we gather)

เมื่อพวกเรา ชุมนุมกัน ขอพระวิญญาณ
ทรงทำงาน และพวกเรา ชุมนุมกัน เพื่อ
สรรเสริญพระนาม รู้ดีว่าเมื่อใจของเข้า
เริ่มนมัสการเราจะรับพระพรจากองค์
พระเจ้า เราจะรับพระพรพระองค์

186. เยชูขอทรงเป็นศูนย์กลางD
(Jesus, be the centre)

เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง
ผู้ประทานเป็นแสงสว่างของข้า
เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง
เป็นความหวังเป็นเสียงเพลงของข้า

เป็นดวงไฟไนใจข้า
เป็นสายลมพัดนาวา
เป็นจุดหมายไนชีวิตข้า
เยซู เยซู

เยซูขอทรงเป็นดวงตา
เป็นวิถีผู้ชี้ทางของข้า
เป็นดวงไฟในใจข้า
เป็นสายลมพัดนาวา
เป็นจุดหมายไนชีวิตข้า เยซู เยซู

187. น้ำแห่งชีวิตD

ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา
ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา

พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำ
แห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล
พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำ
แห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ

188. ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดาD

ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณ ขอนมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ
และด้วยสิ้นสุดใจของข้า จะเปล่งเสียง
สรรเสริญ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สรรเสริญทุก
วันเวลา ขอถวายชีวิต และทุก ทุก สิ่ง
รับใช้พระเยซูคริสต์

189. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้D

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า นำชีวาพระองค์ทรงพลี
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

[ร้องรับ]
จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่อง
พระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรร(ระ)เสริญ
พระนามพระองค์

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า นำชีวาพระองค์ทรงพลี
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้

[ร้องรับ]
จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่อง
พระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรร(ระ)เสริญ
พระนามพระองค์

190. พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าD

พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระเยซู พระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดู
เมื่อข้าผิดพลั้งบาป พระองค์อภัยให้
เมื่อข้าหลงทางไกล พระองค์ตามหา
บนเส้นทางอันเปล่าเปลี่ยว และมืดมิด
น่ากลัว พระองค์ทรงนำ

191. สันติสุขของพระคริสต์D
(My peace I give unto you)

สันติสุขของพระคริสต์ ให้แก่ท่าน
คือสันติสุข ที่โลกนี้ ไม่อาจให้เป็นสันติสุข
ที่โลกนี้ ไม่สามารถ เข้าใจ สันติสุข
ดำรงอยู่ สันติสุขที่พระคริสต์มอบให้

ความรัก ของพระคริสต์ ให้แก่ท่าน
คือความรัก ที่โลกนี้ไม่อาจให้
เป็นความรักที่โลกนี้ไม่สามารถเข้าใจ
รักทนนานทำคุณให้ ความรัก
ที่พระคริสต์มอบให้

พระคริสต์ ประทาน สันติสุข
เป็นควมสุข ที่โลกนี้ ไม่มีให้
สันติสุข ที่โลกนี้ ไม่สามารถเข้าใจ
รักที่ให้ รู้ใจกัน พระคริสต์ ประทาน
สันติสุข

192. ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้าD
(Hear my cry O Lord)

ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอน ของข้า
ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจที่
ต้องการพึ่งพา

[ร้องรับ]
และยามเมื่อใจของข้า ระอา
ขอพระทรงเมตตา ให้ข้าใกล้
พระศิลาที่สูงกว่า ข้าพระองค์

เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
และพระศิลา ป้อมปราการมั่นคง
โอบล้อมพิทักษ์รักษา

[ร้องรับ]
และยามเมื่อใจของข้า ระอา
ขอพระทรงเมตตา ให้ข้าใกล้
พระศิลาที่สูงกว่า ข้าพระองค์

194. พระบิดาข้ารักจะอยู่D

พระบิดา ข้ารักจะอยู่ ในที่สถิต
พระบิดา ข้าเฝ้าคอยดู อยากพบพระองค์
พระบิดา ข้ารักอยากฟัง คำตรัสที่ทรงตรัส
ถึงข้ารอคอย จะอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

อยู่ในที่สถิตทุกๆ สิ่งนำข้าเข้ามาชิดยิ่งขึ้น
ความรัก นิจนิรันดร์ ล้อมพระองค์
วิสุทธิ์เป็นมงกุฏทุกๆสิ่งนำข้าเข้ามาชิด
ยิ่งขึ้น พระบิดา ข้ารักจะอยู่ในที่สถิต
ในที่สถิต ในที่ทรงสถิต

195. เปิดตาข้าD
(Fill my eyes, o my God)

เปิดตาข้าโอ้พระเจ้าด้วยนิมิตที่ไม้กางเขน
เจิมใจข้า ด้วยความรัก ของพระเยซู
เปิดปากข้า ให้สรรเสริญ ให้ข้าร้องเพลง
จนชีพวายขอเจิมข้า ให้ชีวิต ข้ามอบถวาย

196. ทรงนำข้าผ่านลานชั้นนอกEm
(Take me in)

ทรงนำข้าลาน
และผ่านวิสุทธิสถาน
เลยแท่นบูชางดงาม
ข้าต้องการจะพบพระพักตร์

ผ่านฝูงชน จำนวนมากมาย
ปุโรหิตร้องสรรเสริญ ข้าหิวกระหาย
ความชอบธรรม พระองค์
แต่จะพบได้ที่แห่งเดียว

[ร้องรับ]
นำข้าไปยังที่ประทับบริสุทธิ์
นำข้าไปด้วยโลหิตของพระองค์
นำข้าไปยังที่ประทับบริสุทธิ์
ใช้ถ่านเพลิงแตะลิ้นข้า ข้าอยู่นี่

197. จงยอพระเกียรติพระเจ้าD
(Exalt the Lord our God)

จงยอพระเกียรติพระเจ้า
จงยอพระเกียรติพระเจ้า
นมัส-การ ที่แท่นรองพระบาท
นมัส-การ ด้วยจิตใจชื่นบาน
พระองค์บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์

198. โปรดเปิดดวงตาD
(Open my eyes)

โปรดเปิดดวงตา ให้ข้าเห็นสง่าราศี
เปิดปากของข้า ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
ข้ารักพระองค์ จึงโมทนา
ฮา เล ลู ยา บูชาพระนาม

199. ด้วยมือที่ข้าชูขึ้นD
(With my hands lifted up)

ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น ด้วยปากที่ข้าสรรเสริญ
ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์
ข้าจะสรรเสริญพระองค์
ข้าจะสรรเสริญพระองค์
ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์

200. สรรเสริญนามพระเยซูD
(Praise the name of Jesus)

สรรเสริญนามพระเยซู
สรรเสริญนามพระเยซู
พระศิลาพระนามอัศจรรย์
องค์พระผู้ช่วยให้รอด
ที่เราไว้วางใจสรรเสริญพระนาม
พระเย – ซู

201. เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉันD
(The greatest thing in all of my life)

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน
คือรักพระองค์ รักพระองค์
เป้าหมายสูงสุด ในชีวิตฉัน
คือรักพระองค์ รักพระองค์
ฉันอยากจะรักมากขึ้น ฉันอยากจะรักมากขึ้น
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน คือรักพระองค์
(รู้จัก ใกล้ชิด รับใช้)

202. คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณD
(His praise fills the temple)

คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ สันติสุขล้น
จากจิตใจ เพราะชื่นชมในพระคุณ
พระองค์ทรงประทานแก่ข้า พระนามแสน
เลิศประเสริฐ ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา
องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

203. นี่คือเวลาเราบูชาพระบิดาD
(Now is the time)

นี่คือเวลา นี่คือเวลา
เราบูชาพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริง
นี่คือเวลา นี่คือเวลา
เราบูชาพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริง

204. เมื่อรับการสวมทับD
(When I feel the touch of Your hand)

เมื่อรับการสวมทับ โดยพระหัตถ์วางบนชีวิต
เราอยากจะร้องคร่ำครวญบทเพลง ว่าเรารัก
พระองค์ ใจเราร้องสรรเสริญ วิญญาณจิต
เราร้องโมทนา ทรงเป็นราชา ทรงเป็น
พระเจ้า และเรารักพระองค์

205. พระองค์เป็นที่กำบังD
(You are my hiding place)

พระองค์เป็นที่กำบัง พระองค์ทรงเป็นพลัง
เมื่อข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจ
พระองค์ทรงสดับ ทุกครั้งข้าต้อง
ต่อสู้ เพียงลำพังพระองค์เป็นที่กำบัง
พระองค์เป็น พลัง

206. ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศC
(Worthy, You are worthy)

ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ จอมราชา
จอมเจ้านาย พระองค์ล้ำเลิศ
ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ จอมราชา
จอมเจ้านาย เรารักพระองค์
(บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์
พระเยซู พระองค์สมควร)

207. พระเยซูบุตรพระเจ้าD
(You are my all in all)

[ร้องรับ]
พระเยซู บุตรพระเจ้า
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
พระเยซู บุตรพระเจ้า
ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

ทรงเป็นเรี่ยวแรง ยามใจอ่อนแอ
ทรงเป็นทรัพย์สิ่ง ที่ฉันต้องการ
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
อยากจะได้พระองค์ มากกว่าทอง
อยากจะพ้นจาก จิตใจเศร้าหมอง
ทรงเป็นดวงใจของฉัน

[ร้องรับ]
พระเยซู บุตรพระเจ้า
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
พระเยซู บุตรพระเจ้า
ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

ทรงชำระความ อบาย อับอาย
ปากของฉัน จะสรรเสริญเรื่อยไป
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
เมื่อฉันล้มลง ทรงเฝ้าประคอง
เมื่อใจฉันเหน็ดเหนื่อย ทรงเพิ่มแรง
ทรงเป็นดวงใจของฉัน

[ร้องรับ]
พระเยซู บุตรพระเจ้า
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
พระเยซู บุตรพระเจ้า
ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

208. เชิญพระวิญญาณD
(O let the Son of God enfold you)

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
ให้เต็มล้นภายใน สันติสุขอิ่มเอมใจ
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ

[ร้องรับ]
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ

โปรดจงให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
เข้าไปในชีวิตของท่าน และพระองค์
จะทรงประทานองค์พระวิญญาณ
โปรดจงวางใจในองค์พระเยซู
ผู้ชำระความบาปของท่าน
และพระองค์จะทรงประทานชีวิตนิรันดร์

[ร้องรับ]
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ

209. เชิญองค์พระวิญญาณโปรดเจิมข้าD
(Come Holy Spirit)

เชิญองค์พระวิญญาณ โปรดเจิมข้า
เชิญเมื่อข้าอธิษฐาน
มาด้วยกำลังและด้วยฤทธา
เชิญพระวิญญาณเสด็จมา

210. ขอบคุณพระเยซูD
(Thank You Lord)

ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา
ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี
เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญโมทนา
พระองค์เป็นทุกสิ่ง (เป็นทุกสิ่ง ๆ)
เป็นพระเจ้าของเรา

211. อีกครั้งD
(Once again)

พระเยซูเมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา
ทรงสละทุกสิ่งยอมสู่ความตาย
ทุกๆครั้งเมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน
อีกครั้งที่ฉันอยู่ ณ ที่นั่น ๆ

อีกครั้งฉันมองดูกางเขน
ที่ทรงวางชีวิตไว้
ถ่อมใจลงเพราะพระเมตตา
และดวงใจฉันสลาย
อีกครั้งฉันก้มกราบ
อีกครั้งฉันเทหมดทั้งหัวใจ

พระเยซูเมื่อรับการชูยกขึ้นที่สุด
ราชานั้นเบื้องบนสัดวันฉันจะพบ
และครั้งนี้เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไถ่
อีกครั้งที่ฉันร้องสรร(ระ)เสริญ ๆ

212. สาธุการพระนามพระเยซูD
(Blessed be the name of the Lord)

สาธุการพระนามพระเยซู
ผู้ควรคู่การสรรเสริญนมัสการ
ให้เราต่างชูมือสรรเสริญเพลิดเพลินประสาน
ร้องว่าสาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการสรรเสริญพระเยซู

213. รักในพระคุณD

ความรักยิ่งใหญ่
ความรักประเสริฐ
เป็นพระคูณประทานให้เรา
องค์ผู้ทรงไถ่องค์ผู้สูงสุด
ทรงพลีพระชนม์บนไม้กางเขน

ใครเปรียบเหมือนองค์พระเจ้า
ทรงฤทธิ์
ใครจะรักเราเท่าพระองค์
จะมอบกายและใจเพื่อทดแทนพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่
จะรักและเชื่อฟังสืบไป

214. โปรดเจิมใจฉันให้ร้อนด้วยไฟD

เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว
เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ
เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า
ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ

[ร้องรับ]
โปรดเจิมใจฉัน ให้ล้นด้วยไฟพระวิญญาณ
โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเพื่อนมัสการ
ให้มีใจรัก เร่าร้อน ที่จะประกาศพระนาม
พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม

215. เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์D
(We are standing on holy ground)

เรายืนอยู่จำเพาะ พระพักตร์องค์บริสุทธา
และเรารู้ว่าทูตสวรรค์อยู่มากมาย ล้อมรอบรอบ
ให้เราถวายเสียงสรรเสริญองค์พระคริสตเจ้า
เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า
องค์บริสุทธา

216. ชำระใจของข้าD
(Purify my heart)

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระให้นาน
เตรียม พร้อมดั่ง ทองคำ
ชำระใจ ของข้า โปรดชำระให้นาน
ดั่งทองคำ

[ร้องรับ]
ชำระด้วยไฟ โปรดฟื้นใจภายใน
ให้ชีวิตบริสุทธิ์ พ้นจากบาป จากอบาย
โปรดเถิด พระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ขอโปรดเจิม ด้วยไฟพระวิญญาณ
รับใช้ตาม น้ำพระทัย

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระด้วยไฟ
ในองค์พระวิญญาณ
ชำระใจ ของข้า จิตใจที่โง่เขลา
และหลงทาง

[ร้องรับ]
ชำระด้วยไฟ โปรดฟื้นใจภายใน
ให้ชีวิตบริสุทธิ์ พ้นจากบาป จากอบาย
โปรดเถิด พระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ขอโปรดเจิม ด้วยไฟพระวิญญาณ
รับใช้ตาม น้ำพระทัย

217. ขอให้คำจากปากของข้าD
(Let the words of my mouth)

ขอให้คำจากปากของข้า
และการภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองค์ [x2]

โอ้พระเจ้า พระศิลา
โอ้พระเจ้า พระผู้ไถ่
ขอให้คำจากปากของข้า
และการภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองค์

218. ความรักมั่นคงD
(The steadfast love of the Lord)

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด
พระเมตตาคุณ หลั่งลงมาอยู่เสมอ
ใหม่ทุกเช้า เร้าในดวงใจ
ซาบซึ้ง ทุกทุกวันใหม่
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

219. งามจริงพระพักตร์พระเจ้าD
(O Lord, You're beautiful)

งามจริง พระพักตร์พระเจ้า
สิริ ทอแสง งามตา
เมื่อยามพระองค์ ประทับเคียงใกล้
สุขล้ำ ที่ได้ บูชา

โปรดเถิด โปรดเจิมด้วยไฟ ทำลาย
บาปพ้น มลทิน
ให้ใจล้นใน ความรักมั่นคง ให้รัก
ยำเกรง พระองค์

พระเจ้า องค์ทรงงามสง่า
พระพักตร์ ทอแสง ตระการตา
องค์การุณย์ พระคุณรวยล้อมตัวข้า
พระคุณ รายล้อม ตัวข้า

220. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์D
(When I look into Your holiness)

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์
ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่า
เมื่อเทียบกับพระองค์

เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์
ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่า
เมื่อเทียบกับพระองค์

ข้าจึง สรรเสริญ
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์
ชีวิตข้าอยู่เพื่อ อยู่เพื่อ
สรร (ระ) เสริญพระองค์

221. เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิตD
(Come Lord, come reign)

เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิตให้เต็มล้น
ด้วยพระสิริ พระองค์
ดึงใจข้า ใกล้ชิด มากขึ้น
เชิญมา พระเยซู ทำตาม น้ำพระทัย
เชิญมา พระเยซู ทำตาม น้ำพระทัย

222. พระเจ้าผู้รักษาเจ้าD
(I am the God that healeth thee)

เราเป็นพระเจ้า ผู้รักษาเจ้า
เราเป็นเจ้านาย แพทย์ของเจ้า
เราส่งถ้อยคำ รักษาเจ้าให้หาย
เราเป็นเจ้านายแพทย์ของเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้า ผู้รักษาเรา
ทรงเป็นเจ้านาย แพทย์ของเรา
ประทานถ้อยคำและรักษาเราให้หาย
ทรงเป็นเจ้านายแพทย์ของเรา

223. ขอพระวิญญาณทรงโปรดประทานD

ขอพระวิญญาณ ทรงโปรด
ประทานชีวิตใหม่
เป็นพระวิหารบริสุทธิ์
ขอประทานใจสดใส และชื่นบาน
ดั่งพระวิหาร ของพระองค์

224. 178 ข้าเชื่อในพระเยซูD
(I believe in Jesus)

ข้าเชื่อในพระเยซู ข้าเชื่อว่าทรงเป็นบุตรพระเจ้า
ข้าเชื่อว่าทรงเป็นขึ้นใหม่ ข้าเชื่อว่า
ทรงไถ่เราทุกคน และพระองค์ทรงอยู่ที่นี่
(พระองค์ทรงอยู่ที่นี่) สถิตท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา พร้อมการรักษา (พร้อมการรักษา)
และพระคุณอภัยบาปข้า

225. ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใดC

ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง
ทรงฤทธาร้ายแรง ในยามสงคราม
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าจอมโยธา
ทรงเป็นองค์กษัตรา ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา
เราต้องกราบลง นมัสการด้วยจริงใจ
เทิดทูนบาทไท้ ผู้เป็นใหญ่ในเรา

226. เรานมัสการD

เราพึ่งพาพระองค์ พระองค์ทรงเป็น
ทุกสิ่ง ที่ใจเราต้องการ
เรา เชื่อในพระองค์ พระองค์บันดาล
ทุกสิ่ง ที่เกินความเข้าใจ ของเรา

เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

227. ขอโปรดเตรียมเราD
(Lord, prepare me)

ขอโปรดเตรียมเราที่ จะถวายเป็น
เครื่องบูชาสะอาด บริสุทธิ์ สัตย์ซื่อ
จริง แท้แน่นอน ด้วยใจโมทนา
ลูกจะดำเนิน ชีวาเปรียบดั่งเครื่องบูชา
แด่พระองค์

228. นิมิตD

ข้าขอวิงวอนพระเยซู
โปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไป
จะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่วันนี้ตัดสินใจ
มอบตัวและใจดวงนี้ รับใช้พระองค์

โปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทย
โปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริง
ให้คนไทยได้รู้
ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่
ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไป
จนสิ้นลมหายใจ

229. มีความเข้าใจกันในพวกเราD
(There's a quiet understanding)

มีความเข้าใจกันในพวกเรา มีความเร้าใจใน
พระวิญญาณ มีพระธรรมน้อมนำจิตวิญญาณ
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน มีความรักพระคริสต์
สถิตนำ มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย มีความ
ไว้วางใจในพระเจ้า เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

และเรารู้จักกันเมื่อร่วมกัน แบ่งปันความรัก
และความเข้าใจ เราพี่น้องเป็นหนึ่งทั้งหญิงชาย
ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร ขอบคุณ ขอบคุณ
ขอบคุณพระเจ้า ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี นำวิถี
ทางดีทุกย่างก้าว ขอบพระคุณพระเจ้า

230. จิตใจฉันอาลัยD

จิตใจฉัน อาลัยหา ที่พึ่ง พา
อยากจะสัมผัส พระองค์
อยากสรรเสริญเยินยอ
นมันการ ด้วยจิตวิญญาณ
และความจริง

แม้นกยังหา ที่อาศัย ทำรัง
อยู่ในนิเวศน์ คุ้มภัย
ฉันจึงเข้ามา ปรารถนา
พึ่งพา และพักพิงอยู่ใน พระองค์
พักพิงอยู่ ในพระองค์

231. จะเป็นดั่งแสงD

ทั้งชีวิตจิตใจ เรามอบไว้ให้พระเจ้านำ
หวัง ที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย
พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด
จะบอกไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

[ร้องรับ]
ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่
มาจากเบื้องบน จะคอยเป็นแสง
สะท้อนเรื่องราว ความจริง
ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่ง เป็นความหวัง ของเรา

พร้อม ที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้น
กำลังต่อสู้ไป รู้พระองค์อยู่ในจิตใจ
ของเรา เราจึงคอยร่วมแรง
เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ
ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้ เรื่องราว

[ร้องรับ]
ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่
มาจากเบื้องบน จะคอยเป็นแสง
สะท้อนเรื่องราว ความจริง
ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่ง เป็นความหวัง ของเรา

232. ในโลกนี้มีคนมากมายD

ในโลกนี้มีคนมากมาย ซึ่งจมในความบาป
ใครจะไปบอกคนเหล่านั้น นำเขาถึงความรอด
ใครจะไปบอก ใครจะไปบอก เรื่องของ
ไม้กางเขน ใครจะไปบอก ใครจะไปบอก
พระคริสต์ตายแทนเรา

233. พรุ่งนี้เราจะได้พบอะไรD

พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร คงมีคำถามมากมาย
ที่ไม่อาจ รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ไม่รู้เราจะ
ได้พบความสุข หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
คงไม่อาจ ทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ

พรุ่งนี้ ถ้าหากจะเจอปัญหา ขอฝากให้องค์
พระคริสต์นำพา ให้ผ่านเหมือนในวันนี้
พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย ไม่หวั่นไม่กลัว
แต่ขอวางใจ ให้พระเยซูนำทาง

235. ข้ากราบกรานตรงที่พระบาทE
(We fall down)

ข้ากราบกรานตรงที่พระบาท
มอบถวายทุกๆสิ่ง
ผู้กรุณารักและเมตตา ข้าถวายพระเยซู
แด่ผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ [x3]
บุตรพระเจ้า

236. อ้อมแขนอันอุ่นใจE
(Arms of love)

เป็นเพราะความรัก พระองค์มั่นคง
ฉันจึงร้องเพลง สรรเสริญ พระเยซู
และเพราะพระองค์ ทรงความยิ่งใหญ่
ทรงคุณอนันต์ สูงกว่านามใด
และเพราะพระองค์ทรงอุ้มชูเราทุกวัน
ใจของเรา จึงขอบพระคุณ

ภายในอ้อมแขนอันอุ่นใจ
ภายในอ้อมแขน อันอุ่นใจ
ความรักพระองค์ ทรงพระ สำแดง
ผ่านอ้อมแขน พระองค์ ๆ

237. ขอบพระคุณพระองค์ทรงเมตตาE
(I want to thank You for Your goodness)

ขอบพระคุณ พระองค์ทรงเมตตาพระคุณ
ความรักยิ่งใหญ่ ถวายเกียรติ แด่พระองค์
โมทนา ฮาเลลูยา ทรงประทานสิ่งดี
ในชีวิตข้า ยินดี ร้องโมทนา
ขอน้อมใจ สรรเสริญ ทุกเวลา ร้องฮาเลลูยา

ให้เราสรร(ระ)เสริญ สรร(ระ)เสริญ
เราจึงยกมือขึ้นต่อพระนาม
และสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ
สรร(ระ)เสริญ เราจึงยกมือขึ้นต่อพระนาม
และสรร(ระ)เสริญ

238. พระองค์โอ้พระองค์ทรงสมควรE
(Worthy, o worthy are You)

พระองค์ โอ้พระองค์ ทรงสมควร
รับการโมทนา ยกย่อง นมัสการ
และเทิดทูน [x2]
ร้องว่า ฮาเลลูยา องค์ผู้ทรงราศี

เราสรร(ระ)เสริญ เทิดทูน
พระองค์ เราประกาศพระบารมี
ฮาเลลูยา ยกย่องจอมราชันย์
พระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์
พระคริสต์ ราชานิรันดร์

239. สรรเสริญและโมทนาE

สรรเสริญและโมทนา พระองค์ผู้ทรงเมตตา
ทรงไถ่ข้า และชนทุกชาติพันธุ์
สรรเสริญและสดุดี พระองค์ผู้ทรงฤทธี
ดวงใจนี้ ขอมอบแด่พระองค์

240. เชิญพระเยซูอยู่ในใจE
(Into my heart)

เชิญพระเยซู เชิญพระเยซู
ขอเชิญพระเยซู อยู่ในใจ
ขอเชิญ เข้ามา ในใจของข้า
เชิญเสด็จเข้ามา แต่เดี๋ยวนี้

241. โปรดทรงอวยพรประเทศไทยE

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา เปิดตาใจเรา
ทุกคน ให้อัศจรรย์ของพระองค์
เกิดในพวกเรา

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย เปลี่ยนเมือง
ไทยให้มีความหวัง โปรดเปิดดวงตาและ
หัวใจ ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย ให้ไปถึง
ตามน้ำพระทัย ให้พระพรหลั่งไหล
ไปถึงคนไทยทุกคน

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา เปิดตาใจเรา
ทุกคน ให้อัศจรรย์ของพระองค์
เกิดในพวกเรา

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย เปลี่ยนเมือง
ไทยให้มีความหวัง โปรดเปิดดวงตาและ
หัวใจ ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย ให้ไปถึง
ตามน้ำพระทัย ให้พระพรหลั่งไหล
ไปถึงคนไทยทุกคน

242. พระศิลาE

ไม่มีนาทใดวิสุทธิ์ดังพระองค์
ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเยซู
ดุจปราการดำรงไว้ในฝันแปรเปลี่ยน
ทรงเป็นกำลังอันเข้มแข็ง

จิตใจฉันจึงนอบน้อมสรรเสริญ
เทิดทูนองค์พระเยซู
ทรงเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพา
ยึดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียว

จะขอพึ่งในพระบารมี
จะมีพระองค์ในใจ
ดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรง
รับใช้พระองค์สืบไป

243. ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชาF
(I love You, Lord)

ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา
ด้วยเสียงสรรเสริญ
พระเยซูของข้ามหาราชาข้าสดุดี
องค์ผู้พลีพระชนม์พระชนม์ชีพเพื่อไถ่ข้า

244. สาธุการแด่พระเจ้าF
(Bless the Lord, o my soul)

สาธุการ แด่พระเจ้า
สาธุการ แด่พระเจ้า
และทุกสิ่ง ที่มีอยู่ในใจข้า
สาธุการ แด่พระเจ้า

245. ข้ามอบชีวิตF

หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี
ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์
ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม
ยินดีหรือทุกข์ใจ มอบไว้กับพระองค์

[ร้องรับ]
พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวี ทั้งหมด
ทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ พระเจ้าข้า
มอบทุกวันคืนที่มี เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย
พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการ
และทุกทุกความใฝ่ฝัน ทุกความหวังใจ
และในทุกแผนการณ์ ชูมือและใจข้า
ถวายแด่พระองค์

[ร้องรับ]
พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวี ทั้งหมด
ทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ พระเจ้าข้า
มอบทุกวันคืนที่มี เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย
พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

246. พระองค์ทรงสมควรF

วันเวลาที่เปลี่ยนไป
พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว
พระองค์ยังเหมือนเดิม
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา
เพราะพระองค์แสนดี
และไม่มีใครจะเหมือน
พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ

วันที่แดดจะแผดเผา
ทรงเป็นเงาร่มเย็น
เป็นความหวังและทางรอดอยู่เสมอ
คืนและวันที่เหน็บหนาว
พระองค์อยู่ข้างเรา
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา
เพราะพระองค์แสนดี
และไม่มีใครจะเหมือน
พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ

247. โมทนาพระคุณพระเจ้าF
(Give thanks with a grateful heart)

โมทนาพระคุณของพระเจ้าองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์
เมตตาทรงประทานพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า [x2]
พระองค์ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็ง
คนยากจนกลับเป็นมั่งมี เป็นพระคุณ
พระองค์ประทาน ให้เรา [x2]
(ขอบพระคุณ)

ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญูขอบพระคุณ
แด่องค์บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรง
ประทาน พระเยซู พระบุตร [x2]
เดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอ กลับเป็นเข้มแข็ง
ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี
เพราะพระคริสต์ ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา [x2]
(ขอบพระคุณ)

248. พระเยซูพระนามเหนือนามใดF
(Jesus, name above all names)

พระเยซู พระนาม เหนือนามใดใด
องค์ผู้ช่วยให้รอด พระเจ้ายิ่งใหญ่
อิมมานูเอล ทรงสถิต กับเรา
พระผู้เลิศประเสริฐ ข้าขอสรรเสริญ

พระเยซู พระนาม อันเกรียงไกร
พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่ พระบุตร พระเจ้า
อิมมานูเอล พระสถิต กับเรา
พระองค์ ทรงรักเรา พระเจ้า ผู้ไถ่
พระนามเหนือ นามทั้งหลาย

249. ข้ายกย่องพระองค์F
(I exalt Thee)

โอ้องค์พระเจ้า ของข้า ทรงสูงสุด
เหนือทั้ง โลกา พระทรงสูงเด่น
เหนือยิ่งกว่า พระทั้งปวง [x2]
ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์
ข้ายกย่อง พระองค์ โอ้พระเจ้า [x2]

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ ผู้ทรงอยู่
เหนือสิ่ง ทั้งปวง พระนามพระองค์
ทรงยิ่งใหญ่ เหนือนาม ทั้งหลาย [x2]
ข้าขอสรรเสริญ เทิดทูนพระเจ้า
ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้า [x2]

250. พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หายF

พระองค์เยียวยา คนชอกช้ำ
และทรงรักษา ให้หาย พระบิดาในสวรรค์
เรามอบทั้งกายและใจ โปรดจุดประกาย
ในใจของฉัน พระวิญญาณ พระองค์
ประทานไฟ ฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนไหว
ภายในหัวใจ

[ร้องรับ]
เพราะใจฉัน กระหาย ความชอบธรรม
พระองค์ พระบิดาโปรดทรงเมตตาฟื้นใจ
เพราะใจฉันกระหายความชอบธรรม
พระองค์ เจิมให้ใจล้นใน ความชื่นบาน

โปรดส่งดวงไฟ พระวิญญาณ
เพราะฉัน ต้องการพระองค์
จะยืนใน พระสิริ และพระคุณ
อันแสนงดงาม เพื่อจะทำตาม
พระทัย พระองค์ จวบจนชีวี มลาย
ดำเนินใน พระวิญญาณ
โปรดจุดไฟใจฉัน ทันที

[ร้องรับ]
เพราะใจฉัน กระหาย ความชอบธรรม
พระองค์ พระบิดาโปรดทรงเมตตาฟื้นใจ
เพราะใจฉันกระหายความชอบธรรม
พระองค์ เจิมให้ใจล้นใน ความชื่นบาน

251. ความรักพระองค์ใหญ่หลวงF
(Your steadfast love reaches to the heavens)

ความรักพระองค์ใหญ่หลวง ถึวฟ้าสวรรค์
และความซื่อตรง สูงถึงที่เมฆา
และความชอบธรรม ยืนยงมั่นคง ดังภูผา
และพระปัญญาลึกล้ำดังกับทะเล
พระองค์อยู่กับเรา

เติมเต็มหัวใจ ด้วยรักและพระเมตตา
ฉันพบความสุข สันติสุข ใต้ปีกพระองค์
ฉันรับพระพร เหลือจากพระองค์
ในความรุ่งเรือง และได้ดื่ม จากลำธาร
แห่งความยินดี เป็นจอมราชา
พระองค์เป็นจอมราชา

252. พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐF
(His name is wonderful)

พระนาม ยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระนาม ยิ่งใหญ่ประหลาด
พระนาม ยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระเยซูเจ้า ทรงเป็น บรมกษัตริย์
ทรงสร้างสิ่งสารพัด

พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระเยซูเจ้า ทรงเป็นผู้เลี้ยงดีเลิศ
ทรงเป็นศิลามั่นคง ทรงเป็นพระเจ้า
ยิ่งใหญ่ กราบที่ พระบาทาและจงรักภักดี
พระนามยิ่งใหญ่ประหลาด พระเยซูเจ้า

253. ให้เราได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจG

[ร้องรับ]
สรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์
ร้องเพลงเสียงโมทนาขอบพระคุณพระองค์
สรรเสริญพระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
ทั้งกายและวิญญาณ มอบแด่พระองค์

ให้เราได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจ
เราปรารถนา ได้มาใกล้พระเยซู
เราจะถวายด้วยเพลงนมัสการ
จะเปล่งเป็นเสียงชื่นบาน
สรรเสริญพระองค์

254. ประทับอยู่ท่ามกลางเราG

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา
เมื่อร่วมกันสรรเสริญพระนาม
เราสัมผัสพระสิริในที่นี้
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา
สถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญ
เสด็จมาเพื่อเยียวยา และเพื่อไถ่เรา

ทรงประทับอยู่ในเรา
ขอเคลื่อนไหว ขอสำแดงพระประสงค์
องค์พระเจ้าพระวิญญาณ
ทรงหนุน ทรงช่วยนำในมรรคา
เราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่
โดยพระองค์

255. พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้าG

พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ ออกมาช่วยข้า
พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ ออกมาช่วยข้า
ข้าเหลวไหลหลงหายไป
ไร้ความรอดไปสู่ความตาย
แต่พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ มาช่วยข้า

256. พระนามดุจน้ำมันชโลมข้าG
(Your name is as ointment)

พระนามดุจน้ำมันชโลมข้า
พระเยซู พระเยซู พระเยซู พระเยซู
พระนาม ดุจน้ำมันชโลมข้า
พระนาม ดุจน้ำมันชโลมข้า

257. ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่G
(I worship You, almighty God)

ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีใครเหมือนพระองค์
นมัสการ องค์จอมราชา
จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์

ข้าขอบูชา กษัตราผู้ทรงชอบธรรม
ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีใครเหมือนพระองค์

258. องค์พระวิญญาณโปรดประทับG
(Holy Spirit Thou art welcome)

องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า
องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า
ขอเชิญองค์พระวิญญาณทรงรักและเมตตา
โปรดประทับ ภายในใจข้า

259. ข้าอยากรู้จักพระองค์G
(I want to know You more)

ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด ณ ที่นั่นพระองค์
ทรงอยู่ ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ ข้ากำลังรอ
เฝ้าแต่พระองค์ เพราะอยากรู้จักพระองค์

[ร้องรับ]
ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียง
พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า
ข้าอยากรู้จักพระองค์ ข้าอยากจะได้สัมผัส
ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

ข้ากำลังไขว่คว้า ไปถึงที่สูงสุด เพื่อข้าจะ
ได้รางวัล ดำเนินต่อไป ข้าจะก้าวไป ไม่มี
สิ่งใด ที่จะขวางได้ เพราะอยากรู้จักมากขึ้น

[ร้องรับ]
ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียง
พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า
ข้าอยากรู้จักพระองค์ ข้าอยากจะได้สัมผัส
ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

260. โอ้ข้ายกพระนามสูงสุดG
(Lord, I lift Your name on high)

โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด โอ้ข้ารักจะร้องเพลง
สรรเสริญ พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดี
พระองค์ช่วยให้รอด ทรงจากสวรรค์สู่โลกา
สำแดงหนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ
ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์
สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด

261. กำลังในความรักพระองค์G
(The power of Your love)

พระบิดาเบื้องบนโปรดประทานดวงใจ
ชื่นบาน ขอพระคุณพระองค์ โปรดสัมผัส
หัวใจ และโปรดประทาน ความเศร้าตรม
ได้หลุดจากภายใน ใจของข้า
ล้นด้วยความชื่นบานด้วยความรัก
ของพระองค์

[ร้องรับ]
โปรดยึดข้า อบอุ่นในความรัก เมตตา
อย่าให้ไกล ในอ้อมกอดพระองค์
และโปรดให้ข้า โบกโบยบินเหมือนดั่ง
นกอินทรี และรับกำลังเรี่ยวแรง
และล้นด้วยพระวิญญาณ ด้วยความรักของ พระองค์

262. ส่องสว่างG
(Send the light)

มีเสียงร้องจากคนที่ทุกข์กระวน
ส่องสว่าง ส่องสว่าง
มีวิญญาณซึ่งเราต้องช่วยให้พ้นอบาย
ส่องสว่าง ส่องสว่าง

ส่องสว่าง ส่องสว่าง
สว่างแห่งข่าวประเสริฐ
ส่องสว่างทุกแห่งทั่วไป
ส่องสว่างสว่างแห่งข่าวประเสริฐ
ส่องสว่างแก่คนทั้งหลาย

คนพินาศร้องเรียกให้เรามาช่วยทันที
ส่องสว่างส่องสว่าง
ให้เราพากันรีบออกไปประกาศข่างดี
ส่องสว่างส่องสว่าง

ให้เราทูลพระเจ้า
เพื่อให้พระคุณแพร่ไป
ส่องสว่างส่องสว่าง
เพื่อให้เราทั้งหลายยินดี
ทำตามพระทัย
ส่องสว่างส่องสว่าง

263. ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์G

ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์แห่ง
พระวิญญาณ เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน ถวายคำ
สรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

264. ผู้ใดจะเปรียบได้พระเจ้าองค์เดียวG
(No one but You, Lord)

ผู้ใดจะเปรียบได้
พระเจ้าองค์เดียว ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ
สิ่งใดจะเปรียบปาน
ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์

[ร้องรับ]
พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม
พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่
พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน
พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

ข้ารักพระบิดา
ขอเชิญพระองค์ เข้ามาสัมผัสในใจ
เติมข้าให้เต็มล้น
เพื่อข้าพบรัก พระองค์ที่สุดดวงใจ

[ร้องรับ]
พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม
พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่
พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน
พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

265. เมื่อความมืดมิดG
(When the darkness)

เมื่อความมืดมิด
คืบคลานเข้ามา
เมื่อดวงตาบอดซ่อนฉัน
จากพระองค์เยซูมา

เมื่อภาระหนักฉันคลอนแคลน
และเมื่อความคิดเดิม
เข้ามาแทนพระองค์เยซูมา

ที่นั้นฉันตามพระองค์ไปยังที่เราพบกัน
ที่นั้นฉันยอมทุกสิ่ง
เมื่อพระองค์ทรงตามหา
รักมั่นคงพระองค์ [x3]
สวมทับฉันอีกครา [x2]

266. ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าG
(Ascribe greatness)

ถวายความยิ่งใหญ่ แด่พระเจ้าของเรา
พระศิลา ผู้ทรงมีพระราชกิจ สมบูรณ์
ถวายความยิ่งใหญ่ แด่พระเจ้าของเรา
พระศิลา ผู้ทรงมีพระราชกิจ สมบูรณ์

[ร้องรับ]
พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและ
ปราศจาก การอธรรม
ยุติธรรม และเที่ยงตรง
[x2]

267. เราประกาศพระนามG
(We exalt Your name)

เราประกาศพระนาม ทรงพระชนม์
และทรงครอบครองบัลลังก์
เราประกาศพระนามทรงอยู่เหนือพวกเรา
และปวงชนชาว อิสราเอล
เราประกาศพระนามพระนามยิ่งใญ่เกรียงไกร
พระนามเลิศ ประเสริฐ สาธุการพระนาม

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงความชอบธรรมทรงครองบัลลังก์
พระองค์ ทรงความ สัตย์ซื่อทรงเกียรติศักดิ์ศรี
พระองค์ ทรงคุณอนันต์ ทรงพลีพระชนม์
เพื่อทำ ให้เราชอบธรรม และหลุดจากบาป มีชัย

268. เจิมด้วยไฟพระวิญญาณG

เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่
ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ

โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา
ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา
ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

269. ยามใจเราอ่อนล้า ฟื้นฟูใจเราG
(Refresh my heart, Lord)

ยามใจเราอ่อนล้า ยามทางมืดมน
องค์พระวิญญาณโปรดฟื้นฟูใจ
ให้สดใหม่เสมอ ทรงเจิมเราให้เกิดผล
และทรงสร้างเรา โดยพระวิญญาณ
ฟื้นฟูใจเรา เถิด ให้สดใหม่เสมอ [x2]

[ร้องรับ]
เราจะนมัสการ พระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
เราจะรับใช้ ตลอดไป ให้สดใหม่เสมอ
เราจะนมัสการ พระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
เราจะรับใช้ ตลอดไป ให้สดใหม่เสมอ

270. เปลี่ยนใจของข้าG

เปลี่ยนใจ ของข้า ให้สะอาด และบริสุทธิ์
โปรดเจิมด้วยไฟ ในพระวิญญาณ
แห่งพระองค์ ผ่านมา ผิดพลั้งพลาดไป
ไม่สนใจในน้ำพระทัย ผ่านมาก็ผ่าน
แล้วผ่านไป เริ่นต้นใหม่ ในรักพระองค์

[ร้องรับ]
ขอรักมั่นคง ดำรงภายใน
ได้โปรดพระองค์ ตามน้ำพระทัย

271. ฉันกระหายพระองค์G

ฉันกระหายพระองค์ ใจฉันต้องการ อยาก
จะพบพระองค์ และฉันเฝ้าคอยพระองค์
พระบิดาขอโปรดทรงใกล้ข้าพระองค์
และใกล้ชิดพระองค์ผู้บริสุทธิ์ [x2]

จะคอยท่าพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
พระเจ้าผู้ทรงพระบารมี
จะนมัสการ พระองค์เรื่อยไป
แด่พระเจ้าผู้ทรงความบริสุทธิ์

272. โปรดชำระดวงใจของข้าG
(Create in me a clean heart)

โปรดชำระดวงใจของข้าให้สะอาด
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า [x2]
ขออย่าทรงทิ้งข้าจากพระพักตร์ของพระองค์
แต่ขอองค์พระวิญญาณสถิตภายใน
ทรงฟื้นน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า

273. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาG
(Create in me a clean heart)

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา
โอ พระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า [x2]

ข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้า
ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา
ข้าจะทูลพระองค์ตราบ
เท่าชีวิตของข้ามีอยู่
ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

274. ไม่มีใครเหมือนพระองค์G
(There is none like You)

ไม่มีใครเหมือนพระองค์
ใครที่ไหนเข้าใจฉันได้เหมือนพระองค์
ฉันเสาะหามาตราบเท่าที่มีชีวิต
พบว่า ไม่มีใครเหมือนพระองค์

พระคุณพระองค์เหมือนสายน้ำที่ยาวไกล
พระหัตถ์รักษาโรคภัย
ทุกข์ร้อนหมดไป ยามที่ฉันได้อยู่ชิดใกล้
ไม่มีใครเหมือนพระองค์

275. เพราะพระองค์ทรงอยู่G
(Because He lives)

พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า
พระองค์ทรงอยู่

[ร้องรับ]
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญ พรุ่งนี้ได้
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป
เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่

276. ส่งการฟื้นฟูลงมาG

ขอเชิญองค์พระวิญญาณ โปรดเจิมเรา [x4]
ให้เต็มและล้น ด้วยความชื่นบานภายในวิญญาณ
รับการฟื้นใจ ให้ไฟของพระองค์
โปรดเทลงมาท่ามกลางพวกเรา
ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ลงมา [x2]
ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ลงมา [x3]

277. ทรงอุ้มชูค้ำจุนG

หากท่าน ท้อแท้ อ้างว้าง เกรงภัย
ทุกข์จวน ตาย เหน็ดเหนื่อย อ่อนแอ
ภาระหนัก ลำบาก มากมาย
องค์พระเยซู ทรงชูใจ อ่อนแรง ระอา
ทรงเดิน เคียงข้างกาย ทุกวัน เวลา

[ร้องรับ]
ไม้อ้อ ที่ช้ำ จวนหัก ยังทรง ไม่หัก
แต่กลับค้ำจุนไว้ ไส้ตะเกียงริบหรี่
พระองค์ทรงไม่วีดับโปรดทรงเมตตา
ประทานความรัก และเมตตาทรงอุ้มชู
ค้ำจุน ตลอด นิรันดร์

278. ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจG

ข้ายอมทุกสิ่ง จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม
เมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัย [x2]

ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลัง
ข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์
ข้าขอเทใจออกมาเป็นคำสรรเสริญ
ข้าขอชูมือถวายคำสดุดี
ในชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียว เป็นพระเจ้า

279. โดยพระโลหิตไหลG

โดย พระโลหิต ไหล
พระองค์ทรง อับอาย
เข้าชิดใกล้กางเขนทุกวันเวลา
โดยพระโลหิต ไหล
ทรงรักษา โรค ได้ ให้พ้นจาก
เภทภัยความทุกข์โศกเศร้ามลาย

พระองค์ ทรงพลีชีวิต ทรงชนะ
ความชั่วมืดมิด สถิตกับเราเป็นนิจ
เราจึงมีชัย ด้วยฤทธิ์ พระเยซูคริสต์ ๆ

280. สิ่งเดียวฉันขอG
(One thing I ask)

สิ่งเดีวยวฉันขอ สิ่งเดียวฉันหา
คือ ฉันได้อยู่ ในวิหารพระองค์
ตลอดชีวิต ตลอดเวลา
คือ เพื่อได้พบ พระองค์

[ร้องรับ]
สิ่งเดียวฉันขอ สิ่งเดียวฉันต้องการ
คือพบพระองค์ คือพบพระองค์

รับฟังเสียงฉัน ฟังเมื่อฉันทูลขอ
โปรด ทรงอย่าหลบ พระพักตร์จากฉัน
ทรงเป็นกำลังฉัน ทรงเป็นโล่ป้องกัน
และ ทรงยกชู ใจฉัน

[ร้องรับ]
สิ่งเดียวฉันขอ สิ่งเดียวฉันต้องการ
คือพบพระองค์ คือพบพระองค์

281. ก้าวต่อไปC

หนึ่งชีวิต ที่พระเจ้าให้มา
เราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่
วันนี้ ทั้งร่างกายจิตใจ ฉันมอบทั้งหมดไว้ ให้กับพระองค์

แบกกางเขน มันไม่เคยง่ายดาย
มันคืองานยิ่งใหญ่
ที่พระองค์ มอบไว้ให้เรา
พรุ่งนี้ พร้อมที่เจอแนบ หนาว
ทุกเรื่องราวยังมี
พระองค์อยู่ข้างกาย

บากบั่นทำด้วยใจ สุดจะแรงกำลัง
เพราะความรักนำฉัน ได้ก้าวต่อ
ลืมที่เคยท้อ ลืมที่ผ่านพ้น โน้มตัวก้าวออกไป
จะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์
ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่
เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย
เพื่อจะรับรางวัลของเรา

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญG
(I give You all the honour)

ข้าขอถวายคำสรรเสริญ
และพระเกียรติแด่พระนาม
เพราะทรงเป็นราชาแห่งพระสิริ
ผู้ทรงสร้างทั่วโลกา

[ร้องรับ]
สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชีวิตข้ามอบถวาย
พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

เมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่เหนือเรา
ทรงสัมผัสลึกในใจ และข้าชูมือ
ต่อพระบัลลังก์ พระเมตตาข้าได้รับ

[ร้องรับ]
สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชีวิตข้ามอบถวาย
พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

พระองค์ทำลายโซ่ที่ล้อมข้า
ทรงนำให้ทาสเป็นไท ข้าจึงยกเสียงขึ้น
เพื่อสรรเสริญ แด่พระนามนิจนิรันดร์

[ร้องรับ]
สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชีวิตข้ามอบถวาย
พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

283. พระเยซู ๆ บริสุทธิ์และรับการเจิมG
(Holy and anointed one)

พระเยซู พระเยซู บริสุทธิ์
และรับการเจิม พระเยซู
พระเยซู พระเยซู ฟื้นพระชนม์
และรับการเชิดชู พระเยซู

พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า
พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า
พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป
ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระองค์

284. ชั่งปง้นG
(The potter's hand)

องค์พระเยซูพระผู้ไถ่ของฉัน
ชั่วนิจนิรันดรชีวีจะขอวางไว้ในพระกร
พระหัตถ์ทรงฤทธิ์และทรงงดงาม
พระองค์ทรงนำพา พระองค์ทรงเรียกหา

เข้าใจในศิลา โดยองค์พระวิญญาณ
ชี้ทางความจริง ตลอดชีวิตของฉัน
มีพระคำ พระสุรเสียงก้องอยู่ให้รับใช้
ดำเนินชีวี ใกล้ชิดพระศิลา

วิงวอนพระองค์ โปรดให้ล้นการเจิม
โปรดเถิด นำทาง จูงมือ ฟังคำ
ขอนำชีวาอยู่ต่อ พระพักตร์ช่างปั้น
โปรดตรัส ดูแล เจิมใจ เดินคู่เคียงไป
ขอวางใจดวงใจอยู่ต่อ พระพักตร์ช่างปั้น

285. สุขสบายจิตใจข้าC
(It is well with my soul)

[1] เมื่อความสุขสำรา
ผ่านมาทางใจของข้า
เมื่อทุกข์ทรมาน พัดผ่านมา
ไม่ว่าเกิดเหตุใด พระองค์สอนให้พูดว่า
วิญญาณข้าสุขสบาย สุขหรรษา

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

[2] ซาตานอาจราวี
ความทุกข์อาจประดังมา
แต่ข้าชื่นใจเพราะ คำสัญญา
พระคริสต์ทรงรู้แล้ว ข้าเป็นผู้สู้ไม่ไหว
จึงประทานพระโลหิต เพื่อไถ่ข้า

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

[3] บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน
พระองค์ทรงรับไว้ ด้วยเอ็นดู
เดี๋ยวนี้บาปยกแล้ว ไม่คำนึงถึงอีกเลย
ใจของข้าโมทนา พระเยซู

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

[4] ขอโปรดเร่งเวลา เพื่อตาข้าจะได้เห็น
เมื่อท้องฟ้าเปิดออก หมอกหายไป
พระคริสต์เสด็จมา
พร้อมด้วยเสียงแตรสนั่น
ในคราวนั้นวิญญาณข้า สุขสบาย

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทางG
(God will make a way)

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
ในระหว่างคืนวันที่มืดมน
บางทางที่เราไม่อาจเข้าใจ
แต่ทรงเตรียมทางไว้ ให้เรา

แล้วจะคอยชี้ทาง
พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์
ด้วยพลังความรักสำหรับชีวี
เพื่อพวกเราวันนี้
โปรดจัดเตรียมหนทาง
[จบ]

พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร
และเราจะเจอธารน้ำ ในทะเลทราย
สรรพสิ่งจะล่วงไป
แต่คงไว้พระคำพระองค์
และโปรดทรงทำ สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
ในระหว่างคืนวันที่มืดมน
บางทางที่เราไม่อาจเข้าใจ
แต่ทรงเตรียมทางไว้ ให้เรา

แล้วจะคอยชี้ทาง
พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์
ด้วยพลังความรักสำหรับชีวี
เพื่อพวกเราวันนี้
โปรดจัดเตรียมหนทาง

287. พระเยซูเราน้อมรับพระองค์A
(Jesus, we enthrone You)

พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
ประกาศพระองค์เป็นราชา
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพ่วกเรา
เรายกพระองค์นมัสการ

นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์
เชิญพระเยซูประทับที่นี่

288. พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าA
(You are beautiful beyond description)

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย
เปล่งประกายเหนือคำรำพัน
พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ
จะหาสิ่งใดเปรียบปาน

ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้
ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย
เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี

เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพระพักตร์พระองค์
สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง
เพราะว่าองค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์
เรายืนขึ้นต่อพระองค์

289. โฮซันนาจอมราชาA
(Hosanna to the king)

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา จอมราชา
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา จอมราชา
จงยอ พระเกียรติพระเจ้าของเรา
ด้วยเพลง ยกยอพระนามพระองค์

จงยอ พระเกียรติ พระเจ้า ยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงเป็นจอม ราชา
จงยอ พระเกียรติ พระเจ้า ยิ่งใหญ่
นมัสการ พระนาม พระองค์

291. พระบารมีประกาศพระบารมีA
(Majesty)

พระบารมี ประกาศพระบารมี
ให้พระเยซู รับพระเกียรติ อำนาจและ
สรรเสริญ พระบารมี สิทธิอำนาจทั่วปฐพี
มาจากบัลลังก์ รับด้วยพลัง แห่งคำสรรเสริญ

จงยกย่อง แซ่ซ้องพระนามของพระเยซูเจ้า
ถวายเกียรติ กล่าวสดุดีองค์ผู้ทรงราศี
พระบารมี ประกาศพระบารมี
พระองค์ยอมตาย เพราะรักมากมาย
เรารับการไถ่

292. พระสิริ โอพระสิริA

พระสิริ โอพระสิริ
พระเจ้าจอมราชา
บริสุทธิ์ งดงามสง่า
จอมราชาของเรา

เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว
องค์ผู้ทรงเที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครอง ทั่วฟ้าและสวรรค์

293. เราบูชาพระนามพระเจ้าพระบิดาA

เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระบิดา
เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระเยซู
องค์พระวิญญาณ เราสรรเสริญอธิษฐาน
ขอบพระคุณ เป็นพยาน นมัสการ

เรามานมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ
เรามานมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณ
เรายกพระองค์ แสวงหาด้วยความรัก
ด้วยชีวิต สิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ [x2]
พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

294. แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญA
(To God be the glory)

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรร(ระ)เสริญพระบารมี

ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้า
ด้วยฤทธา ทรงชุบชีวิตข้า
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรร(ระ)เสริญพระบารมี

295. พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์A
(Father in heaven, how I love You)

พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์
เรายกพระนามพระองค์บูชา
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ
เหนือคำสรรเสริญ
ให้ทั่วโลกา ประกาศพระบารมี

สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ทรงเป็นราชานิรันดร์

296. เราจะโมทนาพระคุณA
(I will give thanks to Thee)

เราจะโมทนาพระคุณ ทรงการุณอยู่เหนือ
ชนนานา เราจะร้องเพลงสรรเสริญ ท่ามกลาง
ปวงประชา เพราะความรักพระองค์มั่นคง
ดำรงพร้อมทุกเวลา และพระองค์ดำรง
ความสัตย์ซื่อตรง สุดล้ำพรรณา

เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา
เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ
ขอให้พระ-เกียรติ ขอให้พระ-เกียรติ
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา

297. องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนามA

องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม นมัสการ
ด้วยจิตวิญญาณ เราสรรเสริญ ถวายใจเป็น
เครื่องบูชา นมัสการ องค์จอมราชา
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา แด่องค์จอมราชา
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา แด่องค์จอมราชา

องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม นมัสการ
เพราะเรารักพระองค์ เราสรรเสริญถวาย
เป็นดังเครื่องบูชา นมัสการพระนามพระองค์
เราเปล่งเสียงร้องเชิญพระเยซู มารับคำ
สรรเสริญ เราเปล่งเสียงร้องเชิญพระเยซู
มารับคำสรรเสริญ

298. นำข้าใกล้พระองค์A
(Draw me close to You)

นำเข้าใกล้พระองค์ อย่าปล่อยข้าไปห่าง
ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา เพราะทรงเรียก
ข้าเป็นเพื่อนพระองค์ ข้าปรารถนาพระองค์
ไม่มีใครเทียบได้ ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์
ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์ โปรดนำ
ข้ากลับมา นำมาถึงพระองค์

ทรงเป็นทุกสิ่ง
ทั้งสิ้นที่ข้านั้นต้องการ
ขอทรงโปรดนำ
ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

300. องค์พระเจ้าสันติราชA

องค์พระเจ้า สันติราช ที่ปรึกษามหัศจรรย์
จอมโยธา ชัยชนะ กษัตราพระผู้ทรงนิรันดร์
ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์
องค์พระผู้ยิ่งใหญ่ เหนือโลกและจักรวาล
ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์
พระเยโฮวาห์ที่ข้าเทิดทูน

301. ยกมือของท่านA
(Lift up your hands)

ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา
ถวายบังคม ก้มกราบวันทา สรรเสริญ
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี
องค์พระผู้มี ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชันย์

302. เราขอสรรเสริญเทิดทูนพระนามA
(And we thank You, Lord)

เราขอสรรเสริญ เทิดทูนพระนามพระองค์
ผู้ทรงฤทธาสูงสุด องค์บริสุทธิ์
เราขอสรรเสริญ นมัสการพระองค์
ผู้ทรงพระคุณอนันต์ องค์อัศจรรย์
พระคุณพระองค์ นั้นแสนล้ำเลิศ

เราขอสรรเสริญ ยกย่อง ชูเชิด
เทิดทูนพระนาม พระเจ้าของเรา
ผู้ทรง ยิ่งใหญ่ พระคุณพระองค์
นั้นแสนล้ำเลิศ เราขอสรรเสริญ
ยกย่อง ชูเชิด เทิดทูนพระนาม
พระเจ้าของเรา ชั่วนิจนิรันดร์

303. ร้องแด่พระเจ้าA
(Shout to the Lord)

พระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบปาน
ชั่วชีวิตข้าข้าจะสรรเสริญ
ความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ผู้ปลอบ
โยนพระศิลาเป็นป้อมลี้ภัยและพลัง
ทุกลมหายใจของข้าพระองค์จงอย่าหยุด
นมัสการ

ให้ทั่วโลกาตะโกนร้องเพลงสรรเสริญ
ทรงฤทธิ์และบารมีโอ้จอมราชา
ภูเขาโค้งคำนับทะเลร้องคำรน
เปล่งเสียงร้องแด่พระนาม
ชื่นชมยินดีเราเปรมปรีดิ์ฝีพระหัตถ์
ตราบชั่วชีวิตนี้จะรักแต่พระองค์
หาใดเปรียบปานพระสัญญาที่มีในพระองค์

304. บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์A

บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ล้ำเลิศ
สมควรสรรเสริญ บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์
เราร้องด้วยสิ้นสุดดวงใจ พระองค์ยิ่งใหญ่
เหนือนามทั้งปวง พระองค์ยิ่งใหญ่
เหนือนามทั้งปวง พระนามเกรียงไกร

305. ชั่วชีวิตA

อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย
โปรดนำข้าสรรเสริญพระองค์ด้วยใจ
มอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามีแด่พระองค์
ข้านมัสการพระองค์ชั่วชีวิต
ชีวิตนี้ที่ข้ามีทรงประทาน
ชีวิตนี้ขอมีเพียงพระองค์ครอบครอง

ข้าขอร้องสรรเสริญ ทุกเรื่องราวออกจากใจ
เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะความรักอันยิ่งหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง
ชั่วชีวิต ชั่วชีวิต ข้าจะสรรเสริญ
พระองค์ชั่วชีวิต ชั่วชีวิต ชั่วชีวิตของข้า
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิต

306. แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์A
(To Him who sits upon the throne)

แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเยซู
แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเยซู
ขอพระเกียรติ พระสิริ คำสรรเสริญ
แด่พระองค์นิรันดร์ ขอพระเกียรติ พระสิริ
คำสรรเสริญ แด่พระองค์นิรันดร์

307. พระเจ้าของเราโอ้พระนามช่างงามA

พระเจ้าของเราพระนาม
ช่างงามสง่าทั่วทั้งโลกา
พระเจ้าของเราโอ้พระนาม
ช่างงามสง่าทั่วทั้งโลกา

เราขอสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ
ยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์
เราขอเทิดทูน นมัสการ
ถวายพระเกียรติพระองค์

308. เมื่อมีปงญหาA
(If He carried the weight of the world)

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชิดใกล้
ยามความลำบากดั่งภูผาพระองค์ทรงช่วยได้
พายุชีวิต แม้มืดมัว จะทรงช่วยพ้นภัย
ยากทุกข์และโศกเศร้าสุดฝืน
ทรงปลอบประโลมใจ

เมื่อทรงรับเอาภาระ ทั้งโลกไว้
ด้วยความเต็มพระทัย
ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชู ท่านตลอดไป [x2]
ตรัสว่า จงมาหาเรา คนที่อ่อนเหนื่อยล้า
จะให้พักผ่อนสบาย

309. เป็นคำอธิษฐานC

เป็นคำอธิษฐาน ขอให้เป็นคำคร่ำครวญ
ถ่อมต่อพระพักตร์ เพื่อพระองค์มาอยู่ใกล้
ให้ข้า(เรา)เฝ้ายืนและร่ำร้องแทนบ้านเมืองเรา
ให้ข้า(เรา)ได้เป็น ผู้รับความเป็นไท
เฝ้ายืน เป็นนิเวศน์อธิษฐาน

310. เรากราบนมัสการA
(Down at Your feet)

เรากราบนมัสการ อยู่ต่อพระพักตร์
องค์ผู้ทรงราศี เราพบพระองค์
เราพบพระองค์ [x2]

ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า เกินกว่าที่ได้เข้ามา
น้อมวันทา สรรเสริญตรงพระบัลลังก์
แสนประเสริฐที่พระสิริ ส่องเราด้วยพระคุณ
ชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

311. ร้องแด่พระเจ้าA
(Shout to the Lord)

[1] พระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
ในทุกๆวันฉันอยากสรรเสริญ
[2] ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
พระองค์เป็นที่กำลังป้อมปราการกำลังใจ
ในทุกๆวันและทุกๆสิ่งพากันสรรเสริญพระเจ้า

สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
ภูเขาจะกราบลงและทะเลคึกคะนอง
เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ
ฉันร้องชื่นชมยินดีในฝีพระหัตถ์
และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญาพระองค์

312. ให้เราสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่Cm

ให้เราสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
ให้เรานมัสการ เทิดทูนพระนามพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า และจอมราชา

313. ให้เราบูชาเพราะพระเจ้าทรงสถิตย์Cm
(Let us adore)

ให้เราบูชา เพราะพระเจ้าทรงสถิตย์
ให้เราสรรเสริญ แด่พระองค์
ผู้สร้างฟ้าและสวรรค์ และทรงสร้างแผ่นดิน
สง่าราศี ขอจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์

ข้าขอกราบลง ตรงพระบาทพระองค์เจ้า
ข้าขอสรรเสริญ แด่พระเยซู
พระองค์เสด็จลงมา จากเมืองฟ้าลงสู่แผ่นดิน
พระองค์ทรงสิ้น ให้ข้าพ้นมลทิน
แห่งความผิดบาป

[ร้องรับ]
พระองค์ เกรียงไกร
ทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ใด ในฟ้าสวรรค์
ทรงเป็นพระเจ้า แต่เพียง ผู้เดียว

314. บริสุทธิ์พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพDm

บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด [x2] ผู้ทรงดำรงอยู่
ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน
ผู้ที่จะเสด็จมา พระเป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด บริสุทธิ์ ฯ

315. ขอความรักขอฤทธาEm
(More love, more power)

ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล
ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงจิต
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงใจ
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นกำลัง
เพราะทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า

ขอพระเกียรติ พระสิริ ขอฤทธิ์เดชแด่พระองค์
ขอพระเกียรติ พระสิริ ขอฤทธิ์เดชแด่พระองค์
พระบิดาเจ้าข้า ข้าขอสรรเสริญ
พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พระผู้ช่วย
พระวิญญาณของพระองค์ โปรดเจิมพวกเรา
ขอไฟพระเจ้า ขอไฟพระองค์

316. ข้ารู้แน่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่Em

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ จิตข้าขอ
สรรเสริญ บนกางเขนพระองค์ทรงไถ่บาปข้า
จิตข้าขอสรรเสริญ องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์
พิชิตความมรณะ จิตข้าขอสรรเสริญ
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน
จิตข้าขอสรรเสริญ

317. จิตวิญญาณข้าร้องEm

จิตวิญญาณข้าร้อง สาธุการพระนามพระเจ้า
เมื่อเข้ามา เข้าเฝ้า องค์พระเจ้าของข้า
พระองค์ประทับอยู่เหนือ คำสรรเสริญ
และโมทนา
พระองค์ทรงครอบครอง ชีวิตข้า

ข้าร้องสรรเสริญ องค์พระเจ้าผู้ทรงเมตตา
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ของข้า
ให้ชีวิตข้า เป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์
แด่องค์พระเจ้าสูงสุด

318. ให้เราสรรเสริญพระนามของพระเยซูEm

ให้เราสรร(ระ)เสริญพระนามของพระเยซู
(พระนามพระเยซู) [x4] ให้เราสรร(ระ)เสริญ
ให้เราสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ
พระนามของพระเยซู (พระเยซู)
ให้เราสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ
ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระนามของพระเยซู
(พระนามพระเยซู)

319. ทุกวันเวลาข้าสาธุการEm

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ด้วยวิญาณและความจริง
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าก้มกราบพระบาทา
เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี

ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน
ชั่วนิจนิรันดร์ พระคุณอนันต์ ให้เราพากัน
ชื่นชมในวันยินดี
ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน
ชั่วนิจนิรันดร์ ให้เราพากัน
ชื่นชมในวันยินดี

320. เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ยEm

เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย
ท่านทั้งหลายจงถวายตัว
เป็นเครื่องบูชา มีชีวิต
เพื่อพระเจ้า จะพอพระทัย

เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย
ท่านทั้งหลายจงนมัสการ
ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง
เพื่อพระเจ้า จะพอพระทัย

321. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้าEm
(When the Spirit of the Lord)

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า
ข้าสรร(ระ)เสริญ องค์พระเยซู [x2]
ข้าสรร(ระ)เสริญ ข้าสรร(ระ)เสริญ
ข้าสรร(ระ)เสริญองค์พระเยซู [x2]

322. จงวันทาพระองค์C

จงเปล่งเสียง สำเนียงด้วยจิตสดใส
ฉลองชัยพระเยซูพระองค์ทรงไถ่ ด้วยความตาย โลกรู้
ดูชิดู ท่านคืนพื้นมา

เมื่อมองฟ้าทุกคราฟ้าสดใส
สุขฤทัยด้วยสัญญา
พระเยซูกลับรับเราไปอยู่ฟ้า
โฮซันนา เชิญมาพระองค์

เมื่อทองสรรค์วิมานเพชรแก้วเตรียมไว้
สี้นผองภัยเมื่อเหยียบลง
สายลมแสงแดดมิกล้ำกลายให้ลง
โอพระองค์ ที่รักของข้า

สี้นยุคนี้ไม่มีหิวกระหาย
เจ็บและตายสี้นศักดา
คร่ำครวญร้องให้สี้นสูญไปจากฟ้า
เราจึงมา วันทาพระองค์

323. เราเป็นหนึ่งเดียวกันC
(We shall be as one)

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยพระคุณความรักพระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราสรรเสริญพระเจ้า ทรงความรักมากมาย
พระเมตตาไพบูลย์ ยืนยง เราเป็นบุตรพระองค์

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ในองค์พระเยซู
มีชีวิตนิรันดร์ ทุกคน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
สดุดี พระเจ้า โมทนาพระคุณ
โดยองค์ พระเยซูคริสตเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

324. อภัยเสมอC

ใครสร้างฟ้าและท้องทะเลสร้างภูเขา
และพื้นพสุธา ใครเล่าหนาสร้างดวงสุริยา
ดวงจันทราเป็นของคู่ดาวท่านเห็นความยิ่งใหญ่
นั้นหรือไม่ ยาโฮวาห์นามพระองค์เกรียงไกร
ทรงสร้างสารพัดทุกสิ่งทุกชีวิตเป็นของพระองค์

ดวงชีวิตพระองค์ทรงนำพา
กรุณามอบองค์พระคริสต์ ทรงถูกตรึงที่โกละโกธา
เพื่อจิตวิญญาณข้าพ้นตาย ท่านทั้งหลาย
เคยคิดบ้างหรือไม่ พระเจ้านั้นทรงกันแสงเสียใจ
ในการกระทำอันชั่วช้าเลวทราม แต่พระองค์
ทรงอภัยเสมอ

ยามสุขสันต์มักลืมพระผู้ช่วย
กระทำตัวห่างเหินพระจ้า เราทำให้องค์พระบิดา
ต้องหวั่นไหวและเสียพระทัย ยามมีทุกข์
มักเรียกหาพระเจ้า คุกเข่าลงอธิษฐานขอสุข
นี่แหละหนาเป็นวิสัยมนุษย์ แต่พระองค์
ทรงอภัยให้

325. รีบนำวิญญาณC

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย ช้าอยู่ไยรีบ
นำวิญญาณ มาถวายแด่พระเจ้ารีบเร่งเร็วไว
เรากองทัพของพระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
จงเดินทัพ ประจัญบาน ศัตรูหมู่มาร

[ร้องรับ]
ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส
เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา
ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย จงร่วมใจ
ทำงานพระเจ้า พากันไป นำวิญญาณ
ที่หิวการะหาย มองทุ่งนา เหลืองอร่าม
ยังขาดคนเก็บเกี่ยว วิญญาณ
รีบเร่งเถิด อย่ามัวช้ารีบ นำวิญญาณ

[ร้องรับ]
ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส
เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา
ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย ไปประกาศ
เรื่องราวข่าวประเสริฐในทุกแดนทุกแห่งหน
ที่คนบาปอยู่ ไปอาสาไปทำงานของพระเจ้า
เมื่อยังเยาว์วัยจงถวายใจกายารับใช้พระองค์

[ร้องรับ]
ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส
เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา
ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

326. พระผู้เล้าโลมลงมาC
(The comforter has come)

แพร่ข่าวแห่งความรอดไป ไม่ว่ามีคนที่ไหน
ทุกแห่งที่มีดวงใจ วิบากห้อมล้อมเขาไว้
จงให้คริสเตียนทั้งหลาย ประกาศด้วย
ความชื่นใจ พระผู้เล้าโลมลงมา

[ร้องรับ]
พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา
พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา
ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง
นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

ดูเถิดกษัตริย์ยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์รักษาให้หาย
วิญญาณที่ถูกขังไว้ ทรงปล่อยให้เขาเป็นไท
ทุกแดนที่ในคุกใหญ่ เสียงเพลงชนะก้องไป
พระผู้เล้าโลมลงมา

[ร้องรับ]
พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา
พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา
ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง
นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ ลิ้นข้าหมด
สามารถไซร้ ประกาศข่าวนี้อย่างไร
เป็นคุณซ้อนคุณมากมาย แก่ข้าผู้มีบาป
หนา ส่องแสงตามพระฉายา
พระผู้เล้าโลมลงมา

[ร้องรับ]
พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา
พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา
ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง
นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

327. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิตC
(There is a fountain filled with blood)

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต ซึ่งมาจากพระเยซู
ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่
จะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่
ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่

โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดี ได้เห็นฤทธิ์โลหิต
นั้น แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น บาปก็จะหลุด
เหมือนกัน บาปก็จะหลุดเหมือนกัน บาปก็
จะหลุดเหมือนกัน แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น
บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

โลหิตประเสริฐแห่งผู้ไถ่บาป จะไม่หมด
ไปซึ่งฤทธิ์ จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น
จะพ้นอำนาจความผิด จะพ้นอำนาจ
ความผิด จะพ้นอำนาจความผิด
จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น
จะพ้นอำนาจความผิด

ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิต ซึ่งไหลมาจาก
กางเขน ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์
เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร เพราะข้าพ้น
บาปหมดเวร เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร
ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์
เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

328. พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเราC
(God with us)

เคยเดินที่เราเดิน [x2] ได้ยืนที่เรายืน [x2]
เคยรู้อย่างที่เราเป็น [x2] พระองค์เข้าใจ [x2]
ทรงรู้ ความอ่อนแอ ของเรา [x2]
ได้เคยมาเป็นมนุษย์ [x2]
โดนทดลองทุกๆ ทาง [x2] ยังทรงไม่บาป [x2]

[ร้องรับ]
พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา พระองค์สถิต
อิมมานูเอล พระองค์สถิต ใกล้ชิดกับเรา
พระองค์สถิต อิมมานูเอล

เยซูถูกปฏิเสธ [x2]
ซ้ำยังทรงถูกเกลียดชัง [x2]
ทรงรับอยุติธรรม [x2] ยังทรงอภัย [x2]
ทรงร้องไห้เพื่อพวกเรา [x2]
ชดเชยความบาปแทนเรา [x2]
ทรงตายแทนที่เรา [x2]
เพื่อเราเป็นไท [x4]

[ร้องรับ]
พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา พระองค์สถิต
อิมมานูเอล พระองค์สถิต ใกล้ชิดกับเรา
พระองค์สถิต อิมมานูเอล

329. พระเยซูทรงห่วงข้าC
(Does Jesus care)

เมื่อจิตใจข้าร้าวปวดร้อนเหลือนทน
จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้
เมื่อภาระถมทับดวงใจต้องระทม
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

[ร้องรับ]
พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

เมื่อใจมืดมัวเกิดความกลัวนักหนา
มีภัยพิบัติรอบตัวข้า
เมื่อสว่างกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืน
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

[ร้องรับ]
พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

เมื่อผู้ที่รักต้องอำลาจากโลก
จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก
ใจข้าจวนจะแตกทรวงอกจะแยก
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

[ร้องรับ]
พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

330. พระเยซูพระนามงดงามC
(Jesus, what a beautiful name)

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ทรงพลีพระชนม์ทรงเป็นมนุษย์ทรงเป็นพระเจ้า
เป็นสันติสุขความหวังพระคุณ
ส่องประกายความทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ทรงสำแดงชีวิตนิรันดร์โรคภัยเหือดหาย
ทรงรักเมตตาสุขสันต์พระคุณ
อบอุนคลายความทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ฉันนั้นลี้ภัยพ้นอบายพ้นความอับอาย
รักและพระทัยกรุณาล้นด้วยฤทธา
ส่องประกายคลายทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ทรงพลีพระชนม์ทรงเป็นมนุษย์
ทรงเป็นพระเจ้า
เป็นสันติสุชความหวังพระคุณ
ส่องประกายคลายทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

331. ที่ไม้กางเขนC
(At Calvary)

เวลาสูญไป เพราะถือตัว งมงาย
ไม่ สนใจ พระเยซู ถูกตรึงตาย
ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมรณา ที่ไม้กางเขน

[ร้องรับ]
เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี
ที่ไม้กางเขน

เดี๋ยวนี้ทุกสิ่ง เรายอมมอบ ถวาย
เทิด พระเยซู เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่
จิตวิญญาณรอดแล้วจึงร้องบทเพลง
แห่งไม้กางเขน

[ร้องรับ]
เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี
ที่ไม้กางเขน

โอ้ความรักได้ นำความรอด แก่ข้าฯ
โอ้ พระคุณ ที่ได้นำ เอาลงมา
โดยฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงเปิดหนทาง
คือไม้กางเขน

[ร้องรับ]
เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี
ที่ไม้กางเขน

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วC
(Christ arose)

บรรทมอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูของข้า
คอยอยู่จนถึงเวลา เสด็จออกมา

[ร้องรับ]
พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน
ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ
อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

ตีตราอุโมงค์ป่วยการ พระเยซูของข้า
ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์ พระเยซูเจ้า

[ร้องรับ]
พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน
ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ
อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

ความตายไม่อาจทำลาย พระเยซูของข้า
พระองค์พิชิตความตาย พระเยซูเจ้า

[ร้องรับ]
พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน
ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ
อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

333. สรรพสิ่งเป็นได้C
(All things are possible)

[1] องค์จอมโยธาพระเจ้าของฉัน
ทรงเป็นกำาแพงกำาบังของฉัน
ไม่มีนามใดเปรียบพระเยซู
ไม่มีผู้ใดอาจต้านทาน

[2] ชีวิตของฉันอยู่บนศิลา
ไม่มีใครมาทำให้หวั่นไหว
ความหวังใจฉันมาจากพระองค์
ความรักความรอดของข้าพระองค์
[3] ฉันจะสรรเสริญพระองค์
ทุกวันพระคำพระองค์จะอยู่ในฉัน
และล้นด้วยเพลงมาจากหัวใจ
วิญญาณจึงยอพระองค์

[4] ทรงเติมดวงใจด้วยความเปรมปรีดิ์
มีใจยินดีอยู่ในพระองค์
และล้นด้วยเพลงมาจากหัวใจ
วิญญาณจึงยอพระองค์

เพราะยามอ่อนล้าพระองค์ เพิ่มแรงยามขัดสนรู้ฉันมั่งมี
โดยนามพระคริสต์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่
สรรพสิ่ง เป็นไปได้ในพระองค์ [x3]

334. สง่างามC
(It is glory just to walk)

สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ไถ่
ซึ่งล้างบาปของข้า
เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า
แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่าพระองค์
ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

[ร้องรับ]
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุข
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ
สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้
ประทานความสุขแจ่มใส
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

[ร้องรับ]
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อข้าเดินไปบนฝั่ง
ทองคำกับพระผู้ไถ่
ไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไป
ยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์
ประทับด้วยช่วยชูใจ
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

[ร้องรับ]
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

335. พักพิงในพระเจ้าC

เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน
ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นชัดสาด
ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง

แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่
พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา
มอบชีวิตให้พระองค์นำพา

พักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์
พระทรงเป็นศิลามั่นคง
พระองค์เป็นพระเจ้า
พลังความรอดบาป
ทรงเป็นโล่เป็นกำบังที่เข้มแข็ง

ต่อไปนี้ฉันจะไม่ต้องสู้เพียงลำพัง
เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัย
เหนือความตายความบาป
ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักC

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก
พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก
เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้

พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง
ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร
ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี

พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า
เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา
พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า

เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย
ไม่กลัวพระเจ้าทรงอยู่ด้วย
คทาและธารพระกรปลอบโยน
พระองค์สถิตและชูช่วย

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า
ต่อหน้าต่อตาของศัตรู
ทรงเจิมศีรษะข้าด้วยน้ำมัน
ขันน้ำของข้าก็ล้นอยู่

แท้จริงความดีความรักมั่นคง
จะติดตามข้าตลอดไป
และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์
พระเจ้าของข้าเสมอไป

337. คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์C

คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ พระตริสตคัมภีร์
คำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปรไป
คำเปลี่ยนใจไกลบาป และปราบซาตาน
คำที่ดำรงนาน บอกทางสวรรค์ เวลาภายหน้า
คำที่ใจใฝ่หา เฝ้าภาวนา ทั้งวันและคืน

คำประสริฐศักสิทธิ์ ฤทธิ์เดชา
คำล้ำค่ายิ่งกว่าเงินทอง
คำดุจโคมคอยส่อง สว่างชีวัน
คำช่วยชูวิญญาณ เปรียบดังอาหาร
อันทรงคุณค่า คำที่คมหนักหนา
ยิ่งกว่าดาบคม ทิ่มแทงฤทัย

คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ พระคริสต์ยิ่งใหญ่
คำสอนให้เทิดเกียรติพระองค์
คำบอกตรงพระองค์ จะเสด็จมา
คำที่ชาวโลกา จะหวาดผวา ทุกคนจนทั่ว
คำที่คนเมามัว จะตกใจกลัว ทั่วทั้งโลกา

338. ผู้พิชิตความตายC

เชิญ ขอเชิญแซ่ซ้องผู้ทรงฤทธิ์เดชา
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
โอ องค์เยซู ทูตสวรรค์พากันเชิดชู
เพราะเป็นผู้พิชิตความตาย
พ้นจากอบาย พระองค์มุ่งหมาย
ช่วยสหายทั่วไป

แม้นใครเชื่อฟังศรัทธา จะหลุดพ้นจากความผิด
องค์พระคริสต์ผู้เมตตา ทรงเห็นใจยอมช่วยชีวา
และทรงรักษาจริงใจ ลาลาลา ลาลาลา
ลาลาลา ลาลาลา อันความตาย ไม่ใช่ของเล่น
เพราะว่าเป็นค่า ของความบาป
พระทรงปราบให้รอดปลอดภัย ดั่งเคยมุ่งหมาย
คืนจากตาย เพราะมีฤทธิ์เดชา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

แซ่ซ้องต่อองค์โปรดทรงเป็นผู้ปกเกศ
ลาลาลา ลาลาลา มีใครบ้างหนาที่เคยชนะ
ความตาย ลาลาลา ลาลาลา
วิญญาณส่องฉายสดใสมีสง่า
ลาลาลา ลาลาลา
เลิศล้ำอุรา เกิดมาเป็นค่าไถ่ ลาลาลา ลาลาลา
เป็นขึ้นมาได้ ด้วยฤทธิ์ทรงชัย ผู้ชนะ
เหนือความตายเป็นขึ้นมา

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่องC

การถวายเป้นพระคุณหนุนนำเนื่อง
ทรงเป็นเรื่องพระเจ้าประทานให้
คนมั่งมีถวายได้มากฉันใด
คนยากไร้ถวายได้ด้วยใจมี

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

ควรถวายด้วยใจสุดสามารถ
ยอมเป็นทาสมีชีวาพาถวาย
ทั้งใจกายพืชพันธ์อันมากมาย
มอบถวายแด่ท่านไท้ใจชื่นบาน

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

ควรถวายด้วยคำนึงถึงคนยาก
ไม่ลำบากแบ่งปันท่านยังเหลือ
การเอื้อเฟื้อเป็นประสงค์องค์พระเจ้า
ทุกค่ำเช้ายอมถวายทั้งกายใจ

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

ควรถวายด้วยใจชื่นชมไม่หน่าย
โดยมุ่งหมายขอบพระคุณผู้เมตตา
เพื่อเป็นการถวายเกียรติองค์พระบิดา
ทรงสร้างมาด้วยฤทธาเหนือสิ่งทั้งปวง

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลาC

เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา
เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป เดินด้วยความ
รักภักดีพระองค์ รักเพื่อนบ้าน ไม่เกียจ
คร้าน ตามพระประสงค์
ไม่พะวง จงวางใจในพระเยซู

[ร้องรับ]
เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่
ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ
องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า
พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

ยามเราเดินอย่ามัวเพลินชมโลกกว้างใหญ่
เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป อย่าสงสัยใน
พระสัญญา ราชกิจทำด้วยจิต ชื่นบานอุรา
พระนำหน้าถ้าวางใจในพระเยซู

[ร้องรับ]
เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่
ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ
องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า
พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

ให้เราเดินอย่ามัวเพลินรุดหน้าต่อไป
เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป อย่าให้
ปัญหาพาเราไม่เดิน รักพระคริสต์
ด้วยสุดใจหาใครจะเกิน
ให้เราเดิน เชิญดวงใจในพระเยซู

[ร้องรับ]
เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่
ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ
องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า
พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

341. เมื่อท่านมีปงญหาใดเกี่ยวกับพระเยซูC

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู
ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน
เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน ๆ

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพวกคริสเตียน
ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน
เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับตัวท่านเอง
ขอท่านจะได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน ๆ
อธิษฐาน ๆ อธิษฐาน ต่อองค์เยซู
อธิษฐาน ๆ อธิษฐาน ต่อองค์เยซู

342. ขอน้อมเกล้าแด่พระเจ้าC

ขอน้อมเกล้า แด่พระเจ้า พระบุตร
พระวิญญาณ ข้ามีสุขสันต์
รักนั้นมาจากพระองค์ พระคุณท่านมั่นคง
ดำรงอยู่แด่มวลหมู่ข้า อันกายใจวาจา
ขอมอบสนิทติดไว้กับพระองค์ จะไม่ขอห่าง

343. ข้าจะเงยตาดูภูเขาC

ข้าฯ จะเงยตาดูภูเขา ความอุปถัมภ์ข้าฯ
มาแต่ไหน ความอุปถัมภ์ข้าฯ มาแต่พระเจ้า
ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าสร้างพื้นสุธา
อีกบาทาท่าน พระองค์มิให้พลาดพลั้ง
พระองค์ผู้ทรง บำรุงท่านไว้ จะไม่เคลิ้มไป

ผู้ที่ทรงรักษาพาพวกอิสราเอล
จะไม่ทรงเคลิ้มหรือม่อยหลับไป
พระยะโฮวาเป็นผู้บำรุงและรักษาท่านไว้
เป็นร่มเงากำบังที่มือขวาท่าน
ยามทิวาอาทิตย์ ไม่ทำร้ายท่าน
หรือดวงจันทรา ยามราตรีเช่นกัน

พระยะโฮวาทรงป้องกัน
ป้องกันให้พ้นภยันตราย
พระองค์ขวนขวาย บำรุงรักษา
จิตวิญญาณท่านนำเมื่อเข้าออกไปมา
พระยะโฮวา ทรงเมตตาทรงป้องกัน
ป้องกันท่านไว้ ตั้งแต่นี้ไป จนตลอดกาล

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้าC
(Lead me, saviour)

ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลง
เมื่อทรงอยู่เคียงข้าฯ ข้าฯปลอดภัย
ถ้าเดินไม่ห่าง รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง

[ร้องรับ]
โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ
เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้
ข้าฯก็อยู่ในที่ปลอดภัย
ที่นั้นพ้นจากอันตราย ในพระองค์
ข้าฯพึ่งอาศัย

[ร้องรับ]
โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ
เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

โปรดนำจนนาทีสุดท้าย ทรงอยู่ด้วย
ข้าฯไม่กลัวตาย
ข้าฯคงถึงสวรรค์บั้นปลาย
แล้วที่นั้นน้ำตาเหือดหาย

[ร้องรับ]
โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ
เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรC
(I'd rather have Jesus)

ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา
อยากเป็นศิษย์พระองค์ยิ่งกว่าเศรษฐี เงินตรา
ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นา
อยากให้พระเยซูนำทางชีวา

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา
ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกา
ข้าฯจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้รักข้า
ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้า
จะรักและสัตย์ซื่อต่อพระบุตตรา

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา
ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความสุขสำราญ
ข้าฯไม่อยากจะเดินตามโลกียวิสัย
ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความเบิกบานใจ
อยากให้พระองค์นำไปเมืองวิไล

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา
ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

346. รักพระเยซูC

อยากอยากจะค้นหาความจริง
มองและดูความหมายรักคืออะไร
รักยั่งยืนแค่ไหนทำให้ใครพบสุข
รักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำให้ดี
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู
มองแลดูความงามของชีวิตใหม่

รักนั้นมีความหมายเกินกว่าใจรู้สึก
รักมั่นคงหยั่งลึกลงในชีวิต
อยากแบ่งความรักให้ทุกคน
บอกสิ่งดีดีที่มีอยู่
อยากบอกความหมายให้ทั้งโลก ได้รู้
รักพระเยซูคือความจริง

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียนC

ชีวิตวนเวียนหันเปลี่ยนแปรผันเสมอ
วันนี้สุขพรุ่งนี้มีทุกข์มากมาย
ไม่แน่นอนใจแน่ระอา
เมื่อไรจะหมดสิ้นเวรสิ้นกรรม

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

มีผู้ใดเล่าที่เฝ้าห่วงใยตัวฉัน
จะมีวันที่พบรักที่แท้หรือไม่
ใจเฝ้ารอคอย ฝันที่เลื่อนลอย
แล้วฉันก็ได้พบพระองค์

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

แล้วฉันก็มีผู้ที่ทรงรักห่วงใย
ไม่กลัววันหน้าเพราะพระองค์ทรงนำพา
พระองค์รักษาใจที่ชอกช้ำ
ทรงไม่จดจำความชั่ว ความบาป

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

พระองค์ทรงรักท่านด้วยแน่นอนเสมอ
ทรงรอท่านอยู่ด้วยพระทัยที่เมตตา
อย่ามัวรอช้า เชิญกลับมาหา
พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาสิ้นกระแสกรรม

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

348. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดD

จงสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเนาในวิหาร
สรรเสริญพระภูบาล ณ สถานสรวงสวรรค์
สรรเสริญพระเดชา ในบรรดาสิ่งสร้างสรรค์

สรรเสริญฤทธิ์อนันต์ ด้วยเสียงปี่และ
เสียงกลอง ทั้งเสียงฉาบและฉิ่ง อย่าหยุดนิ่ง
ร่ายรำฉลอง ขลุยพิณ เปล่งเสียงทำนอง
สรรเสริญซ้องสาธุการ

ไชโย ไชโย โห่ระทึก ให้ก้องกึก
อย่างมีชัย สรรพสิ่งที่มีลมหายใจ
ขอมอบไว้ใน พระเจ้าเทอญ
ไชโย ไชโย โห่ระทึก ให้ก้องกึก
อย่างมีชัย สรรพสิ่งที่มีลมหายใจ
ขอมอบไว้ใน พระเจ้าเทอญ

349. ทางชีวิตD

องค์พระคริสต์มีชีวิตสูงยิ่ง ท่านเป็นพระแท้จริง
ไม่ทอดทิ้งเราไป ภายในนั้น ดั่งสวรรค์สรรให้
เกิดน้ำพุทางใจ ปริ่มสดใสวิญญาณ
ชีวิตเก่า พระเปลี่ยนเรา สู่ทางสวรรค์
เป็นความรัก พาใจภักดิ์ ให้ผูกพัน
ใจเอยมิเคยไหวหวั่นพายึดมั่นความจริง

ทางสวรรค์พาใฝ่ฝันมิมิด ให้เรานี้มีสิทธิ์
ได้ชีวิตพึ่งพิง มีใจภักดิ์ในความรักสูงยิ่ง
จะได้เห็นเป็นจริง ซึ่งเที่ยงแท้แน่นอน
ชีวิตใหม่ พระสร้างใน จิตใจด้วยพระพร
องค์พระคริสต์ นำชีวิต ให้แน่นอน
ตราบชั่วนิรันดร เป็นของฝ่ายพระองค์

ทางชีวิต ความมืดมิดมิอยู่ ที่องค์พระเยซู
ซึ่งมีพระองค์ทรง วิญญาณพระคอยเพิ่มเติม
เสริมส่ง ให้ใจนั้นจำนง ต่อองค์พระแน่จริง
ชีวิตท่าน พระประทาน ไม่ทรงทอดทิ้ง
ทางเรานั้น ทางสวรรค์ แห่งความจริง
จะได้เห็นในทุกสิ่ง ดังพระตรัสนั้นเอย

350. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมาD
(Come Thou fount)

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ให้ใจข้าล้น
เหมือนลำธาร ขอทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ ล้วน
พระองค์เป็นผู้ประทาน โมทนาพระคุณ
พระเยซู ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย ข้ายืน
อยู่บนศิลามั่นคงคือพระองค์ผู้รักมากมาย

ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่ง
อาศัย ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป ทั้งทรง
ช่วยจนถึงวันตาย พระเยซูทรงติดตาม
หาข้า เมื่อหลงทางไปจากสวรรค์
พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่
ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์

ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู เพราะทรง
พลีชีวิตเพื่อไถ่ ขอให้ความดีของ
พระองค์นี้ ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย
พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป แต่ข้าเผลอ
มักลืมพระคุณ ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว
กับพระองค์จนชีพวางวาย

พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ เป็น
ประธานของศิษย์ทั้งหลาย ถ้าพระองค์
ไม่เสด็จมาช่วย ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย
ขอเอ็นดูข้า ขอเอ็นดูข้า พระองค์เดียวมี
ฤทธิ์ช่วยได้ ขอเมตตาข้า ขอเมตตาข้า
พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

351. อันพระคุณความการุณย์D

อันพระคุณความการุณย์ของพระเยซู
พระองค์เสด็จมาสู่บังเกิดในโลกา
ความประสงค์ขององค์พระบุตรา
เพื่อจะเที่ยวหาคนที่หลงหายไป

เพราะมนุษย์มากที่สุดหลงกระทำผิด
ขาดการเชื่อฟังพระคริสต์ไม่มีจิตใจเลื่อมใส
ปัจจุบันซาตานล่อลวงทำใจ
ให้มัวมืดไปไม่เห็นความสว่าง

องค์พระคริสต์ทรงมีจิตมุ่งปรารถนา
เสด็จมาตามบัญชาพระบิดาตรัสสั่ง
เพื่อทำลายมารร้ายหมดพลัง
ไม่ให้ขัดขวางทางอันชอบธรรม

แล้วพระองค์ก็ได้ทรงเริ่มตั้งแผ่นดิน
ให้ชนชาติทั้งสิ้นรับความอุปถัมภ์
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ทรงนำ
ให้ผู้เชื่อตามรับแผ่นดินสวรรค์

เราสมควรจะชักชวนกันแสวงหา
แผ่นดินของพระบิดาพระบุตราจัดสรร
เรารวมอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกัน
ในเมืองสวรรค์รับพระพรเพิ่มพูน

352. ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคงD

ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง ยั่งยืนยงได้แก่
กางเขน พระเยซูผู้รับเวร บนกางเขนพระองค์
ยอมตาย แทนไถ่บาปทุกคนพ้นอบาย
ได้หลุดหายพ้นทาสอธรรม พระคุณประเสริฐ
ท่านเลิศล้ำ ทุกคนควรจำและระลึกให้มั่นคง

ยามเขาตรึงขึงตอกโบยตี ไม่ปรานีเปลี่ยน
ฉลองพระองค์ เอาเสื้อสีม่วงให้ทรง ต่าง
ยุยงป้ายร้ายใส่ความ ถ่มน้ำลายรดหน้าด่า
ประณาม เอาหนามสานแทนมงกุฎทรง
ทวนแทงสีข้างเลือดหลั่งลง รอยระลึก
พระองค์ประทับใจตลอดมา

พระคริสต์ตายเมื่อได้สามวัน พระองค์นั้นกลับ
เป็นขึ้นมา พระองค์ทรงให้สัญญา ก่อนบุตรา
จะไปสวรรค์ พระองค์ทรงตั้งเวลาสำคัญ ตั้ง
ไว้นั้นเป็นวันอาทิตย์ ถือบริสุทธิ์หยุดราชกิจ
วันดีของพระคริสต์ไม่ควรลืมดื่มกิน

ขนมปังเหมือนดังพระกาย จอกดื่มหมาย
โลหิตไหลริน ทุกคนได้สนใจกิน ทั่วแผ่นดิน
กินเพื่อยินดี เพื่อระลึกถึงพระคุณปรานี
เป็นอนุสรณ์เมื่อตอนวายชนม์ เดี๋ยวนี้
พระคริสต์สถิตย์เบื้องบน หวังใจทุกคน
เมื่อพระองค์เสด็จมา

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุดD

[1] พระเจ้าทรงรักเราที่สุด เปรียบมหาสมุทร
กว้างใหญ่ไพศาล พระพรทั้งหลายได้
ประทาน ศฤงคารสิ่งของทุกประการ
เป็นของประทานมาจากพระองค์

ด้วยพระคุณการุณย์มั่นคง ข้าทั้งหลาย
ขอน้อมกายลง ขอบพระคุณพระองค์จน
สิ้นลมปราน ทุกคนข้าโมทนาคุณท่าน ด้วย
ใจมั่นทุกวันตลอดไป ทุกคนข้าโมทนาคุณ
ท่าน ด้วยใจมั่นทุกวันตลอดไป

[2] พระบิดาบุตราวิญญาณ ขอทรงบันดาล
ช่วยศิษย์ทั้งหลาย ข้านี้ล่วงล้ำคำหยาบ
คาย บางครั้งหลงคิดผิดกายใจ พระองค์
ทรงได้เมตตาปรานี

โปรดอภัยโทษให้ทันที ช่วยทุกคนหลุด
พ้นโลกีย์ ทุก ๆ คนยินดีสารภาพกลับใจ
คุณล้ำค่าเหลือคณานับได้ ไม่มีใครจะ
เทียบเทียมทัน คุณล้ำค่าเหลือคณานับได้
ไม่มีใครจะเทียบเทียมทัน

[3] พระบิดาผู้ทรงเจริญ ข้าขอสรรเสริญ
พระคุณทุกวัน ขอถวายเสียงพร้อม
เพรียงกัน หญิงชายแซ่ซ้องสาธุการ
ด้วยเสียงประสานถวายเกียรติบิดา

ข้ารักพระองค์มากนักหนา ข้าทั้งหลาย
มีใจศรัทธา ต่อพระบิดาสุดชีวิตจิตใจ
คำทูลกล่าวขอพระเจ้าสดับ โปรดทรงรับ
คำขอบพระคุณ คำทูลกล่าวขอพระเจ้าสดับ
โปรดทรงรับคำขอบพระคุณ

354. รากฐานของคริสตจักรแท้D
(The Church's one foundation)

รากฐานของคริสตจักรแท้คือ พระเยซูเจ้าพระบุตร
พระองค์ทรงมารับคริสตจักร ให้เป็นเจ้าสาววิสุทธิ์
คำตรัสและน้ำพระทัยได้ แต่งตั้งคริสตจักรนั้นไว้
พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และ ยอมพลีโลหิตเพื่อไถ่

ทรงเลือกชนจากทุกชาติตั้งให้เป็นคริสตจักรอันเดียว
หลักความรอดของคริสตจักรนั้นคือเชื่อพระเจ้าองค์เดียว
มีความหวังในพระคุณนั้น แซ่ซ้องสรรเสริญพระนาม
ร่วมศิลสนิทบังเกิดใหม่ เปลี่ยนใจผ่องแผ้วแวววาม

ทนทุกข์ลำบากความยากเข็ญ จำเป็นเข้าสู่สงคราม
แล้วคริสตจักรรับความสุขแท้ เมื่อแพร่ความรอดทุกบ้าน
จนกว่าบังเกิดความชื่นใจ แลเห็นชัดด้วยตาว่า
คริสตจักรได้ชัยชนะแล้ว ผ่องแผ้วหยุดพักกายา

เมื่อคริสตจักรอยู่ในโลกนี้ ก็รักพระองค์มากมาย
ร่วมใจกับพระผู้ช่วยไถ่ ร่วมกับผู้เชื่อทั้งหลาย
ที่ล่วงผ่านไปก่อนนานแล้ว ผ่องแผ้วอยู่ในวิมาน
ขอพระองค์เทพระพรให้ จะไปอยู่ด้วยไม่นาน

355. ท่านค้นหาสุขสำราญD
(Is your all on the altar?)

ท่านค้นหาสุขสำราญ ท่านอยาก
ได้ความเชื่อมั่น อธิษฐานทุกวันด้วยใจร้อนรน
จะไม่ได้สิ่งเหล่านั่น คือควมเชื่อสุขสำราญ
จนกว่าวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

[ร้องรับ]
ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

เมื่อเราเดินกับพระเจ้า เข้าในความสว่างนั้น
เราจะได้รับความสุขโดยเร็วพลัน
เราต้องทำตามพระทัย เพื่อจิตใจไม่หวั่นไหว
ให้เราวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

[ร้องรับ]
ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

ใครสามารถบอกเราได้ ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
และความสุขที่มีอยู่ในดวงใจ
เราจะได้ร่วมสนิท ร่วมเป็นมิตรของพระคริสต์
เมื่อได้วางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

[ร้องรับ]
ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

356. เราทั่วโลกยืนใต้กางเขนD

เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน เช่นคนเดียววันนี้
กายจิตใจสัมพันธ์หมายชี้ ทางนั้นคือพระเยซู
มองดูที่แผ่นดินพระเจ้า เร่งเร้าให้เราเดิน
ตามเยซูทางความจำเริญ มาเดินสู่ธงชัย

เรามากันจากถิ่นใกล้ไกล พูดสำเนียงใหม่กัน
เป็นพี่น้องใจเดียวทุกพรรรณ ในวัยยุคมืดมน
มาชี้ให้โลกนี้ได้เห็น เป็นญาติกันทุกคน
ตามเยซูผู้เป็นความจริง นำวิ่งสู่ธงชัย

คนเสาะหาสวรรค์กันไป แต่ศานติอยู่ไกล
มาซีท่านผู้มีเมตตา มาพาพลโลกนี้
ที่เหนื่อยอ่อนชอกช้ำ โศกีพาเขาหนีทุกข์ไป
ตามเยซูผู้เป็นชีวี จรลีสู่ธงชัย

ดูเยซูเพื่อพบรับไถ่ มาร่วมใจกันเดิน
ตามทางนั้นความจริงชีวี ให้มีใจเดียวกัน
จรรโลงโลกเสียใหม่กัน ช่วยกันในโมงนี้
ด้วยความรักและด้วยฤทธี นำโลกสู่ธงชัย

357. สุขใจในพระคริสต์D

สุขแสนสุขใจมิมีทางใดทางไหนเปรียบปาน
เรานมัสการ ด้วยดวงวิญญาณ ถวายเชิดชู
พ้นความหมองหม่น พระเบื้องบน ผู้มั่นคง
ได้ทรงเลี้ยงดู มีพระเยซูในหมู่เราชาวคริสตียน

โบสถ์คริสเตียนชักชวนให้เพียรในทุกสัปดาห์
วันอาทิตย์ให้มา ร่วมการนำพา ศึกษาบทเรียน
พระคำพระเจ้าสอนให้เราได้เข้าใจอยู่ในคริสเตียน
ใจมานะพากเพียรไม่เปลี่ยนแปรธรรมแท้มีแก่เรา

ด้วยพระเจ้าองค์ผู้ทรงพระชนม์ให้พ้นจากมาร
ใจเรานี้เบิกบานเพราะมีวิญญาณจากพระแนบเนา
พระคุณล้ำค่า พระบิดา ได้ให้มา ให้เรารับเอา
ทรงรักพวกเรา จึงให้มี ทางนี้ทางแห่งเดียว

สุขแสนสุขในพระองค์ทรงชัยสุดเหลือประมาณ
องค์พระประทาน ล้นในดวงมาน สุชแท้แน่เทียว
พระเยซูเจ้ารับบาปเอา และช่วยเราได้เพียงผู้เดียว
ใจเรานี้ ให้เปรียบเกลียววอนอย่าคลายมั่นหมาย
ตลอดไป

358. ยุทธภัณฑ์คริสเตียนD

พวกเราชาว ทหารพระคริสต์ เตรียมกายจิตไว้
ต่อสู้กับศัตรูภัยมาร เตรียมอาวุธ สวมยุทธภัณฑ์
ของพระองค์เจ้าท่าน ต่อต้านยุทธอุบาย
เราไม่ได้สู้ กับเลือดเนื้อหนัง
แต่สู้พลังอำนาจบาปครองใจ
และสู้กับวิญญาณชั่วร้าย ๆ
ผู้ครองโมหะในความมืดพิภพโลกนี้

ยุทธภัณฑ์ รวมกันทั้งชุดเป็นอาวุธ
เพื่อต่อต้านวันชั่วร้ายราวี ต้องมั่นคง
ซื่อตรงภักดี ๆ องค์พระคริสต์ปรานี
เรามีสุขบริบูรณ์ เราเอาความจริงมาคาดเอาไว้
ความจริงยิ่งใหญ่เป็นความหมายพร้อมมูล
เอาชอบธรรม พระเจ้าค้ำจุลๆเอาพระกิตติคุณ
มาหนุนสวมเป็นรองเท้า

เอาความเชื่อเป็นโลห์ป้องกัน
ด้วยโลห์นั้นดับศรเพลิงมารสิ้นเชิงแพ้เรา
เอาความรอด ของพระคริสตเจ้าๆ
ป้องกันศีษะเราพระเจ้าทรงอวยพระพร
จงถือพระแสง แห่งพระวิญญาณ
คือพระคำท่าน คัมภีร์กล่าวสั่งสอน
อธิษฐาน โดยการวิงวอนๆ เช้าเย็นก่อนหลับนอน
อ้อนวอนโดยพระวิญญาณ

เหล่าคริสเตียน จงเพียรระวัง
มีหลายทางอานุภาพ ความลึกลับภัยพาล
เชื่อไม่ได้อุบายของมารๆ แต่ลำพังเรานั้น
สู้มารสู้ได้อย่างไร ต้องพึ่งพระคริสต์
สงเคราะห์ช่วยเหลือ เอาความจริง
เชื่อชอบธรรมสงบใจ ทั้งความรอด
พระคำรับไว้ ๆ อธิษฐานจริงใจ ได้ชัยชนะศัตรู

359. เราจะรักกันได้อย่างไรD

จากบทเพลงที่บอกว่า รัก รัก รัก เรารักกัน
บอกอย่างนั้น ไม่เห็น จริงใจ
บอกไป ก็คง ทำ หน้า งงงง รักกัน ได้ไง
แต่ถ้าเรามีความรักรัก รัก ใครสักคน
ไม่ต้องดิ้นรน คิดกังวลใจ
ขอ เป็นน้ำพระทัยของพระองค์

[ร้องรับ]
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไร
ปล่อยเป็นคำถาม ในใจ มานาน หลายปี
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไง
อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ๊ว ติว ติว ติว ติ่ว
จะได้รักกัน สักที

ในวันนี้เราได้เรียน รู้ เรื่องรัก เราเข้าใจ
ว่ารักพระเจ้าต้องสิ้ดสุดใจ
รักคน ทั่วไป เหมือนรัก ตนเอง
ต่อไปนี้เราคงจะรัก รัก รัก
กันจริงใจ ก็ในหัวใจ มีพระเยซู
พร้อม มีเธออยู่ อุ้มชูใจ

[ร้องรับ]
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไร
ปล่อยเป็นคำถาม ในใจ มานาน หลายปี
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไง
อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ๊ว ติว ติว ติว ติ่ว
จะได้รักกัน สักที

360. สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชาD
(Holy, holy, holy, Lord God almighty)

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา เวลาเช้าควรข้าพเจ้า
ร้องเพลงสรร-เสริญพระนาม
สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
แด่พระจ้าผู้เมตตา ปรากฏ เป็นสามนั้น
คือพระเจ้า เดียวกัน

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ชาวสวรรค์ชาวโลกา
ชวนกันมา ถวายพระเกียรติ
แด่ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน
องค์ผู้บริสุทธิ์นั้น ควรมนุษย์จะบูชา
ผู้ทรงสภาพอยู่ ตลอดกาลเวลา

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
แม้บางครั้งความมืดบัง
ทำให้ตาคนบาปเรานี้ ไม่อาจเห็นรัศมี
แต่พระองค์ยัง เป็นอยู่ ไม่มีใครเทียบเทียมได้
สมบูรณ์ ด้วยฤทธิ์เดช ความรัก ความเมตตา

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา ราชกิจพระองค์สำแดง
อำนาจในจักรวาล
สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ผู้ทรงรักชาวโลกา
ปรากฏ เป็นสามนั้น คือพระจ้า เดียวกัน

361. นับพระพรD
(Count your blessings)

เมื่อความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่าน เมื่อใด
มีภาระหนักมาก ท่านคิดว่าแบกไม่ไหว
หันมานับพระพรย้อนดู นับทีละอัน
แปลกแต่จริงแน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน

[ร้องรับ]
นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

แม้บุคคลทั้งปวง มีทรัพย์สมบัติ มากมาย
แต่พระเจ้าสัญญา ให้พรจนนับไม่ไหว
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงิน ทองซื้อไม่ได้
แล้วพระเจ้าประทานบำเหน็จจนเหลือบรรยาย

[ร้องรับ]
นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

เวลาท่านต่อสู้ จะเป็นการเล็ก หรือใหญ่
อย่าระอาอ่อนใจ พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
จงนับดูพระพรเพราะทูต สวรรค์ ป้องกัน
ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอด สิ้นกาล

[ร้องรับ]
นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

362. นิ่งเถิดดวงใจD
(Be still my soul)

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าอยู่ใกล้เคียงข้าง
ต้องทรมาน ทนทุกข์อยู่นานเพียงไร
ไว้ใจพระเจ้า จัดเตรียมให้เราทุกอย่าง
สิ่งใดเปลี่ยนแปลง อย่าได้ระแวงสงสัย
นิ่งเถิดดวงใจ ทรงเป็นสหายของเรา
แม้ทางเสี้ยนหนาม ยินดีเดินตามพระเจ้า

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าเป็นใหญ่คุ้มครอง
ทรงนำภายหน้า เหมือนนำเวลาแต่ก่อน
อย่าให้สิ่งใด ทำให้ศรัทธาสั่นคลอน
มืดมัวเดี๋ยวนี้ ต้องมีสว่างภายหน้า
นิ่งเถิดดวงใจ คลื่นลมยังฟังบัญชา
เหตุนี้ควรเรา เชื่อฟังพระเจ้าดีกว่า

นิ่งเถิดดวงใจ เวลาล่วงไปไม่นาน
เราไปอยู่ด้วย พระเยซูตลอดกาล
หมดทุกข์เสียใจ ไม่ร้องไห้แต่ชื่นบาน
ลืมความเศร้าโศก ลืมความวิปโยคนานา
นิ่งเถิดดวงใจ น้ำตาไหลก็แห้งหาย
ทุกคนรอดตาย พากันชื่นชมยินดี

363. ขอรับใช้D
(Take our bread)

[ร้องรับ]
ขอรับใช้ ชีวิตข้า ขอรับใช้
ชีวิตข้า ขอให้ไท้ ตัวข้า
เป็นของพระองค์ ของพระองค์

ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์
สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน
ไม่ลืมเลือน พระเยซูยอมตาย
เพื่อข้าได้ ชีวิตใหม่ ในพระองค์
ในพระองค์

[ร้องรับ]
ขอรับใช้ ชีวิตข้า ขอรับใช้
ชีวิตข้า ขอให้ไท้ ตัวข้า
เป็นของพระองค์ ของพระองค์

โลหิตพระคริสต์ ชำระข้าจากความบาป
จิตข้ากระหาย อยากใกล้พระองค์
ใกล้พระองค์ เพราะข้าลำเค็ญจิต
และกายข้า ขอมอบให้ องค์พระคริสต์
องค์พระคริสต์

364. มีใครไหมD

เมื่อฉันทำผิดพลาดไป มีใครเข้าใจบ้าง มีใครไหม สนใจฉันคิดอะไร
บางครั้งทำผิดพลาดไป
ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่มีใครให้อภัย มีแต่ซ้ำเติม
ชีวิตหลงทาง
ไร้ซึ่งความหวังใดใด
ทุกข์ระทม
ล้มลงก็ทนสู้เพียงคนเดียว

มองหาคนมาเห็นใจ
ต้องการคนให้อภัย
มีไหมใครจะมาเห็นฉันบ้าง

กว่าจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วง
กว่าจะรู้ว่ายังไม่สายเกินไป
มาบัดนี้ว่ามีพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ
ชีวิติฉันเริ่มเปลี่ยนไป

บัดนี้ฉันมีพระองค์เป็นกำลังใจ
จึงได้รู้ว่าพระองค์รักฉันมากมาย
สิ่งที่ฉันผิดพลาดไป
พระองค์ทรงให้อภัย

ทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่
จึงได้รู้ว่ามีผู้หนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วง
จึงได้รู้ว่ายังไม่สายเกินไป
มาบัดนี้พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ
ทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่
(เพราะพระองค์เป็นความหวังใจ)

365. ข้าขอมอบถวายD
(I surrender all)

[1] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ยอมถวายด้วย
ความยินดี ข้าฯจะรักและพึ่งพระเยซู
ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

[2] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯนอบน้อมกราบ
พระบาทา ความสุขโลกนี้ ข้าฯละทิ้งแล้ว
ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้าฯ
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

[3] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ให้เป็นสมบัติของ
พระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธา
ทรงนำข้าฯตามพระประสงค์
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

[4] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯถวายทั้งใจ
กายา โปรดประทานความรักและฤทธา
ขอพระพรไหลหลั่งลงมา
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

366. พระเยซูผู้งามเลิศD
(Fairest Lord Jesus)

พระเยซูผู้งามเลิศผู้ทรงครอบครอง
ทั่วโลกา ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์
ตัว ข้าจะรักพระองค์ ข้าขอ เทิดทูนพระองค์
เป็นรัศมี และเป็น มงกุฏ

ทุ่งนาใหญ่กว้าง งดงาม แนวพฤกษ์ไพร
ก็ยิ่งงามกว่า ถึงยามฤดู เมื่อผลิใบ ดอกบาน
พระเยซูผู้โสภา พระองค์ ประเสริฐยิ่งกว่า
รักษาใจช้ำ ให้สุข สำราญ

แสงแดด ส่องงามสดสี
แสงดวงจันทร์ยิ่งงาม กว่านี้
ยัง แสงดวงดาว ซึ่งส่องเป็น ประกาย
พระเยซูบริสุทธิ์ งามเลิศ ด้วยรัศมี
เหล่าทูตสวรรค์ จึงกราบ ถวาย

367. องค์พระเยซูทรงครองโลกาD
(Jesus shall reign)

องค์พระเยซูทรงครองโลกา
เหนือภพทั้งหลายสวรรค์ชั้นฟ้า
ราชอาณาจักรนั้นใหญ่ไพศาล
และดำรงอยู่ตลอดกาลนาน

ให้เราทั้งหลายกราบไหว้ราชา
คือพระเยซูผู้มีฤทธา
นามอันประเสริฐหอมเลิศทั่วฟ้า
เราโมทนาทุกวันเวลา

ชาวชนทั้งหลายทุกชาติภาษา
ควรจะถวายคำโมทนา
แม้พวกเด็กเล็กเปล่งเสียงยินดี
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงปราณี

ทั่วทุกทิศาพระพรกระจาย
โซ่ตรวนซาตานหลุดออกง่ายดาย
ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหือดหาย
ผู้หิวโหยได้ความอิ่มสบาย

เชิญเราชาวโลกร่วมใจสรรเสริญ
เทิดพระเกียรติองค์ผู้ทรงเจริญ
หมู่ทูตสวรรค์สรรเสริญไม่เว้น
ให้คนทั่วหล้าตอบว่าอาเมน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าD
(Lead me to Calvary)

พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ทรงเป็นสง่าราศี
อย่าให้ข้าลืม เรื่องมงกุฏหนาม
โปรดนำไปถึงกางเขน

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

ให้เห็นอุโองค์ ของพระองค์เจ้า
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า
ที่ทูตสวรรค์ พิทักษ์รักษา
เมื่อบรรจุในอุโมงค์

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

อยากเหมือนมาเรีย ชาวมักดาลา
ที่นำเครื่องหอมบูชา
ขอให้ข้าเห็น อุโมงค์ว่างเปล่า
โปรดนำไปถึงกางเขน

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

ให้ข้าเต็มใจ แบกไม้กางเขน
ทุกวันจะแบกเดินตาม
ให้ข้าร่วมทุกข์ กับพระเยซู
เพราะพระองค์แบกแทนข้า

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

369. เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนD
(When I survey)

เมื่อข้าเพ่งดู กางเขน ประหลาด
ที่พระเยซูทรงสิ้นชีวา
ทรัพย์สินในโลก ข้าไม่ สวาท
เมื่อเทียบกางเขน ประเสริฐนักหนา

โปรดอย่าให้ข้า อวดอ้าง โลกนี้
ขออวดถึงมรณาพระคริสต์
สิ่งของในโลก ที่ข้า ชอบชี้
มอบไว้หมดกับ พระผู้พลีชีพ

เมื่อดูพระเศียร พระหัตถ์ พระบาท
ความทุกข์และความรักหลั่งลงมา
ใครเคยทนทุกข์ อันน่า อนาถ
หรือสวมหนามแทน มงกุฏโสภา

แม้เอาสมบัติ ทั้งสิ้น โลกา
น้อยนักถวายองค์พระผู้ไถ่
ความรักพระองค์ ประเสริฐ นักหนา
เรายอมถวาย ทั้งใจและกาย

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้าD
(I am coming Lord)

ได้ยินเสียงของพระเจ้า
เรียกข้าให้มาเข้าเฝ้า
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร
ด้วยโลหิตจากกางเขน

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป
พระองค์ประทานเรี่ยวแรง
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด
โปรดให้สะอาดผ่องใส

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

พระองค์สัญญาแน่นอน
แก่ผู้จงรักภักดี
มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี
เพราะว่าพระองค์คุ้มครอง

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

ไชโยโลหิตประเสริฐ
ไชโยความรักล้ำเลิศ
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์
เป็นฤทธิ์และความสัจจา

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

371. เมื่อผ่านโลกนี้D

ข้าอาศัยอยู่ในโลกนี้ ความบาปมีที่ได้ทำไป
ซึ่งได้ทำใน สิ่งที่ข้าไม่สมควรทำ
ตามทางนี้มีผู้ทรงนำ โดยลำพังจะพลาด
พลั้งไป เพราะความทุกข์ลำบากนั้น
กล้ำกราย จนถึงวันตาย

[ร้องรับ]
เมื่อผ่านโลกนี้ ไม่มีความทุกข์โศก
เมื่อผ่านโลกนี้ เจ็บไข้มลาย
ตะวันส่องแสง บนฝั่งงามวิไล
เราจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันดร์

เดินตามรอยพระบาทพระคริสต์ ทุกเช้าค่ำ
พึ่งในพระองค์ พระเจ้าผู้ทรง สถิตอยู่ด้วย
ตลอดเวลา สักวันหนึ่งจะเสด็จมา
เพื่อรับข้าไปเมืองสวรรค์ ซึ่ง ณ ที่นั่น
จะมี แต่ความสุขทุกเวลา

[ร้องรับ]
เมื่อผ่านโลกนี้ ไม่มีความทุกข์โศก
เมื่อผ่านโลกนี้ เจ็บไข้มลาย
ตะวันส่องแสง บนฝั่งงามวิไล
เราจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันดร์

372. ขอพระเยซูทรงนำพาเราD
(Saviour, like a shepherd lead me)

ขอพระเยซูทรงนำพาเรา
เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะอันดี
ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ
เพื่อเราได้อิ่มหนำสำราญ ขอพระเยซู
ขอพระเยซู โปรดเอ็นดูประทานพระพร
ขอพระเยซู ขอพระเยซู เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

ขอทรงโปรดพิทักษ์รักษาเรา
อย่าให้ได้รับอันตราย พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา
อย่าให้หลงทางจนตาย ขอพระเยซู
ขอพระเยซู ขอฟังเมื่อเราอธิษฐาน
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ให้เรารอดเป็นสุขสำราญ

เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญา
ยกโทษเมื่อหลงผิดอีกที
โดยพระคุณพระองค์ทรงเมตตา
นำเรามาฟอกล้างทันที ขอพระเยซู
ขอพระเยซู ให้เรากลับใจสารภาพ
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ผู้ไถ่เราให้รอดจากบาป

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็นD
(At the cross, at the cross)

พระโลหิตของพระเยซูไหล
พระองค์ทนทุกข์อับอาย
จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย
ก็เพื่อล้างบาปของข้า

[ร้องรับ]
ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน
รับบาปรับเวรแทนข้า
พระองค์สำแดงความรักเมตตา
ความรักใดไม่เปรียบปาน

[ร้องรับ]
ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด
ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
ข้าขอถวายทั้งกายและจิต
ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

[ร้องรับ]
ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลยD
(No night there)

เมืองสวรรค์เมืองอัศจรรย์
มีกลางวันตลอดกาล
เขตเมืองนั้นก็อัศจรรย์
สัณฐานเท่ากันทุกด้าน

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

เมืองสวรรค์สัณฐานสี่เหลี่ยม
ถนนทำด้วยทองคำ
มีประตูทำด้วยมุกดา
และไม่มีกลางคืนอีกเลย

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

แม่น้ำแห่งชีวิตไหลอยู่
ผ่านใจกลางเมืองสวรรค์
และประตูเปิดไว้เสมอ
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

ไม่ต้องการแสงสุริยา
เพราะสว่างมีอยู่แล้ว
องค์พระคริสต์ทรงเป็นราศี
จึงไม่มีกลางคืนอีกเลย

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

375. โลกนี้พระเจ้าประทานE
(My Father's world)

โลกนี้พระเจ้าประทาน เป็นบ้านอาศัย
ชั่วคราว เมื่อถึงเวลา คราต้องจากไป ใคร ๆ
ไม่พ้นความตาย โลกนี้เราอยู่ไม่นาน
สวรรค์คือบ้านของเรา
และที่นั่นเรา ไม่ต้องพราก จากกัน
เราอยู่สวรรค์ นิรันดร์

โลกนี้เป็นที่สวยงาม พระเจ้าทรงสร้าง
เพื่อเรา คนโง่เขลาลืม ว่าเขาต้องตาย
จึงหลงงมงายหลายปี
วันนี้เชิญท่านทั้งหลาย กลับใจเชื่อพระเยซู
พระองค์ทรงยอม ตายบนไม้กางเขน
เพื่อล้างบาปเวร ของเรา

โลกนี้ล้วนอนิจจัง ไม่ยั่งไม่ยืน เสมอ
หลายคนละเมอ ว่าของจีรัง
แต่ท่านจะหวังอะไร
ความรักพระเจ้าแน่นอน
ไม่สั่นไม่คลอนปรวนแปร
ถ้าเราไว้ใจในองค์พระเยซูจิตใจเราสุขสบาย

376. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาE

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา
จงชื่นชมยินดีและให้สุขสันต์
ความสุขทางของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง
พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ อย่าทุกข์ร้อน

[ร้องรับ]
ต้องการสิ่งใด ทูลต่อพระองค์
ด้วยอธิษฐาน และเชื่อมั่น แล้วสันติสุข
ทางของพระเจ้า จะหลั่งไหล มาสู่ท่าน

จงมุ่งบากบั่นไปเพื่อฉวยเอาพระเยซู
ดังที่พระเยซูได้ฉวยเราไว้
ฉวยด้วยขอบพระคุณ และสรรเสริญ
องค์พระคริสต์แล้วท่านจะบากบั่นไปสู่ธงชัย

[ร้องรับ]
ต้องการสิ่งใด ทูลต่อพระองค์
ด้วยอธิษฐาน และเชื่อมั่น แล้วสันติสุข
ทางของพระเจ้า จะหลั่งไหล มาสู่ท่าน

377. อยู่เพื่อพระคริสต์E
(For me to live is Christ)

[ร้องรับ]
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

ครั้งหนึ่งใจข้า ชั่วช้าด้วยการอธรรม
แต่มีผู้นำ ทรงธรรมให้ข้ามั่นคง
ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วย
พร้อมด้วยความรักยืนยง
พระหัตถ์มั่นคง ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

[ร้องรับ]
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

เมื่อมารเข้าครอง ทดลองใจข้าหวั่นไหว
แต่ข้าวางใจ มีชัยใจเกิดสุขสันต์
พระองค์ประทานกำลังมากมาย
ทรงให้สิ่งสารพัน
ใจเกิดสุขสันต์ ทุกวันถวายพระองค์

[ร้องรับ]
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

378. เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือE
(There's always darkness before the dawn)

เหตุไรท่านท้อถอย ใจเศร้าหมองหรือ
เหมือนตะวันอับแสงเมฆบังหมดสิ้น
จงวางใจพระคริสต์ ทรงฤทธิ์ช่วยได้
เมื่อทรงสัญญาแล้ว รักษาวาจา

[ร้องรับ]
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง
อย่าอ่อนใจท้อแท้ แต่จงวางใจ
พระคริสต์ คอยช่วยท่านทุกวันทุกเวลา
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

เมื่อจิตใจปวดร้าว ทรงเข้าใจท่าน
จงมอบปัญหาไว้ในหัตถ์พระเจ้า
ความทุกข์ไม่กล้ำกราย เมื่อพอพระทัย
พระองค์ทรงรักท่าน ไม่ทอดทิ้งเลย

[ร้องรับ]
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง
อย่าอ่อนใจท้อแท้ แต่จงวางใจ
พระคริสต์ คอยช่วยท่านทุกวันทุกเวลา
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

379. พระเยซูเป็นคำตอบE
(Jesus is the answer)

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

หากคุณมีปัญหาอยู่ ในมุมหนึ่งแห่งดวงใจ
กำลัง และสันติสุข ไม่เคยพบเลยสักนิด
สิ่งเลวร้ายในอดีต ติดตามชีวิตทุกวัน
แต่สิ่งเดียว ที่ฉันมั่นใจ พระเยซูเป็นทางเดียว

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

ฉันรู้ว่าคุณมีปัญหาหนัก ที่ไม่สามารถแก้ไข
และนภา ของคุณมืดมิด ดวงอาทิตย์ก็ไม่ส่องแสง
ในคราวที่หมดหนทางแต่พระคำนั้นเป็นความจริง
ในทุกสิ่ง ที่ทรงสัญญา พระองค์จะทำเพื่อคุณ

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุงE

พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง
เลี้ยงข้าพเจ้าทุกค่ำเช้าจะไม่อาทร
พระทรงโปรดให้นอนลงในที่มีหญ้า
เขียวสดงดงามตาทรงนำพาไปริมฝั่งน้ำ

พระองค์ทรงโปรดให้จิตฟื้นชื่นฉ่ำ
ทรงพาไปตามทางอันชอบธรรมของ
พระองค์ แม้ว่าข้าฯต้องคงดำเนินไป
ตามทาง หว่างเขาอันมัวมืดแห่งความ
ตายจะไม่กลัวเลย

พระองค์สถิตย์อยู่ด้วยข้าพเจ้า พระทรง
โลมเล้า ไม้เท้าแห่งท่านทรงพิทักษ์
ต่อหน้าปฏิปักษ์ทรงจัดเตรียมโต๊ะไว้
อิ่มหนำสำราญใจพระอยู่ใกล้ใจข้าฯมั่นคง

พระองค์ชโลมศีรษะข้าพเจ้า
จอกดื่มนั้นเล่าทุกค่ำเช้ายังเต็มล้นอยู่
พระเมตตาเอ็นดูของผู้ดำรงธรรม
คงตามข้าเจ้าไปไม่ขาดสายในชีวิตนี้

และข้าพเจ้าขอพึ่งพาอาศัย
อยู่ในที่พระบรมหาราชวัง
ของพระผู้ทรงสร้างสวรรค์และชั้นฟ้า
นามพระเยโฮวาห์กษัตราผู้เลี้ยงอันดี

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมาF
(There'll be no dark valley)

ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา
ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา
แต่เป็นวันรุ่งเรือง เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา
ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา
แต่เป็นวันชมชื่น เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีการร้องไห้ เมื่อพระเยซูมา
ไม่มีการร้องไห้ เมื่อพระเยซูมา
แต่จะรับพระพร เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีความป่วยไข้ เมื่อพระเยซูมา
ไม่มีความป่วยไข้ เมื่อพระเยซูมา
แต่จะรับควมสุข เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

จะมีเพลงต้อนรับ เมื่อพระเยซูมา
จะมีเพลงต้อนรับ เมื่อพระเยซูมา
และประชุมรื่นเริง เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

382. ฉันต้องการพระองค์F
(I want to be where You are)

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า
อยู่ใกล้ชิด ทุกวัน ทุกเวลาขอเพียงฉันได้พบ
พระพักตร์พระองค์ โปรดทรงช่วยตามปรารถนา
ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้าและใกล้ชิด
ในยาม นมัสการขอทรงทำให้พบ
พักตร์พระองค์ และใกล้ชิด ตามปรารถนา

[ร้องรับ]
ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์
เพราะพระคุณพระเมตตา
อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย
ความสุขเปรมปรีด์
ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา
โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า
อยากสรรเสริญ พระองค์ทุกเวลา
ฉันเพียงจะต้องการ
นมัสการอยู่ใกล้ชิดทุกวันเสมอ
ขอพระเจ้า โปรดทรงประทาน พระเมตตา
พระองค์ เป็นแรงเป็นกำลัง เป็นชีวิต เป็นกำลัง

[ร้องรับ]
ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์
เพราะพระคุณพระเมตตา
อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย
ความสุขเปรมปรีด์
ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา
โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิด
ทุกวันทุกเวลาขอเพียงฉันได้พบ
พระพักตร์พระองค์
โปรดทรงช่วยตามปรารถนาฉันเพียงจะต้องการ
พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิด ทุกวัน ทุกเวลา
ขอทรงนำให้พบ พระเมตตา โปรดให้พบ
พระองค์ โปรดให้พบ พระองค์เสมอ โปรดให้พบ
พระองค์ โปรดให้พบพระองค์เสมอ

[ร้องรับ]
ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์
เพราะพระคุณพระเมตตา
อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย
ความสุขเปรมปรีด์
ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา
โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

383. ฝากใจไปด้วยกันF

ฝากใจ ไปด้วยกัน ฝ่าฟันไป
ด้วยใจ มิเกรง ไม่หวั่น
พวกเรา คือพลังขององค์พระคริสต์
อุทิศตัว รับใช้

[ร้องรับ]
เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา
ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย
เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา
จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

พวกเรา ไปด้วยกัน ผูกพัน
กันด้วยรัก พระคริสต์
มั่นคง เราจะไม่ล้มลง พระองค์
จะทรง นำเราสู่เส้นชัย

[ร้องรับ]
เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา
ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย
เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา
จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

เมื่อเราไปด้วยกัน ผูกพันกัน
ด้วยรัก พระคริสต์
มั่นคง เราจะไม่ล้มลง
พระองค์จะทรง นำเรา สู่เส้นชัย

[ร้องรับ]
เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา
ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย
เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา
จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

384. มีสหายเลิศคือพระเยซูF
(What a friend we have in Jesus)

มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ได้แบกบาปทุกข์
ของเรา มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า จงรีบ
เร่งนำมาเข้าเฝ้า เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย
ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ เพราะการไหว้วอน
เราได้ท้อถอย ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช

เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ
เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว แต่เร่งนำทุก
สิ่งเข้าเฝ้า เราจะหาสหายที่วางใจ แก้ความ
ทุกข์ลำบากเราได้ เพราะพระเยซูทราบ
ความทุกข์นั้น จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก
เหลือกำลังและเราหมดแรง ผู้ประเสริฐ
ทรงช่วยศิษย์ที่รัก ให้เราอ้อนวอนต่อ
พระองค์ ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน
จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า แล้วทรงยื่นพระหัตถ์
รับท่านไว้ ท่านจึงได้รับความบรรเทา

385. วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์F
(O day of rest and gladness)

วันนี้ เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ เป็นวันพระเจ้าตั้งไว้
วันหมด กังวลและห่วงใย เป็นวันงดงามวิไล
เชิญเราทั้งหลายมาบรรเลงเพลงสาธุการพระนาม
สรรรเสริญพระเจ้าด้วยจริงใจรักใคร่ภักดีติดตาม

เมื่อกาล พระเจ้าสร้างโลกหล้า
ทรงสร้างสว่างขึ้นก่อน
ประทานพระพรควมรอดให้โดยชัยพระคริสต์บวร
พระองค์ มีชัยไม่ม้วยมรณ์ พระจรจากฟ้ามาดิน
ช่วยให้ชาวชน พ้นมลทิน รับแสงสว่างอาจิณ

เรารับ พระพรพระเมตตา เวลาหยุดพักวันนี้
เมื่อเรา ล่วงลับดับชีวี ขอไปสู่ที่เปรมปรีดิ์
สรร-เสริญพระเจ้าพระบิดาพระบุตร
และพระวิญญาณ
องค์เดียวที่เรา รักยิ่งชีวา หาไหนไม่มีเปรียบปาน

386. แสนสุขสันต์วันประชุมนี้F

[1] แสนสุขสันวันประชุมนี้ สวัสดีวันนี้เป็น
วันสุขใจ
เป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวนกระวาย
พระพรจะหลั่งไหล มาให้แก่ท่าน จงรับ
ความชื่นบาน
ให้วิญญาณของท่านทั้งหลาย จงผ่องใสยินดี

[2] ขอพระพรวันประชุมนี้ เป็นราศีประกอบ
ความดีต่อไป
ขอโปรดประทานความรักนิรันดร์หลั่งไหล
สวมทับสิ่งชั่วร้าย เมื่อถูกทดลอง ขอ
พระคริสต์คุ้มครอง
อย่าให้ต้องบกพร่องพ่ายแพ้ จงมีแต่โชคชัย

[3] จงถวายพระเกียรติยศ และทั้งหมด
ไอศวรรยานุภาพ
แด่องค์พระคริสต์ผู้พลีชีวิตเปลื้องบาป
จนพระโลหิตอาบพระวรกาย โอพระองค์
ทรงไถ่
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายความจงรักภักดี

387. องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้าF

องค์พระเยซูเจ้า ทรงปกเกล้ามนุษย์สัตว์
คุ้มกันภัยพิบัติเป็นกษัตริย์ เหนือสากล
จงมานมัสการเถิดหล่าท่าน สาธุชน
อัญเชิญพระมาดลดวงจิตรื่นชื่นนิรันดร์

พระองค์เรืองอำนาจยิ่งเทวราชฤทธิ์อนันต์
ดำรงชั่วกัปกัลป์ครองสวรรค์และโลกา
มนุษย์ทูตสวรรค์ชุมนุมกัน น้อมวันทา
ถวายใจกายวิญญาณนอบมอบพระองค์

มนุษย์ทั่วใต้หล้าเลือกมรรคาโดยความหลง
ประมาทไม่ซื่อตรงอย่าทะนง จงมาหา
พระบุตรชำระสิ้นหมดมลทิน วิสุทธา
โลหิตพระบุตราชุบชีวาสถาวร

ความรักพระคริสต์ช่วย
ศัตรูม้วยไม่กล้ารอน
โอวาท ทรงสอนพึงสังวรณ์ และจดจำ
รักชาติศาสนาหมั่นค้นคว้า ศึกษาธรรม
จงร่วมงานกันนำจิตชอกช้ำสู่พระองค์

388. อาการของพระเจ้านั้นF

อาการของพระเจ้านั้น ซึ่งเราเห็นกันด้วยตาไม่ได้
แต่เราก็มีธรรมชาติ ปรากฏชัดในสิ่งทรงสร้าง
ของเหล่านี้ก็เห็นเป็นพยาน เขาทั้งหลายแก้ตัวไม่
ได้ ว่าไม่รู้จักพระเป็นเจ้า เหตุว่าตาของเขาเอง
ได้เห็นธรรมชาตินี้อยู่อย่างชัดเจน แล้วยังไม่ยอม
เชื่อถือ ว่ามีพระเจ้า ว่ามีพระเจ้า แล้วใจของเขาจึง
มืดมัว จึงยึดถือ ล้วนแต่ของอนิจจัง ซึ่งไม่ใช่ยั่งยืน

พระเจ้าเป็นผู้ประทาน ให้มีอาหารทุกมื้อไม่ขาด
จากดินและฟ้าโปรยลงมา เป็นห่าฝนให้คนกินดื่ม
มีพืชงอกงามตามพื้นแผ่นดิน มนุษย์กินไม่รู้จักสิ้น
เหตุนี้เราจึงโมทนา ผู้สร้างฟ้าจักรวาล
เราขอบพระคุณพระองค์ซึ่งได้ประทาน อาหารทุก
วันเวลา เราขอบพระคุณ เราขอบพระคุณ พระเจ้า
ผู้ทรงพระเมตตา แต่นี้ไป ข้าขอถวายจิตใจ
แก่พระเจ้าผู้เดียว

389. วันนี้อันเป็นวันดีF

วันนี้อันเป็นวันดี ขอเชิญน้องพี่จงมาสรรเสริญ
พระองค์ผู้ทรงเจริญ ให้ความเพลิดเพลินแก่
เราทั้งหลาย มาเถิดอย่าช้า จงมาไว ๆ หญิง
ชายทั้งมวลจงชวนกันมา สรรเสริญผู้ทรง
พระคุณ สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
ที่ได้การุณย์ของพระบิดา

เราขอสรรเสริญพระองค์ ผู้เสด็จลงมายังโลกา
นามว่าบุตรสุดที่รัก ที่ได้ยอมจากสวรรค์ชั้นฟ้า
คือพระเยซูผู้ช่วยประชา ยอมตายไถ่บาปเรา
ทราบทั่วหล้า สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
ที่ได้การุณย์ของพระบุตรา

องค์พระวิญญาณทรงนำ ให้เราติดตามต่อไป
ข้างหน้า ต่อสู้กับอุปสรรค และความทุกข์ยาก
ลำบากนานา อย่ากลัวอะไร พระให้บัญชา
อยู่ด้วยกับเราตามกล่าววาจา สรรเสริญผู้ทรง
พระคุณ สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
ที่ได้การุณย์ข้าตลอดมา

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซูF
(Safe in the arms of Jesus)

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก รอดอยู่ภายในพระทรวง
มีทูตสวรรค์บรรเลงเพลง
ต้อนรับข้าเข้าสวรรค์
ให้ข้าพักอยู่ที่เมืองนั้น
มีความสุขอยู่นิรันดร

[ร้องรับ]
รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู รอดพ้นจากความรำคาญ
พ้นจากการล่อลวงของมาร
บาปไม่ทำร้ายรังความ
พ้นจากสงสัยและความกลัว
พันจากความทุกข์เศร้าโศก
พ้นจากศัตรูคอยรบกวน
พ้นการทดลองของโลก

[ร้องรับ]
รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู ข้ารอดพ้นจากอบาย
อยู่ในพระทรวงพระเยซู ใจข้าหยุดพักสบาย
ทรงเป็นที่พึ่งให้ข้ารอด
และวายพระชนม์เพื่อข้า
เป็นเหมือนศิลาอันถาวร ข้าไว้ใจทุกเวลา

[ร้องรับ]
รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้าF
(Trust and obey)

ถ้าเราเดินตามพระเจ้า พระเยซูทรงนำเรา
และประทานรัศมี ให้อิ่มหนำ
เมื่อเราทำตามพระทัย พระองค์สถิตในใจ
ของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ ไม่มีมืดในจิตใจ
เพราะอำนาจของพระคริสต์ ขับไล่ไป
ไม่ต้องกลัวหรือสงสัย ไม่มีโศกเศร้าร้องไห้
มาแผ้วพานเมื่อเราเชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

ถ้าเรามีความลำบาก หรือถ้ามีความทุกข์ยาก
พระเยซูทรงช่วยให้ พ้นมารร้าย
หากมีความทุกข์เหลือหลาย ไม่ต้องยาก
ซ้ำช้ำใจ พระองค์ช่วยผู้ที่เชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

ความสัมพันธ์อันชื่นใจ จะนั่งใกล้
พระบาทไท้ เราจะเดินอยู่เคียงข้างพระผู้ไถ่
ให้ไปไหนเต็มใจไป ยินดีทำตามพระทัย
ไม่ต้องกลัวแต่จงเชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

392. ขอสวมทับทรงชำระใจF
(Fill me now)

ขอสวมทับทรงชำระใจ
โอพระวิญญาณทรงเจิมเกล้าไว้
เติมให้เต็ม ดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

พระวิญญาณทรงเติมข้าได้
ข้าไม่รู้ว่าทรงเติมอย่างไร
ข้าต้องการ พระองค์นักหนา
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยว

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

ข้าเป็นคนแสนจะอ่อนแอ
ข้ามักพ่ายแพ้ขอกราบบาทา
พระวิญญาณ ประทานพรกล้า
ขอเติมใจข้าเต็มเดี๋ยวนี้

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

ทรงปลอบโยนอวยพรรักษา
หุ้มห่อใจข้าสะอาดสดใส
ผู้ปลอบโยน อวยพรรักษา
เชิญมาทรงเติมให้เต็มเดี๋ยวนี้

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

393. พระวิญญาณประทานพระพรF

พี่น้องเอย ขอฟัง
ข้อยซิเล่าให้ฟังถึงองค์พระเยซูคริสต์
ผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ บ่มีไผเกิน
ขอเชิญท่านฟังให้ดีนะพี่น้องเอย

[ร้องรับ]
อกเอยบ่เคยพบผ่าน
ขอพระวิญญาณ
ประทานพระพรให้เต็ม
หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น
ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

พี่น้องเอย ขอจำ
ข้อยซิเล่าน้ำคำพระคัมภีร์ชี้ไข
ว่าองค์พระเยซู มาสู่เมืองไทย
ก็ด้วยจิตใจฮักคนไทยทุกคน

[ร้องรับ]
อกเอยบ่เคยพบผ่าน
ขอพระวิญญาณ
ประทานพระพรให้เต็ม
หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น
ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

พี่น้องเอย ขอดู
ว่าองค์พระยซูผู้ประเสริฐนักหนา
ไถ่ให้เฮาพ้นภัย และบาปนานา
องค์พระบุตราพระมาซีฮาช่วยเฮา

[ร้องรับ]
อกเอยบ่เคยพบผ่าน
ขอพระวิญญาณ
ประทานพระพรให้เต็ม
หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น
ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

394. ภูเขาแห่งพระคุณF

พระคุณใหญ่ยิ่งจริงนัก โอ้ว่าความรัก
ความรักความเมตตา
ภูเขาชื่อว่ากลโกธา เป็นที่ข้าเห็นพระคุณ
โถพระเยซูสู้ทน ทุกข์ยากมากล้น
ยอมรับทุกข์สู้ทน

เหมือนคนเลวสิ้นดี พลีพระกายวายชนม์
ทรชนโบยตี เขาไม่ปรานี ตรึงท่านที่กางเขน
ด่าประจาน โถคนใจมาร
เหลือเดนเขาทำท่านเช่นเป็นโจร
แท้จริงพระองค์มิทรงผิดเลย

เขายังได้เย้ยเอ่ยคำ กล่าวหาปรักปรำ
เหยียดหยามนานา ไร้ความเมตตาเป็นธรรม
เขานำพระองค์ให้ทรงมงกุฏหนามสาน
เพื่อประจานให้อาย รักมนุษย์มากมาย
จนวายชีวา ปวงข้าได้เห็นพระคุณ
พระคุณของพระเยซู

395. เช้าค่ำย่ำสนธยาF

เช้าค่ำย่ำสนธยา เมื่อได้เวลานมัสการ
แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์กับองค์พระคริสต์
พระวิญญาณเป็นนิจกิจประจำวัน
บรรเลงร้องเพลงประสาน เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติ เสริมส่ง แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่
ให้เราชาวไทยมีใจมั่นคงขอพระองค์
ทรงอวยพระพรให้เราถาวรวัฒนาสืบไป

หมั่นอธิษฐาน ขอพรสวรรค์ทุกวันอย่าคลาย
อ่านพระธรรมคัมภีร์ ไว้ได้เป็นที่ เล้าโลมจิตใจ
เตือนจิตมวลมิตรทั้งหลาย อบรมการบ่มนิสัย
ให้มีใจสามัคคี ร่วมกันตามพระคำทรงนำกิจการ
ขอพระวิญญาณสวมทับดวงใจฝากดวงจิต
พระคริสต์ไว้ใกล้ ขอตามพระไปด้วยใจภักดี

สิ่งสมบัติพัสถาน เป็นของประทาน
พระเจ้าให้ฟรีเราไม่มีสิ่งใด นอกจากกายใจ
ถวายยอมพลี แด่องค์พระทรงศักดิ์ศรี
ความรักเพื่อเป็นสักขีพวกเรานี้ขอสรรเสริญ
พระคุณ การเคารพเพื่อความอบอุ่น
ถวายพระคุณด้วยการร้องเพลง
บททำนองการร้องบทเพลง
เสียงร้องของเพลง เพื่อสดุดี

396. ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัยF

ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย พระคริสต์ฤทธิ
ไกรอาจหาญ สู้รบมีชัยขับไล่หมู่มาร
ทรงชำนะเหล่าพาลพาลา
ชำนะเหล่าพาลพาลา เออ

ข้าเจ้าบรรเลงเพลงแห่งพระคริสต์
ผู้พิชิตความมรณา ทรงปลงพระชนม์
เพื่อไถ่พวกข้าฯ ให้พ้นโทษาที่มากมี
พ้นโทษาที่มากมี เออ

ข้าฯ สรรเสริญร้องเพลงสาธุการ
เกริกก้องกังวานปฐพี มาร่วมร้องเพลง
ด้วยใจยินดี เพื่อสดุดีพระทรงชัย
สดุดีพระทรงชัย เออ

ขอพระทรงนำให้ข้าฯ ดำเนิน เดินตาม
ทางอันเหยียดตรงไป ข้าฯ ขอเดินตาม
ด้วยความไว้ใจ ตราบพบไท้ในวิมานแมน
พบไท้ในวิมานแมน เออ

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณF

โอ้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงพระคุณ
ทรงการุณย์เมตตาข้าทุกวัน
นับตั้งแต่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ
ทรงประทานชีวิตสถิตภายใน

โอ้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ชูฤทัย
นำพาไปให้พลังสร้างสัมพันธ์
แนะนำข้าพาไปสู่สุขสราญ
ทุกคืนวันชีวิตสนิทพระองค์

ข้าขอสรรเสริญพระบิดาผู้บริสุทธิ์
องค์พระคริสต์ พระบุตราผู้ปรานี
ยอมพลีพระชนม์ พระวิญญาณผู้
ประทานพระพรเหลือล้น
ข้าทุกคนขอถวายกายใจวิญญาณ

โอ้องค์พระวิญญาณ
ทรงอวยพรให้เราทุกวัน
ทรงทำงานร่วมใจให้ฤทธี
สำแดงเดชทำลายบาปปราบโลกีย์
ทุกนาทีชีวิตติดตามพระองค์

ข้าขอสรรเสริญพระบิดาผู้บริสุทธิ์
องค์พระคริสต์ พระบุตราผู้ปรานี
ยอมพลีพระชนม์ พระวิญญาณผู้
ประทานพระพรเหลือล้น
ข้าทุกคนขอถวายกายใจวิญญาณ

โอ้องค์พระวิญญาณ
ทรงอวยพรให้เราทุกวัน
ทรงทำงานร่วมใจให้ฤทธี
สำแดงเดชทำลายบาปปราบโลกีย์
ทุกนาทีชีวิตติดตามพระองค์

398. โปรดอภัยให้ข้าF

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอได้
โปรดเมตตาให้ข้าฯ เข้าเดินทาง
ในพระคุณยิ่งยง ที่พระองค์ทรงวาง
เป็นหนทางที่มนุษย์ชาติปรารถนา

[ร้องรับ]
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย
เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ
เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

โอ้องค์พระผู้ช่วย
ทรงอำนวยความรอดให้
แม้เราจะบาป แต่ได้กลับเป็นไท
พระองค์ทรงตาย วายพระชนม์เพื่อเรา

[ร้องรับ]
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย
เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ
เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

นี่คือสิ่งที่เราควรรับ
พร้อมสรรพพระองค์จัดสรร
ความจริงทุกสิ่งอัน
ยังเป็นประกันมาจนวันนี้
ให้เราได้ชีวีอันนิรันดร์มั่นคง

[ร้องรับ]
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย
เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ
เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

399. เติบโตร่วมกันF

เราทุกคนต่างก็ไม่เหมือนกัน
แต่เราสัมพันธ์กันในพระเยซู
พระองค์เป็นรากฐานของเรา
ควรเราให้พระองค์เป็นหนึ่ง
ให้เป็นที่พึ่งในการเติบโต

[ร้องรับ]
เติบโต เติบโต
ร่วมกันในพระเยซูคริสต์
อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา
มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

เรารู้ดีว่ามีพันธะต่อกัน
ต่างมีสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว
ทุกคนต่างเป็นส่วนของกัน
อย่าได้กีดกันชิงกันเป็นใหญ่
แล้วเราจะได้จำเริญ เติบโต

[ร้องรับ]
เติบโต เติบโต
ร่วมกันในพระเยซูคริสต์
อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา
มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

ในพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์เดชา
พวกเรานั้นมาร่วมสมานไมตรี
ขอจงเห็นใจกันและกัน
ช่วยเหลือแบ่งปันรักกันไว้เถิด
ผู้ทรงล้ำเลิศเป็นแหล่งเติบโต

[ร้องรับ]
เติบโต เติบโต
ร่วมกันในพระเยซูคริสต์
อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา
มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

400. เชิญร่วมใจนมัสการG

สวัสดีวันนี้สุขใจเราทั้งหลายขอรับพระพร
จากสมเด็จพระทรงศร นามว่าพระเยโฮวาห์
เราทั้งหลายได้ศึกษา พระคำของพระบิดา
พระคำของพระบิดา พระวิญญาณ
เป็นผู้นำประชุม

ขอจงร่วมใจอธิษฐาน นมัสการด้วยใจภาคภูมิ
ขอพระองค์ทรงควบคุม การประชุมให้สติปัญญา
ขอพระคริสต์สถิตกับข้า ทุกวันทุกกาลเวลา
ทุกวันทุกกาลเวลา ในนามว่าพระมหาเยซู

401. ทางชีวีข้านี้ ดำเนินG

ทางชีวีข้านี้ ดำเนิน ขออัญเชิญพระองค์
นำพา แม้ว่ามีโพยภัยใดใด ไม่ท้อแท้แต่ยืนยง
เพราะพระองค์ทรงเคียงข้างเดิน
มั่นใจ ไม่กลัวเกรง

แม้คลื่นลมพัด โหมกระหน่ำ ข้ายังรักมั่นคง
ขอยึดองค์มั่นคงศรัทธา ติดตามไปทุกวัน
เวลา ฝ่าฟันพ้นภยันตราย ปลอดภัยแน่นอน
ขอบพระคุณพระผู้ทรงช่วย อวยชัยให้พลัง
จงศรัทธาเสริมความวางใจ ในองค์พระผู้ไถ่

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจG

หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ
ไม่จำสิ่งผิด ให้จิตขื่นขม
รักที่เคยชม คงไม่ต้องช้ำตรอมตรม
ภิรมย์ใจภักดิ์ รักไม่จืดจางให้ห่างหาย

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

หากจะรักความรักย่อมอดทนนาน
เหมือนดังไม้บาน รับรุ่งอรุณกาล
แม้มีเมฆินทร์ เมฆหมอกพายุทุกข์ทน
ก็ยังยืนต้น มีความหวังรับตะวันมา

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

หากจะรักจงรักอย่างพระเยซู
ผู้พลีชีวีบนแท่นบูชา
แม้วันเวลา เนิ่นนานผ่านพ้นเพียงไร
ทรงไม่แปรผัน ดังรักโลกนี้ที่รวนเร

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

สุดจะรักความรักองค์พระเยซู
ผู้พลีชีวีบนที่บูชา
แม้วันเวลา เนิ่นนานผ่านพ้นเพียงใด
ทรงไม่แปรผัน ดังรักโลกนี้ที่รวนเร

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

403. ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ชอบธรรมG

ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ทำชอบ
ประกอบด้วยใจผ่องใสศรัทธา
ใส่ใจทำตามบัญญัติพระเยโฮวาห์
เดินในมรรคา แห่งสาธุชน

ได้ความจำเริญเพลิดเพลินจิตรื่นชื่นบาน
เหมือนพฤกษ์ตระการริมธารเปี่ยมชล
ก้านกิ่งสดเขียวไม่เหี่ยวแห้งเมื่อแล้งฝน
แต่มีดอกผล ตามกาลเวลา

ฝ่ายทางคนชั่วหาเป็นดังเช่นนั้นไม่
เหมือนแกลบกระจายตามสายลมพา
ดังนั้นคนชั่วจะต้องทุกข์เวทนา
วันเมื่อพระมา พิพากษาคน

กิจการคนชั่วย่อมพินาศย่อยยับไป
ทำไว้อย่างไรย่อมได้แก่ตน
แต่ความชอบธรรมย่อมนำคนให้ได้ดล
บรรลุยังผล ดังตนมุ่งปอง

404. ขอพระองค์ทรงช่วยG

ขอพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิต ขอพระคริสต์
เป็นหนึ่งในใจ พระวิญญาณ ชูกำลัง
ให้ความหวังตรงไป สู่หลักชัย
ในองค์พระเยซู

เพราะพระเจ้าเป็นใหญ่ในสวรรค์
สามภาคนั้นทรงแบ่งช่วยชู
พระองค์ทรงแบ่งสละ ช่วยทางพระเยซู
ให้ได้รู้ แผนการไถ่ของพระองค์

[บทแยก]
ไม่มีใครเหนือในทุกสิ่ง ไม่มีใครเป็น
ความจริงเหมือนพระองค์
สรรเสริญพระเยซู ให้ได้รู้โดยตรง
ที่พระองค์ทรงอยู่ในพระบิดา

เพราะพระเจ้าดำรงก่อน เป็นชีวิต
มากด้วยฤทธิ์มีอยู่นานา
ขอทรงนำ ติดสนิท ให้ชีวิตมีตรา
สู่อาณา พระนิเวศน์ ของพระองค์

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้นG
(To the regions beyond)

ข้าต้องไปฟากข้างโน้น ข้าต้องไปยังแดนไกล
ไม่มีใครเคยบอกเรื่องความรอดบาป
คนนับล้านไม่เคยฟัง เรื่องพระเยซูผู้ไถ่
ข้าต้องบอกเรื่องความรักความเมตตา

[ร้องรับ]
ข้าต้องไปฟากข้างโน้น
ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
ข้าต้องไปให้โลกทราบ
เรื่องความรอดพ้นจากบาป

แดนกันดารก็ต้องไป เมื่อพระองค์ทรงบัญชา
ไม่คำนึงหรือคิดถึงความสบาย
ใครจะว่าข้าโง่เง่า เป็นคนบ้าก็ตามใจ
ข้าอิ่มใจเมื่อพระองค์พอพระทัย

[ร้องรับ]
ข้าต้องไปฟากข้างโน้น
ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
ข้าต้องไปให้โลกทราบ
เรื่องความรอดพ้นจากบาป

เราทั้งหลายใช้เวลา หาอำนาจความสบาย
เหตุไรเขลาเมาสนุกสุขชั่วคราว
จงตื่นขึ้นจากใจแคบ เลิกใจดำรู้จักอาย
ช้าอยู่ไยรีบไปบอกคนทั้งหลาย

[ร้องรับ]
ข้าต้องไปฟากข้างโน้น
ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
ข้าต้องไปให้โลกทราบ
เรื่องความรอดพ้นจากบาป

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้าG

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

พระเจ้าสั่งเราทุกคน โลกนี้หมองหม่น
ทุกข์ทนนานา
อย่าทุกข์อย่าท้อรอท่า มุ่งหน้าฟันฝ่าต่อไป
ความเชื่อที่มีอยู่ องค์พระเยซูมอบให้
โปรดจงวางใจไว้ ในพระเยซูผู้เดียว

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

ทุกข์ยากจงอย่าหวั่นไหว พระคริสต์อยู่
ใกล้แม้ไปหรือมา หากแม้เรานั้นยอมรับว่า
พระองค์เมตตาปรานี
ยามนอนพระองค์เฝ้า ห่วงเราในทุกทุกที่
พวกเราจึงยินดี เพราะความปรานีมากมาย

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

งานหนักตรากตรำจำไว้ พระคริสต์มาตาย
เพื่อเราทุกคน จะทุกข์จะท้อจะหมองหม่น
พระองค์แลกด้วยชีวัน
เรามีความหวังใหม่ อยู่ในสวรรค์ไม่หวั่น
ห่างทุกข์มีสุขสันต์ ร้องเพลงบรรเลงจากใจ

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

407. เราคริสเตียนC

[พูด] ลุกขึ้นซิๆๆๆ คริสเตียนลุกขึ้นซิ
เราคริสเตียนๆ
ลุกขึ้นต่อต้าน เผด็จการซาตาน
ซาตานเจ้าเล่ห์ ผู้ถืออำนาจ
ก่อกวนพวกเรา ให้เราหลง ทางไป

[ร้องรับ]
พวกเราคริสเตียน พวกเราคริสเตียน
ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ ให้เอาพระเยซู
เป็นผู้ชูกำลัง เพื่อต่อต้านซาตาน
สู้ด้วยความมั่นใจ และเชื่อใน พระองค์

[พูด] ลุกขึ้นเถิดๆ เราจะมีชัยคริสเตียนลุกขึ้นเถิด
พระเยซูคริสต์ พิชิตความตาย
พวกเหล่ามารร้าย ย่อยยับกันไป
เยซูมีชัย วางใจเยซู พวกเราต้องสู้
เชิญลุกขึ้นซิ

[ร้องรับ]
พวกเราคริสเตียน พวกเราคริสเตียน
ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ ให้เอาพระเยซู
เป็นผู้ชูกำลัง เพื่อต่อต้านซาตาน
สู้ด้วยความมั่นใจ และเชื่อใน พระองค์

408. อย่าอวดตนว่าเป็นคนดีที่สุดแล้วG

อย่าอวดตน ว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว
ย่อมคลาดแคล้ว เพราะปัญญามนุษย์นี่หนอ
องค์พระเยซูเจ้า เห็นว่าเราดีไม่มีพอ
แม้นเปรียบเทียบแล้วหนา
ผ้าขี้ริ้ว ดีกว่ามากมาย

ด้วยคนเรา ใจโง่เขลาไม่ยอมเชื่อฟัง
เมื่อพลาดพลั้ง ความหวังพลันสูญสิ้นสลาย
เรามิรู้ได้ว่า ถึงเวลาพระเจ้าเมื่อไร
ชีวิตทุกวันใกล้ รีบกลับใจ จงได้เชื่อฟัง

อย่าอวดตัว โปรดจงกลัวองค์พระเบื้องบน
ให้อดทน น้อมใจตนและถ่อมเข้าไว้
องค์พระเยซูกล่าว สอนให้เราจงได้เข้าใจ
ผู้น้อยจะได้เป็นใหญ่ ที่สวรรค์
โดยท่านถ่อมตน

409. ฟงนฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่งG

ฟันฝ่าบุกไปหนใด เราไปทุกแห่ง
ทุกคนแข็งแกร่ง แม้เรี่ยวแรงจะอ่อนเพลีย
ถึงงานจะเสีย ไม่เพลียหัวใจเรามั่น
กอดคอกันตาย ไว้ลายศักดิ์ศรี

[ร้องรับ]
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
แม้มารทะมึนเรายืนต่อสู้สง่า
พวกเราทั้งหลาย จงออกไปประกาศข่าวดี

งานหนักเราเอางานเบา เราไม่เคยบ่น
ยอมสู้อดทน เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรา
แม้ใครจะหยาม ประณามก็ช่างปะไร
สู้ยอมทนไว้ เรายอมตายเพื่อองค์ราชันย์

[ร้องรับ]
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
แม้มารทะมึนเรายืนต่อสู้สง่า
พวกเราทั้งหลาย จงออกไปประกาศข่าวดี

410. พระเยซูผู้ที่ข้าบูชาG
(Close to Thee)

พระเยซู ผู้ที่ข้าบูชา เหนือชีวา และมิตรสหาย
ขอให้เดินใกล้ชิดพระผู้ไถ่ ขอติดตามจนกว่า
จะตาย ขออยู่ใกล้พระเยซู ขออยู่ใกล้พระเยซู
ตลอดทางชีวิตในโลกนี้ ข้าขอเดินชิดพระเยซู

ไม่อยากเพลิน กับสุขแห่งโลกนี้ หรือมีชื่อ
เสียงก้องกำจาย แต่ยินดีอดทนแม้เหนื่อยยาก
ร่วมลำบากกับพระผู้ไถ่ ขออยู่ใกล้พระเยซู
ขออยู่ใกล้พระเยซู ถึงลำบากยุ่งยากสักเพียงไร
ข้าขออยู่ชิดพระเยซู

เมื่อลำบาก จิตใจเกิดความกลัว ขอผู้ไถ่
ได้จูงมือข้า เมื่อประตูสวรรค์เปิดรับข้า
ขอให้ข้าเฝ้าใกล้พระองค์
ขออยู่ใกล้พระเยซู ขออยู่ใกล้พระเยซู
เมื่อประตูสวรรค์นิรันดร์เปิด
ข้าขออยู่ใกล้พระเยซู

411. เมืองบรมสุขG

แห่งนี้แสนสุขีจริงๆ เชิญซิท่านชายหญิง
เป็นความจริงเชิญเข้ามา สบายได้หายจากทุกข์
สันติสุขทั่วทั้งโลกา แห่งนี้ที่สถิตของพระบิดา
จัดเตรียมคอยท่า ผู้ผิดบาปที่กลับใจ
ท่านไม่ต้องกลัวเสียค่าตั๋วค่าอะไรๆ
ใครเชื่อวางใจ พระเจ้าจะให้ชีวิตนิรันดร์

เมืองนี้เป็นเมืองบรมสุข ต้อนรับคนทุกยุค
ทุกสมัยตลอดกาล คนแสวงหาทรงฤทธิ์
ตามพระคริสต์รับพระวิญญาณ
เชื่อกลับใจมอบถวายสารพัน
เชื่อพระองค์ทรงธรรมที่ พระองค์บัญชา
ทั่วโลกแผ่นดินหมดทั้งสิ้นเชิญเข้ามาๆ
พึ่งองค์พระบิดา ทั้งบุตราพระวิญญาณ

เมืองสวรรค์เป็นเมืองพระเจ้า พี่น้องต้องการ
ไหมเล่า ถ้าต้องการไปด้วยกัน ประพฤติและ
ปฏิบัติ ตามบัญญัติของพระเจ้านั้น
เข้าร่วมชีวิตกับพระคริสต์ติดพัน
เชื่อพระเจ้าเท่านั้น เชื่อมารอันตราย
สวรรค์ข้างหน้าคอยท่า เรานั้นอย่างไรๆ
เชิญไปกันได้ เพราะยังไม่สายยังทันเวลา

เชิญพี่น้องต้อนรับพระคริสต์ ให้เราละทิ้งชีวิต
เก่าอย่าเอาไว้ดีกว่า อย่าหลงทางโลกหลอกลวง
จะตกห้วงทุกข์ทรมา อย่าเข้าเทียมแอกกับคน
แยกศรัทธา เชื่อฟังคำสัญญา ในพระกิตติคุณ
ถ้าพึ่งพระคริสต์จะพบชีวิตสมบูรณ์ๆ
เพราะพระเจ้าค้ำจุน ชีวิตสมบูรณ์เราจึงมี

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้าG

ท่านผู้ที่ทรงสร้าง
ทั้งโลกล่างและชั้นฟ้า
นามพระยะโฮวา
พระบุตราพระเยซู

ท่านรักโลกที่สุด จนส่งบุตร
ให้มาอยู่
ช่วยเราชาวชมพู
ให้ไปสู่เมืองสวรรค์

[ร้องรับ]
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
พวกเราชาวโลกา
รีบไปหาพระเยซูเชิญ

ท่านช่วยไม่ว่าใคร
ทั้งจีนไทยหมดด้วยกัน
พม่าและรามัญ
คนอธรรมทั่วโลกา

เมื่อก่อนฉันเคยคิด
วิปริตผิดหนักหนา
ว่าองค์พระบุตรา
ทรงเมตตาแต่ฝรั่ง

[ร้องรับ]
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
พวกเราชาวโลกา
รีบไปหาพระเยซู

ถ้าใครยังไม่เชื่อ
อย่าเพื่อเบื่อจงรอรั้ง
รีบอ่านคำสอนสั่ง
อย่าให้พลั้งดูจงดี

ไม่ช้าก็คงจบ สองเล่มครบ
เก่าใหม่มี
ชื่อว่าพระคัมภีร์
ศิษย์ท่านนี้ได้เรียบเรียง

[ร้องรับ]
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
พวกเราชาวโลกา
รีบไปหาพระเยซู

413. พระเยซูผู้ดีเลิศG

โอ้องค์พระทรงชัยดีเลิศ ประเสริฐสาร
นามเยซูผู้อภิบาล บันดาลให้รอดพ้นภัย
พระองค์เท่านั้นทรงให้ รับความเป็นไท
ทั่วถ้วนทุกคน แม้นใครไม่รู้เชิญมาสู่
พระองค์เยซูผู้ทรงรักมิคลาย

[ร้องรับ]
[ช.] ความรักพระองค์ไม่มีใครเหมือน [ญ.ไล่]
[ช.] สดใสกว่าเดือนในท้องนภา [ญ.ไล่]
[ช.] ทุกเช้าทุกเย็นเฝ้าวันทา [ญ.ไล่]
[ช.] องค์พระบุตรทรงมอบชีวี [ญ.ไล่]
เราจึงไม่ตายในทุกที่ ความรักท่านนี้เหนือรักใดใด

โอ้องค์พระผู้ทรงมาเกิด ประเสริฐล้ำ
และทรงเป็นพระธรรม ประจำโลกโศก
สูญหาย อันความรักพระองค์ยิ่งใหญ่
ไม่มีรักใดช่วยให้รอดตาย
เพราะเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ
ว่ารักทรงชัยปักในอุรา

[ร้องรับ]
[ช.] ความรักพระองค์ไม่มีใครเหมือน [ญ.ไล่]
[ช.] สดใสกว่าเดือนในท้องนภา [ญ.ไล่]
[ช.] ทุกเช้าทุกเย็นเฝ้าวันทา [ญ.ไล่]
[ช.] องค์พระบุตรทรงมอบชีวี [ญ.ไล่]
เราจึงไม่ตายในทุกที่ ความรักท่านนี้เหนือรักใดใด

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราG
(Let Your glory fall)

พระผู้ทรงสร้างโลกา ขอพระทรงเปิด
น้ำพระทัย รวมกองทัพใหญ่ ที่ทรงเลือกไว้
รุกเดินหน้าไปสู่ดินแดน ทุกสรรพ-สิ่งต่างก็
รอคอย ฤทธาแห่งองค์ จอมราชา
ขอเจิมวิญญา โปรดเถิดขอเจิมข้า
ขอโปรดให้เป็นเวลา

[ร้องรับ]
พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา
เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

จอมราชาแห่งโลกา ขอทรงเปิดตา
โลกให้เห็น เป็นการประทานมา
อย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
ขอทรงโปรดและทรงสัมผัส ให้กำลังใหม่
ในพระองค์ บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหย
โรยแรง ร่วมกายร่วมใจในสงคราม

[ร้องรับ]
พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา
เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

[สร้อย]
พระคริสต์เสด็จมา เป็นไปตามพระทัย
เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา

[ร้องรับ]
พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา
เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

415. ส่งฝนมาG
(Let it rain)

ข้ากระหาย และแสนเหน็ดเหนื่อย
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขอทรงสัมผัส ข้าอีกครา
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

[ร้องรับ]
ขอฝนหลั่งมา จากบัลลังก์ของพระองค์
ขอฝนหลั่งมา ให้ชุ่มชื่นวิญญา
ข้าต้องการฝน ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ
เพื่อไม่กระหายอีกเลย

ขอพระองค์ ทรงชำระข้า
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขออภัย ในความผิดบาป
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

[ร้องรับ]
ขอฝนหลั่งมา จากบัลลังก์ของพระองค์
ขอฝนหลั่งมา ให้ชุ่มชื่นวิญญา
ข้าต้องการฝน ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ
เพื่อไม่กระหายอีกเลย

พื้นแผ่นดิน แห้งแล้งแรงโรย
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขอทรงสัมผัส เราอีครา
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

[ร้องรับสุดท้าย]
ขอฝนหลั่งมา ทั่วแผ่นดินของเรา
ขอฝนหลั่งมา ให้มีการฟื้นฟู
เราต้องการฝน เราต้องการสายธาร
ที่ชื่นฉ่ำ เพื่อผู้ที่หิวกระหาย

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าG
(To God be the glory)

ข้าขอถวายเกียรติแด่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
พระองค์ได้ประทานพระบุตร เพื่อเป็นค่าไถ่
โดยยอมพลีพระชนม์ ไถ่บาปเราที่กางเขน
เพื่อให้เราทุกคนทุกชาติ หมดบาปหมดเวร

[ร้องรับ]
สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

ความรอดอันสมบูรณ์เรา ได้เพราะโลหิตไถ่
ผู้ใดเชื่อพระสัญญา จะรับชีวิตใหม่
คนบาปจะเลวร้าย สักเท่าใดก็รอดได้
พระเยซูประทานความรอด แก่ผู้วางใจ

[ร้องรับ]
สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

พระองค์สอนถึงสิ่งใหญ่ ซึ่งได้ทรงกระทำ
ยินดีที่พระเยซูพระ บุตรเป็นผู้นำ
ประหลาดใจนักหนา เมื่อเราเห็นพระเยซู
เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราเฝ้าดู

[ร้องรับ]
สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

417. ผู้เป็นG
(He lives, He lives)

ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้

[ร้องรับ]
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้ม
ครองอยู่
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า แต่ข้าไม่ยอม
ท้อถอย
ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า ตามทางชีวาน้อยใหญ่
พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย

[ร้องรับ]
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลง
สรรเสริญ
สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่
ทรงเป็นความหวังของผู้หา เมตตาแก่คนทั่วไป
ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

418. พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้าG
(Jesus is all the world to me)

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า เป็นสุขชีวา
พร้อมสรรพ พระองค์เป็นแรงทุกวันทุกแห่ง
ถ้าไม่ช่วยข้าคงล้ม เมื่อข้าโศกเศร้า เข้าเฝ้า
พระองค์ ไม่มีผู้ใด ช่วยได้แน่นอน
เมื่อข้าเป็นทุกข์ ทรงทำให้สุข ทรงเป็นเพื่อน

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า เมื่อมารบีฑา
ขัดขวาง พระองค์อวยพรไม่หย่อนไม่จาง
ไม่ได้เริศร้างห่างข้า ประทานแดดฝน มีจน
เท่ากัน ทั้งไร่และนา เรือนเหย้าอนันต์ แดด
ฝนไร่นา เรือนเหย้าอนันต์ ทรงเป็นเพื่อน

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า ข้ารักบูชาจริงใจ
โอข้าจะลืมพระองค์อย่างไร ทรงเป็นสหาย
ซื่อตรง เชื่อถือพระองค์ ข้าคงทำถูก
คุ้มครองรักษา เวลาสุขทุกข์ เดินตาม
พระองค์ ค่ำคืนไม่หลง ทรงเป็นเพื่อน

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า จะหาเพื่อนใด
ไม่เหมือน ข้าเชื่อวางใจพระองค์เดี๋ยวนี้
ตลอดชีวิตจนตาย พระองค์ประทาน
ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตสำราญ เบิกบานบ่จาง
ชีวิตนิรันดร์ เบิกบานบ่จาง ทรงเป็นเพื่อน

419. ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจG
(Cleanse me)

ขอพระองค์เจ้า ทรงตรวจจิตใจของข้า
ขอทรงลองข้า ให้เห็นความคิดในใจ
ขอตรวจดูว่า จิตใจข้าชั่ว อย่างไร
ขอทรงนำทาง ข้าให้ ดำรงนิรันดร์

ขอพระองค์เจ้า ชำระความบาปของข้า
ขอดลใจข้า ให้รักพระองค์มากกว่า
ขอโปรดอวยพร ชีวิตของข้า ถวาย
อยู่ใกล้พระองค์ ข้ามี ความสุขสบาย

ขอให้พระเจ้า บันดาลมีการฟื้นใจ
ขอพระวิญญาณ ทรงล้างใจให้เกิดใหม่
ชื่อเสียงความหวัง พลังข้ายอม ถวาย
ให้ข้ามีฤทธิ์ ของพระ วิญญาณมากมาย

ขอผู้เป็นเจ้า บันดาลให้เชื่อพระธรรม
ให้ความเชื่อ บริสุทธิ์ดุจดังทองคำ
ขอให้ถ้อยคำ ดำรัสพระเจ้า เชิดชู
ให้เป็นพยาน นำคน เชื่อพระเยซู

420. เราขอสั่งทำลายกำแพงG
(Break dividing walls)

พระองค์บัญชาพระพร เหนือ ณ ที่นั่น
ซึ่งพี่น้องอาศัยร่วมด้วยกัน และน้ำมันแห่งการ
เจิมพระองค์ จะไหลหลั่ง เมื่อเราเป็นการเดี่ยว
พระองค์เลือกเราให้ เข้าในพระกาย เป็นสหาย
ของพระองค์ รวมพวกเราไว้ในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เป็นนิจ นิรันดร์

พระบิดาเราร่วม คำอธิษฐานพระเยซู
ขอทรงรวม พวกเราเป็นหนึ่งเดียว
ขอทรงให้เรามี นิมิตหมาย ที่ร่วมกัน
คือเพื่อความรักของพระบุตร

[ร้องรับ]
เราขอสั่งทำลายกำแพง เราขอสั่งทำลายกำแพง
เราขอสั่งทำลายกำแพง ในพระนามของพระบุตร
เราขอสั่งทำลายกำแพง เราขอสั่งทำลายกำแพง
ให้เราเป็นกายเดียว

421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจG
(Amazing grace)

พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ
ช่วยได้คนชั่ว อย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว

บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
ตามทางฉันพ้น มาแล้ว
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
พระองค์นำฉันกลับบ้าน

พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
เร่งให้ความกลัว ต้องหนี
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่
ไม่มีหมู่มาร ได้ชัย

พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี
พระธรรมให้มี ความหวัง
พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที
เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา

เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์
ช้านานนับหลาย พันปี
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ
เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตรG
(When the roll is called up yonder)

ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลก
ก็ถึงที่สุด และพระเยซูกลับมารับเราไป
สวรรค์ สานุศิษย์ผู้รอดชีวิต ในโลกพระเจ้า
ทรงรับ เป็นบุตร ครั้นตรวจชื่อ เบื้องบน
ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

[ร้องรับ]
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ ที่ตายไปแล้ว
จะคืนชีวี และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์
คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรร ในเมืองสวรรค์
จะมีราศีครั้นตรวจชื่อ เบื้องบน
ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

[ร้องรับ]
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

ให้เร่งทำการของพระเยซู ตั้งแต่เวลาเช้า
จนค่ำ และกล่าวถึงความรักพระองค์จน
สิ้นชีวัน เมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์
ในโลก ทั้งสิ้น ที่เราควรทำ ครั้นตรวจชื่อ
เบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

[ร้องรับ]
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

423. ไม่มีใครG
(There's not a friend like the lowly Jesus)

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ไม่มีผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนพระองค์
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ไม่มีโมงใดที่พระองค์มิอยู่ใกล้
ป้องกันภัย ป้องกันภัย
กลางคืนมืดค่ำพระองค์เฝ้ารักษาไว้
ป้องกันภัย ป้องกันภัย

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

เหล่าศิษย์ทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมเลย
ไม่ลืมเลย ไม่ลืมเลย
คนบาปควรรู้ว่าพระองค์ไม่เพิกเฉย
ไม่เพิกเฉย ไม่เพิกเฉย

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์G
(I am weak but Thou art strong)

ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์
ได้ทรงช่วยให้พ้นความผิด
ข้าจะสุขตลอดเป็นนิจ
เมื่อข้าเดินใกล้ชิดพระเยซู

[ร้องรับ]
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง
ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

อยู่ในโลกนี้ซึ่งเมื่อยล้า
ถึงผิดพลาดใครจะรักษา
ใครจะแบกภาระของข้า
มีแต่พระเยซูพระผู้ช่วย

[ร้องรับ]
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง
ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

เมื่อชีวิตอ่อนแรงของข้า
ถึงคราวที่จะมรณา
ขอนำวิญญาณให้ปลอดภัย
สู่สวรรค์กับพระองค์เสมอไป

[ร้องรับ]
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง
ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนาG
(In the sweet by and by)

มีสถาน อันงดงาม เลิศนักหนา
ถ้าเราเชื่อจึงจะเห็นได้แก่ตา
พระบิดาประทับ คอยทุกเวลา
และเดี๋ยวนี้ ยังเตรียมที่ ไว้คอยท่า

[ร้องรับ]
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

เราจะร้อง เพลงบรรเลง โมทนา
ในสวรรค์เราพากันเปรมปรีดา
ไม่เป็นทุกข์มีแต่ สุขชั่วกัลปา
เพราะได้อยู่ กับพระเจ้า บนเมืองฟ้า

[ร้องรับ]
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ประทาน
สรรเสริญด้วยบทเพลงอันสำราญ
เพื่อเป็นการสำแดง ความกตัญญู
แด่พระองค์ เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

[ร้องรับ]
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

426. เพราะบาปของข้าA

[ร้องรับ]
เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย
ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

ที่เนินกางเขน วันทรมาน
เจ้าแห่งสวรรค์ ทรงยอมประทาน
ทรงยอมเพื่อช่วย คนชั่วอย่างข้า
โดยยอมตาย บนไม้กางเขนนั้น

[ร้องรับ]
เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย
ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

พระบุตรพระเจ้า เป็นเครื่องไถ่บาป
นอกจากพระองค์ ไม่มีใครแทนได้
ทรงมองเห็นความ ต้องการของข้า
ทรงมรณา เพื่อข้าได้เป็นไทย

[ร้องรับ]
เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย
ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

427. พระเยซูทรงรักเราA

ถึงเราจะเป็น คนบาปนักหนา
พระเยซูทรงรักเรา
ถึงเราทนทุกข์ และทรมาน
ชราหรือว่ายังเยาว์

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงคอยเราอยู่
ทรงดู ด้วยรักมากมาย
ขอโปรดให้กำลัง ทำตามน้ำพระทัย
ขอให้เราคอยอยู่ จนเราสิ้นลมหายใจ
(ฮู ๆ ๆ ๆ)

สองมือเราทำ งานของพระองค์
และใจของเรามั่นคง
สองตาเราเห็น กางเขนโสภา
เชื่อว่าเราไม่ล้มลง

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงคอยเราอยู่
ทรงดู ด้วยรักมากมาย
ขอโปรดให้กำลัง ทำตามน้ำพระทัย
ขอให้เราคอยอยู่ จนเราสิ้นลมหายใจ
(ฮู ๆ ๆ ๆ)

428. ไม่ทราบชื่อผู้แต่งเพลงไทยA
(My God is real)

มีของบางสิ่ง ที่ฉันไม่รู้
มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ
ในชีวิตฉัน

[ร้องรับ]
พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน
พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน
ให้พ้นความตาย
ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน
ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว
แต่พระช่วยฉัน ในความผิดหวัง
บันดาลความเศร้า ให้กลายเป็นความ
ชื่นชมยินดี

[ร้องรับ]
พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน
พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน
ให้พ้นความตาย
ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่A
(How great Thou art)

[1] พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดู ด้วยยำเกรง
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียง ฟ้าคำราม
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ บนท้องฟ้า

[ร้องรับ]
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

[2] เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่
ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา

[ร้องรับ]
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

[3] พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดัง
ก้องเวหา
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญาA
(Standing on the promises)

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ขององค์พระคริสต์
ข้าจะสรรเสริญ พระองค์ เสมอ เป็นนิตย์
สรร(ระ)เสริญ ยกย่องพระองค์ ผู้ทรงมีฤทธิ์
ยึดมั่น ในคำสัญญา ของพระเจ้า

[ร้องรับ]
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ที่ไม่เหลวไหล
แม้ความทุกข์อยู่รอบ ตัวข้า ก็ไม่ตกใจ
มีชีวิต โดยพระเยซู ผู้ให้มีชัย
ยึดมั่น ในคำสัญญาของพระเจ้า

[ร้องรับ]
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา จะล้มไม่ได้
ฟังเสียงพระวิญญาณ เรียกข้า ทุกเวลาไป
ข้าเต็มใจ จะมอบทุกสิ่ง กับพระผู้ไถ่
ยึดมั่น ในคำสัญญา ของพระเจ้า

[ร้องรับ]
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

431. ไม้กางเขนโบราณA
(The old rugged cross)

บนภูเขาซึ่งอยู่ไกล ได้แลเห็นไม้กางเขน
เป็นรอย แห่งความทุกข์ และความอาย
แต่ใจข้ารักกางเขน ที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย
ไถ่คนบาป ให้รอดพ้น จากอบาย

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

ไม้กางเขนโบราณนั้น ชาวโลกพากันดูหมิ่น
แต่ข้า รักกางเขน ยิ่งนักหนา
เพราะพระเยซูคริสตเจ้า สละเนาในเมืองฟ้า
เสด็จมา เพื่อยอมตาย บนกางเขน

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

ที่กางเขน โบราณนั้น ข้าได้เห็น รัศมี
พระโล หิตพระองค์ ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้ ชำระบาป ในตัวข้าให้สะอาด
นั่นแหละคือ ไม้กางเขน โบราณนั้น

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

ไม้กางเขน โบราณนั้น ยึดมั่นไว้จ นวันตาย
หากใคร ติเตียนข้า ไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่ง ถึงเวลา พระองค์มา รับข้าไป
สู่สวรรค์ อยู่ที่นั่น สำราญใจ

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซูA
(Are you washed in the blood)

จิตวิญญาณของท่าน พระเยซู ล้างแล้วหรือ
คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู
เดี๋ยวนี้ท่านวางใจในองค์ พระเยซูหรือ
คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเยซูมีอำนาจ
ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด
จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ
ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

ท่านเดินเคียงข้างพระ เยซูทุก วันแล้วหรือ
คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู
ท่านสนิทกับพระเยซู ทุกเวลาหรือ
คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเยซูมีอำนาจ
ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด
จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ
ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

ใจท่านบริสุทธิ์ เมื่อพระองค์ กลับมาหรือ
คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู
จิตวิญญาณท่านพร้อมเข้าไปสวรรค์แล้วหรือ
คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเยซูมีอำนาจ
ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด
จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ
ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

433. ทหารของพระเยซูเจ้าA
(Stand up for Jesus)

ทหารของพระเยซูเจ้า จงเตรียมตัวไว้
ให้พร้อม จงยืนต่อสู้หมู่มารร้าย ร่างกายวาย
ปราณก็ยอม ทำลายความชั่ว ให้สูญไปด้วย
ฤทธิ์ของพระเยซู ออกรบชนะทุกครั้งไป
เพราะมีพระคริสต์ช่วยสู้

ทหารของพระเยซูเจ้า จงเชื่อฟัง
พระวิญญาณ จงให้พระองค์ทรงนำทาง
เหมือนแตรซึ่งเป็นสัญญาณ เมื่อเราต้องออก
ทำสงคราม กับความเลวร้ายวุ่นวาย เราก็มี
ชัยไม่ต้องกลัว ความชั่วต้องถูกทำลาย

ทหารของพระเยซูเจ้า ขอแรงจากพระบิดา
เรี่ยวแรงมนุษย์ช่วยไม่ได้ อย่าหวังพึ่งใน
ตนเอง อาศัยอำนาจ พระดำรัส ตรัสแล้ว
ใครเชื่อมีชัย จงทูลขอด้วยความแน่ใจ
เพื่อให้สมน้ำพระทัย

ทหารของพระเยซูเจ้า สงครามสงบเร็วไว
วันนี้เสียงรบยังกึกก้อง รุ่งขึ้นเสียงร้องมีชัย
ถ้าใครชนะ แก่มารร้าย จะได้มงกุฎชีวิต
แล้วอยู่กับพระเยซูเจ้า ครอบครองสวรรค์
เป็นนิจ

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือA
(There is power in the blood)

ท่านอยากจะพ้นจากความบาปของท่านหรือ
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
ท่านอยากมีชัยเหนือความชั่วร้ายนั้นหรือ
จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

[ร้องรับ]
ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี
ในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

ท่านอยากจะพ้นจากความบาปกิเลสหรือ
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
จงสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า
จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

[ร้องรับ]
ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี
ในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

ท่านอยากร้องเพลงสดุดีทุกวันหรือ
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
อยากปฏิบัติพระเยซูทุกวันหรือ
จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

[ร้องรับ]
ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี
ในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรักA

เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ๆ
มาเถิดให้เราเปล่งเสียงสาธุการ
เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ๆ
มาเถิดให้เราเปล่งเสียงสาธุการ

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นหนทาง ๆ
ซึ่งนำเราสู่สวรรค์ ชั่วนิรันดร์
เพราะพระเจ้าเป็นหนทาง ๆ
ซึ่งนำเราสู่สวรรค์ ชั่วนิรันดร์

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นความจริง ๆ
ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสตเจ้า
เพราะพระเจ้าเป็นความจริง ๆ
ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสตเจ้า

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นชีวิต ๆ
เชิญพวกเรารับชีวิตจากพระองค์
เพราะพระเจ้าเป็นชีวิต ๆ
เชิญพวกเรารับชีวิตจากพระองค์

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชาA

สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา
ทุก ๆ วันเมื่อถึงเวลา
เราควรร้องเพลงสรรเสริญพระนาม

สรรเสริญสรรเสริญ
แด่พระเจ้าผู้ทรงธรรม
ทรงปรากฏพระนามทั้งสาม
ทั้งสามพระนามเป็นองค์เดียวกัน

สาธุสรรเสริญ
ชาวสวรรค์ชาวโลกา
ชวนกันมาถวายบูชา
พระเกียรติพระเจ้า
องค์เดียวเท่านั้น

องค์บริสุทธิ์
มนุษย์ควรสรรเสริญท่าน
พระผู้ทรงสภาพอยู่นั้น
อยู่ตลอดกาลตลอดเวลา

สาธุสรรเสริญ
แม้บางครั้งความมืดบัง
ทำให้ตาคนบาปอาจยัง
ไม่เห็นรัศมีของ
พระบิดา

แต่ว่าพระองค์
ทรงเป็นอยู่ในโลกา
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดชเดชา
ความรัก
ความเมตตาใครไม่เทียบได้

สาธุสรรเสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา
ราชกิจทรงสำแดงมา
อำนาจในโลกจักรวาลทั่วไป

สรรเสริญ สรรเสริญ
ผู้รักชาวโลกทั้งหลาย
ผู้ปรากฏทั้งสามนั้นไซร้
คือเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกัน

437. โอ้ว่าความรักA

โอ้ว่าความรัก มากนักของพระเจ้า
ผู้ทรงช่วยเรา ให้พ้นจากอบาย
ด้วยเมตตาการุญ พระคุณอันยิ่งใหญ่
พวกเราทั้งหลาย ขอถวายความภักดี

และทรงประทาน ให้มีลมหายใจ
มนุษย์หญิงชาย จึงได้มีชีวี
ให้สมัครสมาน รักกันฉันน้องพี่
เราขอสดุดี สง่าราศีทุกวี่วัน

และทรงประทาน ข้าวปลาและผ้าผ่อน
ที่พักหลับนอน คลายทุกข์สุขสำราญ
ด้วยมหิทธิฤทธิ์ ให้มีชีวิตนิรันดร์
เราจึงร่วมกัน สรรเสริญโมทนา

โอพระเยซู ผู้เป็นพระบุตร
ทรงช่วยมนุษย์ ทั่วไปในแหล่งหล้า
ให้เกิดความสุขสันต์ ด้วยการมรณา
เพื่อเหล่าประชา ที่นอบน้อมและถ่อมใจ

จากจิตวิญญาณ ประทานให้ได้ทราบ
โปรดจงยอมรับ ข่าวประเสริฐเลิศวิไล
ที่กล่าวถึงความรัก มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ
ขอให้เราชาวไทย โปรดจงได้รับไว้เถิดเอย

438. เชิญท่านทั้งหลายA

เชิญท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย
เข้ามาเถิด ดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐ ไม่เสียอะไร
ใครผู้ใดมีความกระหาย
ให้ผู้นั้น จงรับประทานน้ำแห่งวิญญาณ
จากองค์พระเยซูแต่ผู้เดียว

เชิญผู้ลำบาก เหนื่อยยากทั้งหลาย
ให้รีบมา เชิญเหล่าปวงประชา
พักเหนื่อยสบาย ใครผู้ใดใจอ่อนสุภาพ
ให้เรียนรู้ จากพระเยซูผู้ทรงเป็นครู
และทรงเป็นผู้ไถ่บาปของเรา

ความสุขสวรรค์ พระเจ้าประทาน
แก่ผู้เชื่อ ความสุขนี้อยู่เหนือ ความสุขใด ๆ
หากว่าใครมีความกระหาย
ให้ผู้นั้น จงรีบเข้ามาด้วยความศรัทธา
ทูลขอจากองค์พระเยซูเจ้า

เชิญผู้ทุกข์ยาก ลำบากทั้งหลาย
รับอาหาร เชิญมารับประทาน
ไม่เสียเงินทอง เหตุอะไรจึงจ่ายเงินทอง
ซื้อสิ่งของ ที่ไม่อิ่มใจแต่เดี๋ยวนี้ไซร้
พระเจ้าประทานของดีมากมาย

439. วันเอ๋ยวันเวลาA

วันเอ๋ยวันเวลา ราตรีผ่านมาแห่งนาทีทอง
จากไปไม่หันกลับมอง เชิญพี่น้องตรอง
ให้ถ้วนถี่ ทุกวันได้อะไร เวลาหมดไป
ประโยชน์ไม่มี จงหันอ่านพระคัมภีร์
จะได้ของดีเมื่อเราผูกพัน

ขยันอ่านคัมภีร์ เช้าเย็นราตรีนมัสการ
เวลามีค่าสำคัญ อธิษฐานติดต่อพระเจ้า
ด้วยมีใจอดกลั้น หมั่นเป็นพยานพระเจ้า
ทุกคราว สมานไมตรีแบ่งเบา
เพื่อนบ้านของเราเป็นหนึ่งใจเดียว

ชักนำเพื่อนเข้ามา เยี่ยมเพื่อนบ้านทุก
คราเป็นกลมเกลียว บอกข่าวเรื่อง
พระเจ้าเชียว ให้เขาเหลียวแสวงหาพระเจ้า
รับไว้เป็นที่พึ่ง ให้จิตคิดตรึงช่วยทุกข์
หนักเบา สารภาพผิดบาปเรา
ขอให้พระเจ้าทรงช่วยชีวิต

สาธุพระบิดา ขอโมทนาแด่องค์พระคริสต์
พระวิญญาณอันทรงฤทธิ์ ขอสถิตกับทุก
คนข้า ข้าพระองค์อยู่ไหน ขอทูนเทิดไว้
ตลอดเวลา ถวายเกียรติพระบิดา
ผู้สร้างโลกาขอทรงเจริญ

440. โอ้พระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทนA

โอพระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน ทรชนจับตรึงถึงตาย
เขาทำประจานเพื่อต้องการให้อาย โอ๋น้ำใจเหล่า
พาลสันดานชั่ว พระไม่ผิดพระคริสต์ตายไม่กลัว
ปล่อยให้คนชั่วทำตามชอบใจ แม้แสนเจ็บปวด
ต้องสู้ทน รับบาปทุกคนจึงยอมตาย
ฉันรักน้ำใจของพระบุตรา

เขาตรึงโบยตีไม่มีใจเมตตา ทรมาเปลี่ยนฉลอง
พระองค์ เขาแทงพระทรวงเอาเสื้อสีม่วงให้ทรง
โอ๋พระองค์ไม่เคยเผยวจี ดวงใจประเสริฐล้ำเลิศ
อารี เอาชีวิตพลีไว้เพื่อสัมพันธ์ การตายประกาศ
ให้โลกรู้ องค์พระเจ้าผู้วางแผนการ
ไว้เป็นพยานสำคัญยิ่งใหญ่

โลหิตประหลาดทุกหยาดฤทธิ์มากมาย
องค์เดียวดายไถ่ได้ทุกๆ คน น่าอัศจรรย์ในวัน
วายพระชนม์ มัวมืดมนทั่วสิ้นดินสะเทือน
พระราชกิจพระคริสต์ทรงเตือน กางเขนเสมือน
ชีวิตพระองค์ แม้ใครอยากใคร่ได้ชีวิต ร่วมตาย
กับพระคริสต์โดยมั่นคง สามวันพระองค์ทรง
เป็นขึ้นมา ๆ ๆ

441. ไม้กางเขนA

โอ้ผู้ทรงฤทธิ์ คือพระคริสต์อย่างไร
ผู้ทรงยอมให้ เขาตรึงจนตาย ที่ไม้กางเขน
เพื่อช่วยมนุษย์ ได้หลุดพ้นจากเวร
ลวงล่อก่อกรรมทำเข็ญ
หญิงชายจึงเป็นทาสของมัน

พี่น้องทั้งหลาย จงสนใจโปรดคิด
ถึงองค์พระคริสต์ทรงพลีชีวิต เพราะ
ความผิดนั้น ความบาปหยาบช้าฉุด
คร่าสารพัน พระคริสต์ยอมปลิดชีวัน
ตายแทนเราท่านคุณค่านั้นมากมาย

[สร้อย]
เครื่องหมายความตาย นั่นหรือคือ
ไม้กางเขน ของพระผู้เป็น เห็นได้เดี๋ยวนี้
พระองค์ทรงมีศักดิ์ศรี นิรันดร์กาล
จะหาไหน หาไหนมาปาน
ไม้กางเขนท่านนั้นไม่มี [x2]

น้องพี่ที่รัก อย่าพักมัวเฉยอยู่ จงเชื่อ
พระเยซูเป็นครูที่แสนดี แล้วจะได้มีชีวี
สุขสันต์สมบูรณ์
กางเขนนั้นเป็นพระคุณ ซึ่งคอยค้ำจุน
ของพระเยซู [x2]

442. ยกย่องพระคำA

องค์พระเยโฮวาห์พระบิดาเป็นเจ้า พระคำหวาน
ฉ่ำไม่เบา ควรยกย่องบูชา เป็นพระคำเลิศล้ำใน
โลกา ปลุกปลอบขวัญชาวประชา เพื่อตักเตือนใจ
ให้มนุษย์สำนึกบาปผิด พระคริสต์ช่วยชำระให้
ความบาปผิดหลุดพ้น ให้ทุกคน รับเชื่อวางใจ
ตามบัญญัติทรงตรัสวางไว้

พระโอวาทสะอาดแจ่มใส คำสอนทั้งหลาย
น่าปรารถนายิ่งกว่าทอง สิ่งของ เพชรนิลบุษรา
พระคำพระคุณสมบูรณ์ล้ำค่า ทั่วโลกโลกา
แสวงหาสนใจ พระคำเป็นธรรมนำชีวิต
มีอำนาจเดชฤทธิ์ อัศจรรย์มากมาย

แม้ฟ้าหรือว่าดิน จะสิ้นลง แต่พระคำมั่นคง
ไม่สิ้นสูญไปคงดำรงอยู่คู่ชีวิต เหมือนพระชนม์
พระคริสต์ พระนามเกรียงไกร อยู่ในโลกจักรวาล
พระคำพระเจ้าท่าน ทรงเป็นหลักชัย นำชีวิตให้
สมบูรณ์ ความรักการุณย์ ของพระเจ้ายิ่งใหญ่
ข้าพระองค์นอบน้อมถ่อมใจ ยกย่องคำพระเจ้า
ไว้ เป็นที่เคารพสักการ์

ฮาเลลูยาฯ ฮาเลลูยาฯ ขอบพระคุณโมทนา
พระบิดา ในสวรรค์ ทรงตรัสจริงทุกประการ
ทรงเที่ยงธรรมบริสุทธิ์ ขอสิริเดชรัศมี จงมีแด่
พระเจ้าสูงสุด ส่วนแผ่นดินโลกมนุษย์ ความ
บริสุทธิ์และสันติสุขจงมีในท่ามกลางระหว่าง
ปวงชน ได้บรรลุเกิดผล พระผู้เป็นเจ้าประทาน

443. วันนี้เป็นวันสันติสุขA

วันนี้เป็นวัน สันติสุข จงละทิ้งความทุกข์
ให้หมดสิ้นไป ร่วมจิตตั้งใจ ขอถวาย
ความภักดี ด้วยใจจริง ไร้สิ่งราคี
เพื่อศักดิ์ศรี ของพระเยซู

เพลิดเพลินเมื่อได้ ร้องเพลง ช่างไพเราะ
บรรเลง ดังเพลงสวรรค์ ร้องจากวิญญาณ
เสียงประสานสามัคคี ร่วมบรรเลง
เป็นเพลงสดุดี ในวันนี้ ขอโมทนา

ข้าเจ้าขอขอบพระคุณ ที่พระคริสต์
การุณย์ ทรงรักนักหนา ยอมสิ้นชีวา
เพื่อไถ่ข้าฯ ผู้ถูกขัง พ้นจากมาร
ผู้อันน่าชัง กลับมายังพระเยโฮวาห์

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้สถิตเมืองฟ้า
มหาสวรรค์ ขอโปรดประทาน
พระวิญญาณเสด็จมา ทรงสถิตในดวง
จิตข้าฯ ตลอดเวลาขอทรงเล้าโลม

444. จงเฝ้าวอนอธิษฐานAm

[1] จงเฝ้าวอนอธิษฐาน อย่าให้มารมีโอกาส
จงเตรียมและระวัง จงฟังคำจากพระคัมภีร์
[ร้องรับ]
แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์
คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน
คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

[2] ในใจพร้อมกายอ่อนแอ อย่ายอมแพ้การ
ทดลอง จงมองพระเยซู อธิษฐานอ้อน
วอนพระองค์
[ร้องรับ]
แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์
คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน
คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

[3] จงเฝ้าวอนอธิษฐาน มารซาตานยืนตัวสั่น
จงเตรียมและระวัง อธิษฐานอ้อนวอน
พระองค์
[ร้องรับ]
แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์
คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน
คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

446. เพลงเชิญไปสวรรค์Am

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

พระเยซู พระเยซู
บุตรพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ทรงบังเกิด ในโลกนี้ คัมภีร์เฉลย
ช่วยทุกคน ให้รอดพ้น เป็นเชลย
ทุกคนเคยเป็นทาสบาป
ได้กลับเป็นไท

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

พระเยซู พระเยซู
บุตรพระเจ้าผู้สูงสุด
รักมนุษย์ ยุติธรรม เลิศล้ำจริงเอ๋ย
ความรัก ของพระองค์ ไม่ทรงลืมเลย
ไม่เพิกเฉยทรงช่วยเหลือ
ผู้เชื่อทุกคน

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

พระบิดา พระเยซู
พระวิญญาณบริสุทธิ์
เรามนุษย์ เชื่อมั่นคง อย่าหลงอยู่เฉย
มอบชีวิต ทั้งกายจิต ให้พระคริสต์เลย
พี่น้องเอ๋ยคงสมคิด ชีวิตนิรันดร์

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

เมืองสวรรค์ เมืองสวรรค์
เตรียมจัดสรรไว้คอยผู้เชื่อ
เตรียมไว้เพื่อผู้กลับใจพี่น้องไทยเอย
ไปซิเชิญ ทุกๆท่าน ไปกันเลย
มาเถิดเอ๋ยตามพระคริสต์
เข้าชิดพระองค์

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

447. โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณEm

โอพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระบิดาการุณ ให้ความรัก มากนักกรุณา
แด่มวลชน ทุกคนทั่วไป ผู้ผิดสารภาพ
กลับใจใหม่ พระองค์ทรงให้ มนุษย์
ได้เป็นบุตรพระองค์

โอพระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญ
พระองค์มิทรงเมิน พระพักตรา
รักศรัทธามั่นคง ช่วยทุกคน
ให้พ้นเลวทราม เมตตามนุษย์ ยุติธรรม
พระคุณเลิศล้ำ ในโลกนี้ แน่นอนไม่มีใคร

พระองค์ทรง ประทานอาหารให้มีกิน
โดยไม่มีหมดสิ้น ไม่ขัดสน
ทุกคนได้รอดตาย และเงินตรา
สิ่งสารพัน ขอขอบพระคุณ พระเจ้าท่าน
ข้าพร้อมใจกัน กตัญญู ผู้บุพการี

กาลวันนี้ไซร้ ช้ามั่นหมายถวายทรัพย์
ขอพระองค์ทรงรับ ทรัพย์ใช้สอย
มากน้อยเท่าที่มี แด่ทรงธรรม
ตามน้ำพระทัย ทรัพย์สินเหล่านี้
มีขึ้นได้ ไม่ใช่ของใคร ของพระเจ้า
องค์เดียวหมดทั้งสิ้น

448. บนไม้กางเขนAm

บนไม้กางเขน ข้าเห็นความรัก
ทั้งความทุกข์หนักที่พระต้องทน
โอพระเยซู ยอมสู้วายชนม์
โลหิตหลั่งล้นท่วมท้นกายา

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว
แห่งความบาป
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา หาพระเยซู

เขาเอาหนามสาน เป็นมงกุฎสวม
พระเศียรพระองค์พระทรงทนไว้
เขาเยาะเย้ยว่า อย่างน่าอับอาย
และถ่มน้ำลายรดใส่พระองค์

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว
แห่งความบาป
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา หาพระเยซู

พระถูกโบยตี ไม่มีเรี่ยวแรง
ถูกทวนทิ่มแทง น้ำและเลือดไหล
พระหัตถ์พระบาท ถูกตอกตรึงไว้
จนถึงความตายบนไม้กางเขน

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว
แห่งความบาป
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา หาพระเยซู

449. อย่าเบื่อหน่ายในการทำดีBm

อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี เพราะเราทุกคน
มีชีวิตใหม่ ถ้าเราไม่ยอมแพ้พ่าย ท้อแท้
ภายในจิตใจ จะรับผลได้ในเวลาอันควร
ดังนั้นทุกทุกโอกาส
ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

อย่าทำชั่วตอบแทนการเลว นั่นคือหุบเหว
ของชีวิตเก่า ช่วยเหลือคือชีวิตใหม่
มีใจแบ่งปันบรรเทา ความทุกข์ความเศร้า
จะเลือนหายไป ดังนั้นทุกทุกโอกาส
ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

อย่าเอาอย่างคนเห็นแก่ตัว ที่หลงเมามัว
ยกตนเป็นใหญ่ ทำดีเพื่อหวังเอาหน้า
ซื้อเมืองฟ้าด้วยเงินก่อนใคร เป็นไปไม่ได้
ทุกคนรู้ดี ดังนั้นทุกทุกโอกาส
ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

450. มาเรามาบรรเลงBm

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

พระคริสต์สถิตภายใน
ดวงใจเราแสนยินดี
มาเถิดน้องพี่ วันนี้เรามาร้องเพลง

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

ฤทธิ์เดชองค์พระวิญญาณ
ซาบซ่านเร่าร้อนภายใน
เรารักกันไว้ ร่วมใจสมานไมตรี

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

พระคริสต์พระผู้เมตตา
เรามานมัสการ
เราเบิกบาน นมัสการองค์พระบิดา

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

451. จิตข้าวันทาด้วยใจสัจจาBm

จิตข้าวันทา ด้วยใจสัจจา พระบิดา
ฤทธาอนันต์ เพราะพระองค์ได้ทรง
รักข้า รักทุกคนทั่วทั้งโลกา ไม่เลือก
หน้าว่ามีหรือจน ไม่เคยว่าข้าเป็นเดนคน

จนได้ประทาน พระบุตรของท่าน
จอมราชันพระคริสต์บุตรา
เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจ จะมิได้พินาศเลยนา
แต่ทว่าจะได้ชีวิต รู้เถิดว่าจะได้ชีวิต

ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตชั่วกาลนานเท่านาน
ไม่รู้เสื่อมคลาย เพราะฉะนั้นเชิญท่านวางใจ
ในผู้ไถ่องค์พระเยซู ชีวิตอยู่ไม่พินาศไป
ถ้าวางใจในพระเยซู

ความรักอื่นใด จะมายิ่งใหญ่ เหมือนผู้
ไถ่ทรงรักโลกา รักแม้คนที่เลวชั่วช้า
รักทั้งข้าที่ไม่น่ารัก ปฏิปักษ์ยังรักเมตตา
พลีชีวาข้าได้ประจักษ์ ได้ประจักษ์รัก
พระบิดา ได้ประจักษ์รักพระบิดา

452. ลืมพระเจ้าไม่ลงBm

ลืมจะลืมพระเจ้าอย่างไร
พระคุณท่านนั้นมากมาย
จะอย่างไรก็ลืมไม่ลง

องค์พระเป็นเจ้า
รักเรามากนักมั่นคง
รักผู้เชื่อถือซื่อตรง
พระองค์ทรงให้พระสัญญา

รัก รักเราตลอดชีวิต
รักเราทั้งผู้มีผิด
พระทรงฤทธิ์ยังรักเมตตา
พระองค์ทรงโปรด
ยกโทษผู้หันกลับมา
ไม่รอให้เสียเวลา ทรงนำพาไปสู่สวรรค์

โอ้พระคำช่างหวานล้ำติดตรึง
หวานจริงยิ่งสุด
ซึ้งน้ำผึ้งหวานก็ยังไม่ปาน
พระคำเล้าโลม ชื่นชมอยู่ทุกคืนวัน
พระทัยจะไม่แปรผัน
รักเรามั่นตลอดเวลา

ข้าขอตั้งสัตย์อธิษฐาน
ต่อพระเจ้าองค์ประธาน
ปฏิญาณด้วยใจสัจจา
หากมีพระอื่น จะไม่ชื่นชมศรัทธา
ขอมอบกายใจวาจา
ต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน

453. ใกล้จะสิ้นยุคBm

[1] ฟังเถิดอย่ามัวสนุกเฮฮา
ใกล้ยุคจะสิ้นแล้วนา วาระสิ้นโลกนั่นไซร้
จงฟังคำ พร่ำวอนด้วยรักห่วงใย
แม้หุนหันดึงดันดวงใจ
ไม่พ้นโดนลงโทษทัณฑ์

[2] ดูเถิดอดีตกาลผ่านมา
สมัยของท่านโนอาห์ ธาราท่วมโลกสิ้นนั้น
เมืองโสโดม ประสบความพินาศพลัน
นีนะเวห์จะโดนลงทัณฑ์
ทรงตรัสตักเตือนไว้นา

[บทแย]
ก่อนที่พระจะลงโทษทัณฑ์
แต่พระทัยนั้นเมตตา
เพราะห่วงดวงวิญญาณ
หากแม้นใครไม่กลับใจสารภาพบาปผิดนา
บุตรมนุษย์จะเสด็จมา ต้องพิพากษาพลัน

[3] เชิญเปิดอ่านและตริตรองให้ดี
ที่พระคัมภีร์ทำนาย มัทธิวยี่สิบสี่นั้น
คัมภีร์เดิม บอกบ่งเด่นชัดเช่นกัน
จงเตรียมตัวคอยคืนคอยวัน
อย่าประมาทจงระวัง ๆ

454. เพลงยามรุ่งอรุณBm

แสงอรุณส่องเรืองรองอำไพ สุริยันแย้มเยือน
ทรงเตือนจิตใจ ให้พวกเราร่วมบรรเลง
ร้องเป็นเพลงชาวไทย ร้องรำทำท่ากรีดกราย
ถวายเกียรติยศพระเจ้า ตามแบบศิลปะ
ไทยเรา สรรเสริญพระเจ้าเพื่อจงรักภักดี

สนองพระบารมี เพื่อเป็นสักขีของปวง
อนุชน กิจการอย่าให้ผ่านพ้น ทุกวันทุกคน
จงหาผลกำไร ร้องเพลงถวายด้วยใจชื่นบาน
อภินันทนาการแด่พระองค์
เจตจำนงค์แห่งพระยะโฮวา

เราเล่มดนตรีปี่รำมะนา ฆ้องกลองฉิ่งฉาบ
ขลุ่ยรับเสภา เชิญน้องพี่เล่นดนตรี ด้วยใจ
มีศรัทธา ถวายพระยะโฮวา สรรเสริญแด่
พระผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็น ศิลาหลักชัย
เป็นกำแพงใหญ่กันภัยชาวประชา

พระองค์ทรงพระคุณหนักหนา เราชาว
โลกาขออย่าลืมพระองค์ เชิญซิเชิญพวกเรา
ร่วมมวง เล่นดนตรีเสริมส่งร้องเพลง
เตือนใจ ขอมอบถวายเพลงไทยสดุดี
เพื่อเป็นไมตรีสัมพันธ์กับพระองค์
ขอทรงรับโมทนาสาธุการ

456. ฉันอยู่กับพระเยซูBm

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในพระองค์เสมอ
ไม่เคยพราก จากกันทุกวันฉันเจอ
พบกันเสมอเช้าเย็นประจำ

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในวิญญาณเลิศล้ำ
ด้วยความเชื่อ ปักใจมาในพระธรรม
เพราะความสุขล้ำพระองค์ทรงนำพา

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในความปรารถนา
มอบใจให้ ถวายพระจอมราชา
พระทรงรักษาพ้นภัยใจเปรมปรีดิ์

457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าBm
(Sing halleluia to the Lord)

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
ร้องฮาเลลูยา ร้องฮาเลลูยา
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย
พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย
พระเยซูเป็น พระเยซูเป็น
พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย

พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็น พระองค์ทรงเป็น
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูสถิตอยู่กับเรา
พระเยซูสถิตอยู่กับเรา
พระเยซูสถิต พระเยซูสถิต
พระเยซูสถิตอยู่กับเรา

พระองค์เสด็จมาอีกที
พระองค์เสด็จมาอีกที
พระองค์จะเสด็จมา พระองค์จะเสด็จมา
พระองค์เสด็จมาอีกที

458. จิตวิญญาณข้าเอ๋ยCm

จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ไม่ลืมเลยพระคุณพระเจ้า
พระองค์มีคุณล้นเกล้า ช่วยชายเรารอดตลอดมา
พระองค์ทรงไถ่ชีวิต บาปผิดยกให้มวลข้า
เมื่อมีภัยไข้โรคา โปรดทรงรักษาให้ปลอดภัย
ตกยากลำบากกาย ทรงช่วยอุ้มชู
ให้อิสระเสรี ทรงโปรดคนที่ใจกตัญญู
จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ข้าขอขอบคุณพระเยซู

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ๆ วิญญาณนั้นอยู่
ทุกสถาน สถิตเวลาเดียวกัน เป็นวิญญาณแห่ง
ความจริง พระองค์เป็นที่พึ่งพิง หญิงชายหวัง
ได้แอบอิง พระเจ้าตรัสเป็นความจริง ไม่ยอม
ทอดทิ้งให้เดียวดาย รักคนที่กลับใจ ไว้กับ
พระองค์ ให้รอดพ้นจากทุกข์ รับความผาสุข
นิรันดร์มั่นคง จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ข้าขอขอบคุณ
ของพระองค์

459. เตือนความหลังDm

เผ่าพงษ์พันธุ์โบราณกาลสมัยก่อนเก่า
เริ่มคนเราถือพระเจ้าแต่ องค์เดียว
เป็นที่เคารพและสักการะ
ทุกวันสัมพันธ์ไม่ขาดเกลียว
เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทั่วโลกทุกถิ่นมานมนาน

บาปนำพาทำให้ตาคนเก่าแก่บอด
บาปตกทอดถึงสมัยคนปัจจุบัน
เพราะผลของการไม่เชื่อฟัง
หลงทางล่อลวงของพวกมาร
เหตุการณ์ที่ผ่าน ชีวิตจึงตกในอบาย

แต่พระเจ้าทรงรักเรารักมากที่สุด
ห่วงมนุษย์ที่ตกเป็นทาสมาร ทำลาย
จึงทำให้พระคริสต์เสด็จมา
นำพาผู้เชื่อให้ปลอดภัย
ยอมตายเพื่อไถ่ โดยพระโลหิตอัศจรรย์

เชื่อพระคริสต์ทำชีวิตให้ประสบสุข
รอดพ้นทุกข์เพราะพลังโลหิต อนันต์
เราควรนอบน้อมได้ถ่อมใจ
เข้าใกล้พระคริสต์ให้ติดพัน
โปรดได้คิดอ่าน รอวันพระบุตรเสด็จมา

460. โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไลDm

โอ้เมืองสวรรค์ นั้นงามวิไล
ฉันช่างสุขใจ เมื่อกลับคืนมา
ฉันพ้นราคี ความบาป แล้วนา
แล้วอีกสักครา ตัวข้าเข้าเมืองวิมาน

โอ้แดนสวรรค์ นั้นแสนชื่นใจ
พระผู้ทรงชัย ได้ให้สัญญา
ว่าพระองค์ไป จัดเตรียมที่ฟ้า
แล้วจะกลับมา รับข้าเข้าเมืองวิไล

ข้าเป็นแขกเมือง สัญจรไปมา
แล้วอีกไม่นาน จะกลับเมืองฟ้า
โลกนี้ข้ามี แต่ความเหว่ว้า
ไม่สุขอุรา เหมือนข้าอยู่เมืองวิมาน

อยากกลับถิ่นฐาน วิมานเมืองแมน
เพราะช่างสุขแสน โอ้แดนพระเยโฮวาห์
สิ้นทุกข์กันที สิ้นกันเถิดหนา
พระผู้เดชา พาสุขอยู่ทุกเวลา

461. พระเจ้าสูงสุดDm

โลกนี้มี พระเจ้าสูงสุด เหนือมนุษย์
พิภพสวรรค์ เป็นสัพพัญญู รอบรู้สารพัน
สมควรเราท่าน สรรเสริญในพระนาม
ยกพระเกียรติ พระวิญญาณ นมัสการ
เป็นประจำ ความการุณ พระคุณเลิศล้ำ
ควรเราทำความ กตัญญูกตเวที

ชีวิตเรา พระเจ้าสร้างให้ อยู่กันได้ จนทุก
วันนี้ ที่กินที่นอน ผ้าผ่อนเรามี ของใช้ชั้นดี
ล้วนพระเจ้าประทาน พรสวรรค์ สันติสุข
ทั่วทุกยุคตลอดกาล ฤทธิ์อำนาจที่ตรัส
บันดาล ขอสาธุการ แด่พระเจ้าผู้ทรงเจริญ

ความประสงค์ ขององค์พระเจ้า ต้องการเรา
มิให้ห่างเหิน ติดสนิท พระคริสต์ผู้เจริญ
ให้เราสรรเสริญ ด้วยนอบน้อม ถ่อมใจ
บาปไม่ทำ ตามพระคริสต์ ไม่หลงผิดเรา
สบาย คุณความดีท่านมีมากมาย
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอน้อมกายนมัสการ

พระคัมภีร์ ชี้ลักษณะ วจนะ พระเจ้า
กล่าวขาน สามัคคีธรรม หนุนน้ำใจกัน
ก้มลงอธิษฐาน เราต้องการอะไร ขอจะได้
หาจะพบ เคาะประสบ จะเปิดให้ คำสัญญา
บิดาสั่งไว้ ข้าพระองค์ร่วมใจ ยกย่อง
สรรเสริญพระองค์

462. ขอบพระคุณพระบิดาDm

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ได้สร้างเสียงมา
ให้เหล่าข้าฯ แซ่ซ้องสรรเสริญ
ร้องเป็นเพลงเพลิดเพลิน
จงใจจำเริญ เพื่อสรรเสริญพระบารมี

ขอโปรดให้การใช้เสียง นี้เป็นไปแต่เพียง
ถวายความจงรักภักดี สิ่งที่เป็นราคี
หยาบคายอย่าให้ออกมาจากปากข้าฯ เลย

ขอพระองค์ทรงบันดาล ให้เสียงข้าฯ
อ่อนหวาน ก้องกังวานทุกคำจนเคย
และอย่าให้ละเลย กล่าวเรื่องความรัก
โปรดเปิดปากชี้แจงความจริง

ขออุทิศถวายเสียง ด้วยจิตน้อม
พร้อมเพรียง โดยเลื่อมใส ทั้งชาย
แหละหญิง ขอพระผู้ใหญ่ยิ่ง
โปรดทรงสดับ รับฟังเสียงที่สรรเสริญ

463. ขอบพระคุณพระเจ้าDm

[1] ขอขอบพระคุณพระบิดา พระองค์ทรง
เมตตา แด่มวลข้ามากล้น ให้กำเนิด
เกิดมาเป็นมนุษย์ ให้ความรักสูงสุด
ไม่เลือกเลยสักคน

แม้จะเป็นเศรษฐี มั่งมีจน คนพิการพิกล
เสียขาตา ทั้งคนโง่คนเขลา เบาปัญญา
ใครเข้ามาต้อนรับพระองค์
คงไม่พินาศสักคน

[2] ขอขอบพระคุณกรุณา ส่งพระบุตรลง
มา ล้างบาปข้าหลุดพ้น ทรงประทาน
อาหารให้มีกิน โดยไม่มีหมดสิ้น
ไม่ต้องทุกข์กังวล…

ทั้งเคหสถาน เครื่องยานยนต์ ทั้งดินฟ้า
ลมฝน พืชธัญญา สัตว์ทั้งหลายวัวควาย
และไร่นา ใครได้มารับเชื่อพระองค์
คงได้รับสุขนิรันดร์

[3] ขอขอบพระคุณโมทนา ส่งพระวิญญาณ
มา ช่วยนำพาผูกพัน โลกเรานี้ มีพระเจ้า
องค์เดียว ได้คอยช่วยยืดเหนี่ยว
ทุกสิ่งที่ประทาน

ให้ปัญญานักร้อง นักประพันธ์
นักประดิษฐ์กิจการ หัตถกรรม นักดนตรี
มีสมอง ร้องรำ นักประกาศพระคำ
พระนาม พระองค์เสริมส่งปัญญา

[4] ข้าแต่พระองค์สัพพัญญู โปรดเมตตา
เอ็นดู เถิดพระองค์เจ้าข้า ข้าคนบาป
ขอรับใช้พระองค์ เป็นทาสช่วยเสริมส่ง
เกียรติของพระบิดา

ขอวิญญาณทรงธรรม ช่วยนำพา
ในเมื่อข้าทำการ สิ่งใด ๆ พระองค์ทรง
สถิต ในจิตใจ ขอถวายไว้หมดทั้งตัว
ลบล้างความชั่วเคยมี

464. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างDm

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง เป็นหนทางให้ไปสู่
สวรรค์ ความการุญพระคุณพระธรรม สมควร
เราท่านสรรเสริญโมทนา พระบิดา พระบุตรา
พระวิญญาณ อันเลิศล้ำ พรพระองค์ ที่ทรง
ประทานให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา

[ร้องรับ]
ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดู ชาวประชา
ความบาป ที่เราเคยทำ เป็นประจำพระองค์
ทรงไถ่ แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ
องค์ทรงชัยอภัยพวกเรา ความซึมเศร้าพวก
เราหายไป

จะมีใครที่ไหนกันเล่า นำพวกเราช่วยประชา
รอดพ้น ทำความดีไม่มีสักคน ที่จะช่วยตนให้
หลุดพ้นจากความตาย ไม่มีวัน จะหลุดหาย
จากความตายไปได้เลย พระเยซู เป็นผู้ชดเชย
น้ำคำพร่ำเอ่ย ไม่เคยลืมพวกเรา

[ร้องรับ]
ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดู ชาวประชา
ความบาป ที่เราเคยทำ เป็นประจำพระองค์
ทรงไถ่ แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ
องค์ทรงชัยอภัยพวกเรา ความซึมเศร้าพวก
เราหายไป

465. แสนปิติยินดีDm

[1] แสนปีติยินดีที่ได้เกิดมา เป็นประชาชนไทย
ที่มีจิตใจอันรักใคร่พระเจ้า
เพราะพระองค์ได้ทรงสร้าง พวกเรา
ทุกค่ำเช้า ยังทรงเฝ้าเอ็นดู

[2] คิดแล้วแสนชื่นใจ พระได้ทรงตาย
ไถ่เราชาวชมพู คือพระเยซู ผู้อุ้มชูปวงข้า
ทุกคืนวันจึงพากันโมทนา
พระบิดา พระบุตราพระวิญญาณ

[บทแย]
ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัย
เหมือนองค์จอมราชัน
เพราะได้ทรงประทาน
ให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา

[3] เชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกล
โปรดได้ฟังวาจา พระองค์ทรงเชิญมิทรง
เมินพักตรา จะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่า
ถ้าเข้ามา เชื่อแล้วได้ใจใหม่เอย

[บทแย]
ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัย
เหมือนองค์จอมราชัน
เพราะได้ทรงประทาน
ให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา

[4] เชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกล
โปรดได้ฟังวาจา พระองค์ทรงเชิญมิทรง
เมินพักตรา จะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่า
ถ้าเข้ามา เชื่อแล้วได้ใจใหม่เอย

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์Dm

โอพระบิดาในมหาสวรรค์
ขอพระนามท่านเป็นที่เคารพสักการ์
ข้าทั้งหลายขอมอบกายใจวาจา
ต่อพระบิดาตลอดเวลา ทุกลมหายใจ

และขอให้แผ่นดินในสวรรค์
ขอพระเจ้าท่าน ตั้งในโลกตามพระทัย
ในสวรรค์แผ่นดินนั้นเป็นอย่างไร
ขอโปรดจงให้ มาตั้งในโลกเหมือน
เช่นเป็นมา

ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน
ให้มีอาหารประจำวันเวลา
และวันนี้โปรดปรานีกรุณา
ด้วยความเมตตา แด่มวลหมู่ข้ามี
กินเหมือนกัน

ขอทรงโปรดยกบาปโทษข้าพระองค์
ทั้งโลภโกรธหลง ให้หมดสิ้นได้สุขสันต์
เหมือนข้านี้ยกบาปหนี้พี่น้องกัน
เพื่อนบ้านลูกหลาน ยกให้ด้วยการยุติธรรม

โปรดอย่านำเข้ารับกรรมการทดลอง
ให้พ้นจำจองสิ่งชั่วร้ายไม่กรายกล้ำ
ผิดไม่หลงเชื่อมั่นคงในพระคำ
ตามวิญญาณนำในทางชอบธรรม
ของพระบิดา

ขออำนาจเดชฤทธิ์ราช ของพระองค์
ที่ทรงดำรง ชั่วกัปกัลป์ในโลกา
ชีวิตนี้จะเป็นที่ได้สักการ์
และชีวิตหน้าเป็นที่พึ่งพาชั่วนิจนิรันดร์

โอพระเจ้าข้าน้อมเกล้าก้มกราบทูล
ขอความการุณย์ได้ทรงโปรดประทาน
สารพัดมวลข้าทาสหมายต้องการ
และพรสวรรค์หมายต้องการ
อยู่ทุกเวลา

ข้าทูลขอหวังคอยรอด้วยจริงใจ
ตามน้ำพระทัย แต่จะโปรดเมตตา
ข้าทูลขอต่อสมเด็จพระบิดา
สิ่งที่ขอมา ในนามพระบุตรพระเยซู

467. เปรียบดังสายธารที่ไหลหลั่งมาDm

เปรียบดัง สายธารที่ไหลหลั่งมา
สู่ปวงประชา ทั่วหน้าได้อาบดื่มกิน
ชำระมลทิน หมดสิ้นทั้งกายและใจ
ข้าขอน้อมไหว้ ถวายสดุดี

ดุจดัง เนื้อทรายกระหายธารา
ข้ามุ่งหน้ามา หาองค์ดำรงชีวี
โปรดล้างราคี สักขีพยานชั่วช้า
ให้ข้ามุ่งหน้า สู่ทางความดี

โอ้องค์แสนรักของพระบิดา
มาจากสวรรค์เพื่อช่วยคนบาปขัดสน
ข้านี้ คนจนมืดมนหลงทางดั้นมา
โปรดพาข้ากลับ สู่ทางพระองค์ [x2]

468. เชิญผู้ที่ลำบากDm

เมื่อใครเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนกำลัง
เชิญเถิดจงหวังพึ่งองค์พระเยซู
พระองค์จะทรงเอ็นดู ช่วยอุ้มชูให้หาย
เหนื่อยเมื่อยล้า พระจัดสรรสวรรค์ไว้คอยท่า
แก่เหล่าประชาผู้ต้อนรับกลับใจ

ใครหิวกระหายชายหญิงจงเร่งรีบ
เชิญดื่มน้ำทิพย์จะไม่หิวกระหาย
น้ำทิพย์น้ำนี้ได้ไหล จากภายในของ
พระเยซูคริสต์ น้ำแห่งนี้ดื่มแล้วมีชีวิต
หมายถึงพระคริสต์ประทานพระวิญญาณ

องค์พระเยซูผู้ทรงเป็นความจริง
ช่วยทั้งชายหญิงให้ได้พ้นโทษทัณฑ์
พระคริสต์เอาชีวิตประกันไถ่โทษนั้นให้
ผู้เชื่อวางใจ ด้วยพระองค์ทรงพลีชีวิตให้
ได้ถูกตรึงไว้ตายบนไม้กางเขน

พี่น้องหญิงชายอย่าได้ลืมพระคริสต์
ผู้ไถ่ชีวิตเรารอดตายได้เป็น สรรเสริญ
พระเจ้าทุกเช้าเย็นจะได้เห็นองค์พระผู้
เป็นเจ้า อธิษฐานกราบกรานทุกค่ำเช้า
คอยพระคริสต์เจ้าจนพระเสด็จมา

469. คำอ้อนวอนEm

โอ้ข้าแต่พระบิดา พระบุตราพระวิญญาณ ๆ
พระองค์เท่านั้น เป็นพระเจ้า เราควรก้มเกล้า
นมัสการ ๆ ข้าทั้งหลายได้ทำผิด ทั้งกายจิต
คิดเหหัน ความผิดบาปนั้นมีมากมาย
ทุกสิ่งชั่วร้ายบกพร่องเลวทราม ๆ

เพราะข้านี้มิเกรงกลัว ต่อความชั่วจึง
ครอบงำ ๆ ข้าปล่อยไปตาม ลำพังใจ
เกิดจากภายใน โดยไร้ความคิด ๆ ในโลกนี้
ไม่มีใคร จะช่วยได้เหมือนพระคริสต์
ให้รอดชีวิตเป็นขึ้นใหม่ ทุกคนกลับใจ
เป็นผู้ชอบธรรม ๆ

โอ้พระองค์พระเจ้าข้า โปรดเมตตาฟัง
ถ้อยคำ ๆ ข้าคนอธรรม ขอได้โปรดยกบาป
โทษ ผู้ทาสของพระองค์ ๆ ข้าเจ้าทูลขอ
พระพร ร้องอ้อนวอนหมายประสงค์
ขอแต่พระองค์ประทานให้ ด้วยน้ำพระทัย
ที่ทรงโปรดปราน ๆ

ขอพระคุณพระเยซู พระเจ้าอยู่ร่วม
สัมพันธ์ ๆ ทั้งพระวิญญาณ แนบสนิท
ดำรงใกล้ชิด ชั่วกัลปา ข้าขอมอบวิญญาณ
จิต กับพระคริสต์พระบิดา พร้อมทั้งกายใจ
และวาจา ให้ทรงรักษาชั่วนิตย์นิรันดร์ ๆ

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ดEm

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

โกรธกันนั้นเราควรเข้าใจ
โกรธไปทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์
รีบถ่อมต่อกันเอ่ยคำว่าขอโทษ
แม้ผู้ใดโกรธ ขออย่าได้ให้พ้นวัน

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

ด้วยเราคริสเตียนมีเหตุใด
ผิดเคืองทางใจ เราหรือใครมีโทษ
ถ้าหากผู้ใดไม่อภัยขอโทษ
พระเจ้าไม่โปรด ไม่ยกโทษให้เหมือนกัน

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

โอ้เราคริสเตียนแม้เกลียดใคร
ทราบในดวงใจ เราเห็นเป็นการบาป
เช้าตื่นขึ้นมาให้เราสารภาพ
สาธุการกราบ ต่อพระเจ้าได้ทุกวัน

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชายEm

[1] เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย มาร่วม
ใจกายถวายเพลงไทยนมัสการ จงมา
ร่วมใจในกาลวันนี้เปรมปรีดิ์ชื่นบาน
สมัครสมาน ถวายความภักดี

แด่พระเยซูผู้ทรงพระชนม์เป็นอยู่
ผู้เป็นเจ้าชีวี พระทรงศักดิ์ศรี สร้างฟ้า
ทั้งดวงดาราสารพัน

[2] โอพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ใด
จะมายิ่งใหญ่ได้เทียบเทียมทัน
อันว่าความรักที่ข้าประจักษ์ก็มาก
อนันต์ เกิดการเสกสรรจำนรรวจี

อีกทั้งฤทธาและอานุภาพ
ทราบหรือไม่น้องพี่
พระองค์ทรงดีเหลือหลาย
ขอหญิงชายอย่าได้งง

[3] เพราะพระองค์ทรงความเกรียงไกร มวล
ข้าทั้งหลายจึงได้ถวายวิงวอนพระองค์
โปรดเสด็จมาสถิตกับข้าที่มาร่วมวง
ขอเชิญพระองค์ได้ทรงลงมาเป็น

องค์พระประธานด้วยเดชพระวิญญาณ
ทรงบันดาลให้เห็น
พระคุณร่มเย็น มากล้น
ด้วยผลพระวิญญาณ

[4] คือความรักมากจริงยิ่งใหญ่ ปลาบปลื้ม
ดวงใจขออย่าอยู่ไกลจะได้ผูกพัน อัน
สันติสุขพระองค์ทรงปลูกสร้างกลางใจนั้น
ด้วยความอดกลั้นให้ผ่านได้ทุกที

อันความการุณย์ขอทรงเพิ่มพูน
และส่งเสริมทวี
ความดีสัตย์ซื่อ สุภาพ
และรู้จักบังคับตน

472. ขอวางใจในพระองค์Em

พระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพ ข้าขอก้มกราบ
นอบน้อมถ่อมใจลง ขอวางใจในพระองค์
และซื่อตรงไปจนวันตาย จะลำบากหรือแม้
ว่าสบาย จะเป็นหรือตาย ขอรับใช้พระองค์

ขอนำให้ข้ามโลกอันเลวลง มุ่งเดินไปตรง
แนวทางอันชอบธรรม ขอทรงช่วยอุปถัมภ์
ให้มีความพากเพียรเรียนรู้ ด้วยมานะ
ติดตามพระเยซูบรมครู ผู้วางแบบอย่างไว้

ขอช่วยให้ทำตามน้ำพระทัย เพื่อความ
ปลอดภัย ในการประพฤติตน ให้พ้นจาก
ปากของคน ที่จะตำหนิและติเตียน
การทดลอง ขอให้เป็นบทเรียน ที่จะช่วย
เปลี่ยนให้เราก้าวต่อไป

473. เปิดใจEm

ยามใดใจต้องเหงาอยู่ลำพัง
ยามใดใจหมดหวังจะสู้ไป
ใจก็คงคิดไป ว่าจะมีใครมาเห็นใจ
หวังไปก็คงเศร้าใจ

ยามใดเจอปัญหาที่หนักใจ
ยามใดทนไม่ไหวใครแบ่งเบา
ยามที่ใจร้าวราน แตกสลายกลายเป็นธุลี
ท้อใจไม่มีเรี่ยวแรง

ขอเพียงให้เราเปิดใจ
ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา
อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา
แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์
ขอเพียงให้เราเปิดใจ

ยามใดความเลวร้ายมาบดบัง
ทำให้ใจหมดหวังจะสู้ไป
เพียงเราเปิดหัวใจ
อย่าหวั่นไหวให้ใจล้มลง
ขอเพียงให้เราถ่อมใจ

จะได้เจอความรักยิ่งใหญ่มากมาย
เปลี่ยนให้เป็นพลัง
จะได้เจอความหวังที่อยากพบเจอ
หากเปิดใจ

ขอเพียงให้เราเปิดใจ
ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา
อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา
แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์
ขอเพียงให้เราเปิดใจ

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้าC

เชิญเถิดพี่น้องเจ๊า
ฟังเพลงเฮา ม่วนจับใจ
เพลงนี้มีความหมาย
ส่งจิตใจถวายพระเจ้า

ทั้งบททำนอง และคำร้อง เรื่องราว
สรรเสริญพระเจ้า
เพื่อเป็นการหนุนใจ ๆ

สุขหลายทั้งชายหญิง
ความรักจริงไม่ห่างหาย
ทุกคนมอบชีวิต
กับพระคริสต์พระผู้ไถ่
จะไม่หันกลับ เมื่อเราจับ คันไถ
จงเชื่อวางใจ แต่พระเจ้าองค์เดียว ๆ

โอตะละว่าน้องพี่
หากบ่มีใครแลเหลียว
มีพระเจ้าเท่านั้น
ร่วมสัมพันธ์คอยข้องเกี่ยว

สนิทสนม
ได้เป็นกลม เป็นเกลียว
ทรงช่วยยึดเหนี่ยว
ไม่ให้เป็นทาสใคร ๆ

เราสรรเสริญพระเจ้า
ทรงรักเราให้สุขหลาย
พระคริสต์ฤทธิ์มหันต์
พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

ขอขอบพระคุณ
ทรงการุณย์ ไม่คลาย
ข้าฯ ขอถวาย
ความจงรักภักดี ๆ

475. เชิญเถิดพี่น้องชาวไทยA

เชิญเถิดเชิญพี่น้องชาวไทย จงร่วมใจกันสามัคคี
กับพระคริสต์มีจิตอารีย์ จะช่วยน้องพี่ ให้พ้น
จากอบาย แม้ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ จะมีชีวิตได้
ถูกสร้างขึ้นใหม่ สิ่งเก่า ๆ ของเราล่วงไป
แล้วจะกลับกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมา

เวลาเมื่อมนุษย์โฉดเขลา แต่พระเจ้ายังเวทนา
จึงตรัสสั่งทั่วทั้งโลกา มนุษย์ทั่วหล้า รีบมา
กลับใจ แล้วพระองค์ท่านจะทรงโปรด ยกบาป
โทษให้เราทั้งหลาย คนชั่วผู้ที่กลับใจใหม่
พระองค์มอบให้คือชีวิตนิรันดร์

เชิญเถิดพี่น้องเชื่อเถิด สิ่งประเสริฐมาจาก
สวรรค์ พระคริสต์ผู้มีจิตเที่ยงธรรม พระเจ้า
ประทาน ช่วยคุ้มกันโลกา จงวางใจในพระเยซู
บรมครูด้วยใจสัจจา จงมอบกายทั้งใจวาจา
มนุษย์ทั่วหล้ารอดได้ทั้งครอบครัว

คนทั้งหลายต้อนรับพระคริสต์ พระเจ้าให้สิทธิ์
มีอำนาจตัว พระองค์ทรงโปรดจนหมดทั่ว
ให้ทุกครอบครัว ได้เป็นบุตรพระองค์ คนทั้ง
หลายสนใจพระเจ้า คัมภีร์เก่าทั้งใหม่มั่นคง
จะบอกทางสว่างของพระองค์
จะสมประสงค์เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์

476. ยามราตรีศรีหรรษาA
(Silent night, holy night)

ยามราตรีศรีหรรษามีราชามาประสูติ
จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์
เป็นกุมารน่ารักที่สุด
มาเพื่อช่วยชาวโลกา
มาเพื่อช่วยชาวโลกา

ยามราตรีแสนดีเลิศ
พระเยซูผู้ประเสริฐ
เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด
ทูตสวรรค์สรรเสริญชูเชิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด

ยามราตรีศรีสำราญ
เมษบาลพากันไป
เฝ้ากุมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮม
เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม
บรรทมอยู่ในรางหญ้า
บรรทมอยู่ในรางหญ้า

ยามราตรีศรีสง่า
เป็นเวลาเรารอดบาป
เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป
สมควรสรรเสริญโมทนา
เราจึงกราบไหว้บูชา
เราจึงกราบไหว้บูชา

477. เมื่อคืนวันนั้นC
(O holy night)

[1] เมื่อคืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
นานมาหนักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
วิโยคโศกศัลย์ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา

[ร้องรับ]
ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ประชา

[2] ให้แสงสว่าง พระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
เดินตามสว่าง เป็นทางพระเจ้าประทานให้
เหมือนเหล่านักปราชญ์ ได้เดินตามดาวประหลาด
คราวนี้เป็นคราว ชาวโลกได้พ้นจากความตาย
เพราะว่า พระเจ้าทรง วายพระชนม์เพื่อเรา

[ร้องรับ]
ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้น
ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทาง
สวรรค์ให้แก่ประชา

[3] บัญญติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกัน
และบัญญัตินั้นคือความรักสามัคคี
เชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
เราจึงร้องเพลงแสดงยินดีกตัญญู
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

[ร้องรับ]
ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้น
ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ประชา

478. ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้C

ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้
นำเอาข่าวดีมาให้ทุกคน
พระเยซูเป็นความหวัง
ให้เธอและให้ฉันให้เราพบคืนวันที่ดี

มารับเอาความสุขสันต์วันนี้
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณค่า
เปิดดวงใจเติมความรักจากฟ้า
ให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจ

479A. คริสต์มาสเป็นเวลาC
(Christmas is a time to love)

คริสตมาสเป็นเวลา
คริสตมาสเป็นเวลา
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก

เฝ้ามองพฤษาใบร่วงโรยลมโชยพัดลอยลิ่วไป
เปลี่ยนใจดั่งกิ่งที่ไร้ใบให้ชื่นชม
โอ้ลมเอยลมคริสมาสโบกทั่วโลกพากันรื่นรมย์
พระกุมารเกิดในรางหญ้า

บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจยอมให้ชีวิตหมนหมอง
เฝ้ามองมีใครบ้างมั้ยที่จะเข้าใจ
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้สายใยใจรักผูกพัน
พระกุมารบังเกิดในรางหญ้า

479B. วันยิ่งใหญ่C

จงมาสรรเสริญ
อย่ามัวหลงเพลินขอเชิญรีบมา
ต้อนรับองค์บุตราทรงเสด็จมาช่วยเราชายไทย
ฟังทูตสวรรค์ร่วมร้องเพลงกันสรรเสริญทั่วไป
เป็นวันยิ่งใหญ่ ขอองค์ทรงชัยสันติราชา

เชิญซิพี่น้องฟังเพลงที่ร้องเรียกหา
ว่าพระทรงมาจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน
ด้วยเต็มพระทัยช่วยให้ชาวไทยหลุดพ้น
ยากดีมีจนช่วยทุกคนสำราญฤทัย

เป็นวันประสูติ
พระเยซูบุตรพระผู้ยิ่งใหญ่
ทรงถ่อมพระทัย
มาบังเกิดในโรงควายโรงวัว
เพื่อช่วยทุกคน
ที่ยอมมอบตนกับความเมามัว
ความชั่วบีฑาทรงเสด็จมาช่วยให้ปลอดภัย

ฟังซิพี่น้องฟังเพลงที่ร้องถวาย
เชิญซิหญิงชายจะได้รับความชื่นชม
คลายทุกข์สุขสมมาชื่นชมในวันประสูติ
ลืมทุกข์สุขสมมาชื่นชมในวันประสูติ

480. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดีD
(Joy to the world)

[1] ชาวโลกทั้งหลาย ชื่นใจยินดี
มีพระราชาประสูติ
คือพระเยซู เสด็จลงมา
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ

[2] ความสุขเปรมปรีดิ์ มีแก่ชาวโลก
พ้นทุกข์ พ้นโศก เบิกบาน
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร
ประสานสำเนียงยินดี
ประสานสำเนียงยินดี
ประสาน ประสาน สำเนียงยินดี

[3] อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม
เป็นหนาม เสียดแทง ในใจ
ความรักเมตตา ของพระเยซู
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ

[4] พระองค์ครองโลก ด้วยความเที่ยงธรรม
ทรงนำ ด้วย กรุณา
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา
ความรักประหลาดนักหนา
ความรักประหลาดนักหนา
ความรัก ความรัก ประหลาดนักหนา

481. ดาวจากสวรรค์D

[1] ค่ำคืนยามหนาว โอ้ดาวทอแสงสุกใส
หมู่ดาวทั้งหลาย
ทอแสงในนภา แต่แสงดาวหนึ่ง
ซึ่งทอแสงลงมา
เลื่อนลอยจากฟ้า ตรงรางหญ้าที่มี

[2] ร่างกุมารน้อยมีหญ้าล้อมรอบกาย
เกิดตามความหมาย
ในพระธรรมคัมภีร์
โอ้พระคริสตเจ้าต้องทนหนาวชีวี
รู้ในโลกนี้ก็ยอมถ่อมรับบาปแทน

[3] สละสถานและในองค์พระสวรรค์
จากแดนสุขสันต์ในวิมานเมืองแมน
ทรงรู้ในบาป
ทราบความทุกข์การแทน
พระทัยสุดแสนงามเลิศล้ำท่วมท้น

[4] เนื่องด้วยทรงรัก ในมนุษย์ทั่วกัน
ต้องจากสวรรค์ มาเพื่อคนทุกคน
ความทุกข์ยิ่งใหญ่ จะแค่ไหนก็ทน
เพื่อการหลุดพ้น การเป็นทาสบาปมาร

[5] โอ้ดาวสวรรค์ มีค่านั้นมากมาย
กว่าดาวทั้งหลาย พราวเพริดพรายโอฬาร
เป็นแสงสว่าง ส่องสนองวิญญาณ
และทรงสมาน ทางชีวิตให้เอย

482. สรรเสริญพระผู้ไถ่D

[สร้อย]
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา
มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี
สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี
เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

[1] ก่อนที่ พระองค์ประสูติ ให้ทูตได้มาหลายที่
มารีย์ หญิงพรมจารี พระก็ ให้มี ทูตสวรรค์ เจรจา
ในค่ำคืนที่หลายคน เฝ้าฝูงแกะได้มีทูตมาแจ้งข่าว
ทูตสวรรค์ร่วมกัน ร้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้า
องค์พระบิดา

[สร้อย]
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา
มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี
สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี
เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

[2] ให้ดาวพระองค์ลอยเด่น เกิดเป็นนิมิตอัน
ประเสริฐ
เบธเลเฮมนั้นเป็นบ้านเกิด กำเนิดกุมาร
พระมา ซีฮา
ได้มี โหรา จารย์เฒ่า ที่มองเห็นดาวของท่าน
ตามไป นมัส การ เฝ้าพระ กุมาร ที่ในรางหญ้า

[สร้อย]
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา
มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี
สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี
เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

483. ความสุขวันคริสต์มาสD

ความสุข วันคริสต์มาสเต็มไปด้วย
ความรักและความสุขใจ
เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน และนำปีแห่งความสุข
บนแผ่นดินโลกจงมีความสุข
สำราญร้องเพลงทั่วไป
ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

ความยินดี (ความยินดี)
เป็นของท่าน (เป็นของท่าน)
ในวันแห่งคริสต์มาสนี้
สันติสุข (สันติสุข)
เป็นของท่าน (เป็นของท่าน)
ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

ความสุขสงบเป็นของท่าน
ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

484. วันคริสต์มาสเปรมปรีดิ์D

[1] วันคริสต์มาสเปรมปรีด์
ทุกคนยินดี เรามาร้องเพลง [x2]
วัน วัน วัน โอ๊ะ วัน วันคริสต์มาส
เปรมปรีด์

[2] พระเยซูบังเกิด อยู่ในรางหญ้า
เพื่อมาไถ่บาป [x2]
มา มา มา โอ๊ะ มาเพื่อช่วยโลกา

485A. จงมีสันติสุขD

ยามราตรีที่กลางทุ่งนา
ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา จงมีสันติสุขสืบไป
ชาวสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ
ทูตสวรรค์ร่วมกล่าวสรรเสริญ
เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

[ร้องรับ]
พระบารมี แด่องค์พระเจ้า
ในที่สูงสุด เป็นนิจนิรันดร์
และให้สันติสุข มีท่ามกลาง
มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด

ในวันนี้ที่กลางใจเรา
ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา
จงมีสันติสุขสืบไป
เชิญเรามาร่วมร้องสรรเสริญ
กับชาวฟ้าที่ร้องสรรเสริญ
เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

[ร้องรับ]
พระบารมี แด่องค์พระเจ้า
ในที่สูงสุด เป็นนิจนิรันดร์
และให้สันติสุข มีท่ามกลาง
มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด

485B. คริสต์มาสหรรษาF

แสงจันทร์สาดแสงในคืนแห่งราตรี
เป็นวันเปรมปรีดิ์สุขแสนปรีดา
บุตรพระเจ้าจากสวรรค์ประทานลงมา เกิดในรางหญ้านามว่าเยซู

ทั่วโลกทุกชาติต่างชื่นต่างชม กล่าวขาน
รื่นเริงสำราญสรรเสริญเยซู
ยี่สิบห้าธันวาชื่นชมเชิดชู
ทั่วโลกรับรู้เป็นวันยิ่งใหญ่

ดวงดาวเต็มฟ้าที่ยามราตรี
เปล่งรัศมีประกาย
สุขสันต์วันคริสตมาสนัดหมาย
ที่น้อมรวมใจฮาเลลูยา

วันนี้เป็นวันแสนชื่นเริงร้องยินดี
พระเจ้าแสนดีประทานบุตรา
สำนึกในพระคุณพระเจ้าเมตตา
แสนสุขหรรษาแห่งวันพระพร

486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษาF

[1] วันเปรมปรีดิ์ ราตรีสุขแสนหรรษา
พระเยซูเสด็จมา บังเกิดนอกกรุง
ท้องทุ่งนา
ด้วยถ่อมพระทัยใจเมตตา
ราตรีสง่ามหัศจรรย์

[2] จงฟังเพลง ครื้นเครงแห่งทูตสวรรค์
บรรเลงเป็นเพลงชื่นบานเฮฮากึกก้อง
สาธุการ
แด่พระเยซูผู้โปรดปราน
วันพระกุมารทรงประสูติ

[3] พระคริสต์มา เพราะว่ารักโลกที่สุด
เพื่อช่วยบรรดามนุษย์ โดยปราบกิจมาร
การกลยุทธ
มอบยุทธภัณฑ์นั้นทั้งชุด
ให้แก่มนุษย์ต่อสู้มาร

[4] ชาวโลกา จงมาเถิดสาธุการ
ระลึกในวันสำคัญ คล้ายวันประสูติ
พระบุตรนั้น
ด้วยการรื่นเริงอันสำราญ
เหมือนทูตสวรรค์นั้นลงมา

[5] ยามราตรี ดีเลิศประเสริฐนักหนา
พระเยซูผู้ไถ่ข้า ข้าขอสรรเสริญ
พระบุตรา
สง่ารังสีพระบิดา
ว่าโฮซันนาอิมมานูเอล

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์F
(Hark the herald angels sing)

[1] จงฟังเพลง แห่งทูตสวรรค์ สาธุการพระเจ้า
เบื้องบน
พระเมตตา พระเจ้าสูงสุด สวัสดี แก่ชนมนุษย์
ทุกประเทศจงตื่นยินดี ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
เปล่งเสียงขึ้น ด้วยใจชื่นเต็ม พระคริสต์เกิด
ที่เบธเลเฮม

[ร้องรับ]
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

[2] องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน เป็นพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์
ถ่อมพระทัยลงมากำเนิด แต่มารีย์หญิงผู้
ประเสริฐ
องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลงมาทรงกายามนุษย์
จงสาธุผู้ปรากฏเป็น พระเยซู อิมมานูเอล

[ร้องรับ]
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

[3] พระเยซูเป็นมิตรไมตรี ทรงพระนามผู้เลี้ยง
อันดี
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม ส่องทั่วทุก
ประเทศชูค้ำ
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย เกิดเพื่อช่วยปวงชน
พ้นตาย
และทรงยกบาปโทษให้พลัน รอดชีวิตตลอด
นิรันดร์

[ร้องรับ]
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

488A. จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจG

จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู ในวันคริสตมาสนี้

ร้องเพลงสดุดี ร้องด้วยความยินดี
ร้องเพลงสดุดี ร้องด้วยความยินดี
จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู ในวันคริสตมาสนี้

488B. พระสัญญาBm

ความรักที่มีเนิ่นนานเท่าไร
จนมีวันขององค์พระผู้ไถ่
พระทัยพระองค์รอคอยเท่าไร
เพื่อให้พระองค์สัญญานั้นเข้ามา

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงรักมากมาย
ประทานพระบุตรผู้เดียว เพื่อเรา
พระองค์เป็นรักนิรันดร์ ทรงรักทุกคนและประทาน ชีวิตนิรันดร์

คำสาปถูกล้างเมื่อพระคริสต์มา เหล่าปวงประชามีความหวังใหม่
ท้องฟ้าแผ่นน้ำดวงดาวชื่นใจ เหล่าทูตสวรรค์รวมร้องสรรเสริญ

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงรักมากมาย
ประทานพระบุตรผู้เดียว เพื่อเรา
พระองค์เป็นรักนิรันดร์
ทรงรักทุกคน
และประทาน ชีวิตนิรันดร์

489. โอองค์พระเยซูD

[ร้องรับ]
พระเมสสียาห์
โอพระวิญญาณ โปรดนำใจเราไป
เหมือนดาวสุขใส นำทางนักปราชญ์คืนนั้น
นำเราไปพบ พระเมสสิยาห์องค์เยซู
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผูช่วยให้รอดของเรา

ผืนฟ้าแผ่นดิน ต่างรอคอยเวลา
เพื่อเหล่าบรรดา บุตรของพระเจ้ารอดพ้น
ดั่งเราที่หวังวัน ที่ได้รับการไถ่นั้น
และบัดนี้ทุกอย่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้

โอองค์พระเยซู เราขอนมัสการ
เราขอน้อมวันทา
องค์พระผู้ช่วยของเรา
เพื่อช่วยเรา ให้รอดพ้น
พระองค์เข้ามาอยู่กับเรา

[ร้องรับ]
โอพระวิญญาณ โปรดนำใจเราไป
เหมือนดาวสุขใส นำทางนักปราชญ์คืนนั้น
นำเราไปพบ พระเมสสิยาห์องค์เยซู
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผูช่วยให้รอดของเรา

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจG
(O come, all ye faithful)

[1] ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

[2] สว่างแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่
นิรันดร์กาล
ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิด
หน่ายแหนง
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยน
แปลง

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

[3] จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์
ในวิมาน
ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและ
สากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

[4] สรรเสริญข้าฯถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้
พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าฯ วันทา ด้วยภักดี
ดำรัสพระบิดา มาปรากฏเป็นภูมี

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

491. ชื่นใจในวันคริสต์มาสG

[1] วันคริสต์มาส ชาวชนทุกชาติ สรวลเส เฮฮา
เป็นวันบังเกิด ของพระบุตรา
พระทรงลงมาประสูติ มนุษย์พากันยินดี
องค์พระภูมี พระทัยเมตตา

ยี่สิบห้าธันวาคม เราต่างชื่นชมสุขหรรษา
พระเสด็จมาช่วยให้ชื่นใจ ชื่นใจ ชื่นใจ
หนักหนา ทั้งปวงประชา พากันสุขสันต์เริง
สำราญพร้อมกันทั่วหน้า

[2] องค์พระคริสต์ จะทรงสถิต อยู่กับ ทุกคน
ที่เป็นคนบาป แต่กลับถ่อมตน
ทรงช่วยทุกคนศรัทธา ทรงเกิดในที่ต่ำต้อย
เป็นทารกน้อย อยู่ในรางหญ้า

แม้จะเป็นเช่นโรงโค ยังทรงโอฬารตระการตา
สันติราชาจึงมาประสูติ เป็นบุตร พระผู้ยิ่งใหญ่
ทรงช่วยชาวไทย ทุกคนให้รอดรวม ตลอดทั่ว
ทั้งโลกา

492A. พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิดDm

[1] พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด
ผู้ช่วยล้ำเลิศประเสริฐยิ่งหนักหนา
มีดวงดาราพาโหราจารย์
องค์เมษบาลเสด็จมา
ช่วยเราที่เป็นชาวประชา
สุขถ้วนหน้า มากยิ่งจริงเอย

องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน
ยังทรงถ่อมตนไม่ทนอยู่เฉย
มาประสูติเป็นมนุษย์เลย
ตามคำซึ่งเคย กล่าวไว้นมนาน

[2] ผู้อยู่ท้องทุ่งยังต้องมุ่งมาพลัน
พวกทูตสวรรค์ได้พากันบรรเลง
เสียงเพลงอึงอลอยู่บนนภา
และในโลกาก็จงมี
สุขีจงบังเกิดทั่วไป
ทรงรักใคร่ ทั่วทุกคนเอย

เชิญพี่น้องไม่ต้องมัวอาย
ขอเชิญหญิงชายชาวไทยเราเอ๋ย
ร่วมยินดีในวันนี้เลย
รีรอเฉยเมยอยู่ช้าไปทำไม

492B. พระเยซูเสด็จมาDm

[ร้องรับ]
พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

มาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม
พวกเลี้ยงแกะปรีดิ์เปรมดีใจถ้วนหน้า
พวกเขาคอยกันมาหลายปี
มาวันนี้พระองค์เสด็จมา
พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดๆ
ยังมาประสูติเป็นมนุษย์ธรรมดา

[ร้องรับ]
พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

มาบังเกิดเพื่อช่วยเราทุกคน
คนมีคนจนจงรีบมาศรัทธา
ในผู้อื่นความรอดไม่มี
พระเยซูองค์นี้จึงเสด็จมา
พระทรงไถ่เราได้ตลอดๆ
ทางแห่งความรอดพระเยซูให้มา

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

ข่าวประเสริฐได้มาถึงเมืองไทย
พวกเราทั้งหลายจึงมีใจศรัทธา
ป่าวประกาศให้ทั่วเมืองไทย
ชวนคนทั้งหลายให้กลับใจหันมา
พระเยซูท่านได้มาโปรดๆ
พร้อมจะยกโทษผู้ที่หันกลับมา

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดีEm

[1] วันคริสต์มาส ทั่วโลกทุกชาติ ชื่นชมยินดี
เพราะด้วยวันนี้ เป็นวันยิ่งใหญ่สำคัญ
พระเยซู บุตรพระเจ้ามาจากสวรรค์
เป็นแผนการ จึงมาบังเกิดในโลกา

[2] มีทูตสวรรค์ ต่างพากัน สรรเสริญบุตรา
บอกข่าวการมา ทุกคนจงได้ยินดี
จงชื่นชม อย่าซานซมเกรงกลัวหลบหนี
ฟังน้องพี่ นี่เป็นข่าวพระกิตติคุณ

[3] วันนี้พระคริสต์ เกิดโปรดญาติมิตร
หวังเพื่อเกื้อกูล
ให้สุขไพบูลย์ เพราะรักเมตตากรุณา
มาประสูติ เป็นบุตรมนุษย์ตามปรารถนา
ในรางหญ้า ที่ประสูติของพระเยซู

[4] ฟังฟังฟังกัน ทูตสวรรค์ สรรเสริญเชิดชู
แด่สัพพัญญู จงมีรัศมีภาพทรง
สุขสันต์สิ้น ทั่วแผ่นดินโลกดังประสงค์
รักมั่นคง จงมีท่ามกลางมนุษย์ทั่วไป

[5] เชิญพี่น้องเชิญ อย่ามัวเพลิน
หลงนอนหลับไหล
ตื่นเถิดเตรียมใจ ต้อนรับพระคริสต์บุตรา
องค์พระคริสต์ มาช่วยชีวิตทุกชาติภาษา
พระคริสต์มา ให้ความรอดตลอดกาล ๆ ๆ

494. เปี่ยมรักจนเต็มล้นEm

[1] เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ
ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู
ทุกคนควรรู้ว่า ทรงเป็นผู้ใด

[ร้องรับ]
นี้คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ
พระผู้ไถ่ ได้มาอยู่กับเรา
เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
แห่งความรัก พระคุณ และเมตตา

[2] ที่เมืองเบ็ธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา
ผู้คนปวดร้าว ไม่มี ที่พึ่งพิง
ตะวันเริ่มทอแสง ประกายแห่งความหวัง
ผู้คน สุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

[ร้องรับ]
นี้คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ
พระผู้ไถ่ ได้มาอยู่กับเรา
เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
แห่งความรัก พระคุณ และเมตตา

495A. วันสำราญทั่วโลกาF#m

[1] วัน สำราญ ทั่วโลกทุกรอบปี
คือวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมเราทั้งหลาย
ชื่นใจยินดี เพราะวันนี้วันคล้ายวันประสูติ
พระบุตรพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรง
นามว่าเยซู

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

[2] ขอเดชะพระเยซูผู้ประเสริฐ
โปรดรับความสรรเสริญ
จากปวงข้าฯ สานุศิษย์ ผู้มอบจิต
ติดตามพระตลอดไป

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

[3] วัน สำราญทั่วโลกรอบปีนี้
เราทุกคนต่างยินดีมากกว่าปีที่ผ่านมา
หรรษาสรรเสริญ ความจำเริญ
หลั่งไหลสู่ใจเรา ความเศร้าโศกเสียใจ
และความชั่วร้ายเลวทราม ถูกชำระสิ้น

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

[4] ข้าฯ ทั้งหลายขอระลึกถึงความรัก
ที่พระทรงถ่อมพระทัย
ประสูติมาสู่โลกนี้ทำการดี
จนตายบนไม้กางเขน

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

495B. แสงสว่างแห่งพระคริสต์Em

สรรเสริญพระเจ้าแห่งดวงใจ
เป็นนิมิตมาย ถวายแด่พระองค์
พระคุณล้ำเลศ ประเสริฐความรักมั่นคง
อาทิตย์ดับลง คืนนี้มีแสงจันทร์

โอดวงดาวคืนนี้สวยเรียงลาย
ส่องแสงอำภัยพระองค์ทรงประทาน
เสริมสร้างประกายดวงใจอธิษฐาน
ชีวิตวิญญาณพระองค์ทรงเมตตา

โอ พระเจ้าชักนำแสงสว่าง
ส่องหนทาง ดลจิตชีวิตข้า
อย่าหลับไหล ให้มารร้ายชักนำพา
ตื่นเถิดนาแงนดูฟ้า รับดวงตะวัน

สรรเสริญเหนือเกล้าองค์พระคริสต์
ประทานชีวิตสถิตใจข้านิรันดร์
องค์พระบิดา อยู่บนฟ้าสวรรค์
ถ่อมใจของท่าน นมัสการพระองค์
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

496. โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้วC

โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว พระคุณแน่แน่ว
ของพระองค์ ข้านั้นเชื่อมั่นคง เชื่อฟัง
พระองค์ทรงบัญชา พระเยซูกำชับ ให้ทุก
ชาติรับบัพติศมา ในนามของพระบิดา
ทั้งพระบุตราพระวิญญาณ

จงถวายตัวไว้กับพระคริสต์ จะได้ตามติด
ตลอดกาล พระองค์ทรงประทาน
พรสวรรค์ทุกเวลา ความทุกข์ร้อน
หมดสิ้นสุขสมถวิลเจริญก้าวหน้าผล
รับบัพติศมา เป็นหมายสัญญาเชื่อมั่นคง

การลงในน้ำแล้วดำลงไป หมายถึงความ
ตายของพระองค์ เมื่อขึ้นคืนชีพคง หมาย
ถึงพระองค์เป็นขึ้นมา เช่นเดียวกันกับเรา
ละทิ้งมนุษย์เก่าอันไร้ค่า ยอมตายด้วย
ใจศรัทธา ชีวิตข้างหน้าเราต้องการ

ตายกับพระคริสต์บาปผิดหมดไป ได้ชีวิต
ใหม่ของประทาน ด้วยฤทธิ์ปาฏิหาริย์
พ้นจากมารไม่เป็นทาสใคร โมทนา
พระคุณ พระการุญให้ชีวิตใหม่ ดำเนิน
เดินตามไป จนชีพมลายสิ้นลมปราณ

497. พิธีบัพติศมาD

เชิญเรามาร่วมร้องเพลงชัย เชิญเรามาร่วม
ร้องเพลงชัย เพราะองค์ผู้ไถ่ เป็นขึ้นมาจาก
ตาย ด้วยเรานั้นได้ตายกับพระองค์ และ
เป็นขึ้นมากับองค์พระเยซู จึงได้มีใจบังเกิด
ใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธา ได้โปรด
ประทาน ให้มีใจใหม่ โดยพระเยซูผู้ช่วยของเรา

เชิญเรามาร่วมในพิธี เชิญเรามาร่วมในพิธี
ฉลองชัยกันเถิด เพราะได้พระคุณ ด้วย
พระนาม พระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธา ผู้ให้รับบัพติศมา ขอทรงนำพาในทาง
ชอบธรรม ผู้ทาสเทิดทูน ยกยอพระเกียรติ
และขอบูชากายวาจาใจ

498. ครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นใหญ่D

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง
คือองค์พระคริสต์ ทรงให้ชีวิต และให้เสรี
บางครั้งโศกเศร้า บางครั้งยินดี
ทั้งมวลเหล่านี้ เรามีในพระองค์

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นใหญ่
ทรงสอนให้ อภัยด้วยรัก เป็นที่พำนัก
และเป็นสารพัน สำคัญที่สุด ทรงรักจริง ๆ
ไม่เคยทอดทิ้ง เราพึ่งพิงพระองค์

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นใหญ่
ทรงทำให้ ทุกอย่างมากมาย เป็นผู้มีฤทธิ์
ชนะความตาย เราขอยกย่อง ทั้งกายและใจ
โดยยอมมอบไว้ ให้พระองค์ผู้เดียว

499. คำว่ารักแท้จริงไม่มีมลายG

คำว่ารัก แท้จริงไม่มีมลาย
ยามไม่สบาย ความรักก็คอยดูแล
คำว่ารัก แท้จริงไม่มีอ่อนแอ
คือรักแท้ แม้มีภัย เราไม่ทิ้งกัน

แม้จะนาน เพียงไหน แต่ในใจยังรักเสมอ
แม้จะสุข ทุกข์ยัง อธิษฐานเผื่อเธอ
มั่นเสมอ เพราะในใจของเรารู้กัน
มั่นเสมอเพราะในใจของเราผูกพัน

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้างG

เธอเป็นคนเช่นเดียวกับตัวฉัน
คล้ายคลึงกันพระเจ้าสร้างโครงร่างให้
กระดูกของฉันปั้นเธอด้วยจริงใจ
เนื้อหนังในตัวฉันแบ่งปันให้เธอ

[สร้อย]
เราสองคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้าง
เพียงแต่ต่างเพศต่างนิสัยอย่าได้เผลอ
ฉันจึงเรียกเธอว่าหญิงสมจริงนะเออ
เพราะว่าเธอมาจากชายละม้ายกัน

เหตุฉะนั้นฉันจึงจากบิดามาหาเธอ
เธอจึงจากมารดามาหาฉัน
เพื่อเราสองจะครองรักปักสัมพันธ์
เป็นกายเดียวกันไม่มีแตกแยกดวงใจ
เป็นกายเดียวกันไม่มีแตกแยกดวงใจ

เราสองคนไม่ต่างกันเลยหนา
เพราะเรามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์สร้างฉันสร้างเธอดุจดังเงา
ให้ทั้งสองเรา รักกันอยู่มิรู้คลาย

งานวิวาห์พระเจ้าประทานให้มา
สามีภรรยามาเทียมในแอกเดียวกัน
ความสัมพันธ์ สำคัญเท่ากันจริงใจ
ในครอบครัวพระเจ้าเป็นใหญ่แต่ผู้เดียว

[สร้อย]
เราสองคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้าง
เพียงแต่ต่างเพศต่างนิสัยอย่าได้เผลอ
ฉันจึงเรียกเธอว่าหญิงสมจริงนะเออ
เพราะว่าเธอมาจากชายละม้ายกัน

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงานG

จิตใจเบิกบาน ในวันแต่งงาน
อัญเชิญพระคริสต์ เสด็จลงมา
ทรงเป็นประธาน งานมงคลนี้
สุขสวัสดี ให้คู่แต่งงาน

[ร้องรับ]
พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์
สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน
ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น
พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

พวกเราทั้งหลาย ได้พากันมา
เพื่อเป็นพยาน ต่อพระบิดา
โปรดอวยพระพร บ่าวสาวได้ครอง
ความรักทั้งสอง ไม่รู้จืดจาง

[ร้องรับ]
พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์
สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน
ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น
พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

ขอพระเยซู โปรดให้ทั้งสอง
ประคองใจกัน ผูกพันยืนนาน
ติดตามพระองค์ ต่อไปภายหน้า
จนท่านได้ถึง วิมานเมืองฟ้า

[ร้องรับ]
พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์
สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน
ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น
พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

502. จิตใจสำราญถึงวันแต่งงานG

จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน แสนเบิกบานยินดี
เราชื่นใจสุขในดวงฤดี ขอพระคริสต์ครอบครอง
อย่าให้หมองราคี ปกป้องชีวี แม้มีทุกข์ประดัง
ต้องระวังยั้งใจในที่ รู้จักมีอภัยไม่ต้องไปกังวล
แม้มั่งมียากจน รักท่วมท้นฤดี

[ร้องรับ]
พรวันวิวาห์ สุขชีวา พระบิดาผู้ทรงมีฤทธี
[ช.] ผู้ทรงมีฤทธี [ญ.]โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว
[ช.] โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว [ญ.]สุขตราบเท่าชีวี
[ช.] สุขตราบเท่าชีวี [รวม] รักกันอย่าหน่าย
หนี อยู่เคียงร่วมเรียงฤดี จงให้พิธีวิวาห์นี้ได้
มีความรักปักปันผูกพันดวงใจ รักกันไปจนตาย รักเป็นสายสัมพันธ์

จงชมชื่นอุราสุขสันต์ วันวิวาห์ รักกันอยู่คู่ฟ้า
ด้วยจิตสุขสันต์ อย่ามีหน่ายแหนงแคลงใจ
ต่อกัน ให้ความรักเป็นสิ่งผูกพัน ก่อนจะ
ขุ่นเคืองมีเรื่องบัดสี คิดดูให้ดีเมื่อคราวรักกัน
ขอทรงธรรมเยซูผู้มีความสงสาร
ทรงประทานความรักอยู่ในวันวิวาห์

[ร้องรับ]
พรวันวิวาห์ สุขชีวา พระบิดาผู้ทรงมีฤทธี
[ช.] ผู้ทรงมีฤทธี [ญ.]โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว
[ช.] โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว [ญ.]สุขตราบเท่าชีวี
[ช.] สุขตราบเท่าชีวี [รวม] รักกันอย่าหน่าย
หนี อยู่เคียงร่วมเรียงฤดี จงให้พิธีวิวาห์นี้ได้
มีความรักปักปันผูกพันดวงใจ รักกันไปจนตาย รักเป็นสายสัมพันธ์

503. รักคือคำนี้C

รักคือคำคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่าง
จริงใจให้กัน รักคือความเข้าใจ
รักคือ ยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน

[ร้องรับ]
ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า
ความรัก จึงบังเกิด มา
ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้
เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือ เธอและฉัน รักคือ
ความผูกพัน ยิ่งใหญ่ จากใจของเรา
เพราะเราคู่กัน

[ร้องรับ]
ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า
ความรัก จึงบังเกิด มา
ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้
เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือ ความอ่อนโยน
รักนำทางสู่ความสำเร็จ
เป็นจริงสมใจ
รักคือยอม มอบใจ รักคือ
ยอมจะไปทุกที่ ไม่มีทิ้งกัน

[ร้องรับ]
ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า
ความรัก จึงบังเกิด มา
ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้
เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

504. เมื่อข้าร้องD

ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง
แทบพระบาทหน้าบัลลังก์
เมื่อข้ายกชูพระเกียรติพระองค์
เมื่อข้ายกประกาศพระนาม

เมื่อร้องสรรเสริญจอมราชา
เมื่อข้าร้องสรรเสริญว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่
ข้าได้ยินทั่วจักรวาลนี้ก็เปล่งเสียงถวาย
ทุกๆสิ่งจะร่วมกันน้อมบูชานมัสการพระองค์

ให้ภูเขาจะเคลื่อนสะเทือน
เพื่อร้องเทิดทูนองค์พระผู้ไถ่
ให้แผ่นน้ำซ่านเซ็น
กระจายจนโลกสั่นไหวต่อพระสิริ
เมื่อข้ายกย่องประกาศพระนาม

เป็นเวลาที่บริสุทธิ์
เมื่อข้าเทิดทูนพระนามพระองค์
เป็นเวลาที่ข้าเติมเต็ม
ทั้งจิตวิญญาณด้วยความรัก

505. เวลาของเอลียาห์A
(These are the days of Elijah)

นี่เป็นเวลาของเอลียาห์
ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า
และนี่เป็น เวลาของ ผู้รับใช้ โมเสส
ความชอบธรรม ฟื้นคืน กลับมา

และแม้ นี่เป็นเวลา การทนทุกข์
ความกันดาร ความมืด และสงคราม
แต่เรา ยังเป็นเสียง ในที่ไกลโพ้น
ร้องว่า
จงเตรียม หนทาง แห่งพระเจ้า

[ร้องรับ]
พระองค์ จะมา ด้วยเมฆ ท่ามกลาง นภา
ดุจแสง อาทิตย์ แรงกล้า เมื่อเสียงแตร ก้อง ทั่วฟ้า
ยก เสียงขึ้น
ร่วมฉลองปี ของพระองค์
และความรอด จากศิโยน จะเท ลงมา

นี่เป็น เวลาของ เอเสเคียล
กระดูก แห้งได้ฟื้น คืนชีวี
และนี่ เป็นเวลา ของผู้รับใช้ เดวิด
รื้อฟื้น พระวิหาร การสรรเสริญ

และนี่ เป็นเวลา เก็บเกี่ยว ทุ่งนา
ประชากร ทุกคน ทั่วโลกา
และเรา เป็นคนงาน ที่ทรงเลือกไว้
ให้รับใช้
ประกาศ พระคำ ของพระเจ้า

ผู้ทรง อยู่ นิรันดร์ และผู้เส ด็จมา
ผู้ทรง อยู่ นิรันดร์ และผู้เส ด็จมา

506. เหนือโลกาA

แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์
ในที่สูงนั้นชื่นบาน
จักรวาลชื่นชมยินดี
พระสิริของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

เรายกย่องพระนามพระองค์
เราสรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์
ผู้ทรงฤทธิ์เกรียวไกร

พระองค์ทรงยุติธรรม
ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

พระสิริของพระองค์
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ครอบครองอยู่เหนือโลกา

507. ใครA

ฟ้าที่กว้างใหญ่
ใครหรือเอามือขึงมันไว้
น้ำทะเลไกล ใครวัดยาวกว้างเท่าไร อัศจรรย์ในความสร้างสรรค์

พระปัญญาเลิศล้ำเหนือใครพระเจ้าฮาเลลูยา
จากทิศเหนือไปถึงทิศใต้
จะป่าวร้องให้ก้องไป

เพราะผู้ทรงสมควร
แห่งการสรรเสริญ
อยู่กับพวกเรา
ทุกสิ่งที่หายใจ
จงร่วมกันสรรเสริญ

รักที่ยิ่งใหญ่ ใครหรือจะพรากไปจากเรา
สูงหรือกว้างยาว ทุกข์หรือสุข จนหรือมี
อัศจรรย์มั่นคงในรัก ความสัตย์ซื่อ
ไม่เคยผันแปรพระเจ้า ฮาเลลูยา

508. ใจฉันรู้A

ใจฉันรู้ และยอมรับ
ซึมซับด้วยแรงศรัทธา
ประทานดังที่ได้ทรงสัญญา
หลั่งมามาดังฝนเทรดใจ

เมื่อแน่ใจ สิ่งที่หวัง
มีพลัง ให้รอคอย
เป็นจริงอยู่ ในใจ ไม่เลื่อนลอย
จะคอย คอยด้วยใจ ที่พึ่งพิง

สิ่งที่มันเกินกำลังของเรานั้น
พระเยซู พระองค์ทรงทำได้
ด้วยว่า ไม่มีอะไร ยากเกินไป
พระองค์ทรงทำได้ แน่นอน [x2]

ขอโปรดประทาน
ความเชื่อสดใหม่
ใส่ไว้ให้ มันเต็มล้นอยู่
เพื่อให้ใคร ๆ จะได้รู้
พระเยซูทำได้ แน่นอน

509. ได้ยินพระสุรเสียงA

ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
ใจคงไม่อาจขัดขืนได้
เป็นดั่งแสงเฉิดฉาย

ส่องประกายเข้ามาใจข้า
รู้ว่าพระองค์เรียก
เราจะใช้ผู้ใด ใครจะไปแทนเรา
โอพระองค์เจ้า โปรดใช้ข้าไป

ข้าอยู่ที่นี่ยินดีทำตามพระทัย
จะตั้งใจถวายตัว
ด้วยว่าจะเก้าไป
สู่หลักชัยข้างหน้าคราบชีวา
จะเป็นผงคลี

ด้วยว่าเรามีนิมิตเบื้องบน
ช่วยให้คนที่ห่างหลงไป
ให้กลับใจเสียใหม่
มาเชื่อในองค์พระเยซู

510. ข้าได้มองเห็นA

ตาที่มอดบอดใจที่มืดทิด
มองไม่เห็นพระองค์
ข้าได้หลงอยู่ในความบาปที่มากมาย

แต่แสงที่แรงกล้าจากเบื้องบนนั้น
ส่องผ่านความมืดมาถึงข้า
หุบเหวที่ลึกสุด
พระองค์ทรงค้นพบข้า

ข้าได้มองเห็นหนทางกลับสู่พระบิดา
จากแสงแห่งพระคุณยังเบื้องบน
ในความมืดมิด
พระองค์ทรงโอบล้อมด้วยความห่วงใย

พระองค์ทรงอุ้มชูข้า
พระองค์ทรงหวงแหนข้า
เช่นบุตรพระองค์

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศกA
(I'm trading my sorrows)

ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก
ฉันจะเปลี่ยนความอาบอาย
ฉันจะวางสิ่งนั้นไว้
เพื่อยินดีในพระองค์

ฉันจะเปลี่ยนความป่วยไข้
ฉันจะเปลี่ยนความเจ็บปวด
ฉันจะวางสิ่งนั้นไว้
เพื่อยินดีในพระองค์

เราร้องว่า ใช่แล้ว ใช่แล้ว
ใช่แล้วพระเจ้า
ใช่แล้ว ใช่แล้ว ใช่แล้วพระองค์
ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วพระเจ้า
อาเมน

ฉันถูกกดแต่ไม่ถูกเหยียบ
ถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทิ้ง
ถูกทุบตีแต่ไม่ถูกทำลาย

ฉันได้พรแทนคำแช่งสาบ
เพื่อพระสัญญาจะเป็นจริง
ความยินดีพระองค์เป็นกำลังของฉัน

แม้ความเศร้าโศกอาจอยู่ตลอดคืน
ความยินดีก็มาตอนเช้า

512. บนบัลลังก์A

เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตร
ของพระองค์
ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา

เสียงน้ำมากหลาย
ฟังคล้ายเสียงของพระองค์
แสงอาทิตย์กล้า
ดังพระพักตร์ของพระองค์

พระสิริฉายส่องดังโลกาพระบารมีเฉิดฉายอย่างไม่อาจมีคำคำใด
บรรยาย
ขอพระเกียติจงเป็นของพระองค์
ผู้ทรงประทับบนบัลลัง

513. สาธุการพระนามในแผ่นดินA
(Blessed be Your name)

[1] สาธุการพระนาม
ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ
สาธุการพระนาม

สาธุการพระนาม
เมื่อฉันหลงในแผ่นดินอ้างว้าง
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาน
สาธุการพระนาม

ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา
ฉันขอสรรเสริญ
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา
ฉันยังสรรเสริญ

[ร้องรับ]
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

[2] สาธุการพระนามเมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนาสาธุการพระนาม

สาธุการพระนาม
นบเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม
สาธุการพระนาม

ทรงให้และทรงรับไป [x2]
แต่ฉันขอตัดสินใจ
จะสรรเสริญเรื่องไป

[ร้องรับ]
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

514. องค์สูงสุดA
(Above all powers)

ทรงอยู่เหนือฤทธา และกษัตรา
ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสร้างมา
สูงส่งกว่าปัญญา และหนทางของประชา
ทรงสถิต ที่นี่ ก่อนทั้งโลกา

ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ และอาณาจักร
สิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้น ที่โลกเคยเจอ
ยี่งกว่ากองคลัง และทรัพย์ทั้งสิ้นที่มี
หาสิ่งใดมาเทียบ เปรียบค่าพระองค์

ตรึง กางเขน เก็บวางในอุโมงค์
ทรงพลีพระชนม์ถูกทอดทิ้งเดียวดาย
เหมือนกุหลาบ ย่ำยีจนจมดิน
รับบาปปวงชน
และไม่ลืมข้า องค์สูงสุด

515. ส่งการฟื้นฟูA

โปรดฟังเสียงเราเราทูลขอ
เรากระหายพระองค์ โปรดทรงสัมผัส
โปรดอยู่ท่ามกลางเรา
เราต้องการพระองค์
ขอพระองค์มาเทการฟื้นฟู

เราต้องการเคลื่อนไป
บนคลื่นแห่งพระสิริ
มีชีวิต สถิตในพระคุณ
ฟื้นใจเรา องค์ทรงฤทธา
ให้โชติช่วงดั่งเปลวไฟ

เราอยากให้พระองค์
เยี่ยมเยียนพวกเรา
นมัสการต่อหน้าพระองค์
พระเยซูขอการฟื้นฟูเทมา ณ ที่นี่

516. ถึงกระนั้นAm

ยินดีแสนเปรมปรีดี
เมื่อได้อยู่ในรักพระองค์

รื่นรมย์ในสันติสุขในพระองค์
แห่งความรอดของข้า
จะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตาม
จะเกิดกำแพงขวางกันได้

ถึงกระนั้นข้าก็ยังมีพระองค์
จะไม่หลงห่างหายไปไหน
แม้หนทางยากลำบากเพียงใด
ข้าจะยืนอยู่เคียงข้างพระองค์

ถึงกระนั้นก็ยังเปรมปรีดีในพระเจ้า
เปี่ยมด้วยรักล้นเต็มหัวใจ
ใครร่าเริงไม่ยอมละโหยโรยลา
(ฟื้นใจข้าสู้กับปัญหา) [x2]

สุขใจอิ่มเอมใจเมื่อวางใจ
เมื่อวางใจในรักพระเจ้า
มั่นใจไม่ทอดทิ้ง
อยู่กับข้าชั่วนิรันดร์

517. ไม่เคยลืมที่ได้ตัดสินใจA

ไม่เคยลืมที่ได้ตัดสินใจ
ออกไปพร้อมทำงานรับใช้พระเยซู
สุขและทุกข์อย่างไรจะเก้าไป
ชีวิตได้พบได้เจอรอยยิ้มและน้ำตา

พวกเราจะอธิษฐาน
เพราะพระเยซูสัญญา
จะอยู่กับเราตลอดเวลานำเราไปเพื่อให้เกิดผล

จะออกไปทุกแห่งหนในประเทศไทย
สุดชีวิตสุดใจเราจะสู้ทน
แม้มันจะหนักเท่าใด
ต้องเดินอีกแสนไกล
พร้อมจะไปจนสุดปลายแผ่น ดิน

518. หัวใจผู้รับใช้Am

สุดรักและสุดหวง ถนอมดังแก้วตา
ดุจดังบิดาที่รักลูก ปลูกฝังสร้างชีวิต อุทิศทั้งจิตใจ
หวังเพียงให้เจ้าเติบโต

จากวันที่เกิดมา ลูกจ๋าพ่อห่วงใย
ดูแลอยู่ใกล้ไม่ทิ้งห่าง
เมื่อยามมีปัญหา
เข้ามาช่วยแก้ไข
นี่แหละหัวใจผู้รับใช้

[ร้องรับ]
จะทุ่มเทร่างกาย จิตใจและวิญญาณ
ทุกโมงยามสั่งสอนเทศนา
ด้วยมานะและอดทน
ต่อสู้ไม่เคยหวั่น
ในใจนั้นหวังเพียงเจ้าเติบโต

ไม่ว่าเป็นหรือตาย กลับกลายเป็นผงคลี
จะไม่หนีจากทางที่มุ่งหวัง
เปี่ยมพลังที่ฝังใจ
หลักชัยที่หมายมั่น รอวันนั้นรางวัลแห่งศักดิ์ศรี

สุดรักสุดบูชา เสาะหาน้ำพระทัย
ถ่อมจิตใจในพระเจ้า
เชื่อฟังพระบัญชา
สั่งว่าจงเลี้ยงดู ฝูงแกะที่เราได้มอบหมาย

ไม่คิดจะท้อแท้ หากแม้กายเสื่อมไป
แต่จิตใจจำเริญขึ้น ต่อสู้สุดกำลัง
แข่งขันถึงจุดหมาย
จนชีพวายใต้กางเขน

520. องค์พระบารมีB
(King of Majesty)

ทรงรู้ว่ารักพระองค์ทรงรู้ว่าข้าต้องการ
รู้จักมากยิ่งขึ้น
มากกว่าที่เคยสัมผัส

ทุกถ้อยคำออกจากใจ
ไม่เสแสร้งแต่งเติมเอง
ข้าอยู่เพื่อพระองค์
ข้าขอมอบถวายชีวิต

องค์พระบา ร(ะ)มี
ใจข้าปรา รถ(ะ) นา
อยู่กับองค์พระเจ้าขิงข้า
อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เยซูพระผู้ ช่วยให้รอดของข้า
ตราบชั่วนิรันดร์นิจนิรันดร์
ข้าขอถวายคำสรรเสริญ

521. จงมีความเชือในพระองค์Bm

จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด
พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง [x2]

มีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้
เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
ร่วมความเชื่อร่วมใจ
ร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช
จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์

ดูคนนั้นที่เขาหาย
พระเยซูทรงรักษา
ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป
มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู

522. ราชาแห่งดวงใจBb

พระสิริเป็นของพระองค์
พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ข้าขอนมัสการ
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ โห่ร้อง
 เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

ข้าจะนมัสการ 
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
ข้าขอถวาย วิญญาณ
จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ

523. บ่มีผู้ใดจะเปรียบปานพระเจ้าBm

บ่มีผู้ใดจะเปรียบปานพระเจ้าของลูก
ทรงนำพบสันติสุข
ในรักแท้ที่ไม่เหมือนใคร
ลูกเป็นคนชีวิตได้มีความหมาย
แสนสุขใจที่มีพระองค์

บ่มีผู้ใดสิ่งใดหรือใครทั้งสิ้น
มาเติมหัวใจที่บิ่นแหลกสลายได้ดังพระองค์

ทรงเติมทรงสร้าง
ทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมั่นคง
ขอบคุณในความซื่อตรง
ที่พระองค์ทรงนำตลอดมา

ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันย์
ทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมา
พระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกครา
เป็นความชื่นบานยามล้า
ให้ลูกมีกำลังก้าวไป

บ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูก
อยากเดินในทางที่ถูก
โปรดปกป้องคุ้มครองผองภัย

ขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจ
มอบจิตวิญญาณใจกาย
ถวายองค์ผู้ทรงรักจริง

524. ได้ยินบ่เน้อBm

ได้ยินบ่เน้อได้ยินเสียงพระเจ้าเอิ้น
ย่อนห่วงเฮาเหลือเกินจังมาเอิ้นหมู่เฮาสั่นตัว
ย่อนฮักเฮาหลายทรงมาตาย
แทนความบาปชั่ว
บ่ได้เว้าเล่นเว้าตั้วอยากให้เจ้าฟ้าวตัดสินใจ

อยากเว้าให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลา
วันหนึ่งพระเยซูกลับมา
พวกเจ้าทั้งหลายสิเฮ็ดจังได๋
เอาข่าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไข
บ่ว่าบาปน้อยบาปหลาย
พระเยซูไถ่เฮาได้ทุกคน

พระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิด
เพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดิน
กลับใจสาเจ้ามารับเอาอย่าหมางเมิน
สิได้ไปสวรรค์เวิ้นเวิ้นขอเชิญให้รีบกลับใจ [x2]

525. เจ้าสาวC

ไม่มีอะไรที่ข้ารักไม่มีอะไรจะยึดถือไว้
เป็นของข้า แม้แต่ชีวิตนี้
ค่ำคืนหรือเช้าข้าเฝ้าคอย
เนิ่นนานเพียงใดจะพร้อมเมื่อถึงวันเวลา
จะได้พบที่รักของข้า

ข้าจะรอจะรอจนพระองค์ทรงกลับมา
ตามพระสัญญา
กลับมารับเจ้าสาวของพระองค์
ข้าจะรอจะรอจนวันที่ข้าได้เห็นพระพักตร์
จะรักษาความบริสุทธิ์ไว้
เพื่อเป็นของพระองค์ผู้เดียว

526. เพราะทรงเรียกข้าC

เตรียมใจ ของข้าพระองค์
ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์
ให้บริสุทธิ์ ดังทอง บริสุทธิ์

ล้างใจ ของข้าพระองค์
ให้เป็น ดวงใจ ขาวสะอาด
ให้ตัวข้า แยกออกมา
เพื่อพระองค์

เพราะ ทรงเรียก ข้า
เป็นเคื่รองบูชาเป็นของพระองค์
เพราะ ทรงเรียกข้า
ให้บริสุทธิ์ ให้บริสุทธิ์

เปลี่ยนความคิด ของข้า
ให้เป็นเหมือนดังพระองค์
เปลี่ยนจิตใจ ของข้า
ให้มีความ งดงาม

527. เพลงถวายตัวC

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา
ได้ยินเสียงเรียกมาจากเบื้องบน
เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู
เร้าภายในด้วยความสุขล้น
บอกฉัน เบื้องบนให้ฉันถวายตัว

หมดใจ เรียกร้องให้เททั้งหัวใจ
หมดกาย เรียกร้องให้มอบถวาย
หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ
อยากให้ตัดสินใจ
ฉันพร้อมจะไปฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

528. เรามาเต้นรำC
(Hear our praises)

เรา มาเต้นรำ ในบ้านหลังนี้
ให้ท้องถนน เปรมปรีดิ์ ทั่วกัน
มวล มนุษย์ กราบองค์พระเยซู
นมัสการ และอธิษฐาน

คำสรรเสริญจาก เสียงของพวกเรา
ถึงพระเจ้าไป ไกลลับฟ้า
จากภูเขาสู่ เหวลึกที่สุด
ถึงยังสวรรค์ ชนทุกชาติ

ไม้ กางเขน ที่เรารับแบกไว้
ขอ ให้เรา เป็นแสงสว่าง
พระ สิริพระเจ้า เต็มท่วมท้น
เหมือน ดังน้ำ ในท้องทะเล
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

529. โมทนาขอบพระคุณC

โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า
เพราะพระองค์ ได้ทรงกระทำ สิ่งมากมาย
โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า
เพราะพระองค์ ได้ทรงกระทำ สิ่งมากมาย [x2]

ธารน้ำและเหล่าฝูงปลา
หมู่นกในท้องฟ้าไกล
ถูกบันดาลอย่างสวยงามโดยพระองค์
ในพระทัยเต็มด้วยรัก
จับผงคลีด้วยพระหัตถ์
ใส่ลมปราณของพระองค์ในตัวเรา

ความดีงามรักมั่นคง
ติดตามเราไปทุกวัน
นำพาใจให้รู้ทรงเดินเคียงข้าง
รดน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ
ทรงฟื้นฟูกำลังใหม่ไม่ขาดสิ่งใด
เมื่อเรา มีพระองค์

530. กล่าวคำว่ารักC

[1] กล่าวคำว่ารัก ยากหรือไร กับคนที่ใจ เรารู้จริง
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก

[2] กับคนที่เขา ได้ยอมพลี มอบดวงชีวี เพื่อพวกเรา
ส่งใจให้เขา กล่าวคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ

อยากกล่าวว่ารักพระองค์อยากกล่าวว่าทรง ยิ่งใหญ่
กล่าวมาจากใจบอกกับใครๆที่ใจเรารู้

ที่ใจเรารักช่างมากมายและเราถวายคำสดุดี
ในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไป

531. ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยอยู่ ผู้ที่อ่อนล้าC

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยยู่
ผู้ที่อ่อนภาระแสนหนักหมดสิ้น
ทุกอย่างจงนำมาให้เรา [x2]

และจงมารับแอกของเรา
จงมารับแอก ของเรา
แล้วท่านทั้งหลาย จะหายเหนื่อย
แล้วท่านทั้งหลายจะ เป็นสุข

และเราจะเปลี่ยนความเศร้าโศก
เป็นความชื่นชมยินดี
จงเข้ามาหาเรา
เจ้าจะหายเหนื่อย

532. เมตตาชื่นใจC

พระเจ้าเราสารภาพว่าเรานั้นอ่อนแอ
หมดสิ้นเรี่ยวแรงพระองค์เป็นกำลัง
เราไม่มีสิ่งใดๆมามอบให้พระองค์

เรามาที่พระบาท
เพื่อร้องขอทรงช่วยเรา
ดวงใจสลายและวิญญาณสำนึกผิด
พระองค์ไม่ทรงเมินเฉย

พระทัยที่เมตตา
เต็มด้วยรักอันมากมายขอโปรดหลั่งแม่น้ำ
ในพระวิญญาณเราร้องทูล

ขอพระเมตตามาจากเบื้องบน
เมตตาชื่นใจจากเบื้องบน
เมตตาใหม่ให้เราทุกวัน
ขอโปรดหลั่งลงมาเราทูลขอ

533. พระเจ้าทรงครอบครองC
(Lord, reign in me)

พระองค์ทรงครอบครอง เหนือทั่วโลกา
ครอบครองเหนือทะเล
ครอบครองเหนือตะวัน
เพียงสิ่งเดียวที่ใน ใจเราต้องการ
ขอโปรดครอบครองใจเราอีกครา

ขอพระวิญญาณ ครอบครองใจเรา
เหนือความขวัญใด แม้ในยามมืดมน
ทุกสิ่ง ฉันมี คือเพียง พระองค์
ขอโปรดครอบครองใจเรา อีกครา

โปรดครองเหนือถ้อยคำ
เหนือความคิดในใจ ขอให้ชีวิตเรา
สะท้อนความงามพระองค์
พระองค์มีค่าเกิน สิ่งใดในโลกา
ขอโปรดทรงครองใจเราอีกครา

534. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่G
(How great is our God)

พระเจ้าทรงพระสิริ สวมทับในความยิ่งใหญ่
ให้เราชื่นใจยินดี [x2]
โอบล้อมด้วยความสว่าง
ความมืดไม่อาจกล้ำกราย
พระสุรเสียงครั่นคร้าม [x2]

[ร้องรับ]
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
ร้องสรรเสริญ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
และข้าจะพบพระคุณ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

ดำรงอยู่นิจนิรันดร์ ชีวิติอยู่ในพระหัตถ์
เบื้องต้นและเบื้องปลาย ตลอดชั่วชาติพันธุ์
ทรงตรีเอกานุภาพ
พระเจ้า พระบุตร พระวิญญาณ
ดุจแกะและดุจสิงห์ ทรงลงมาเพื่อไถ่

นามเหนือนามใดๆ
สมควรสรรเสริญ
จิตใจข้าร้อง พระเจ้า
ทรงยิ่งใหญ่ [x2]

[ร้องรับ]
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
ร้องสรรเสริญ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
และข้าจะพบพระคุณ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

535. รักของพระองค์C

รักของพระองค์กว้างใหญ่พอ
พอที่จะล้อมกอดตัวเรา
รักของพระองค์มั่นคงพอ
พอที่จะโอบอุ้มตัวเราไว้กับพระองค์

โอความรักของพระองค์
อบอุ่นใจไม่เสื่อมคลาย
ชีวิตเรามีรักพระองค์
ทำให้ใจเราเติมเต็ม

ดั่งน้ำพุที่พุ่งล้นนำรักไหลออกไป
เราดื่มรักของพระองค์
และไม่เคยกระหายอีก
เปลี่ยนชีวิตให้มีพระพร
แตะต้องหัวใจคนมากมาย

536. อยู่บนกางเขนC

ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน
ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า
บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้
ความกลัวทั้งสิ้น
พระองค์ทรงรับไว้เอง

พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา
จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา
ความทุกข์ทรมานสิ้นสุดอยู่บนกางเขนพระองค์
แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์

พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา
เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง
ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ
พระองค์รับเอาไว้
(ทรงฟื้น ใจ ข้าใหม่)

537. เปลี่ยนA

สิ่งดีๆมากมาย ที่พระองค์ประทานให้ข้า
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทำอะไร
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่ จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
หากชิวิตจะสิ้นสุดลงแล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร

ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
กำหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ
ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คน ทุกๆคน

[สุดท้าย]
ขอพระองค์ใช้เรา
ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
ทรงนำทางผู้คน มากมาย
นับล้านคน

538. เยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่Cm

[เกริ่น]
เยซูนี้คือพระเจาผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์
เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์
ขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์
ทรงดำรงฮักบ่สิ้นสร้างชีวินเฮาขึ้นใหม่
ขอเชิญท่านวางใจ
มาเชื่อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ้ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชาย

[ร้อง]
พระเยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงยอมตายไถ่เราบนกางเขน
เพื่อทุกคนที่เชื่อพ้นบาปเวร
ให้เราเป็นบุตราผู้ทรงธรรม์
ทางใดหนอจะช่วยให้พ้นบาป
เยซูทราบได้ตรัสเป็นทางนั้น
เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์
เพียงแต่ท่านเชื่อวางใจในพระองค์

[ลำ]
จงฟังไว้ทางได๋สิจริงท่อ
อยากให้พบให้พ้อทางรอดสู่สวรรค์
แค่เจ้านั้นยอมให้เพิ่นครองใจ
ฟังเด้อหญิงเด้อชายเดี๋ยวสิสายเกินแก้

[ร้อง]
พระเยซูจะประทานสันติสุข
หากใครทุกข์จงวางทุกปัญหา
ทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพา
รับรองว่าพระองค์ทรงช่วยทัน
พี่น้องครับกลับใจรับเชื่อเถิด
ข่าวประเสริฐถึงเราจงสุขสรรค์
เชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์
เยซูนั้นสัญญาไม่ทิ้งเรา

[ลำ]
เชิญเด้อเจ้า หมู่เฮา น้อยใหญ่
เชิญเด้อเจ้า มารับเอาชีวิตใหม่
พระเยซู ซ่อยได้ ปัญหาเจ้า แน่นอน
ยามเดือดฮ้อน เพิ่นบ่ปล่อยหนีไกล
ขอเพียงวางใจ มาเชื่อ ในเยซูเจ้า

539. หัวใจการนมัสการD
(The heart of worship)

[1] เมื่อเสียงเพลงจางหาย สุดท้ายไม่มีอะไร
เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
เข้ามาเพื่อถวาย ของล้ำค่าที่มี
เพื่อเป็นที่โปรดปราน

ถวายพระองค์มากกว่าเพลง 
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
ทรงค้นลึกลงภายในใจ
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่
พระองค์มองลึกในหัวใจ

ฉันขอหวนคืนสู่ ใจ นมัสการ
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู
ขอทรงอภัย สิ่งที่ ฉัน พลั้งพลาดไป
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู

[2] พระองค์ทรงล้ำค่า หาใครมาเทียบเทียม
ไม่มีใครเปรียบปาน
แม้ว่าฉัน อ่อนแรง พระองค์เป็นกำลัง
เป็นดั่งลมหายใจ

ถวายพระองค์มากกว่าเพลง 
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
ทรงค้นลึกลงภายในใจ
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่
พระองค์มองลึกในหัวใจ

ฉันขอหวนคืนสู่ ใจ นมัสการ
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู
ขอทรงอภัย สิ่งที่ ฉัน พลั้งพลาดไป
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู

540. เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการD

เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ
เรามาเพื่อชื่นชมยินดี
เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่
ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์

เพราะพระเยโฮวาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
องค์จอมราชาและอยู่เหนือพระใด
องค์พระศิลาแห่งความรอดของเรา
เราร้องเพลงเต้นรำนมัสการ
และชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์

ที่ลึกของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์
ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์
เราร้องเพลงเต้นรำนมัสการ
และชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์

เพราะพระเยโฮวาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
องค์จอมราชาและอยู่เหนือพระใด
องค์พระศิลาแห่งความรอดของเรา
เราร้องเพลงเต้นรำนมัสการ
และชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์

541. พระเจ้าของทุกสิ่งD

[1] สรรพสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า สรรพสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ
สรรพสิ่งภายใต้แผ่นดิน ต่างร้องว่า
ฮาเลลูยา จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
ทรงเป็นผู้เดียวที่ไถ่ให้รอดได้
พระเจ้าของทุกสิ่ง ทรงเป็นองค์พระเจ้า
ทรงประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระหัตถ์
ถูกยกขึ้นให้สูงกว่าทุกสิ่ง
พระเจ้าของทุกสิ่ง
ทรงเป็นองค์พระเจ้าของทุกสิ่ง

[2] ทุกชีวิตบนแผ่นดินโลก
ทุกชีวิตบนฟ้าสวรรค์
ทุกวิญญาณที่เชื่อพระนาม
ต่างร้องว่า
อาเลลูยา อาเลลูยา [x2]

เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
ทรงเป็นผู้เดียวที่ไถ่ให้รอดได้
พระเจ้าของทุกสิ่ง ทรงเป็นองค์พระเจ้า
ทรงประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระหัตถ์
ถูกยกขึ้นให้สูงกว่าทุกสิ่ง
พระเจ้าของทุกสิ่ง
ทรงเป็นองค์พระเจ้าของทุกสิ่ง

542. โปรดเทการเจิมD

ขอเชิญองค์พระวิญญาณ ประทับอยู่ในดวงใจ
โปรดเทความรักยิ่งให้ เทการเจิมพระองค์ลงมา
ข้าขอนมัสการ ด้วยวิญญาณและความจริง
โปรดเจิมด้วยพระสิริ
เจิมด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ

โปรดเทการเจิมลงมา เติมเต็มชีวิตข้า
ด้วยฤทธิ์องค์ประวิญญาณ
ช่วยรักษาเยียวยาดวงใจ
โปรดเทการเจิมลงมา เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า
อยากให้พระองค์นำพา
โอบอุ้มข้าไว้นานเท่านาน

543. ความรักอัศจรรย์D
(Amazing love)

ฉันได้รับการอภัยเพราะพระองค์ถูกทอดทิ้ง
ฉันได้เป็นที่ยอมรับทรงยอมรับการประณาม
ฉันมีชีวิตอยู่พระวิญญาณสถิตภายใน
เพราะทรงมรณาและเป็นขึ้นอีกครั้ง

ความรักอัศจรรย์นั่นเป็นจริงหรือ
ที่องค์ราชาทรงพลีชีพเพื่อฉัน
ความรักอัศจรรย์ฉันรู้ว่าจริง
ขอถวายด้วยความยินดี [x2]
ทุกสิ่งที่ฉันทำถวายเกียรติพระองค์
ทรงเป็นราชาเยซูทรงเป็นราชา

544. คำสรรเสริญมาจากดวงใจD
(Love You so much)

คำสรรเสริญมาจากดวงใจฉัน
ทุกครั้งคิดถึงพระองค์ จิตใจชื่นบาน
เพราะรักพระนาม พระเยซู
เพราะรัก พระองค์

เพราะรักพระองค์ จึงสรร(ระ)เสริญ
เพราะพระนามพระองค์
เป็นดั่งที่คุ้มภัย
เพราะรักพระนาม พระเยซู
เพราะรักพระองค์

จิตใจฉันอยากบูชา
อยากจะสรรเสริญทุกเวลา
อยากจะถวายพระบา รมี

อยากชมพระพักตร์
อยากชูใจ อยากส่งเสียง
สรรเสริญต่อสวรรค์
พระองค์เป็นป้อมปราการของฉัน

545. จงเตรียมหนทางD
(Prepare the way of the Lord)

พระองค์มาให้มืดมิด
เต็มด้วยความสว่าง
พระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท

พระองค์มารักษารื้อฟื้นเยียวยาใจ
และเราขอประกาศ
เวลาของพระเจ้า

จงเตรียมหนทาง
จงเตรียมหนทาง ให้แด่พระผู้ไถ่
จงเตรียมหนทาง
จงเตรียมหนทาง ต้อนรับผู้ฟื้นใจ

เตรียมใจ เราให้พร้อม
เตรียมครอบครัวของเรา
ประชากร พระเจ้า ผู้ชอบธรรม
จงเตรียมหนทาง

พระองค์มา นำข่าวดี มายัง ผู้ทุกข์ใจ
พระองค์มา ปลอบโยน เล้าโลม จิตใจ
พระองค์มา ด้วยฤทธา แห่งการรักษา
และเรา ป่าวประกาศ เวลาของพระเจ้า

จงเตรียม หนทางของพระเจ้า
จงเตรียม จงเตรียม ความคิด
ของพวกเรา ให้พระองค์
จงเตรียม ชีวิต หนทาง

546. ชนชาติที่รักสงบฟังเสียงพระเจ้าD

ชนชาติที่รักสงบฟังเสียงพระเจ้ากำลังตรัส
เรียกเรากลับเป็นของพระองค์อีกครา
เติมใจให้เต็มด้วยน้ำพระทัยพระองค์
อดทนความยากลำบากที่เพียงชั่วคราว

เพราะพระคริสต์ทรงดำรง อยู่
วันนี้ วานนี้ และสืบไป
วันหนึ่งเมื่อ พระองค์เสด็จมา
ทุกทุกหัวเข่า จะก้มกรานลง กราบ

กับบรรดา ผู้ยืนหน้า บัลลังก์
ทุกภาษาต่าง สรรเสริญ พระผู้ไถ่
ตลอดไป เป็นนิตย์ หน้าบัลลังก์
เราจะร่วมกัน นมัสการ

547. ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์D

ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์
ข้าเข้ามาได้โดยพระคุณของพระองค์
ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้
ในอ้อมพระหัตถ์
น้อมวันทาองค์ราชาของข้า

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
จากส่วนลึกของดวงใจร้องทูลว่าข้า ขอบพระคุณ

พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว
ที่ช่วยข้าได้ข้าวางใจเชื่อพระองค์
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า
ทรงยื่นพระหัตถ์ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

548. ทุกๆ สิ่งD

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์

พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจ
พระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มีความหมาย
ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์

549. พระเจ้าดีต่อฉันD

เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน
ในวันที่ฉันล้มลง
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป

ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
ช่วยเติมเต็มฉัน
ช่วยให้มันผ่านพ้น
และใจร้องบอกกับฉันว่า

พระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉัน
ในวันที่อ่อนล้าแต่ทรงทันเวลาเสมอ
ไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉัน
ทรงดีดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอ

550. พระเยซูดวงใจร้องเรียกหาD
(Jesus, lover of my soul, all consuming fire)

พระ เยซู ดวงใจ ร้องเรียกหา
ไฟที่ผลาญ เผาเรา อยู่ที่พระ องค์
พระเยซู อยากบอกพระองค์ว่า
ข้าจะตามพระองค์จนสิ้นชี วา

จะมีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์
ที่กาลก่อน
อดีตกาล ทั้งสิ้น ยกย่อง พระองค์
อัลฟาและ โอเมก้า พระองค์รักข้า
และข้าจะอยู่ร่วมกับพระองค์เรื่อยไป

คิดถึง แต่พระองค์ พระเยซู
มอบทั้งสิ้น แด่พระองค์
เพื่อพระสิริ และพระเกียรติ
ไม่คิด เอาแต่ใจ

ไม่ให้ พระองค์ ทำตาม
หัวใจข้า
เป็น พระเจ้า ผู้เดียว
ที่ข้า ถวายใจ ในทุกทาง

551. พระเจ้าทรงสถิตกับฉันD

ฟ้ากว้าง สุดปลาย แผ่นดิน
พื้นราบ และพื้นทะเล
ทั้งโลก และเมืองสวรรค์
อยู่ใต้พระหัตถ์ พระองค์

แม้โลก เปลี่ยนแปลง หวั่นไหว
เชื้อชาติ สับสน วุ่นวาย
พระเจ้า เป็นที่ลี้ภัย
เป็นกำลังแก่เรา [x2]

ส่วนฉัน จะเชื่อวางใจ
พระองค์ เป็นที่ลี้ภัย
จะไม่มีสิ่งใดมาก ล้ำกลาย
[x2]

แม้ฟ้าจะแปรเปลี่ยน
ขุนเขาจะคลอนแคลน
ฉันไม่มีอันตรายพระองค์สถิตกับฉัน
ทรงอยู่เคียงข้างฉัน
(เพราะพระองค์สถิตอยู่กับฉันตลอดไป)

552. อยากเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้าD

โปรดรินรักชโลมหัวใจ
สัมผัสทุกดวงวิญญาณ
ด้วยพระทัยที่ทรงสงสารห่วงใย
ขอประทานรักไหลลงสู่ประชา

อยากจะเห็นคนไทย นมัสการพระเจ้า
อยากจะเห็นคนไทย นมัสการพระเจ้า
เราร้องออกพระนาม ด้วยสุด หัวใจ
อยากจะเห็นคนไทย
นมัสการพระเจ้า

เปล่ง คำ อธิฐานของเรา
เป็น กลิ่นหอม ถึงเบื้องบน
จากดวงใจที่วอนขอพระเมตตา
ขอชนชาตินี้รอดในหัตถ์
พระองค์ทุกวัน

553. เชิญมานมัสการDm

[ลำเต้ย]
ฟังดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญเชิญขอเชิญทุกท่าน
มานมัสการนมัสการสรร(ระ)เสริญร่วมกัน แด่องค์จอมราชา
ราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลิน
ร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้า [x2]

[ลำ]
พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่
ทรงเกรียงไกรไม่มีเปลี่ยนแปลง
พระองค์ทรงฤทธาคักแท้สมควรคู่สรรเสริญ
เสียงฮ้องเอิ้นแด่พระเยโฮวาห์กษัตรา
ที่บ่มีไผเทียมเปรียบปานได้

พระองค์ครองอยู่ ให้ภูเขา แม่น้ำ
ทะเลฮ้องส่งเสียง ทรงเที่ยงแท้ ยุติธรรม
หนักหนา พระองค์ทรงเมตตา แสนดี เหลือล้น
ทรงเริ่มต้น สรรพสิ่ง ทุกอย่าง
พระองค์เป็นผู้สร้าง แผ่นฟ้า สวรรค์
ให้ทุกท่านมา ฮ้อง ซ่งสรรเสริญ

[เต้ย]
ได้ยินเสียงเพลงก้องให้เฮามองดูพระเจ้ายิ่งใหญ่
ทุกๆสิ่งที่หายใจได้จงก้มกราบนมัสการ
เปล่งเสียงชื่นบานแด่องค์พระเจ้า
นมัสการพระเจ้าสุดใจของเราเวลานี้

554. ขอบอกข่าวดีDm

ขอบอก พี่น้อง ทุกคน ข่าวดี
สุขล้น เชิญ ท่านรับเอาเถิด
พระเยซู พระผู้ประเสริฐ
ได้ลงมาเกิด ไถ่เราให้พ้นเวร

ทรงเป็น ผู้ช่วยโลกา
ทรงเสด็จมา ไถ่บาป แทนเรา
เรามี ความหวัง ไม่เศร้า
ขอเชิญพวกเรารับเชื่อกลับใจ

[ลำ]
หญิงชายเอ๋ย ชายหญิงเอ๋ย หันมา พี้แหน่ อย่าได้เปิดแท้แล้
คือแย้ตื่นเสียม เตรียมใจเจ้า เอาองค์พระเยซู ผู้สินำหมู่เฮา

ไปเมืองสวรรค์ฟ้า
มาทางพี้มาดีใจชมชื่น
สิได้คืนกลับบ้านเมืองฟ้า
สู่สวรรค์ เพราะฉะนั้น ให้เจ้า
อ่วย คืนมา กลับใจสา เด้อเฮา มารับ
เอาพระองค์ไว้

จะสุขใจถ้าเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเรา มองเห็นทางสว่างไสว
พระเจ้า จะนำเรา ก้าวไป ปัญหาทุกข์ภัย ทรงช่วยทันเวลา

[ลำ]
ฟังเอาไว้เอาไว้ ให้ฟ้าวกลับใจ
รับเชื่อสาก่อนสิบ่ได้เดือดร้อน
ขอวอนท่านพึ่งพระคุณนั่งอยู่
พู้นได้ ยินบ่คนฟังชีวิตยังมีหวังคั้นเชื่อในเยซูเจ้า

555. พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าDm

พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
เป็นพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา
ร้องเพลงยินดี
ร้องเพลงสรรเสริญ
เพราะว่าเรากำลังมีชัย

เราจะยินดี เราจะเปรมปรีดิ์
เพราะชัยชนะที่พระองค์ประทาน
เราจะเริงโลด เราจะสรรเสริญ
ร่วมฉลองความมีชัย

ร้องสรรเสริญพระเจ้า
เป็นนักรบกล้านำหน้าเรา
ร้องด้วยความยินดี
ที่ทรงประทานชัยชนะ

ฮาเลลูยาร้องฮาเลลูยา
มีชัยชนะร่วมกับพระองค์
ฮาเลลูยาด้วยความรักพระองค์
ทรงรื้อฟื้นข้า ขึ้นใหม่ด้วยรัก

556. สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่E

สรร(ระ)เสริญพระนาม พระเจ้ายิ่งใหญ่
สรร(ระ)เสริญ องค์พระเยซู
สรร(ระ)เสริญพระนาม องค์พระผู้ไถ่
องค์ ผู้ทรง พระชนม์ [x2]

เยนยอพระเกียรติ พระองค์
พระผู้ทรง ชอบธรรม
พระองค์ ยิ่งใหญ่
ประทับบนบัลลังก์

คำสรรเสริญสาธุการ คำโมทนาพระคุณ
พระสิริ จงเป็นของพระองค์ เป็นนิตย์
ขอซ้อง สรรเสริญ พระนาม
พระองค์ ผู้ทรงพระชนม์
ถวายเกียรติองค์พระเยซู พระเจ้าของข้า

557. เยรูซาเล็มใหม่E

ในใจข้ารอคอย จะได้เห็นการเสด็จมา
เชื่อคำสัญญา ใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว
ข้าเฝ้ารอ พระองค์กลับมา กลับมารับข้า
เมื่อข้าได้ขึ้นไป จะได้เห็นตามพระสัญญา

ใจข้ารอคอย จะได้เห็นการเสด็จมา
เชื่อคำสัญญา ใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว
ข้าเฝ้ารอ พระองค์กลับมา กลับมารับข้า
เมื่อข้าได้ขึ้นไป
จะได้เห็นตามพระสัญญา

พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียม
แผ่นดินใหม่ไว้
เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย
พระราชาประทับบนบัลลังก์
พระพักตร์ของพระองค์
ส่องแสงงดงามตระการตา

ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว
มีผู้คนมากมาย
ในเมืองเยรูซาเล็มใหม่
ร่วมร้องเพลงดีใจ
เปล่งเสียงไชโย (เฮ้)

558. ข้าเปล่งเสียงโห่ร้องE

ข้าโมทนาพระคุณ
จากส่วนลึกด้วยใจศรัทธา
ยามใดใจอ่อนล้า
เสริมกำลังเรี่ยวแรง

วันเวลาเปลี่ยนไป
ความสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
ความรักพระองค์สำแดง
ส่องนำหน้าขาดินไป

จะไม่เดินห่างไกล
ขออยู่ในความรักพระองค์
จะเปล่งเสียงโห่ร้อง
ด้วยหมดสิ้นสุดกำลัง
จิตวิญญาณของข้า
โมทนาพระองค์

ด้วยความรักความชอบธรรม
ทรงนำข้าพระองค์ทุกวัน
ขอวางใจและหวัง
และจะยึดพระคำเอาไว้
วันที่ข้าอ่อนแรง จะเสาะหา

ความรักพระองค์ฟื้นใจ
กลับมีพลังอีกครา
พระองค์เป็นที่รักของข้า
เพียงพระองค์ที่ข้าบูชา
มอบถวายใจ

559. พระองค์ดีA
(You are good)

พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป ความชอบธรรม นำข้าใกลพระองค์
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้า
เหมือนพระองค์

ในทุกทุกวัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง เทใจ ข้า นมัสการ
พระองค์ดี พระองค์ดี ทรงแสนดี
พระเมตตาดำรง นิจนิรันดร์ [x4]

เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด
ความงดงามไม่มีลบเลือน
พระเมตตาทรงดำรงอยู่
ตลอดกาล [x2]

560. เมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันD

[1] เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน
เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน
มีพระพร ที่ไหลลงมาให้เราทุกคนพระองค์เติมให้เต็มล้น
เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว

[2] ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี
ยอมอภัย สิ่งที่ไม่เข้าใจกัน
มือที่เคยอ่อนล้า เข้ามาประสานรวมกัน
ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
พระองค์จะบัญชา พระพร หลั่งไหล ชโลม ผู้คนอีกมากมาย
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อประกาศ แบ่งปันพระพรออกไป
ให้คนได้เห็นพระเจ้า ในชีวิตเรา

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน พระองค์จะบัญชา พระพร
หลั่งไหล ชโลม ผู้คนอีกมากมาย
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อประกาศ ไปจนถึงวันสุดท้าย
ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์
เพื่อประกาศ ไปจนถึงวันสุดท้าย
ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์

561. ทุกๆ วันE
(Every day)

โอ้พระเจ้าพระองค์
ประทานชีวิตใหม่แก่ข้า
สุดบรรยายความดี
พระองค์เหลือล้นต่อข้า

ทรงช่วยข้าให้พ้นบาปข้ามอบถวายหมดแด่พระองค์
ทุกๆวันข้าจะ
ส่องสว่างประกาศพระนาม

ทุกๆวันข้าจะ
ยืนหยัดมั่นคงในพระคำ
และร้องทูลว่าอยาก
ว่าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น

ขอพระองค์ทรงนำทุกย่างก้าวที่เดินไป
ทุกๆ วัน ข้าจะส่องสว่างประกาศในโลก

ทุกๆ วัน ข้าอยู่ เพื่อพระองค์
ทุกๆ วันติดตามเชื่อฟังพระองค์
ทุกๆ วัน ทำตาม พระทัย พระเจ้า
จะอยู่ เพื่อพระองค์ ทุกๆ วัน [x3]

562. ณ ที่นั่นE

นำข้าไป ในที่ประทับพระเจ้า
เพื่อสัมผัสพระองค์
ให้ข้ายืน อยู่ในการเล้าโลมใจ
ของพระผู้เมตตา

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์
เพื่อชมความงดงาม
ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์
ตลอดชั่วนิรันดร์

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่น
ทุกอย่างจะผันแปรเปลี่ยน
ไม่มีความทุกข์ใจ
ในเวลานั้น ข้าเห็นความรักละมุน ข้าพบพระองค์ พระเจ้า

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่น
ได้ดื่มดำสันติสุข
กับพระองค์ผู้เดียว ในเวลานั้น
ข้าเห็นความรักละมุน
ข้าพบพระองค์

เปิดหนทาง ให้ข้าได้พบพระเจ้า
ผู้ทรงความชอบธรรม
นำข้าเดิน เข้าไปสู่พระบัลลังก์
เพื่ออยู่กับพระองค์

563. บทเพลงในดวงใจE
(Song of my heart)

บทเพลงในดวงใจ
บทเพลงในวิญญาณ
บทเพลงพาเราร้องสรรเสริญ
เป็นเพลงฉลองความเป็นไท
เริงโลดและร้องสรรเสริญ

โห่ร้องเมื่อท้อใจ เริงร่าเมื่อชื่นชม ยินดีในรักของพระองค์
เป็นเพลงฉลอง ความเป็นไท
ข้าเริงโลดและร้องสรรเสริญ

ตัวข้าเป็นไทด้วยพระวิญญาณ
ทรงเติมชีวิตด้วยรักนิรันดร์

พระเยซูรัก และยกชูข้า
นำข้าถึงชัยชนะ ด้วยความยินดี
บทเพลงภายในดวงใจ
ร้องสรรเสริญนามวิสุทธิ์

ข้าเริงโลดต่อ หน้าพระบัลลังก์
ส่งเสียงแซ่ซ้องร้องแด่
พระองค์ผู้เดียว
บทเพลงภายในดวงใจ
ร้องสรรเสริญ นามเยซู

564. พระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งE

พระพักตร์พระเจ้า งามเมื่อได้มอง
ใจสงบ เบิกบาน ร่มเย็น
ทรงบริสุทธิ์ ทรงพระบารมี
ใจละลาย อยู่ต่อพระองค์

พระองค์ทรง ความชอบธรรม
บริสุทธิ์ และสัตย์จริง
ทรงพระคุณ ความรักยิ่งใหญ่
เกินกว่า ข้าเข้าใจ เกินกว่า คำอธิบาย

สรรเสริญ สาธุการ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
สุดบรรยายในพระคุณ
ข้อซ้อง สาธุการ ผู้ทรงพระชนม์ อยู่
สมควรรับการ สรรเสริญ

565. ร้องโฮซันนาE

มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์
มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน
ร้องโฮ ซัน นา

มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า
มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก ร้องโฮ ซัน นา

โฮซันนา แด่พระเจ้า สูง สุด
โฮซันนาแด่องค์จอม รา ชา
โฮซันนาฮาเลลูยา [x2]
โฮซันนาแด่จอมราชา

566. พระเจ้าทรงพระชนม์E
(My redeemer lives)

ฉันรู้ พระองค์ ยกโทษทัณฑ์
และล้าง มลทินไปจากฉัน
โดยพระนาม พระเยซู

พระองค์ ทำลายความอับอาย
โรคร้ายมลาย อย่างอัศจรรย์
โดยพระนาม พระเยซู

ใจจึง อยากสรรเสริญ ในพระองค์
มีชัย อย่างเปี่ยมล้น
พระเจ้า ทรงพระชนม์ [x4]

ทุกข์ร้อนและหนักใจ
ละไว้กับพระองค์
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา
ด้วยชื่นชมยินดี

567. พระเยซูผู้เป็นหนทางC

โอพระเยซูผู้เป็นหนทาง
ถ้าท่านใดได้ติดตาม
ท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใด
หากมีทุกข์หรืออันตราย
จะพบความมีชัยเมื่อได้พบพระเยซู

โอพระเยซูผู้เป็นความจริง
ถ้าท่านละทิ้งทุกสิ่ง
พึ่งพิงองค์พระเยซู
พระทรงรักและทรงเอนดู
อีกทั้งทรงเป็นผู้นำพาไปสู่สวรรค์

เหมือนหนึ่งสถานวิมานแดนไกล สวรรค์นั้นงามวิลัย
ไม่มีแดนใดเปรียบเหมือน
มาเถิดนาอย่าด่วนหลีกหนี
ท่านจะได้ชีวีตลอดอยู่ชั่วนิรันดร์

โอพระเยซูผู้เป็นชีวิต
พระองค์สามารถลิขิต
ชีวิตให้มีความหมาย
ในโลกนี้มีอันตราย
แต่ถ้าท่านวางใจ จะได้ชีวิตใหม่เอ๋ย

568. โปรดทรงนำทางEm

ฉันจะไปถ้าทรงเรียกใช้
แม้หนทางไม่มีจุดหมาย
ที่ฉันจะไป เพราะฉันเชื่อพระดำรัส
ถ้าทรงเรียกใช้ฉันจะไป

แม้ชุมชนไม่เคยได้ยิน
แม้แดนดินไม่เคยก้าวเดิน
ที่ฉันจะไป
เพราะฉันเชื่อพระดำรัส
ถ้าทรงเรียกใช้ฉันจะไป

พระบิดาโปรดนำทาง
จิตใจข้าพระองค์
อยากทำตามพระทัย

พระบิดา โปรดนำทาง
โปรดนำข้าพระองค์
จนวันสุดท้าย

569. โลหิตบริสุทธิ์Em

เครื่องบูชาแด่พระเจ้า
แผนการไถ่ชำระบาป
เครื่องบูชาที่สมบูรณ์
ช่วยทุกคนให้รอดพ้น

โลหิตของพระเยซู
โลหิตของพระองค์
โลหิตของพระเยซูโลหิตชำระบาป
พระเมสสิยาห์ผู้ไถ่
โลหิตที่บริสุทธ์

ลบล้างความผิดแทนเรา สิ้นพระชนม์ที่กางเขน
โลหิตของพระเยซู
โลหิตของพระองค์
โลหิตของพระเยซูโลหิตชำระบาป

พระโลหิตของพระเยซู
ไปสู่แผ่นดินสวรรค์
ตรงหน้าบัลลังก์
หน้าพระพักตร์พระเจ้า

พระเจ้าทรงประกาศว่า
มันเพียงพอแล้ว
ความบาปทุกคนได้รับการยกโทษ

570. ข้าร้องสรรเสริญEm

ความสัตย์ซื่อพระองค์ ทรงน้ำหน้า วันและคืน
ธารพระกร พระองค์ปกป้องข้า
สิ่งเลวร้ายใด ๆ ไม่มีทาง กล้ำกราย
พระหัตถ์พระองค์ ทรงโอบอุ้มข้า

ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า
ความช่วยเหลือมาจากพระองค์
เสียงร้องสรรเสริญก้องกังวาน
ไม่มีใคร นอกเหนือพระองค์ พระผู้ช่วย ของข้า

ในหุบเขาความตาย ทรงฉายแสง ของพระองค์
ให้ข้าได้เห็น และก้าวออกมา
ข้าจะเข้าไปในพระนิเวศน์พระองค์
ข้าจะร้องถึงการสำแดง

571. ไหลลงมาD

เรามาเพื่อร้องด้วยใจที่แตกสลาย
เรามาเพื่อผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

แผ่นดินแห้งแล้งที่ต้องการ
ความรักรักษา
ให้คืนกลับมีชีวิต
ขอทรงสถิตอยู่เหนือ
เสียงอ้อนวอน

ไหลลงมา ลงมา ให้ท่วมแผ่นดิน
ไหลลงมา ลงมา เพื่อการฟื้นฟู
ไหลลงมา ลงมา เพื่อการรักษา หัวใจ
ขอเทลงมา ความรักเมตตาพระองค์

572. ไม่ว่าอยู่แห่งหนใดF
(True worshippers)

เมื่อตาใจข้าได้เห็น
พระวิญญาณของพระเจ้า
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
ข้าสุขใจเหลือจะได้บรรยาย [x2]

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

ข้าได้เห็นแสงสว่าง
แห่งความจริงและความรัก
ข้าได้พบสันติสุข
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
อยู่ในความรักของพระองค์

และในทุกๆทางที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป
และในทุกๆทางที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการพระองค์นิรันดร์ [x2]

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

573. แม่น้ำG

ข้าเข้ามา ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์
จากที่พระที่นั่ง มีแม่น้ำไหลมา
แม่น้ำนั้น ไม่ว่าไหลไปถึงแห่งใด
จะรักษาให้ เกิดชีวิตทุกที่ที่ไหลผ่าน

[ร้องรับ]
โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา
โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ แม่น้ำแห่งการรักษา
จากการทรงสถิตของพระองค์

ข้าได้แบก ประเทศนี้ที่พระองค์รัก
เก็บรับไว้ข้างใน ดั่งพระทัยพระองค์
ในหัวใจ ไม่ว่าเวลาพ้นผ่านไป
ยังแบกไว้จน กว่า
วันที่พระองค์จะหวนมา

โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา
โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ แม่น้ำแห่งการรักษา
จากการทรงสถิตของพระองค์
[ร้องรับ]

574. พระองค์ผู้ทรงนำข้าEm

เส้นทางเดิน ที่อันตราย
จิตใจฉัน มีพระองค์ เคียงข้างกาย
ช่วงเวลา มีทุกข์ร้อน
วิญญาณฉันจะขอมี เพียงพระองค์

แม้บางครั้ง ดูหมดหวังไร้ทางออก
บางเวลา สู้หมดแรง ก็ว่างเปล่า
แม้กระนั้น ฉันยังรู้ และพบว่า
พระองค์ดูแล โดย เฝ้า จับตา

พระองค์เป็นทาง
ท่ามกลางความสับสน
เป็นแสงสว่าง ส่องทาง
พระทรงนำไป ข้างหน้า

ทรงเปิดทะเล เปิดออก เป็นทางผ่าน
พระองค์ทรงเป็นทางออก
พระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไป

575. มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการEm

มีสิ่งเดียว ที่ข้าต้องการ
อยากจะชมพระพักตร์ พระองค์เสมอ
มีสิ่งเดียวที่ข้าชื่นชม อยู่ในพระวิหาร ชมความงาม ของพระองค์

ขอเพียงให้พบพระองค์
เป็นความสุขล้ำเกินบรรยาย
ขอเพียงใกล้ชิดพระองค์
จิตใจภายในฉันล้นด้วยความชื่นบาน จิตวิญญาณของฉัน ฟื้นฟู

อยากจะเยินยอนามพระองค์
พระเจ้ายิ่งใหญ่
พระนามทรงเกียรติเกริกไกร
ไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียม
พระนามองค์พระเยซู
ทรงเป็นนาม ที่ปรารถนา สืบไป

576. รักไม่มีสิ้นสุดEm
(To the ends of the earth)

รักไม่สิ้นสุด
ครอบครองดวงใจของข้า
ทรงรับข้าไว้
พบกับสันติสุข
ในพระองค์ไม่มีความกลัว

ยอมสละทุกสิ่ง
ประกาศเรื่องพระองค์
ข้ารู้ว่าทรงเรียกข้า ข้ารู้ว่าทรงเรียกข้า
ชีวิตมลายนิรันดร์ อยู่ในพระสัญญา
จะไม่ซ่อนไว้ ข้าไม่ซ่อนไว้

เยซูข้าเชื่อในพระองค์ และข้าจะไป
ที่ทุกมุมของโลกา ที่ทุกมุมของโลกา
พระบุตร องค์เดียว ของพระเจ้า ทั้งโลกจะได้เห็น
เป็น พระเจ้า ทรงเป็น พระเจ้า

577. สุขใจจริงๆDm

สุขใจจริงๆเมื่อได้พึ่งพิงในพระเยซู
อย่ากจะบอกให้รู้
องค์พระเยซูไถ่บาปให้ฉัน

แม้ชีวิต
องค์พระคริสต์เป็นผู้ประทาน
ขอบคุณพระองค์ท่าน
ทรงประทานความสุขให้มี

จึงสาธุการ แด่พระเยซูคริสต์
ผู้ให้ชีวิต พระคริสต์ให้มีศักดิ์ศรี
ให้บังเกิดใหม่ มีความหวังใจ
ตลอดชีวี
ข้าจึงยินดี ร่วมกัน นมัสการพระองค์

578. โปรดช่วยข้าด้วยF

โปรดช่วยข้าด้วย โปรดทรงช่วยข้า
ทรงเปลี่ยนความคิด จิตใจข้าใหม่
โปรดช่วยข้าด้วย ขอทรงห่วงข้า
ให้ข้าสัมผัส ความรักพระองค์

ลำพังตัวข้า ร้าวลึกในใจ
โปรดทรงเพ่งมอง ประคองอุ้มชู
ข้าจะล้มแล้ว พึ่งตัวเองไม่ได้
ขอพระเยซู ยื่นมือมา ช่วยข้า [x2]
โปรดช่วยข้าด้วย

579. ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์F

วันเดียวใน นิเวศน์พระองค์
ดีกว่าวันคืน
ในที่อื่น ๆ ชั่วนิจนิรันด์ร

ที่อื่นใด ไมต้องการไป
อยากอยู่
ในความรักพระองค์
ชั่วชีวิตฉัน

โอข้ารักที่ประทับ ขององค์พระเจ้า
ข้ากระหายข้าโหยหา
อยากใกล้ชิดพระองค์
ให้ใจกายข้าได้ร้องเพลงถวายพระเจ้า
ด้วยความชื่นบาน ยินดีข้าจะร้อง

ให้ข้าอยู่ ในพระนิเวศน์
ของพระองค์
ชั่วนิจนิรันดร์
พระองค์เป็นดวงตะวัน
ผู้เสริมกําลัง เป็นโลกําบัง

ให้ข้าด้ยืนเฝ้าในพระนิเวศน์
ของพระองค์
อยู่ต่อหน้าพระพักตร์
พระองค์

แม้นกกระจอกยังหารังอยู่
ต่อพักตร์พระองค์
ข้าขอวางใจในพระองค์
ข้าจึงเข้ามาใกล้
และร้องทูลพระองค์

580. ไม่มีอะไรมาพรากF

ในทุกวัน ที่ข้ามีชีวิตอยู่ ทุกๆ นาทีทุกลมหายใจ
เป็นของพระองค์ ผู้ทรงให้ชีวิตข้า

เพราะข้าเป็นบุตรของพระองค์
ทุกค่ำคืน พระองค์เฝ้าพิทักษ์ข้า ข้าพักสบายในพระทรวง
ซาบซึ้งในใจ
เป็นบุตรพระเจ้ายิ่งใหญ่

ข้าขอมอบถวายชีวี
ไม่มีอะไรจะพราก ข้าจากพระองค์
รักพระเจ้า ยึดข้าไว้
ไม่มีอะไรมาพราก รักที่ซื่อตรง
ข้าเป็นของพระองค์ ตลอดไป

581. แสนชื่นบานเพียงใดF

แสนชื่นบานเพียงใด
เมื่อพระองค์ประทาน พระวิญญาณ
ทรงรับและโปรดให้ฉัน มีเสรีภาพ

มีสันติสุขเพียงใด
เมื่อพระองค์ประทับในใจ
ทรงล้างและทรงช่วย
ฉันให้พ้น มลทิน

ทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมาย
ทำให้มีเพียงพอ ทุกสิ่ง เพราะความรักพระองค์
ตราบนิรันดร์ และ พระวิญญาณทรงช่วยฉัน

ความชื่นบานไหลล้นตลอดกาล
สันติสุขไม่มียั้งหยุด
เพราะพระเยซูประทับในใจฉัน

582. ฉันเป็นที่รักยิ่งF
(Touch of love)

พื้นฟ้าสวรรค์นั้นเกิดขึ้นมาโดยพระองค์
ดาวที่บนฟากฟ้าถูกจัดวางโดยพระหัตถ์
กลางวันและกลางคืน
ก็เป็นไปตามพระบัญชา

แม้ทะเลและคลื่นคะนอง
ก็กราบที่พระบาท
แล้วฉันเป็นใคร
เมื่อเทียบกับพระสิริพระองค์
แล้วฉันเป็นใครเมื่อเทียบกับพระรัศมี

ฉันเป็นที่รักยิ่งเป็นฝีพระหัตถ์
และทรงรักฉันดังฉันเป็น
ทรงรับฉันไว้ในแผ่นดินพระองค์
ไม่ละอายที่จะทรงเรียกฉัน
ว่าฉันเป็นที่รัก

583. ที่กางเขนนั้นC

ที่กางเขนนั้น
พระองค์ทรงไถ่ข้าไว้
ที่กางเขนนั้น ทรงชำระบาปโป

ที่กางเขนนั้น
พระองค์ได้มอบชีวิต
ที่กางเขนนั้น พระองค์ทำเพื่อพวกเรา

พระองค์พร้อมยอมพลีสิ้นชีวิต
ยอมถูกตรึง เอาไว้บนกางเขน

โลหิตไหลหลั่งรินเพื่อไถ่บาปเรา
เพื่อพวกเราได้รอด
ขึ้นเมืองสวรรค์

584. ที่ประทับF

ฐานพระบัลลังก์
มีความชอบธรรม
ที่ประทับมีความงดงาม
พระเจ้าทรงรักประตู้ศิโยน

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ
ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่
เพื่อจะสรรเสริญ
นมัสการพระเจ้าของข้า

โอข้ารักที่ประทับของพระองค์
ใจและกายรัองเพลงสรรเสริญ
โอข้าสุขใจที่ได้อาศัย
ในที่ประทับพระองค์

585. ทุกๆวันใจข้าต้องการF

ทุก ๆ วันใจข้าต้องการ จะสรรเสริญพระนามพระองค์
ทุกๆ วันใจข้าต้องการ ประกาศปีแห่งความโปรดปราน ของพระองค์

ข้าร้องตะโกนถึงความรัก
องค์พระเยซูที่ข้ารู้จัก
โดยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไท
ข้าร้องชื่นชมในความรัก
ชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ไม่มีวันเปลี่ยนไป

และจะกลับมา รับเรา
อยู่เคียงข้างพระองค์
ข้าจะสรรเสริญ พระองค์
ตลอดเป็นนิจนิรันดร์

586. มาร่วมกันร้องเพลงF

มาร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี
มาร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
เพราะทรงเป็น พระเจาเดียว

มาร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระองค์ ด้วยความยินดี
มารวมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
เพราะทรงเป็น พระเจาเดียว

สรรเสริญ สรร(ระ)เสริญ
ด้วยความยินดี สรรเสริญ
เพราะทรงเป็นพระเจ้าเดียว

587. มีเพียงพระองค์บนทางที่เดินF

บนทางที่เดิน ช่างดูแสนไกล
ดวงใจอยากพักวางความวุ่นวาย
ข้าอยากฟังเสียงพระองค์มากกว่า
ในใจเสาะหา อยากพบพระองค์

พระองค์ผู้เดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์ผู้เดียวที่ข้ารอคอย
พระองค์ผู้เดียว ข้ารักหมดใจ
ข้าจะรับใช้ ติดตามพระองค์ [ครั้งแรก]
(ข้าจะรับใช้พระองค์ ครั้งที่สอง)

มีเพียงพระองค์ทุกลมหายใจ
ทรงเป็นความหวังเดียวที่ข้า
คืนวันที่ใจพบความมืดมน
ข้าอยู่ปลอดภัยในอ้อมพระหัตถ์

588. รักวิเศษF

ข้ารักพระองค์ พระเจ้าของข้า
และอยากจะรักพระองค์ มากกว่า
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ
ชีวิตข้า ต้องการขอได้รัก พระองค์

โปรดนำให้ รักพระองค์ มากกว่า มากกว่าสิ่งใด ในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้านั้น
มั่นคงยืนนาน

เพราะรักวิเศษที่มีไม่มีในผู้อื่น
มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
ขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้
เป็นเช่นไร รักเหมือนดังพระองค์

เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้า
นั้นมั่นคงยืนนาน

ให้โลกนี้ได้รู้จัก
กับความรักที่คงมั่น
รักแท้ในพระองค์
(รักมั่นคงพระองค์)

589. พลังแห่งความรอดC
(Mighty to save)

ทุกคนต้องการพระเมตตา
รักที่ไม่ผันและ แปรเปลี่ยน
ขอพระองค์เท ลงมา
ผู้คนต้องการการยกบาป
โดยพระเมตตาของพระองค์
ความหวังของ ประชาชาติ

[ร้องรับ]
พระเยซู พระองค์ ผู้ทรงฤทธา
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป
องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทาน ความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย
ผู้พิชิตเหนือความตาย

โปรดนำพาชีวิตข้า
ให้ผ่านพ้นจากความกลัว
ขอเติมเติม ชีวี
มอบชีวิตเพื่อพระองค์
ข้าขอวางใจทุกสิ่ง
ข้าขอถวาย พระองค์

จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง
ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ เยซู
ผู้ส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง
ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์

[ร้องรับ]
พระเยซู พระองค์ ผู้ทรงฤทธา
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป
องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทาน ความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย

590. รักที่ยิ่งใหญ่Bm

จักรวาลนั้นบังเกิดจากพระองค์
ตรัสด้วยคำใด
เกิดสิ่งที่พูดไปเหลือจะเข้าใจ
ที่ข้าได้รู้จักพระเจ้ายิ่งใหญ่

อัศจรรย์ใจในความรักที่มี
ผ่านทางลมปราณ
มาเป็นลมหายใจ
รักได้เข้าไปเติมเต็มในหัวใจ
รักที่ยิ่งใหญ่

ข้ามีวันนี้เพื่อรักเพียงพระองค์
จะไม่ร้องขออะไรอีกมากมาย
ขอแค่ได้รักแค่ทุกวินาที
โอบกอดตัวข้าไว้ด้วยรักที่ยิ่งใหญ่
(ในวันนี้ข้ารักเพียงพระองค์)

591. เชิญมาเต้นรำG

เชิญมา เต้นรำ ในบ้าน หลังนี้
ขอเชิญ น้องพี่ มาเต้นรำ กัน
ย้อนว่าโตเฮานี่ มีเสรี เพราะถูกไถ่ ขอเชิญ ทั้งหญิงชาย

มาโฮมกันเมื่อนี่ให้สุขล้นม้วนกั
บ่ มีแบ่งชนชั้นนมัสการองค์ราชา
ขอเชิญ ท่านออกมา เต้นสรรเสริญ เด้อบัดนี้ เด้อบัดนี้

เชิญเชิญมาเต้นรำเชิญเชิญมาเต้นรำขยับเท้าชูมือของเรา
ร่วมขับร้องเพลงเพลงแห่งเสรีเชิญมาเต้นรำ เชิญมาเต้นรำ
เรายินดีในพระเจ้าหัวใจมีความสุขสันต์
เราเป็นครอบครัวเดียวกันร่วมกันร้องเพลง เชิญมาเต้นรำ

[ลำ]
โอ้ย เด้อ คน สุขเหลือล้น
มานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
สุขหัวใจบ่มีเมื่อยล้า
มาฮ้องสรรเสริญ ส่งเสียง เอิ้นจอมกษัตรา
เชิญเด้อเชิญเชิญมาฟ้อนรำวันนี้ ยินดีได้

เพราะใจเฮามี่พระเยซู ผูกจอง
เชิญ เชิญ มา เชิญเด้อ พี่น้อง เป็นใจมั่นหนึ่งเดียว
มาฟ้อนเกี้ยว เต้นม้วนสุขสันต์ มานมัสการ ชื่นชมวันนี้

592. เทิดทูนพระเยซูG

พระเยซู พระบุตร องค์เดียว
ทรงถ่อมพระองค์ เชื่อฟัง จน มรณา
ทรงยอมทน รับบาป ปวงชน
ทรงสละ พระองค์
เพราะรัก ไม่มี สิ้นสุด [x2]

เราจึงเทิดทูน ยกยอ นมัสการ
พระนาม พระเยซู ผู้ทรงเป็น
พระบุตรพระเจ้า [x2]

พระบิดา จึงเชิดชู พระองค์
ขึ้นสูงเหนือนาม คนทั้งปวง
เป็นพระนาม เพื่อเป็น
ที่กราบ บูชา

593. ดีต่อข้าG

ร้องทูลขอ พระเมตตา
พระองค์ทรงรักษา
ข้าอ่อนแอ ขอรัก พระองค์ไถ่เป็นไท

โอพระ ศิลา เมื่อยาม หมดสิ้นแรง
โปรดมา ช่วยข้า ด้วยเถิด
ทรงเป็นความหวัง
พระสัญญา ไม่เคย เปลี่ยน ไป

กายใจของข้า จะตามพระองค์ ตลอดไป
เพราะพระองค์ดีเพราะพระองค์ดี
เพราะพระองค์ดี ต่อ ข้า [x2]

594. เพียงผู้เดียวG

องค์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูง เบื้องบน
องค์ สันติราช พระองค์ทรง ครอบครอง และสันติภาพ
ในพระองค์ ไม่มี ที่สิ้นสุด

พระองค์ทรงสมควร พระองค์ทรงเป็น ผู้เดียว ที่ข้านอบน้อม
วันทา ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว
ทรงสมควรจะได้รับ คำสรรเสริญ

595. เมื่อไม่นานG

เมื่อไม่นานฉันยังเคยเจ็บปวด
เมื่อไม่นานฉันยังมีน้ำตา
กับใจที่โดนทอดทิ้ง
รู้สึกไม่มีค่าเลย [x2]

แล้วพระองค์ เข้ามา รักษาใจ
แล้วพระองค์ เข้ามา
เป็นความรัก
จะไม่ทอดทิ้งพระองค์
ตราบชีวิตฉันมีอยู่

หมดทั้ง หัวใจ นมัสการ
หมดทั้ง วิญญาณ นมัสการ
หมดทั้ง เรือนกาย นมัสการ

596. เราขอนมัสการG

เราขอนมัสการพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
จอมราชา ประทับบนบัลลังก์โสภา
ทรงนามว่าพระเยซู ทรงมีฤทธิ์อำนาจ
เหนือพญามารครอบครองสวรรค์และ
โลกา ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้
สำหรับองค์ทรงนามเยซู

[ร้องรับ]
เราจะยกย่องสรรเสริญ
ชูมือนมัสการ พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
เปล่งเสียงถวายคำสดุดี
แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

597. พระผู้ไถ่แห่งชีวิตD

[ร้องรับ]
สรรเสริญองค์พระบิดา
ขอมอบชีวาให้แด่พระองค์ ๆ

นำสู่ชีวิตใหม่
เมื่อเก้าไปตามพระคริสต์
ทรงคลายความทุกข์ มอบสุขให้ท่าน
ดังแสงสว่าง ดวงอาทิตย์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ผู้ทรงฤทธิ์
ประทานชีวิต สู่ปวงประชา

[ร้องรับ]
สรรเสริญองค์พระบิดา
ขอมอบชีวาให้แด่พระองค์ ๆ

พระผู้ไถ่ชีวิต ยอมพลีชีวิตพระชน
เครื่องหมายความตาย บนไม้กางเขน มนุษย์พ้นเวรบาปหลุดพ้น
ขอพระวิญญาณ ช่วยนำดล
ให้มนุษย์หลุดพ้น พยามาร

[ร้องรับ]
สรรเสริญองค์พระบิดา
ขอมอบชีวาให้แด่พระองค์ ๆ

598. โปรดส่งการเจิมG

[1] โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนดั่งฝน
กระหน่ำาลงมาจนใจเราท่วมท้น
หัวใจ ต้องการ ขอเจิม เราทุกคน
ประทานพระวิญญาณ การฟื้นฟู

[2] จะถ่อมตัวลงรอคอยและอธิษฐาน
พระหัตถ์บันดาลดลใจเหนือผู้คน
ร้อนรน ฟื้นใจ ภายใน ฟื้นฟู
ส่งไฟพระวิญญาณ ทัว่ แผ่น ดิน

[3] พระวิญญาณพระเจ้า เสด็จมา
พระวิญญาณพระเจ้า ช่วยเปิดตา
พระวิญญาณพระเจ้า เร้าใจให้ เปิดประตู พบทางใหม่
นำาข้าเข้าไป จนได้ใกล้ชิด ที่พระทรวง

[4] พระวิญญาณพระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์
พระวิญญาณพระเจ้า ให้ชีวิต
พระวิญญาณพระเจ้า ขอเจิมให้ เปี่ยมพลัง ร้อนด้วยไฟ
ไฟแห่งความรัก นมัสการ รับใช้พระองค์

599. ในทุกสิ่งเราขอบพระคุณG

ในทุกสิ่งเราขอบพระคุณ
เราขอสรรเสริญและขอขอบพระคุณ
ทุกเวลา ในทุก ๆ สิ่ง เราขอบพระคุณ เราขอบพระคุณ

ในท่ามกลางความทุกข์และปัญหา
แม้ในยามอับจนหนทาง
เราจะยกเสียงขึ้นเพื่อสรรเสริญ
เพราะเรารู้ทรงประทานแต่สิ่งดี

ในทุกสิ่งเราขอบพระคุณ
เราขอสรรเสริญ
และขอขอบพระคุณ ทุกเวลา
ในทุก ๆ สิ่ง เราขอบพระคุณ
เราขอบพระคุณ

เพราะเรารู้ว่าในทุกปัญหา
ทรงใช้เพื่อสร้างชีวิตเรา
เพื่อให้เราถวายคำสรรเสริญ
ให้เราเข้าใจและพร้อมจะอดทน

600. ทรงเป็นพระเจ้านิรันคร์G
(The everlasting God)

เสิรมกำลังใหม่
เมื่อเรารอคอยพระองค์ [x2]
เสิรมกำลังใหม่
เมื่อเรารอคอยพระองค์ [x2]
พระเจ้าครอบครองชั่วนิรันดร์
ทรงเป็นความหวังและเรี่ยวแรง

ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์
ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง
หรืออ่อนล้า

ทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอ
ปลอบโยนให้ผู้ขัดสนทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดัง อินทรีย์

601. ข้าได้ยินเสียงตรัสG
(Under the shelter of Your wings)

ข้าได้ยินเสียงตรัส
และข้าจะเชื่อพระองค์
ใจถ่อมและหันกลับ คืนสู่พักตร์พระองค์
เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง
ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าใช้ชีวิต ปลอดภัยในพระหัตถ์
ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ข้าจะใช้ชีวิต ปลอดภัยในพระหัตถ์
ในพระคุณ เป็นร่มปกคลุมตัวข้า

602. รักและบูชาG

อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในการเวลา
อยากจะเห็นพระพักตร์ผู้เป็นที่รักของข้า
ข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงาม

อยากจะนั่งลงใกล้เบื้องพระบาท องค์พระเยซู
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า
เพียงหนึ่งวันนี้ ที่อยู่ใกล้ชิด
ก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆ

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
จะไม่ขอไปไกล ห่างจากพระพักตร์
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

603. ข้าพร้อมกลับใจG

ข้าเดินเข้ามากางเขน
ด้วยใจชอกช้ำ สำนึกผิด
ข้าทรุดตัวลง ยอมแหลกสลาย ความคิด ชีวิต จิตใจ

ยอมมอบใจร่ำไห้แตกสลาย
ขอพระเยซูอภัยอีกครั้ง
ที่กางเขนนั้นข้าพร้อม กลับใจ
และจากนี้ไป มอบให้ พระองค์ มีพระเยซู ทรงนำชีวิต

จิตใจ ชอกช้ำและสำนึกผิด
พระเจ้าอภัยโทษให้ [x2]
ข้าพร้อมกลับใจ
ข้าพร้อมกลับใจ [x2]

604. ดวงใจฉันเฝ้าคอยพระองค์G

ดวงใจของฉัน สงบ เฝ้าคอย พระองค์ ความรอด ที่มาจาก พระองค์
ศิลาความจริงป้อมปรากามั่นคงนิรันด์ร
คือองค์พระ ผู้เป็นเจ้า

ข้าไว้ วางใจ
ในความรักพระองค์
โดยพระนาม
องค์พระเยซูคริสต์

เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์
ข้าจึงวางใจ ข้าจึงรอคอย พระองค์
ข้าจึงชูมือ ต่อพระนาม
พระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงเป็นที่ ลี้ภัย เดียว

605. ตลอดไปG
(Forever)

ขอบพระคุณพระเจ้าราชาของเรา พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
เพราะพระองค์ดีทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
สรรเสริญ พระองค์

โดยพระหัตถ์พระองค์ที่ทรงเมตตา พระองค์รักเราไม่สิ้นสุด
เพราะพระองค์ทรงฟื้นพระชนม์ พระองค์รักเราไม่สิ้นสุด
สรรเสริญพระองค์ [x2]

พระองค์ซื่อตรง นิจนิรันดร์
มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด
พระองค์สถิต อยู่กับเรา
ตลอดไป ตลอดไป

ในทุกเวลาและทุกนาที
พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
และโดยพระคุณพระองค์
เราจะ ติดตามไป
พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
สรรเสริญ พระองค์

606. ธงชัยG

ฟังเสียงธงแห่งชัยชนะปลิวโบกพัด
ทำให้ข้าสะท้านด้วยเสียงที่อยู่ในใจ
ชัยชนะของพระเยซู
ข้าต้องการให้ชนทุกชาติรับรู้

เพราะพระเยซูดำรงทุกวันในชีวิต
เป็นธงชัยเหนือความละอาย
เดินในทางสว่างกับพระคริสต์
ประกาศให้ทุกคนเห็นชัยชนะ
ในพระเยซู

607. นมัสการ นมัสการองค์พระบิดาG

นมัสการ นมัสการ
องค์พระบิดาข้าขอนมัสการ
ความรัก ความรักอยู่ในความรัก
ความรักพระองค์ปลอบประโลมใจ

เมื่อข้าวางใจแล้วใจข้ารู้
ว่าองค์พระเยซูทรงคอยอยู่ทุกเวลา
นมัสการเป็นพลังน
มัสการอยู่ในความหวัง
นมัสการ ด้วยชีวิต
ทุกสิ่งที่มี นมัสการ

จวบจนความจริง
บรรจบความฝัน
จวบจนเวลา จรดนิรันดร์
องค์พระบิดาข้าขอถวาย
ทุกสิ่งที่มี นมัสการ

608. พระเยซูความหวังของประชาชาติG
(Jesus, hope of the nations)

พระเยซู ความหวังของประชาชาติ
พระเยซู ผู้เล้าโลมใจผู้ตรอมตรม
เป็นความ หวังจากสวรรค์ ลงมาสู่เรา
พระเยซู แสงส่องสู่ความมืด
พระเยซู ความจริงในทุกเหตุการณ์

เป็นความ สว่างจากสวรรค์
ลงมาสู่เรา
ในอดีต พระองค์ มาอยู่ และตาย
ทรงหัก โซ่ตรวน กลับมี ชีวิต

ทรงเป็นความหวัง ดำรงในเรา เป็นพระศิลา ที่เราวางใจ
พระองค์เป็นแสง
ส่องให้คนทั้ง โลกาได้เห็น

เป็นขึ้นจากความตาย ความกลัวพ่ายแพ้
องค์สันติราช นำเราชิดใกล้
ทรงเป็นความหวัง
ดำรงเพื่อทุก คนที่ต้องการ
เราเชื่อวางใจ

609. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูG

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรา
เรียนรู้ความรักพระองค์
นำเราไปริมน้ำสงบ
ฟื้นวิญญาณของเรา

พระเจ้านำก้าวไปเรา
ไม่เคยขัดสนอะไร
นำเราไปในทางชอบธรรม
เพื่อพระนามพระองค์

พระเจ้าจะนำเราไป
แม้ทางจะยากเพียงใด
หุบเขาเงาอันตราย
เราไม่ต้องกลัวอะไร
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์

พระเจ้าจะนำเราไป
แม้ทางจะยากเพียงใด
ความรักและความดีงาม
ติดตามเราทุกวันไป
เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์

610. ขอหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์F
(True worshippers)

ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน
ลูกคงไม่มีสิ่งใด ที่ดีเพียงพอ
ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด
เปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่
โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย
โปรดประทานพระทัยพระองค์ [x2]

พระบิดา ลูกขอหัวใจ
ที่เหมือน พระทัยพระองค์
โปรดประทาน พระทัยของพระบิดา
ขอหัวใจที่ยอม จำนนและ เชื่อฟัง
กระทำตามน้ำพระทัย
ขอหัวใจ ที่เหมือนพระทัย พระองค์

ขอสอนให้ลูกรักและอภัยผู้อื่น
ให้มองและให้อภัย
ด้วยหัวใจของพระองค์
ขอทรงเจิมด้วยฤทธิ์ของพระวิญญาณ
ขอทรงนำย่างเท้าให้ก้าวเดิน
พระเจ้า เปลี่ยนจิตใจลูกใหม่ ดังพระองค์

611. ขอองค์พระวิญญาณเคลื่อนD
(Let Your Spirit come)

ขอองค์พระวิญญาณ
เคลื่อนตามน้ำพระทัย
ขอพระสิริล้นในเรา
ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา [x3]

โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณ
ไหลล้น สถานที่แห่งนี้
เปลี่ยนแปลงใจของฉัน
โดยพระคุณ
ล้นด้วยความรักและความเมตตา

โปรดให้ความรัก
ขององค์พระคริสต์ ประทับเคียงกายเสมอ
ขอพระวิญญาณล้นในเรา [x3]

ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำพระทัย ขอพระสิริล้นในเรา
ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา [x3]

612. พระองค์ทรงดีต่อฉันทรงรักษาใจG
(You are beautiful my sweet, sweet song)

พระองค์ทรงดีต่อฉันทรงรักษาใจบอบช้ำ
ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ [x2]
พระองค์ทรงสวยงามแสนหวานสรรเสริญx3
ฉันจะรักพระองค์

ทรงเป็นความหวังของฉัน
ทรงเป็นความจริงฉันรู้
ทรงเป็นผู้เดียวที่ตัวฉันมี [x2]

ทรงเป็นความมั่นคง
ในทำนองทรงเป็นจังหวะจรรโลงใจ
ทรงเป็นสัมผัสในหัวใจ
และฉันจะร้องร้องเรื่อยไป

ทรงเทโลหิตพระองค์ทรงตายที่บนกางเขน
ทรงเป็นพระผู้ช่วย ให้ฉันรอ
ทรงเป็น พระบิดา ในสวรรค์
ทรงเป็น ผู้เดียว ที่ตัวฉันมี
ทรงเป็น พระผู้ช่วย ให้ฉันรอด

613. เมื่อองค์พระวิญญาณG
(Where the Spirit of the Lord is)

เมื่อองค์พระวิญาณเสด็จ
เรารับเสรีภาพ [x2]
มีความรักความสุขใจสันติภาพ

พระองค์ช่วยให้เราได้เป็นไท [x2]
เป็นไท เป็นไท
เป็นไท เป็นไท

เราจะเดินในเสรีภาพ
เดินอยู่ในความเป็นไท
เราจะเต้นในเสรีภาพ
เต้นรำในความเป็นไท

614. รักมั่นคงพระองค์G

ฉันมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว
พระอื่นไม่ขอข้องเกี่ยว
ใจเดียวไม่เปลี่ยนแปรผัน
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น
ผูกสัมพันธ์มั่นหมายสมัคร ภักดีไปจนวันตาย

ฉันมีความหวังยั่งยืนยง
พระเจ้าเป็นผู้เสริมส่ง
พระองค์ให้ดั่งใจหมาย
ฉันจึงเชื่อและวางใจ
พึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่
เชิดชูพระองค์เรื่อยไป

ฉันมีพระเจ้าเป็นความจริง
พระองค์ทรงให้ทุกสิ่ง
พึ่งพิงพักผ่อนอาศัย ฉันมีความสุขสบาย
พึ่งพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่
วางใจพระองค์เท่านั้น องค์เดียว

615. ซ่อนข้าไว้ภายใต้ปีกพระองค์C
(Hide me now)

ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์
โอบข้าไว้
ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่ใกล้พระองค์
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆ
ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า

วิญญาณพักสงบ
ในพระเยซู
โดยฤทธ์อำนาจ
ข้ายอมถวายวางใจ

616. วิญญาณข้าเรียกร้องG
(This is my desire)

วิญญาณข้าเรียกร้อง ยกย่องพระนาม สิ้นสุดใจดวงนี้ นมัสการ
โอวิญญาณภายในข้า จะสรรเสริญ ขอเทิดทูนบูชา แด่พระองค์

ขอถวายหมดดวงใจ ถวายทั้งวิญญาณ
อยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
ทุกลมหายใจที่มี
ทุกนาทีข้าเพียงรู้ว่า
ข้าอยู่ในทางพระองค์ [x2]

617. ข้ารักพระนามพระองค์G

ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ
พระองค์ทรงรู้จักข้า
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

ข้าถวายสุดดวงใจ ถวายทั้งวิญญาณ อยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ทุกลมหายใจที่มี ทุกนาทีที่ดำรง จะทำตามน้ำพระทัย

618. องค์พระเจ้าเราเข้ามาG

องค์พระเจ้า เราเข้ามา
แสวงหาพระพักตร์ ของพระองค์
จะอยู่ในอ้อมแขน ในพระคุณ
อันล้ำเลิศ จิตใจได้สัมผัส พระองค์

อยากบอกว่า เรารักพระองค์
สุดหัวใจ ชีวิตขอมอบถวาย
ให้พระองค์ทรงนำเราทุกย่างเท้า
ก้าวเดินไป
จะอยู่ในพระทัยพระองค์
จะอยู่ในพระทัยพระองค์

619. ทุกๆ ครังG

ทุกๆ ครั้งทุกที ที่ลูกต้องพบอะไร
ไม่ว่าจะทุกข์ทน หรือมีความสุขเท่าไร
แม้ว่าโลกจะวนเวียน และเปลี่ยนหมุนยังไง
ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไป ได้ทุกที

เพราะพระคุณอันมากมาย ที่ยิ่งใหญ่
ฉันเปี่ยมล้น
ทำให้ลูกมีแรง จะเดินจากความสับสน ยืนมั่นใจ ในเส้นทางนี้

โปรดให้ลูกขอบพระคุณ
ไม่ว่าจะเจออะไร
ขอบพระคุณ ไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
และอย่าให้ลูกลืมพระองค์
ในวันเวลาที่สุขใจ
ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณ เสมอไป

ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ ลูกนั้นจะพบอะไร
ไม่ว่าความคาดหวัง จะเป็นดั่งใจหรือไม่
แม้ว่าโลกจะวนเวียน
และเปลี่ยนหมุนอย่างไง
ลูกก็แน่ใจ ว่าจะผ่านไปได้ เหมือนทุกที

เพราะพระคุณอันมากมาย ที่ยิ่งใหญ่
ฉันเปี่ยมล้น
ทำให้ลูกมีแรง จะเดินจากความสับสน ยืนมั่นใจ ในเส้นทางนี้

โปรดให้ลูกขอบพระคุณ
ไม่ว่าจะเจออะไร
ขอบพระคุณ ไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
และอย่าให้ลูกลืมพระองค์
ในวันเวลาที่สุขใจ
ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณ หมดหัวใจ

620. ดุจความสว่างE
(Light of the world)

[1] ดุจความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืด
ทรงเปิดดวงตาให้เราเห็น
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

[ร้องรับ]
ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ
ข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงงดงามสง่า
สมควรรับคำบูชา
พระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้า

[2] องค์จอมราชา ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง ทรงพระสิริในสวรรค์
ลงมาในโลก ที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม ทรงยอมยากจนเพราะรักเรา
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้าที่บนกางเขน [x4]

621. โฮซันนาE
(Hosanna, I see the king of glory)

ข้าเห็นราชาแห่งพระสิริ
มาด้วยเมฆและไฟบนฟ้า
แผ่นดินสะเทือน แผ่นดินสะเทือน
ข้าเห็นความรักพระเมตตา
ที่ได้ทรงชำระบาปข้า
แซ่ซ้องสรรเสริญ แซ่ซ้องสรรเสริญ

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่ในที่สูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่พระเจ้าสูงสุด

ข้าเห็นหมู่ชนในยุคนี้
ลุกขึ้นมาประกาศพระนาม
ในนามพระองค์ ในนามพระองค์
ข้าเห็นผู้คน ได้ฟื้นฟู
แสวงหาเพื่อพบพระพักตร์
เทิดทูนพระองค์ เทิดทูนพระองค์

ขอชำระหัวใจของข้า
ขอเปิดตาให้เห็นทุกสิ่ง ที่ยังซ่อนอยู่
ให้ข้ารักได้เหมือนพระองค์
รักเหมือนพระองค์

ข้าขอมอบถวายหัวใจ
และชีวิตของข้า
จะอยู่เพื่อสรรเสริญ
ชีวิตข้าอยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่ในที่สูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่พระเจ้าสูงสุด

622. ทรงชื่นบานC

อาทิตย์ในยามเช้า ได้กล่าวถึงความรัก
ของพระองค์ทุกวัน รักที่ช่างร้อนแรง
ลมพัดโบกริมสายธาร ยินเสียงเบิกบาน
ขององค์ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงชื่นบาน

[ร้องรับ]
ฟ้าสวรรค์แผ่นฟ้าประกาศ พระสิริของพระองค์
ความงดงามแห่งฝีพระหัตถ์นั้น เป็นที่สรรเสริญ
วันส่งคำแก่วัน คืนบอกถึงคืน ไม่มีสิ้นสุด
พระองค์ทรงขับขาน ไปทั่วโลก
จนที่สุดปลายฟากฟ้า

ปลายฟ้าหนึ่งไปถึง ที่ปลายฟ้าหนึ่ง
มีความรักของพระองค์
ฉายแสงที่ร้อนกล้า
ข้าร้องบทเพลงนี้ เพื่อตอบเสียงขับขาน ความรักที่ยิ่งใหญ่
ขอทรงได้ชื่นบาน

[ร้องรับ]
ฟ้าสวรรค์แผ่นฟ้าประกาศ พระสิริของพระองค์
ความงดงามแห่งฝีพระหัตถ์นั้น เป็นที่สรรเสริญ
วันส่งคำแก่วัน คืนบอกถึงคืน ไม่มีสิ้นสุด
พระองค์ทรงขับขาน ไปทั่วโลก
จนที่สุดปลายฟากฟ้า

623. ฉันเป็นใครG
(Who am I)

ฉันเป็นใคร ที่พระเจ้าผู้ครองโลกนี้
ทรงสนพระทัยในฉัน 
ในยามเจ็บปวดร้าวราน
ฉันเป็นใคร ที่ดวงดาวประจำรุ่งเช้า
ส่องแสงนำทางให้ฉัน แก่หัวใจที่เดินหลงทาง

[ร้องรับ]
ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นใคร
 แต่เป็นเพราะพระคุณพระองค์
ไม่ใช่โดยความดีของฉัน
แต่เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้า

ฉันเป็น ดอกไม้ที่ต้องมีร่วงโรย
เพียงข้ามวัน ก็ร่วงลาลับไป
เป็นเหมือน คลื่น ในทะเลใหญ่
ละอองปลิวในท้องฟ้า
พระองค์ ยังทรงฟังคำร้องทูล
คอยฉุดมือเมื่อฉันนั้นล้มลง
และบอกฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์

ฉันเป็นใคร ที่ถึงแม้ทรงเห็นบาปฉัน
แต่เฝ้ามองดูด้วยรัก ให้ฉันได้ยืนขึ้นใหม่
ฉันเป็นใคร ที่พระสุรเสียงพระองค์
จะร้องห้ามลมทะเล ที่โหมอยู่ในหัวใจ

[ร้องรับ]
ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นใคร
 แต่เป็นเพราะพระคุณพระองค์
ไม่ใช่โดยความดีของฉัน
แต่เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้า

ฉันเป็น ดอกไม้ที่ต้องมีร่วงโรย
เพียงข้ามวัน ก็ร่วงลาลับไป
เป็นเหมือน คลื่น ในทะเลใหญ่
ละอองปลิวในท้องฟ้า
พระองค์ ยังทรงฟังคำร้องทูล
คอยฉุดมือเมื่อฉันนั้นล้มลง
และบอกฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์

ฉันต้องกลัวใคร ฉันต้องกลัวใคร
ฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์

624. ที่กางเขนฉันคุกเข่าE
(At the cross)

พระองค์ทรงรู้จัก ทุกสิ่งที่ฉันเป็น
แม้ฉันพลั้งพลาดไป ฉันรู้ทรงรักฉัน
พระองค์โอบฉันไว้ ด้วยพระสิริ ในทุกฤดูกาล
ฉันรู้ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน

[ร้องรับ]
ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง
เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์
พระสิริมอบแด่พระองค์ รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร

พระองค์ทรงนำฉัน ทรงคุ้มครองภัย
ประคองด้วยพระหัตถ์ ฉันรู้ ทรงรักฉัน
ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง
พระเยซูทรงตายเพื่อฉัน [x2]

เมื่อโลกสลายไป ต่อตาของฉัน
ทรงยืนเคียงข้างฉัน
ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน

[ร้องรับ]
ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง
เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์
พระสิริมอบแด่พระองค์ รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร

625. บ้านหลังนี้A

จากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณ
ที่พระองค์ทรงเมตตา
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน
ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน
ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน

อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์
ผู้ทรงนำพาพวกเรา
หากมีใครที่สิ้นหวัง
และหากมีใครที่หลงทาง
ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์

[ร้องรับ]
แม้เวลา ได้ล่วงเลยมา
ความรักพระองค์ ที่มีให้เรา มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
จากนี้ สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ
สุดตัวสุดใจกำลังที่มี บ้านนี้ พระองค์ประทานให้ไว้
เราจะรักษาดังดวงใจ ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน

เมื่อใดรู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ
จะเดินในทางพระองค์
หากหนึ่งคนเป็นดังแสง
เราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม
ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

626. พระเจ้าประเสริฐG

พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเราทุกเวลา
พระคุณพระองค์นั้น ล้ำเลิศเสมอมา
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่ เพื่อขอบพระคุณ
ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรรเสริญ

เชิญพระวิญญาณพระเจ้า
สถิตในพวกเรา
นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ทุกเวลา
สัมผัสในรักยิ่งใหญ่
ความสุขเต็มล้นภายใน
ให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค์

627. สบายดีบ่C#m

สบายดีบ่ ยากขอเว้านำจัดหน่อย
เบิ่งหน้าหงอยๆ
มีหยังให้ซ่อยแนบ่
เบิ่งซงเครียดๆ ขอคุยนำสิเครียดบ่น้อ
บ่แมนจู้จี้ดอกหนอ
แค่อยากขอช่วยให้ผ่อนคลาย

ช่วงนี้เป็นจังได๋ ทางใจยังดีอยู่บ่
เฮ็ดงานเมื่อยบ่น้อ
หรือว่าขัดข้องหมองได๋
พระเจ้ายังห่วง ยังเฝ้าหวงด้วยรักล้นใจ
ปัญหาบ่ว่าซำได๋ วางใจพระองค์ช่วยทัน

[ร้องรับ]
บอกพระเยซู พระองค์จะอยู่ข้างเธอ
ทรงนำหนุนใจให้เจอ
เส้นทางที่เธอจะไปถึง (ฮอด) ฝัน
เมื่อยหลายบ่ต้องฟ้าว ค่อยๆก้าวต้องถึงสักวัน
ในพระเจ้าบ่มีทางตัน อธิษฐานด้วยใจรอคอย

พระเจ้าอวยพร บ่ได้สอนแต่หนุนใจเจ้า
เมื่อไดหากเหงา
เฮาค่อยมาเว้ากันใหม่
กินข้าวหลายๆ นอนให้สบายพักกายพักใจ
ขอพระเจ้าอุ้มชูเธอไว้ เป็นกำลังใจเสมอ
[สุดท้าย] พระเจ้าอุ้มชูเธอไว้ ฉันยังอธิษฐาน เผื่อเธอ

628. ข่าวดีจากสวรรค์D

ด้วยความเมตตา พระเยซูมาจากสวรรค์
เพื่อมวลมนุษย์จะสุขสันต์
มาจากแผนการที่ไม่รวนเร
ผู้คนพ่ายแพ้ทุกข์ทนอ่อนแอ หัวใจว้าเห่ว
ผิดประดัง ชีวิตพังเพ
ทุกคนจึงได้ตายไปไม่คืน

รักเราแน่นอน พระเจ้าอวยพร เฮาตอนนี้
พระเยซูเกิด สองพันปี
เพื่อนําข่าวดีให้มีสุขคืน
ที่บนกางเขน รับโทษบาปเวร
สิ้นความขมขื่น
ความเหงาเศร้าหาย บาปร้ายโดนกลืน
ทรงรักยั่งยืนไม่ทิ้งเราไป

ให้ฟังดีๆ ถ้าอยากมีชีวิตนิรัดร์
นี้เป็นข่าวดีมาจากสวรรค์
รับสุขด้วยกัน เชื่อมั่นด้วยใจ
อย่ามัวซึมเซา อยากให้เฮา เข้ามาเป็นไท
นี่เป็นเวลามีค่ายิ่งใหญ่
พระองค์อภัยให้สุขคืนมา

มื่อจากโลกไป ความทุกข์มากมาย
ข้างหน้ารอรับ
ตกไฟนรกไม่มอดดับ ขอเชิญมาเชื่อ
เพื่อไปเมืองฟ้า
เปิดใจเตรียมพร้อม ขอให้เรายอม
ถ่อมใจดีกว่า
ข่าวดีพระเจ้าวันนี้แว่วมา
พระองค์ตรัสว่า รีบกลับใจเด้อ

629. เจ้ารักเราหรือAm

เจ้ารักเราหรือ ยึดถือคำมั่น
ปากกับใจนั้น ของเจ้าตรงกันหรือไม่
เจ้ารักเราจริง เชื่อฟังทุกสิ่งได้ไหม
เราพอพระทัย จงวางใจเถิดหน

เจ้ารักเราหรือ ถามใจ เจ้าเถิด
นิมิตประเสริฐ มาเถิด จงตามเรามา
เราจัดประทาน
บำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้า
แกะน้อยของข้า เรามีพระเจ้าเช่นกัน

เราฐานะผู้พิพากษา
เจ้ารอดแล้วหนาจงมีชีวิตนิรันดร
เป็นความจริงหรือ ที่จะตรัสตื้อต่อกัน
ถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้น
เรานี้แสนใจยินดี

เจ้ารักเราหรือ เชื่อถือสัญญา วางใจเถิดหนา ดูแลฝูงแกะให้ดี
เราจะคุมภัย แม้นอันตรายที่มี
ทุกวินาที เรานี้รักเจ้าเช่นกัน

เราฐานะผู้พิพากษา
เจ้ารอดแล้วหนาจงมีชีวิตนิรันดร
เป็นความจริงหรือ ที่จะตรัสตื้อต่อกัน
ถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้น
เรานี้แสนใจยินดี

เจ้ารักเราหรือ เชื่อถือสัญญา วางใจเถิดหนา ดูแลฝูงแกะให้ดี
เราจะคุมภัย แม้นอันตรายที่มี
ทุกวินาที เรานี้รักเจ้าเช่นกัน

630. พระเจ้าชีวิตF

พระคริสต์พระผู้ยิ่งใหญ่
ไม่มีพระใดเหนือกว่า
ข้าพระองค์สรรเสริญบูชา
ปรารถนาพระคริสต์ของเรา

พระคริสต์พิชิตความตาย
เป็นขึ้นมาใหม่เพราะเป็นพระเจ้า
พระองค์สิ้นชีวิตเพื่อเรา
ให้หลุดพ้นนรกบึงไฟ

พระคริสต์ พระคริสต์
พระคริสต์ พระคริสต์
เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไถ่
จะให้พระอื่นเหมือน
พันธ์เข้ามาอย่างไร
พระองค์ทรงไถ่สละเลือดเนื้อเพื่อเรา

พระคริสต์จะกลับคืนมา พิพากษาทั้งหญิงและชาย
ข้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้
ตกบึงไฟชั่วนิจนิรันดร์

พระคริสต์ พระคริสต์
พระคริสต์ พระคริสต์
เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไถ่
จะให้พระอื่นเหมือน
พันธ์เข้ามาอย่างไร
พระองค์ทรงไถ่สละเลือดเนื้อเพื่อเรา

พระคริสต์จะกลับคืนมา พิพากษาทั้งหญิงและชาย
ข้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้
ตกบึงไฟชั่วนิจนิรันดร์

631. เพลงแห่งสันติสุขEm

ฟังซิเพลงกล่อมบรรเลง
เพลงแห่งจิตใจ
วอนฝากลมไป กลมโลกสดใส
ด้วยใจอาวรณ์ๆ

จงชื่นชมยินดี เปรมปรีดิ์มิให้กรายกรอน
บทเพลงสดุดี ขอเชิญน้องพี่ มาฟังกันก่อน
เสียงเพลงกลมขับขาน
พระคริสต์สร้างสรร สุขนิรันดร
มาร้องเพลงนี้ร่วมกันๆ
นมัสการ ร่วมรับพระพร

ฟังซิเพลงกล่อมบรรเลง
เพลงแห่งจิตใจ
วอนฝากลมไป กลมโลกสดใส
ด้วยใจอาวรณ์ๆ

เป็นเพลงแห่งชีวิต
องค์พระคริสต์ทรงสั่งสอน
พระคำปรัชญา ท่านสอนมา ทุกบทขั้นตอน
เงินซื้อสวรรค์ไม่ได้ ให้ท่านกลับใจ
อย่ามัวพร่ำวอน
อย่าช้ารีบมาเร็วไวๆพระเจ้ายิ่งใหญ่
เหนือใครแน่นอน

ฟังซิเพลงกล่อมบรรเลง
เพลงแห่งจิตใจ
วอนฝากลมไป กลมโลกสดใส
ด้วยใจอาวรณ์ๆ

632. วอนอธิษฐานF

ตลอดเวลา มอบกายวาจา และลมหายใจ
เป็นความหวังใหม่ ลูกขอวางใจ ต่อพระบิดา
ด้วยความเชื่อมั่น
ขอพระวิญญาณในใจข้า
ทรงปรารถนานำพา ให้ลูกพ้นภัย

วอนอธิษฐานต่อพระวิญญาด้วยใจวาจา
แผ่นดินแผ่นฟ้า ขอทรงสัญญา
ต่อพระผู้ไถ่
จะรักมั่นคงเชื่อพระองค์ตลอดไป
พระเจ้ายิ่งใหญ่
มอบใจสรรเสริญบูชา

อธิษฐาน เชื่อมั่น ด้วยใจศรัทธา
ถึงวิมานสถานเมืองมน
ขอพระองค์ทรงนำพา
นำจิตวิญญาณขอแม้กลับใจ

ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
องค์เดียวร่วมกัน
เป็นจิตผูกพันธ์ สายใยรักนั้น มั่นในฤทัย
ความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนนำใจ
เสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา

อธิษฐาน เชื่อมั่น ด้วยใจศรัทธา
ถึงวิมานสถานเมืองมน
ขอพระองค์ทรงนำพา
นำจิตวิญญาณขอแม้กลับใจ

ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
องค์เดียวร่วมกัน
เป็นจิตผูกพันธ์ สายใยรักนั้น มั่นในฤทัย
ความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนนำใจ
เสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา

633. เปิดใจให้พระเยซูC

องค์พระเยซู
พระผู้ยิ่งใหญ่เหนือใจของข้า
ลูกขอสารภาพ ความบาปต่อพระบิดา ขอทรงนำพาให้ลูกพ้นภัย

องค์พระเยซู
ขอทรงเอ็นดูชุบชีวิตใหม่
ถูกมารมารังแก
ชีวิตแย่เกือบตาย
ลูกขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์

ขอมอบทุกสิ่ง ตราบจนชีพพลี จงรักภักดีใจนี้มั่นคง
พระอื่นมากมาย ไม่ใฝ่พะวง
จะขอดำรงพระองค์เท่านั้น

องค์พระเยซู
ขอเปิดประตูหัวใจรับท่าน
จะเฝ้าภาวนา ดวงจิตใจข้านิรันดรนมัสการองค์พระเยซู

ขอมอบทุกสิ่ง ตราบจนชีพพลี จงรักภักดีใจนี้มั่นคง
พระอื่นมากมาย ไม่ใฝ่พะวง
จะขอดำรงพระองค์เท่านั้น

องค์พระเยซู
ขอเปิดประตูหัวใจรับท่าน
จะเฝ้าภาวนา ดวงจิตใจข้านิรันดรนมัสการองค์พระเยซู

634. พลังสัมพันธ์ภาคกลางC

ให้เรารวมใจเป็นหนึ่ง ให้ไปถึงยังจุดหมาย
คริสตจักรสัมพันธ์ร่วมใจ จะไม่ย่อท้อก้าวเดิน ภาคกลาง
รวมพลัง ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
จับมือรวมพลังไม่หวั่นใด ๆ

ให้พระองค์ทรง เป็นหนึ่ง ไปให้ถึงยังจุดหมาย
ช่วยกันหนุน ผู้ที่ท้อใจ
ให้เขานั้นได้ลุกขึ้นมา ภาคกลาง
รวมเป็นหนึ่ง ให้เราพึ่งพระองค์
เป็นหลักที่มั่นคง มุ่งเดินต่อไป

เขตหนึ่งร่วมใจเป็นหนึ่ง
เขต 2 ร่วมเป็นกำลัง
เขต 3 เป็นพลัง เขต 4 ร่วมสามัคคี สัมพันธ์
จะก้าวต่อไปให้ไปถึง
ซึ่งหลักชัย ร่วมใจ ร่วมกาย
เป็นหนึ่งเดียว [x2]

635. ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดาC

ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
องค์เดียวร่วมกัน
เป็นจิตผูกพันธ์ สายใยรักนั้น
มั่นในฤทัย
ความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนนำใจ
เสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา

636. ปฐมกาล อพยพC

ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ โยชูวา ผู้วินิจฉัย
นางรูธ ซามูเอลฉบับหนึ่งและสอง
หนึ่งพงศ์กษัตริย์ สองพงศ์กษัตริย์
หนึ่งพงศาวดาร สองพงศาวดาร
เอสรา เนหะมีย์

เอสเธอร์ โยบ เพลงสดุดี สุภาษิต มี
และปัญญาจารย์ เพลงซาโลมอน อิสยาห์
เยเรมีย์ บทเพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล
ดาเนียล โฮเชยา โยเอลก็มี
อาโมส โอบาดีย์ โยนาห์ มีคาห์ ฮาเลลูยา

นาฮูม มี ฮะบากุก เศฟันยาห์
ฮักกัย เศคาริยาห์ มาลาคี
รวมทั้งหมดนี้เป็นพระคัมภีร์เดิม
จะช่วยส่งเสริมให้เราเข้าใจ
โปรดจำไว้ให้ดี

contact OMF International © 2018